Selenstatus och immunfunktion

Selen är ett av de mikronäringsämnen som är känt för att ha en viktig och specifik inverkan på immunsystemets aktivitet.

T-hjälparcell
Administrering av selen förstärker immunresponsen hos T-hjälpar 1-celler och stimuleringen av T-celler. Avbildad här: T-hjälparcell. Selen fungerar också som en co-faktor för att uppnå en mer effektiv immunrespons vid covid-vaccination.

I en granskning från 2022 sammanfattar Munteanu och Schwartz relevant forskningsdata om modellering av immun-funktionen av mikronärings-ämnen, inklusive selen och zink (Munteanu 2022).

För selen finner författarna följande bevis på en gynnsam effekt av selen på immun-systemets funktion:

 • Selen, som en komponent i aminosyran selenocystein, förbättrar syntesen av inflammatoriska mediatorer.
 • Selenbehandling leder till minskat genuttryck av de proinflammatoriska cytokinerna IL-1 och TNF-alfa. Detta tyder på att selen har en antiinflammatorisk effekt i kroppen.
 • Selen förstärker immunresponsen hos T-celler och T-hjälpar 1-celler. T-celler arbetar för att förstöra celler som har infekterats av bakterier eller virus. Th1-celler är också ansvariga för att bekämpa bakterier och virus.
 • Selentillskott ökar koncentrationen av antikroppar som förstärker effekterna av vaccin.
 • Selen fungerar som en co-faktor i immuniteten som förmedlas av influensavaccinet. Selen fungerar också som en co-faktor för att uppnå ett mer effektivt immunsvar vid covid-19-vaccination.
 • Selen bidrar till försvaret mot bakteriella och virala patogener genom dess effekter på redoxsignaleringsaktiviteter.
 • Selentillskott till patienter med cancer ökar antikroppskoncentrationerna av immunglobulinerna IgA och IgG samt ökar antalet neutrofiler.

Selen – ett avgörande mikronäringsämne för ett funktionellt immunsystem

Munteanu & Schwartz (2022) gör följande ytterligare punkter om tillräcklig tillgång av selen:

 • Selen förbättrar inte bara immunsystemets funktion utan också funktionen av sköldkörtelmetabolismen och det kardiovaskulära systemets funktion.
 • Selen kan spela en roll i förebyggandet av vissa former av cancer.

Selen och covid-19

Munteanu & Schwartz (2022) rapporterar att selen tillsammans med zink har en skyddande roll hos patienter med covid-19. Kombinationen av selen och zink är förknippad med en högre chans att överleva. Läs mer

Selen, virus och virusinfektioner

Virus är mycket små mikroorganismer som består av genetiskt material (DNA eller RNA) inuti en proteinbeläggning. Till skillnad från bakterier kan virus inte överleva på egen hand. De behöver värdceller (MedlinePlus 2016).

Nysning
När virus invaderar kroppen kapar de mänskliga celler och använder cellerna för att reproducera sig själva. Värdens immunsystem försöker bekämpa de invasiva virusen. Om immunsystemets försvar inte är framgångsrikt orsakar olika virus sådana infektioner som förkylning, influensa och vårtor. Andra virus orsakar allvarliga sjukdomar som Covid-19, Ebola och HIV/AIDS [MedlinePlus 2016].
Antibiotika är inte effektivt mot virus. För några få virus-infektioner finns det effektiva antivirala läkemedel. För andra kan vaccin vara ett alternativ. Det är i vilket fall viktigt att ha ett starkt immunförsvar för att avvärja eller återhämta sig från virusinfektioner.

Skadliga fria radikaler spelar en viktig roll vid virusinfektioner. Cellernas normala syremetabolism genererar reaktiva syreföreningar som en biprodukt. Vid låga och stabila nivåer spelar dessa ”fria radikaler” en roll i cellsignalering och cellfunktion. Under en pågående virusinfektion kan dock överproduktionen av fria radikaler överväldiga kroppens skyddande antioxidantsystem och orsaka oxidativ stress (Guillen 2019). Läs mer

Selen och bra immunsystemsvar

Hos personer med selenbrist (olika definierat som serumselenstatus under 60 mcg/L eller 70 mcg/L) kan svaren från det medfödda och adaptiva immunsystemet försämras.

Immunity spelled with Scrabble pieces
Selenintag och selenstatus spelar en stor roll för immunsystemets funktion. Selenoproteiner hjälper till att sänka oxidativ stress, minska inflammation och stärka immunsvaret mot patogener.

Selenbrist kan leda till en immunförsämring som är förknippad med ökad mottaglighet för infektioner (Avery & Hoffmann 2018; Hiffler et al. 2020).

I cellodlingsmodeller, i gnagarmodeller, i djur- och fågelstudier och i humana studier har forskare funnit bevis för att tillräckliga nivåer av selen i kosten, och effektivt upptag av selen i selenoproteiner, är viktiga för immunsystemets funktion (Avery & Hoffmann 2018).

Studier av selentillskott – för att öka immuniteten mot patogener – har inte gett helt tydliga resultat; däremot spelar selen och selenoproteiner en roll för att reglera immuncellsfunktioner. En störning av dessa immun-cellsprocesser kan leda till inflammation och immunrelaterade sjukdomar (Avery & Hoffmann 2018). Läs mer

Selenstatus och virusinfektioner

Selen och virusinfektioner, vad vet vi?

 • Selen är ett mikronäringsämne som är viktigt för god hälsa.
 • Låg serumselenstatus (under 85 mikrogram) och marginell serumselenstatus (mellan 85 och 100 mikrogram) är vanligt i många regioner i världen, särskilt i många delar av Europa, Mellanöstern, Kina och östra Asien.
 • Selenstatus är en nyckelfaktor som reglerar immunsvaret mot virusinfektioner (Hiffler 2020).
 • Selenstatus påverkar immunsystemets reaktion på svåra akuta respiratoriska syndrom vid coronavirusinfektioner (Bermano 2020).
 • Selenstatus är en riskfaktor som mycket väl kan påverka resultatet av en covid-19-infektion, särskilt om de infekterade personerna har en selenstatus under optimal nivå eller ett lågt selenintag (Bermano 2020).
 • Selentillskott kan begränsa svårighetsgraden av covid-19-infektioner, särskilt i regioner där selenintaget är lågt (Bermano 2020, Hiffler 2020).

Bevis för en koppling mellan selenstatus och virusinfektionsgrad

De tidiga bevisen kom från studier av Keshans sjukdom i Kina, som orsakas av kombinationen av coxsackie B3-virus och låg selenstatus. Genom att tillsätta selen i markgödseln och genom att uppmuntra användningen av selentillskott har kinesiska myndigheter kunnat minska förekomsten av sjukdomen avsevärt (Bermano 2020).

Sedan kom bevis från studier på möss som visade att det finns ökad virulens mot coxsackie- och influensavirus hos ”värdar” med låg selenstatus (Bermano 2020).

Därefter kom bevis för att låg selenstatus, som ofta ses hos HIV-patienter, är förknippad med minskat antal CD4-T-celler och med förvärring av sjukdomen och dödlighet (Bermano 2020). Läs mer

Selen, selenoproteiner och antioxidantsystemet

Disinfection materials
Låg selenstatus är associerad med en ökad toxicitet vid virusinfektioner, värre symtom vid hjärtsvikt och en ökad risk för vissa cancerformer.

Oxidativ stress är den biomedicinska termen för brist på balans mellan 1) produktionen av skadligt reaktivt syre och reaktiva kvävearter och 2) antioxidantsystemets skyddande effekt. Enligt Mayo klinikens nyhetsnätverk har oxidativ skada kopplats till flera tillstånd som bland annat Alzheimers sjukdom, cancer, gråstarr, diabetes, hjärtsjukdom, makuladegeneration och Parkinsons.

Fria radikaler och oxidativ skada

Reaktivt syre och reaktiva kvävearter kallas populärt för fria radikaler. De är molekyler som produceras som naturliga biprodukter vid metaboliska processer, och som en följd av exponeringen av föroreningar, tungmetaller, industriella kemikalier, vissa läkemedel och vissa former av strålning där röntgenstrålning inkluderas samt av rökning. Läs mer

Selen: Skydd mot virus och bakterier

Mask
Att ändra beteende hjälper till att skydda oss mot virusinfektioner. Till exempel att bära ett munskydd, tvätta händerna med tvål och vatten eller att använda handsprit. Att hålla avståndet till andra med minst en meter, att undvika trånga platser, att inte vidröra ögon, näsa och mun. Att nysa eller hosta med en böjd armbåge eller med en näsduk och att isolera sig vid symtom. Men det är lika viktigt att se till att vi har ett optimalt selenintag och en optimal selennivå. Selen stärker immunförsvaret och skyddar mot virus- och bakterieinfektioner.

