Selen och prevention av prostatacancer: en metaanalys

Det finns många riskfaktorer för att utveckla prostatacancer: ålder, familjehistorik, geografiskt område, insulinliknande tillväxtfaktor, nationalitet och etnicitet. En riskfaktor som behöver utredas är sambandet mellan selenkoncentrationen i blodet och risken för prostatacancer.

Citat: ”Selen är med största sannolikhet en faktor som kan skydda mot prostatacancer och mot sjukdomens fortsatta utveckling till avancerade stadier. Tillskott av selen kan därför rekommenderas för prevention av prostatacancer.”

Orden är hämtade från slutsatserna av en systematisk granskning och metaanalys av studier av sambandet mellan selen och prostatacancer, utförd 218 [Sayehmiri].

Metaanalysen baseras på data i 38 artiklar i medicinska tidskrifter, omfattande 36 419 fall av prostatacancer och 105 293 friska kontrollpersoner. I metaanalysen ingick 22 fallkontroll-studier, 6 kohortstudier och 10 randomiserade kontrollerade prövningar [Sayehmiri].

Samband mellan selenkoncentration och risk för prostatacancer

Den totala risken i de 38 studierna av sambandet mellan selenkoncentration och prostatacancerrisk visade en statistiskt signifikant riskminskning med 14% vid högre halt selen i blodet eller tånaglarna.
Av de 38 studierna undersökte 10 sambandet mellan framskriden prostatacancer och selen. Data från dessa 10 studier visade en statistiskt signifikant riskminskning med 33%.

Tidigare metaanalyser av selen och risk för prostatacancer

Etminan 2005

  • Resultaten av Sayehmiri-metaanalysen 2018 bekräftade de resultat som erhållits i metaanalysen utförd av Etminan et al. 2005.
  • Etminans metaanalys omfattade data från 16 studier – 11 kohortstudier och 5 fallkontroll-studier – och visade en statistiskt signifikant riskminskning på 26% vid ett måttligt intag av selen.
  • I Etminam-studien sågs en dos–responstrend när studierna stratifierades efter sjukdomens allvarlighetsgrad.
  • Resultaten tyder på att selen kan minska risken för prostatacancer [Etminan].

Hurst 2012

  • Hurst et al omfattade 12 studier med 5 007 fall av prostatacancer och totalt 13 254 deltagare.
  • Data om selenkoncentrationen i plasma eller serum visade att risken för prostatacancer minskade med ökande koncentrationer i plasma/serum upp till 170 mikrogram selen per liter [Hurst].
  • Det säkraste intervallet för en potentiell minskning av risken för prostatacancer verkar vara en selenkoncentration i plasma på 120 till 170 mikrogram selen per liter [Hurst].

Sammanfattning: selenkoncentration och prostatacancer

  • Prostatacancer är i dag en av de vanligaste cancertyperna i världen. I USA är livstidsrisken för att drabbas av denna sjukdom 1 av 6 män [Sayehmiri].
  • Det har inte funnits någon konsensus kring om selentillskott kan förebygga prostatacancer, till stora delar på grund av resultatet av SELECT-studien där man använde en syntetisk form av selen i stället för en organisk [Schrauzer].
  • En metaanalys är en statistisk teknik där man kombinerar resultaten av flera studier för att nå fram till ett enda resultat. Det är en strategi för att hitta en gemensam grund bland många studier [Schrauzer].
  • Den aktuella metaanalysen bekräftar resultaten från en metaanalys utförd 2016 av selenexponering och cancerrisk, där man fann att hög selenexponering minskade risken för cancer i brösten, lungorna, matstrupen, magsäcken och prostata, men inte hade något samband med cancer i tjocktarmen, urinblåsan eller huden [Cai].

Slutsatser: selen och cancer

Sista ordet får den svenske forskaren dr Mikael Björnstedt vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Han menar att de selenberoende antioxiderande enzymerna är unika bland antioxidanterna. Dr Björnstedt tillägger att det finns en stor mängd fakta som visar på selenets möjligheter som cancerprevention i större skala. Preventionen fungerar via flera olika komplicerade mekanismer och i alla cancerstadier.

Källor

Cai, X., Wang, C., Yu, W., Fan, W., Wang, S., Shen, N., & Wang, F. (2016). Selenium Exposure and Cancer Risk: An Updated Meta-analysis and Meta-regression. Scientific Reports, 619213.

Etminan, M., FitzGerald, J. M., Gleave, M. & Chambers, K. (2005). Intake of selenium in the prevention of prostate cancer: a systematic review and meta-analysis. Cancer Causes Control, 16, 1125-31.

Hurst, R., Hooper, L., Norat, T., Lau, R., Aune, D., Greenwood, D. C., & Fairweather-Tait, S. J. (2012). Selenium and prostate cancer: systematic review and meta-analysis. The American Journal of Clinical Nutrition, 96(1), 111-122.

Sayehmiri, K., Azami, M., Mohammadi, Y., Soleymani, A. & Tardeh, Z. (2018). The association between selenium and prostate cancer: a systematic review and meta-analysis. Asian Pac J Cancer Prev, 19 (6), 1431-1437.

Schrauzer, G. N. (2009). Selenium and selenium-antagonistic elements in nutritional cancer prevention.
Critical Reviews in Biotechnology, 29, 1, 15.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *