Selenbrist och hjärtsvikt

Hjärtsvikt är hjärtmuskelns oförmåga att pumpa ut en tillräcklig mängd blod till kroppen. Det är en försvagande sjukdom som resulterar i andfåddhet, trängsel i lungorna och ansamling av blod i de nedre extremiteterna. Hjärtsvikt är likvärdigt med försämrad livskvalitet.

En mitokondrie
Avbildning av en mitokondrie. Mitokondrierna i våra celler omvandlar energikällor som fettsyror, glukos och ketoner till energimolekyler – ATP. Tillräckligt intag av mikronäringsämnen som selen, Q10 och zink är viktigt för mitokondriell energiproduktion och för antioxidantskydd av celler, lipider, proteiner och DNA.

Prognosen för hjärtsvikt är dålig och tillgängliga medicinska behandlingar för patienter med hjärtsvikt är otillräckliga. Nya behandlingsstrategier behövs (Mortensen 2015).

Yin et al har analyserat data från 39 757 vuxna i en tvärsnittsstudie från 2005–2018 – US National Health and Nutrition Examination Survey. Resultaten tyder på att höga nivåer av kombinerade antioxidantmikronäringsämnen i kosten är associerade med minskad förekomst av olika former av hjärt-kärlsjukdomar och att selen är det bästa bidraget (Yin 2022). Läs mer

Selen och immunfunktion och DNA-reparation

Selen är ett spårämne som är väsentligt för reparation av DNA, för god immunfunktion och för minskad dödsrisk.

DNA double helix
Cellstudier, djurmodeller och humana kliniska prövningar tyder på att en optimal tillförsel av selen krävs för att förbättra processen för reparation av DNA-skador.

Micronutrient Information Center drivs av personal vid Linus Pauling Institute vid Oregon State University och ger tillförlitlig information om de vitaminer, mineraler och spårämnen som används i kosttillskott.

Idag vill jag sammanfatta den information som centret ger om selen och komplettera den informationen med den senaste vetenskapliga forskningen.

En introduktion till selen och selenoproteiner

Selen är ett spårämne som är väsentligt för människor. Selen behövs för att selenberoende selenoproteiner ska fungera korrekt. Fritt selen är sällsynt i kroppen. Istället är selen i kroppen vanligtvis en komponent av selenometionin, selenocystein och metylselenocystein. Läs mer

Selentillskott och autoimmun tyreoidit

Autoimmun tyreoidit är samlingsnamnet för olika typer av tyreoidit där immunförsvaret av misstag angriper sköldkörteln.

Endocrine glands placement
Sköldkörteln är den fjärilsformade endokrina körteln i nedre delen av halsen. Den spelar en viktig roll i regleringen av vår grundläggande ämnesomsättning.

Resultatet är ofta hypotyreos, underfunktion i sköldkörteln.

De två huvudtyperna av hypotyreos är Hashimotos sjukdom och atrofisk tyreoidit.

Tyreoidit är den medicinska termen för inflammation i sköldkörteln.

Immunsystemets störning kan också orsaka en överaktiv sköldkörtel, som kallas hypertyreos; Graves sjukdom är den vanligaste formen.

Selentillskott för att förhindra hypotyreos

I en översiktsartikel från 2021 hävdar Filipowicz et al att många europeiska endokrinologer ordinerar selentillskott till patienter med autoimmun tyreoidit.

Till exempel har en undersökning från 2016 av 815 läkare (91 procent endokrinologer) visat att nästan 80 procent av de tillfrågade läkarna ordinerar selentillskott till patienter med autoimmun tyreoidit. Skälet till en ordination av selentillskottet är att fördröja hypotyreos eller en minskning av sköldkörtelantikroppar (Filipowicz 2021). Läs mer

Kombinationen av selen och coenzym Q10

Den svenske kardiologen och överläkaren Urban Alehagen har skrivit övertygande om att det finns ett speciellt samband mellan selen och coenzym Q10 för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.

Professor Urban Alehagen
Professor Urban Alehagen föreläser om de terapeutiska kardiovaskulära fördelarna med ett kombinerat tillskott av selen och coenzym Q10.

