Selen för att förebygga cancer

En Cochrane-granskning är en systematisk granskning av forskningsresultat inom human hälso- och sjukvård eller sjukvårdspolitik. Författarna sammanfattar och analyserar de belägg som finns från observationsstudier och randomi-serade kontrollerade studier. Observationsstudier är studier där prediktorvariabeln (studiedeltagarnas exponering för selen) inte styrs av forskarna. I randomiserade kontrollerade studier är det forskarna som styr över prediktorvariabeln (vissa studiedeltagare får selentillskott), men ofta sker det blindat tills studien är klar, dvs. de vet inte vilka studiedeltagare som får aktiv substans och vilka som får placebo.

Observationsstudierna visar oftast ett omvänt förhållande mellan selenexpoering och risk för vissa cancertyper [Vinceti 2018; Cai 2016]. Resultaten från omkring 70 observationsstudier tyder på att högre exponering för selen är kopplat till lägre cancerincidens och dödlighet i cancer [Vinceti 2018]. Observationsstudierna har hittills inte visat på något systematiskt mönster som skulle tyda på ett specifikt samband mellan dos och respons. [Vinceti 2018].

Observationsstudierna visar också att det kan finnas ett U-format samband mellan selen-exponering och sjukdomsrisk. I en studie såg man t.ex. att den bästa selenkoncentrationen i serum för skydd mot prostatacancer ligger mellan 119 och 137 mikrogram per liter [Chiang 2010]. I en annan studie visades att risken för prostatacancer minskar gradvis i takt med att selenkoncentrationen ökar så länge den senare ligger mellan 60 och 170 mikrogram per liter plasma. Vid koncentrationer över 170 mikrogram per liter minskar skyddet [Hurst 2012]. Läs mer

Selen, coenzym Q10 och skyddad hjärthälsa

En frisk ålderdom är ett mål för oss alla. Vi vill hålla oss fysiskt och psykiskt aktiva och alerta så länge vi kan. I en studie där man gav äldre invånare i Sverige ett dagligt tillskott av selenberikade jästtabletter och kapslar med coenzym Q10 minskades frekvensen dödsfall i hjärtsjukdom signifikant. Bilden illustrerar de olika symtom på hjärtinfarkt.

Ledande hjärtspecialister i Sverige utförde en 4-årig studie – KiSel-10-studien – där 443 äldre svenska invånare deltog. De fann att profylaktisk behandling med 200 mikrogram selenberikad jäst och 200 milligram coenzym Q10 dagligen minskar risken att dö i hjärtinfarkt med över 50 procent.  Detta är ett mycket intressant studieresultat eftersom hjärtsjukdom är den främsta dödsorsaken i västvärlden.

KiSel-10-studien

Den kliniska prövningen KiSel-10 – en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie– undersökte effekten av en kombination av selenberikade jästtabletter och coenzym Q10-kapslar i jämförelse med matchande placebokapslar och tabletter, vad gällde följande faktorer: Läs mer

Selen i kombination med coenzym Q10

Selencystein, C3H7NO2Se, är känd som den 21:a aminosyran. En av dess byggstenar är selen och den är en av de 25 kända selenproteiner och selenenzymer som finns i människans kropp. Selenproteiner är viktiga för kroppens försvar mot cancer, hjärt-kärlsjukdom och neurodegenerativa sjukdomar.

Selen är ett essentiellt mikronäringsämne för oss människor.  Det finns i selenproteinerna som vi behöver för antioxidativt skydd och ett välfungerande immunsystem.  Glutationperoxidas, tioredoxinreduktas och selenprotein P sägs vara de viktigaste selenproteinerna [Alehagen 2014].

Skiftande seleninnehåll och selenintag

Eftersom selen finns i jorden varierar den mängd man får i sig via kosten betydligt i olika delar i världen.  Därför är också behovet av selentillskott väldigt skiftande.  Generellt sett är selenintaget lägre i Europa än i USA, men även inom USA är variationerna stora.  Det allra bästa är att låta testa sin selenkoncentration i plasma eller serum.

Dagligt minimiintag av selen

Professor Urban Alehagen vid Linköpings universitet, ledande forskare i KiSel-10-studien och en av forskarna i Q-Symbio-studien, beräknar att vuxna behöver få i sig minst 75–105 mikrogram selen per dag för att få optimal aktivitet i plasma av de seleninnehållande enzymerna glutationperoxidas och selenprotein P [Alehagen 2014].  Professor Alehagen poängterar också att vuxna, enligt gällande beräkningar, behöver ett dagligt intag på 75–125 mikrogram selen för att minska risken för cancer [Alehagen 2014]. Läs mer

Lågt selenstatus i serum och ökad dödlighet

Alltför få studier har undersökt sambandet mellan lågt selenstatus i serum och negativa följder för hälsan. Professor Urban Alehagen vid Linköpings universitet har publicerat resultaten av en studie som visar att lågt selenstatus har ett signifikant samband med ökad dödlighet i hjärt-kärlsjukdom och total dödlighet oavsett orsak.

