Könsskillnad i selenmetabolism och selenoproteiner

Couple on the beach
Män och kvinnor är olika på sätt som går bortanför morfologin i deras könsorgan. Denna könsdimorfism påverkar kritiska aspekter av selenmetabolismen hos djur och människor. Här granskade Seale et al. tillgänglig information om påverkan av biologiska könsparametrar på selenmetabolismen och effekten av selen och selenoproteiner på könshormoner.

En sak som covid-19 har lärt oss är att biologiska könsskillnader påverkar hur vi reagerar på viruset. Dr. Sabra Klein, som är biolog vid Johns Hopkins universitetet, säger att män är mer benägna att dö av covid-19, de är också mer benägna att läggas in på sjukhus med allvarligare sjukdomsbild.

Detta verkar vara sant, även om kvinnor är lika benägna att smittas och även när forskare kontrollerar effekten av faktorer som ålder och region.

Kvinnor verkar ha ett starkare immunsvar mot patogener – bakterier, virus, parasiter – och också ha en högre antikroppsproduktion efter vaccination. Å andra sidan löper kvinnor större risk att utveckla autoimmuna sjukdomar.

Det är inte känt varför män och kvinnors immunsystem verkar svara olika på en smittsam sjukdom. Förklaringen kan mycket väl komma från könsrelaterade skillnader i genuttryck och hormonaktivitet. Läs mer

Selenbrist – en stor riskfaktor för hjärtsjukdom

Ash tray with cigarette butts
I den italienska studien (Giacconi et al. 2021) rankades endast rökning, förutom brist på selen, som en riskfaktor för hjärtsjukdom. Ålder, BMI, kolesterol och triglyceridnivåer samt kön rankades alla lägre än selenbrist som riskfaktorer för att få hjärtsjukdom.

Resultaten från en italiensk studie har tillfört bevis för att tillräcklig selenstatus är nödvändig för att förhindra hjärtsjukdomar, särskilt hos äldre personer.

De italienska studieresultaten visade att försökspersoner med plasmakoncentrationer av selen under 60 mikrogram per liter var 1,9 gånger mer benägna att drabbas av hjärt-kärlsjukdom jämfört med deltagare som hade högre selenstatus (Giacconi 2021).

Minskad selenstatus i plasma associerades med förhöjda nivåer av biomarkörer för inflammation, ökat uttryck av cytokiner och nedreglering av sirtuiner i perifera mononukleära blodceller (Giacconi 2021).

Selenstatus och risk för kardiovaskulär sjukdom

Resultaten från KiSel-10-studien

I en klinisk studie på äldre försökspersoner, där medelålder var 78 år, hade dessa en låg selenstatus (medelvärde: 67,1 mikrogram per liter). Pensionärerna gavs ett kombinerat selen- och Q10-tillskott i 48 månader. I en uppföljning efter tio år, och en annan efter tolv år, fann forskarna en minskad kardiovaskulär dödlighet (Alehagen 2018, 2015). Läs mer

Selen som näringsämne och förebyggande medicin

Berlin Brandenburger Tor
Professorn och doktorn Lutz Schomburg, som är ansluten till Charité Institute of Experimental Endocrinology, Humboldt University och Free University i Berlin, har analyserat forskningslitteraturen gällande selentillskott. Han drar slutsatsen att aktuella data visar att selentillskott inte orsakar diabetes.

Professor Lutz Schomburg, som länge studerat selen, har granskat de näringsmässiga och förebyggande medicinska aspekterna av selentillskott. Enligt honom utgör en selenbrist i sig en hälsorisk som bör korrigeras genom koståtgärder eller genom extra selenintag via tillskott (Schomburg 2020).

Han tolkar tillgängliga bevisen för positiva hälsoeffekter av selentillskott som ett resultat av att korrigera låg selenstatus eller brist på selen.

Hans genomgång av forskningslitteraturen visar att selentillskott inte orsakar diabetes. Istället antyder de nuvarande bevisen att utvecklingen av typ 2-diabetes, med låga insulinnivåer och höga glukosnivåer, kan orsaka ökningar av selennivåerna, och därmed det upplevda sambandet mellan förekomsten av diabetes och den högre selenstatusen (Schomburg 2020). Läs mer

Plasmaselennivåer och risken för en första stroke

En kinesisk studie har visat att det finns ett signifikant minskat samband mellan plasmakoncentrationer av selen och risken för en första stroke hos män, men inte hos kvinnor. Det är inte första gången som könsskillnader har rapporterats i förhållande till selenmetabolism. Mer om det senare.