Professor Alehagen och den norske professorn Jan Aaseth poängterar att ett lågt selenintag och selenstatus kan begränsa cellernas förmåga att få optimala koncentrationer av coenzym Q10 och att cellerna behöver tillräckligt med coenzym Q10 för att tillåta optimal funktion av selen (Alehagen & Aaseth 2015a).

I den kliniska interventions-studien, KiSel-10, där svenska pensionärer med en medelålder 78 år, fick selen och Q10 dagligen under fyra år, visade resultaten att det kombinerade tillskottet av selen och Q10, jämfört med placebobehandling, kan vara fördelaktigt i befolkningar som har låg selenstatus: Läs mer

Selentillskott stärker immunsvaret mot covid-19

De tillgängliga vaccinerna verkar inte klara uppgiften att förhindra infektion av den fjärde vågen av covid-19-viruset. Följaktligen kan personer i högriskgrupper vilja börja på en kur med kosttillskott för att åtgärda eventuella brister på selen, zink och D-vitamin för att stärka deras immunsvar (Alexander 2020).

Covid-19 vaccine
Resistens mot covid-19 och andra virusinfektioner, stärkande av immunsystemets funktion och minskning av kronisk inflammation beror alla på tillräckligt intag av zink, selen och vitamin D (Alexander 2020).

I den här artikeln kommer vi att ta upp vikten av tillräckligt intag av selen. Läsare uppmanas att googla på zink och covid-19 och vitamin D och covid-19 på egen hand.

En tidig start av en tillföra en tillräcklig nivå av tillskott med selen, zink och D-vitamin hos högriskindivider och i högriskområden och säkerligen så snart som möjligt efter misstänkt infektion med covid-19-viruset, kan hjälpa immunförsvaret (Alexander 2020]. Läs mer

Selenstatus och inflammation och hjärtsjukdomar

Låg plasmaselenstatus är signifikant associerad med risk för hjärtsjukdom och med förhöjda blodbiomarkörer för kronisk inflammation. En tvärsnittsstudie från 2021 av äldre individer i centrala Italien har visat att individer med en plasmaselenstatus lägre än 60 mikrogram per liter löper särskilt risk för hjärtsjukdom (Giacconi 2021).

Ancona, Italien
Forskare i Ancona, Italien, har gjort en tvärsnittsstudie som visar att låg plasmaselenstatus är associerad med ökad risk för hjärtsjukdomar och med förhöjda nivåer av blodbiomarkörer för kronisk inflammation.

Dessutom, i mononukleära celler i perifert blod hos äldre individer som diagnostiserats med hjärtsjukdom, fann forskarna att låg plasmaselenstatus var signifikant associerad med förbättrat genuttryck av inflammatoriska cytokiner och kemokiner, och med en nedreglering av sirtuinerna SIRT-1, SIRT-5, SIRT-6 och SIRT-7 (Giacconi 2021).

Notera: Mononukleära celler från perifert blod är lymfocyter (till exempel T-celler, B-celler, NK-celler) och monocyter till skillnad från sådana blodkroppar som erytrocyter, granulocyter och blodplättar. Läs mer

Serumselenstatus och risken att dö för personer med hypertoni

Serumselenkoncentrationer visar ett U-format samband med dödlighet av alla orsaker och med kardiovaskulär mortalitet hos personer med högt blodtryck (Tan 2021).

Mätning av blodtryck Den här slutsatsen baseras på en analys av data från 929 personer som fått diagnosen hypertoni (Tan 2021).

  • Medelåldern var 63 år plus/minus 13 år.
  • Något fler än hälften var män: 53 procent.
  • Forskarna följde individerna under en genomsnittlig period på drygt 10 år: 121 månader plus/minus 41 månader.
  • Under uppföljningsperioden dog 307 personer, varav 56 personer dog i hjärt-kärlsjukdom.
Kvartiler av serumselenstatus

För att nå ändamålet till analyserna kategoriserade forskarna individerna med hypertoni i kvartiler av serumselenkoncentrationen (Tan 2021):

Q1: Lika med eller mindre än 124 mikrogram per liter.