I en granskning av forskningslitteratur, som gjordes 2015, ger selenforskarna Holger Steinbrenner och Helmut Sies från Heinrich-Heine universitetet i Düsseldorf, Tyskland, en översikt av selennivå och selentillskott och dess effekt vid infektions-sjukdomar orsakade av virus (till exempel HIV, influensa A-virus, hepatit C-virus, poliovirus, West Nile-virus) och bakterier (till exempel M. tuberculosis, Helicobacter pylori) (Steinbrenner 2015).

 • Bristande intag och nivåer av det essentiella spårämnet selen är associerat med virus- och bakterieinfektioner.
 • Avsaknaden av tillräcklig selennivå kan göra att godartade stammar av coxsackie-virus och influensavirus muteras till mycket kraftfulla stammar.
 • Näringstillskott med selen vars syfte är att öka selennivån verkar ge hälsofördelar för patienter som lider av vissa virussjukdomar, särskilt patienter med HIV- och influensa A-virus.
 • Multivitamintillskott som också innehåller selen, har visat sig förbättra flera kliniska faktorer och faktorer kopplade till livsstil hos patienter som är smittade med HIV och bakterien, Mycobacterium tuberculosis.
 • Selennivån kan påverka funktionen hos celler i både det adaptiva och medfödda immunförsvaret.
 • Intag av selentillskott är associerade med ökad spridning och differentiering av icke aktiverade CD4-positiva T-lymfocyter mot T-hjälparcell 1, vilket stöder det akuta cellulära immunsvaret.
 • På liknande sätt är extra intag av selen associerat med riktningen av makrofager av M2-typen, vilket motverkar en överdriven aktivering av immunsystemet med en resulterande värdvävnadsskada.
 • Data från epidemiologiska studier samt interventionsstudier, där selen tagits som ensamt tillskott eller i kombination med andra mikronäringsämnen, har visat att selennivå och selenintag påverkar immunsystemets funktioner.

Selenstatus och selenintag

I selenforskaren Margaret P. Raymans granskande artikel från 2012, som publicerades i The Lancet, påpekar hon att selenintagetet i Europa ligger i genomsnitt på 40 mikrogram per dag. Att jämföra med 93 mikrogram per dag för kvinnor och 134 mikrogram per dag för män i USA. Ett kosttillskott kan ge ytterligare 50–200 mikrogram selen per dag (Rayman 2012). Läs mer

Selen och virusinfektioner

Virus
Vid virussjukdomar har bristen på selen associeras med ökat antal kraftfullare virus.

Selen och selenoproteiner spelar en roll i skyddet mot virusinfektioner (Méplan & Hughes 2020].

Virus och virusinfektioner är i sig själva tillräckligt läskiga. Efter att ha bevittnat effekterna av den nuvarande coronapandemin och covid-19.

Ännu mer skrämmande är det när kroppen försöker bekämpa en virusinfektion samtidigt som den har näringsbrister, exempelvis selenbrist.

Selenbrist associerad med ökad virulens hos virus

Låg selenstatus, som beskrivs vara under 70 och ibland under 85 mikrogram per liter, är associerad med följande skadliga effekter vid en virusinfektion (Méplan & Hughes 2020):

 • Sjukdomsalstrande virus framkallar oxidativ stress genom att generera mer skadliga fria radikaler. Resultatet blir oxidativ skada på celler, proteiner och DNA.
 • Sjukdomsalstrande virus minskar cellernas antioxidantförsvar. De minskar aktiviteten hos de antioxidativa selenenzymerna, till exempel glutationperoxidaser och tioredoxinreduktaser.
 • Sjukdomsalstrande virus ökar oxidativ stress i den utsträckningen att de kan framkalla mutationer i det angripande virusets arvsmassa. Det muterade viruset blir kraftigare än vad det ursprungliga viruset var. Det starkare viruset har setts i både coxsackie-virus och influensavirus. Konsekvensen blir att det muterade viruset är farligt även för personer med tillräckliga selennivåer.
 • Sjukdomsalstrande virus minskar immunförsvarets förmåga att reagera på virus. Ett svagare immunsystem har också setts hos personer med selenbrist mot HIV-virus, hepatit B- eller C-virus.