Picture of the brain
Vanligtvis finns det många fler fall av den första ischemiska stroken, som oftast orsakas av en blodpropp, än det finns fall av den första hemorragiska stroken, som oftast orsakas av att ett blodkärl läcker eller går sönder. Tillräcklig tillförsel av selen till hjärnan kan skydda mot stroke.

Plasmaselennivåer och risken för en första stroke

De kinesiska forskarna analyserade resultaten från en fallkontrollstudie med 1255 personer som fått en första stroke och 1255 matchade kontroller (Hu 2021).

Notera att i denna studie fanns det många fler fall av en första ischemisk stroke (n = 1079) än en första hemorragisk stroke (n = 171). Fem fall var av osäkert ursprung.

Bevis från andra studier på selennivå och risken för stroke

Resultaten från studier av selennivån och risken för stroke har hittills varit något förvirrande: Läs mer

Selen och antioxidanter för att förhindra hjärtsjukdom

Heart trouble
Selenbrist (<70 mcg/L) och låg selenstatus (70–100 mcg/L) är förknippad med minskad träningskapacitet och ökad dödlighet hos patienter med hjärtsvikt (Bomer 2019).

Kanadensiska forskare har kommit fram till att ett selentillskott bör övervägas som antioxidant om blandningarna av antioxidanter ska förknippas med minskad risk för hjärtsjukdomar och dödlighet på grund av alla orsaker (Jenkins 2020).

Hur kom de fram till denna slutsats? Först gjordes det en preliminär analys av den tillgängliga forskningslitteraturen och där fann man att tillskott av antioxidanter verkade minska förekomsten av alla dödsfall när tillskotten inkluderade selen (Jenkins 2020).

Systematisk granskning av kosttillskott med och utan selen

Därefter gjordes en systematisk granskning och en metaanalys av randomiserade kontrollerade studier för att utvärdera effekten av enbart selentillskott, samt effekten av antioxidantblandningar med eller utan selen och risken att få hjärtsjukdomar samt alla andra orsakar som ledde till dödsfall (Jenkins 2020). Läs mer

Selentillskott och reumatoid artrit

Arthritic hands
Patienter med reumatoid artrit har oftast lägre serumselenstatus än friska individer. Vissa studier visar att selenstillskott är förknippat med minskad svullnad och stelhet i lederna och mindre svår smärta hos patienter med reumatoid artrit.

En metaanalys visar en signifikant koppling mellan låga selenkoncentrationer i serum och reumatoid artrit (RA) (Yu 2016).

Studier på selen och reumatoid artrit

Sahebari et al (2019) rapporterade om 13 studier som bedömde selenstatus hos patienter med reumatoid artrit.

Tillräckligt med selen för patienter med reumatoid artrit

Reumatoid artrit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som påverkar lederna i händer och fötter och som ger funktionsproblem.

 • En diagnos av reumatoid artrit är associerad med förhöjda nivåer av blodbiomarkörer för oxidativ stress och med minskade blodnivåer av antioxidanter som normalt neutraliserar skadliga fria radikaler (Sahebari 2019).
 • Till exempel är blodnivåerna av det selenberoende antioxidantenzymet glutationperoxidas betydligt lägre hos patienter med reumatoid artrit än hos friska kontroller (Sahebari 2019).

Blandade resultat från kliniska studier av selen och RA

Vissa studier av patienter med reumatoid artrit som tar ett selentillskott har visat minskad inflammation, vilket syns i reducerad svullnad och stelhet i lederna samt mindre svår smärta (Sahebari 2019).

Andra studier har inte visat en statistiskt signifikant effekt av selentillskott på symtomen vid reumatoid artrit (Sahebari 2019).

De motstridiga resultaten från kliniska prövningar anses vara relaterade till skillnader i de typer och doser av selen som används i experimenten (Sahebari 2019). Läs mer

Låg selenstatus och riskfyllda graviditeter

Pregnant woman
Låg serumselenstatus (definierad som under 80 mikrogram per liter) under graviditeten är förknippad med ökad risk för missfall, havandeskapsförgiftning, för tidig födsel och andra negativa resultat.

En ny översiktsartikel presenterar bevis för att låg selenstatus hos gravida kvinnor kan vara inblandad i följande komplikationer (Duntas 2020):

 • missfall
 • havandeskapsförgiftning
 • prematur födsel
 • hämmad fostertillväxt
 • postpartum tyreoidit och autoimmun tyreoidit

För att säkerställa ett optimalt graviditetsresultat rekommenderar Dr. Leonidas Duntas att läkare behandlar varje patient individuellt och föreskriver selenintag som är anpassade efter den gravida kvinnans behov.