Q2: 125–135 mikrogram per liter.

Q3: 136–147 mikrogram per liter.

Q4: Högre än 148 mikrogram per liter.

Optimala serumselennivåer hos individer med högt blodtryck

Forskarna jämförde data från serumselenkvartilerna och fann att risken för dödsfall av alla orsaker och dödsfall i hjärtsjukdom var lägst i den tredje kvartilen (serumselenkoncentrationer mellan 136 och 147 mikrogram per liter) (Tan 2021). Läs mer

Selenstatus och dödlighet och typ 2-diabetes

Högre serumselenkoncentrationer är associerade med 31 procent lägre dödlighet av alla orsaker. Resultaten är statistiskt säkerställda. Dödligheten i hjärtsjukdom hos individer med typ-2-diabetes var 34 procent lägre, och statiskt säkerställda (Qiu 2021).

Den slutsatsen drog forskare som gjort en relativt stor kohortstudie med lång uppföljningstid av patienter med diabetes. Forskarna analyserade data från 3199 vuxna amerikaner med typ-2-diabetes; den genomsnittliga uppföljningstiden var 12,6 år (Qiu 2021).

Under den uppföljningsperioden dokumenterades 1693 dödsfall, inklusive 425 dödsfall i hjärtsjukdomar (Qiu 2021).

Högsta kvartilen av serumselen jämfört med lägsta kvartilen

Individer i den högsta kvartilen av serumselenkoncentration hade signifikant lägre dödlighet av alla orsaker och signifikant lägre dödlighet i hjärtsjukdomar jämfört med individer i den lägsta kvartilen av serumselenkoncentration (Qiu 2021). Läs mer

Att uppnå optimal plasmaselenstatus

Hurst et al. administrerade 50 mikrogram, 100 mikrogram eller 200 mikrogram selen dagligen i tio veckor till 119 friska män och kvinnor i åldern 50–64 år som bor i Storbritannien.

Facial mask
Ett hälsosamt immunsystem är beroende av en optimal selenstatus för att främja biosyntesen av de antioxidativa selenoproteinerna.

Forskarna testade effekten av de olika dagliga doserna på plasmaselenstatus och plasmaselenoprotein P-status. De använde ett selenberikat jästpreparat av farmaceutisk kvalitet med en dokumenterad absorption på 88,7 procent (Bügel 2004).

Männen och kvinnorna i studien hade ett dagligt intag av selen i kosten på cirka 55 mikrogram/dag. Intaget av selen i Storbritannien hade minskat från i genomsnitt 60 mikrogram/dag 1991 till ett minimum av 30 till 40 mikrogram/dag 1995–2000; 2010 var medelintaget 48–58 mikrogram/dag (Hurst 2010). Läs mer

Plasma selenoprotein P-nivåer och risken för hjärt-kärlsjukdomar

Forskningsslutsats: ”De 20 procent med det lägsta SELENOP-koncentrationerna i en nordeuropeisk befolkning utan historia av hjärt-kärlsjukdom har en markant ökad risk för kardiovaskulär sjuklighet och dödlighet” (Schomburg 2019).

Heart attack
Selenoprotein-P-brist förutsäger hjärt-kärlsjukdom och död. Lågt selenintag resulterar i otillräcklig biosyntes av selenoprotein P i levern. Nu visar forskning att låga koncentrationer av selenoprotein P är associerade med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och dödlighet.

Det är slutsatsen av en befolkningsbaserad prospektiv kohortstudie gjord av Malmö Förebyggande Medicin, som undersökte sambandet mellan plasmaselenoprotein P-status och 1) risk för dödlighet av alla orsaker, 2) risk för kardiovaskulär dödlighet och 3) risk för en första kardiovaskulär händelse hos 4366 studiedeltagare.

Observera att detta var en studie gjord med studiedeltagare som inte hade någon historia av kardiovaskulär sjukdom. Det var verkligen en studie av sambandet mellan selenstatus och risken för hjärtsjukdomar. Läs mer