Åter om selenbrist: Bomer et al rapporterade allvarligare tecken och symtom på hjärtsvikt, sämre träningskapacitet och sämre livskvalitet hos hjärtsviktpatienter med serumkoncentrationer under 70 mikrogram per liter. Rayman rapporterade att erum- och plasmanivåer under 85 mikrogram per liter är associerade med minskad överlevnad hos HIV-infekterade patienter (Bomer 2019; Rayman 2012). Läs mer

Vi får inte slösa med selen

Selen är ett sällsynt ämne. Det är viktigt för vår hälsa att vi får i oss tillräckligt med selen via mat och kosttillskott. Vi måste använda det med eftertanke, och vi måste börja lägga upp reservlager för kommande generationer.

Selen är ett spårämne. Det finns bara i mycket små mängder på jorden. Det produceras främst som en biprodukt vid kopparbrytning. Det kan inte återvinnas. Det är mycket ojämnt fördelat i jorden i olika geografiska områden.

Mängden selen i betesmarker och spannmål varierar därför kraftigt mellan olika regioner och därmed även i nästa steg i näringskedjan, nämligen i djuren. Följaktligen är också den mängd vi människor får i oss via kosten mycket skiftande, helt enkelt beroende på var vi bor.

Selen är ett viktigt näringsämne för människan
Selen är ett nödvändigt mikronäringsämne som kroppen inte kan producera själv. Den största delen får vi i oss via maten. Selen är viktigt för immunsystemets och sköldkörtelns funktion, för vår fortplantningsförmåga och för att skydda vårt DNA i cellerna. Läs mer

Hur vi vet att supplementering med selentillskott är viktigt

Tillräckliga intag av selen behövs för att säkra optimal funktion hos selenoproteinerna i kroppen. Selenoproteiner ger skydd mot utveckling av cancer och hjärtsjukdomar; de är viktiga för immunförsvaret; de skyddar mot skador orsakade av tungmetaller, kemiska gifter och strålning. Och, det finns bevis för att några av selenoproteinerna har antivirala egenskaper.

Selen? Ett spårämne? Du kan säkert fråga dig: Hur vet vi att tillräckliga mängder av kostselen och kompletterande selen är viktigt för oss? Det första svaret är: För att vi kan se att selenbrist gör människor sjuka. Ett ytterligare svar är att vi nu vet att selen är en viktig del av antioxidant-enzymer, och på grundval av resultaten från randomiserade, kontrollerade studier, vet vi att selentillskott minskar risken för cancer, minskar risken för hjärtsjukdomar och förbättrar immunförsvaret. Selen är också mycket användbart för att minska de toxiska effekterna av tungmetaller i kroppen.

Anledning nummer ett: selenbrist-sjukdomar:
Keshan-sjukdom

På 1960-talet och 1970-talet dog tusentals människor i en kinesisk region med selenfattig jord (och därmed selenfattig mat) av effekterna från en form av hjärtsjukdom. Sjukdomen, som fick sitt namn från Keshandistriktet i det drabbade området, kännetecknas av inflammation, förstoring av hjärtmuskeln och vätskeansamling i lungorna. Den primära orsaken till sjukdomen var selenbrist. Läs mer

Dr. Gerhard N. Schrauzer – känd selenforskare

Dr. Schrauzer
Dr. Gerhard N. Schrauzer var den första vetenskapsman som systematiskt studerade selens biologiska funktioner. Han var känd internationellt för sitt pionjärarbete kring selens cancerskyddande egenskaper. (Bild: Cancer Research, vol 49 nr 23, 1. december 1989).

Dr. Gerhard N. Schrauzer var selenvetenskapens ”grand old man”. Egentligen var han ”the grand old man” inom spårämnesforskningen i USA under mer än 30 år.  Han var en av pionjärerna och ett av de stora namnen inom selenforskningen. Låt oss ta en titt på de värdefulla bidrag till kunskapsbasen om selentillskott som Dr. Schrauzer gett.

För det första: vem var Dr. Schrauzer och hans selenforskning?
Dr. Schrauzer gjorde sin forskarutbildning i kemi vid universitetet i München, Tyskland. Han fick sin Ph.D. summa cum laude. Från 1966 till 1994 var han professor i kemi och biokemi vid University of California i San Diego (UCSD). Efter att han pensionerats var han professor emeritus vid UCSD. Läs mer