Tillräcklig selennivå – varför är det viktigt för gravida kvinnor?

Selen är ett viktigt spårämne. Selenintag och selennivå i blodplasman kan variera avsevärt beroende på ett antal faktorer (Duntas 2020):

 • skillnader i kost och näring
 • skillnader i jordarna och grödors selenhalt
 • etniska skillnader
 • genetiska skillnader

Utan blodprov som visar selennivå är det inte möjligt att veta om kvinnor som planerar en graviditet har tillräckligt med cirkulerande selen. Mayo kliniken rapporterar att den normala selenkoncentrationen i vuxnas blodserum i USA är 70 till 150 mikrogram per liter med ett medelvärde i befolkningen på 98 mikrogram per liter. Läs mer

Intravenöst selentillskott för kritiskt sjuka patienter

Critically ill patient
En ökad generering av skadliga fria radikaler och ökad systemisk inflammation verkar spela en direkt roll i celldöd, ökad sjuklighet och högre dödlighet hos kritiskt sjuka patienter. Selen är ett spårämne som har cellreglerande, immunologiska, antioxidativa och antiinflammatoriska funktioner. Ett tidigt intag av selentillskott är en lovande kompletterande behandling för kritiskt sjuka patienter.

Selentillskott – särskilt intravenöst selentillskott – verkar vara en lovande tilläggsbehandling för kritiskt sjuka patienter.

De samlade resultaten av en metaanalys gjord på de kliniska resultaten av behandling med selentillskott på kritiskt sjuka patienter visar att intravenöst selentillskott som enda behandling kan minska den totala dödligheten och förkorta vistelsetiden på sjukhus (Zhao 2019).

Dessutom visade resultaten från metaanalysen att selentillskottet inte ökade förekomsten av läkemedelsinducerade biverkningar jämfört med kontrollgruppen (Zhao 2019).

Selentillskott för kritiskt sjuka patienter – beviset

Forskarna granskade 19 randomiserade kontrollerade studier som hade registrerat 3341 kritiskt sjuka patienter. Det fanns 1694 kritiskt sjuka patienter i gruppen som gavs selentillskott och 1647 kritiskt sjuka patienter i kontrollgruppen. Läs mer

Selentillskott och hivinfektion: En granskning

Symptoms of AIDS
De sex studierna på selen och hivinfektion visar att ett dagligt tillskott på 200 mikrogram selen har en gynnsam effekt på immunfunktionen, särskilt på antalet CD4-celler som är en sorts vita blodkroppar. Samma fördelaktiga effekt på immunsystemet kan skydda mot andra former av infektion, inklusive mot covid-19-infektioner.

Sex randomiserade och kontrollerade studier visar att när ett dagligt selentillskott ges till hivinfekterade vuxna ökar antalet CD4-celler, risken för svår/sjuklig diarré minskar och även antalet sjukhusvistelser minskade av hivrelaterade tillstånd och opportunistisk infektion hos vuxna med hiv (Kayode 2020).

Alexander et al (2020) har insett vikten av selen för immunsystemets funktion och har rekommenderat initiering av lämpligt selentillskott i högriskområden för covid-19, och detta så snart som möjligt efter att en misstänkt covid-19-infektion uppstått.

Richie et al (2014) har visat att selentillskott i form av selenberikad jäst ger signifikant större skydd mot oxidativ stress än vad tillskott med enbart selenmetionin gör. Läs mer

Selentillskott och blodsockernivåer

Testing blood sugar
Resultaten av randomiserade kontrollerade studier av intag av selentillskott visar positiva effekter eller ingen effekt på blodsockernivån och insulinkänsligheten. I denna översikt sammanfattar vi resultaten från studierna.

Effekten av selentillskott på blodsockernivån och på risken för diabetes är fortfarande en öppen fråga. Uppgifterna från randomiserade kontrollerade studier visar dock att selentillskott är förknippat med antingen en gynnsam effekt eller ingen effekt alls på blod-sockernivåer, insulinkänslighet och glukostolerans (Jablonska 2016).

Studiedeltagare med typ 2-diabetes

Fördelaktig effekt. I en studie från 2019 deltog 72 män och 22 kvinnliga patienter i åldern 48 till 64 år med diabetes typ 2. Alla var rökare och de åt en Medelhavskost.

Deltagarna tog 200 mikrogram selen per dag, på fastande mage. Data från studien visade en statistiskt signifikant minskning av blodsockernivån och att HbA1c-värdena tre respektive sex månader efter studiens början. Selentillskott till typ 2-diabetikerna tycktes förbättra deras glykemiska profil (Karalis 2019). Läs mer