Under en uppföljningsperiod på närmare sju år hade äldre friska svenska invånare med låg selenkoncentration i serum signifikant högre dödlighet i hjärt-kärlsjukdom samt dödlighet totalt sett vid jämförelse med personer med högre selenkoncentrationer.  Dödligheten i hjärt-kärlsjukdom var hela 56 % högre och i död oavsett orsak 43 % högre.  De svenska forskarna föreslog att selentillskott skulle rekommenderas till alla som bor i Sverige och har en selenkoncentration som understiger 57 mikrogram per liter [Alehagen 2016].

Professor Urban Alehagen och hans forskarteam vid Linköpings universitet påpekade dessutom att den genomsnittliga selenkoncentrationen i serum som uppmätts i studien av äldre svenska invånare – 67,1 mikrogram per liter – inte är tillräckligt för optimal funktion hos viktiga selenproteiner som delvis är uppbyggda av selen [Alehagen 2016]: Läs mer

Selentillskott i Su.Vi.Max.-studien

Översta bilden (A): apoptos vid normal celldelning med en skadad cell (2) och programmerad celldöd (1). Understa bilden (B): Cancercellsdelning med oinhiberad cellproduktion och alltmer farliga cellmutationer. Selentillskott kan hjälpa normala friska vuxna som har låg selenstatus med cancerförmåner, förmåner för sköldkörtelfunktion och förmåner med kognitiv funktion.

Su.Vi.Max.-studien — SUpplementation en VItamines et Minéraux AntioXydants — var en stor randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie som utfördes med typisk fransk effektivitet. Jag har visserligen skrivit studiens namn på franska men det finns så många likheter mellan språken så jag är säker på att du kan läsa ut studiens fullständiga namn.

Syftet med studien var att testa hälsofördelarna med ett dagligt näringstillskott av flera olika vitaminer och mineraler (ungefär en till tre gånger det dagliga rekommenderade intaget via kosten) (Hercberg 1998):

 • selen, 100 mikrogram
 • vitamin C, 120 mg
 • vitamin E, 30 mg
 • betakaroten, 6 mg
 • zink, 20 mg

Forskarna i Frankrike ville särskilt undersöka om ett dagligt tillskott under längre tid, ungefär 7,5 år, från 1994 till 2002, hade någon förebyggande effekt på cancer och hjärt-kärlsjukdom, som båda har kopplats till oxidativ stress och oxidativa skador och därför skulle kunna påverkas av intag av antioxidanter. Läs mer

Selen och oral cancer

Eftersom många cancertyper tar lång tid på sig att utvecklas behövs det långa observationstider i forskningsstudier där man har cancer som effektmått, och studierna blir därför mycket dyra att utföra. Mellanliggande effektmått som t.ex. biomarkörer för cancerutveckling är användbara för att bedöma värdet av selentillskott som cancerförebyggande behandling. Här visas en histopatologisk bild av skivepitelcancer i en biopsi.

När vi testar vilken effekt ett selentillskott har för att förebygga cancer, tittar vi ofta på hur selentillskottet påverkar biomarkörerna för cancerutveckling. Biomarkörer är ämnen som om de återfinns i blod eller vävnader tyder på att personen har en sjukdom eller en infektion.

En indisk forskningsstudie har visat att tillskott av selen, zink, riboflavin och vitamin A signifikant hämmar utvecklingen av biomarkörer för cancer i munhålan(Prasad).

Eftersom selen här bara var en av komponenterna i en cocktail av mikronäringsämnen kan vi inte enbart tacka selentillskottet för det här resultatet, det ska erkännas. Men det är inte alltför djärvt att våga påstå att selen – genom att det byggs in i antioxidativa selenproteiner – var en viktig faktor för det goda hälsoresultatet. Det finns stöd för tanken att tillskott av antioxidanter har effekt som cancerförebyggande medel(Prasad). Läs mer

Selen och sköldkörtelfunktionen

Sköldkörteln reglerar och sköter många viktiga funktioner i kroppen. For satt den ska fungera optimalt krävs tillräckliga mängder selen och jod.

Selen är ett essentiellt mikronäringsämne. Vi behöver det bara i små mängder men selen är en av komponenterna i aminosyran selencystein. Selencystein i sin tur behövs för att kroppen ska kunna bilda 25 identifierade selenproteiner som har olika biologiska funktioner (Bellinger).

Följande är några av de positiva hälsoeffekter som kopplas till ett tillräckligt selenintag och selenstatus (Ventura):

 • Minskad cancerrisk
 • Förbättrad sköldkörtelfunktion
 • Skydd mot oxidativa skador
 • Förstärkt immunsystem
 • Avgiftning och eliminering av kvicksilver
 • Långsammare försämring av HIV till AIDS och död
 • Bättre motståndskraft mot opportunistiska infektioner

Selen och sköldkörtelfunktion

Sköldkörteln är den lilla fjärilsformade körteln längst ner på halsen, strax ovanför bröstbenet. Den är visserligen liten, men sköldkörteln har en mycket viktig funktion. En frisk sköldkörtel producerar hormoner som reglerar många av kroppens funktioner:

 • ämnesomsättningen
 • hjärtfunktionen
 • matsmältningssystemet
 • muskelkontroll
 • hjärnans utveckling
 • ett friskt skelett

Sjukdomar som försämrar sköldkörtelns funktion

De vanligaste sköldkörtelsjukdomarna är (Iddah): Läs mer

Egenskaper hos ett selenberikat jästpreparat

Grundämnet selen förekommer sällan ensamt och obundet. I kroppen utgör det en del av aminosyrorna selenmetionin och selencystein och är en komponent i omkring 25 selenproteiner. Den selenberikade jäst som finns i näringstillskott får man fram genom att tillsätta selen till Saccharomyces cerevisiae-jäst (även kallat bakjäst eller öljäst). I takt med att jästen växer tar den upp selenet. Resultatet blir en organisk jästprodukt som är rik på selen, med relativt gott upptag och biotillgänglighet i kroppen. Jästen ger flera olika selentyper som är nödvändiga för många av kroppens cellfunktioner. Den jäst som finns i de selenberikade jästtabletterna är död. Den kan inte orsaka jästinfektioner.

Kliniska studier visar att selenberikade jästpreparat ger de bästa hälsoeffekterna (Alehagen; Blot; Clark; Yu).

I dag tänkte jag berätta om de dokumenterade egenskaperna hos det selenberikade jästpreparat som togs fram för PRECISE-studierna. PRECISE står för PREvention of Cancer by Intervention with SElenium. Syftet med PRECISE-studierna vara att testa vilken effekt ett selentillskott har när det gäller att förebygga cancer.

Detta är samma selenberikade jästpreparat som användes i KiSel-10-studien där man kombinerade ett tillskott av selen och coenzym Q10 till friska äldre personer för att ge skydd mot hjärtsjukdomar. Professor Urban Alehagen och forskarna vid Linköpings universitet har skrivit om det ömsesidiga beroendet mellan selen och coenzym Q10: våra celler behöver selen i tillräcklig mängd för att få optimala koncentrationer av coenzym Q10, och våra celler behöver tillräckligt med coenzym Q10 för att selenproteinerna ska fungera optimalt (Alehagen). Läs mer

Selenstatus i serum/plasma och skydd mot cancer

När det gäller cancerprevention verkar det finnas en U-formad respons på ett selentillskott. Risken för ett sämre resultat är större vid de lägre och högre selenkoncentrationerna i serum/plasma. Emily Chiang med kolleger hävdar till exempel att den optimala selennivån i serum för att minska risken för prostatacancer ligger mellan 119 och 137 mikrogram per liter. (Diagram endast i illustrerande syfte)

Dokumentation i olika systematiska granskningar och metaanalyser av selen och cancerstudier visar ett signifikant omvänt samband mellan selenintag och/eller selenstatus i plasma/serum och cancer (Lee; Hurst; Cai).

Det finns viss evidens för ett U-format samband mellan selenstatus i plasma/serum och skydd mot cancer (Hurst; Rayman). Låg selenstatus i plasma/serum har ett klart samband med högre cancerrisk. Hög selenstatus i plasma/serum har samband med avsaknad av förbättrat skydd mot cancer. Den springande punken är att hitta den dos selentillskott och åtföljande plasma/serum-status som ger bäst skydd mellan de två ytterligheterna.

Att utvärdera de belägg som finns i publicerade studier är en komplicerad process. Man måste komma ihåg att följande faktorer påverkar sambandet mellan selenstatus och/eller selenintag och cancerrisk: Läs mer

Selen och antioxidanter i kombination mot cancer

Inget är helt entydigt, visar det sig. Visst ska vi äta frukt och bär på grund av deras Innehåll av antioxidanter. Men – frukt och bär är fulla av sockerarten fruktos. Så precis som med allt annat måste vi äta frukt och bär med måtta. I den här rapporten tar jag upp studier av selen och antioxidanter i kombination för att förebygga cancer.

När det gäller cancer och selen som cancerförebyggande medel har forskningen gett oss vissa grundläggande fakta:

 • selen förhindrar eller fördröjer tumörutveckling hos djur [Schrauzer]
 • i regioner med lågt selenintag är cancerincidensen högre [Schrauzer]
 • högre exponering för selen är kopplat till lägre cancerincidens [Cai]
 • interventioner med enbart selenberikat jäst-preparat minskar cancerincidensen [Clark; Yu; Li]

Vad visar randomiserade kontrollerade studier om vilken effekt en kombination av selen och antioxidanter har mot cancertumörer, frågade jag mig.

De första studierna jag kom att tänka på var Linxian-studierna Nutritional Intervention Studies, som troligen är precis lika viktiga för forskningen om selen och cancer som professor Larry Clarks studie Nutritional Prevention of Cancer.

Professor Blots Nutrition Intervention Studies i Linxian, Kina

Linxian-studierna var ett mycket omfattande forskningsprojekt. Forskarna rekryterade 29 584 studiedeltagare i åldern 40 till 69 år från fyra områden i Linxian. Studiedeltagarna bodde i ett område i Kina där intaget av selen är konstant lågt och dödligheten i cancer är hög. Läs mer