Selen, fisk och kvicksilver: Viktig fakta

Fisk borde vara en viktig del av vår kost. Professor Nick Ralston vid universitetet i Nord Dakota har uppmärksammat oss på webbsidorna Fish, Mercury, and Nutrition: The Net Effects. Webbadressen är http://net-effects.und.edu/factsheets.aspx

The Cover of the Fish, Mercury, and Nutrition brochure
Nätsajten, Fish, Mercury and Nutrition innehåller fakta, en dokumentärfilm, videoklipp och länkar till andra informativa webbplatser.

På dessa webbsidor förklarar professor Ralston och hans kollegor varför fördelarna med att regelbundet äta fisk, särskilt havsfisk, ofta förbises. Alltför många av oss har minskat sin fiskkonsumtion på grund av oron för det giftiga kvicksilvret som finns i fiskar.

Vi har dock inte fått tillräcklig information om fördelarna eller riskerna med att äta havsfisk. Om vi undviker att äta fisk kan det i vissa fall få negativa konsekvenser på hälsan. Läs mer

Selen som förebyggande och vid behandling av sköldkörtelstörningar

Throid gland in the neck
Sköldkörteln är en endokrin körtel som sitter framtill i halsen strax under adamsäpplet. Körteln är fjärilsformad och består av två lober. Selenbrist och lägre aktivitet hos selenoproteinerna än vad som anses optimalt kan vara en bidragande orsak till autoimmuna sköldkörtel-sjukdomar. https://commons.wikimedia.org.

En sammanfattning av forskningslitteratur från 2017 stöder tanken att optimala selennivåer behövs för ett antioxidantskydd mot skadliga fria radikaler i sköldkörteln och för normal metabolism av sköldkörtelhormoner (Ventura 2017).

En granskning av forskningslitteratur från 2018 visar att selentillskott kan minska tyreoidperoxidas- antikroppar samt ge förbättringar vid ultraljud av sköldkörteln. Dessutom associeras selen med förbättrade symtom och förbättrad livskvalitet hos patienter med Graves oftalmopati (Santos 2018).

Observera: För höga nivåer av tyreoidperoxidas-antikroppar (> 500 IE / ml) är förknippade med en ökad risk för underfunktion i sköldkörteln vid autoimmun sköldkörtelinflammation, vilket är den vanligaste formen av sköldkörtelstörning (Ehlers 2016). Läs mer

Selen och Q10 till äldre

Professor Urban Alehagen
Likt en duktig detektivinspektör undersökte professor Urban Alehagen de biologiska mekanismerna som kan förklara hur ett kombinerat selen- och Q10-tillskott minskar risken att dö i hjärtsjukdomar bland äldre. Resultat från studier visade på faktorer som oxidativ stress, systemisk inflammation, fibros och endotelfunktion.

Risken att dö i hjärt-kärlsjukdom minskade signifikant – med 54 procent (p = 0,02) – efter att ha tagit ett dagligt tillskott med 200 mikrogram av en patenterad selenjäst samt 200 milligram Q10 (i uppdelade doser: 2 x 100 milligram) under fyra års tid (Alehagen 2013).

Deltagarna i studien var pensionärer i åldern 70-88 år (medelåldern var 78) som fortfarande kunde bo hemma.

I den dubbelblinda kliniska studien som gavs namnet KiSel-10-studien (Alehagen 2013) delades pensionärerna slumpmässigt in i två grupper där den ena gruppen fick den aktiva behandlingen (selen plus koenzym Q10) och den andra gruppen fick motsvarande placebo. Studien leddes av professor Urban Alehagen, och ett forskarteam vid Linköpings universitet. Läs mer

Selen och kvicksilvertoxicitet

A plate of salmon.
Att äta fisk ger gravida kvinnor och barn selen och andra näringsämnen som främjar barnens tillväxt och utveckling. Att äta fisk kan även främja vuxnas hjärthälsa. Viss havsfisk innehåller dock mer kvicksilver än selen och bör därför undvikas. Följaktligen avråder det amerikanska livsmedels- och läkemedelsverket (FDA) att äta måltider innehållande tandvalar, hajar, svärdfisk, kungsmakrill, spjutfiskar, atlantisk soldatfisk, tilefish (malacanthidae) och storögd tonfisk. De flesta andra havsfiskar har mer selen än kvicksilver i sina vävnader och bör vara säkra, till och med tillrådliga, att äta.

Selenet i våra celler är det molekylära ”målet” för giftigt kvicksilver. Hämning av den normala biologiska aktiviteten hos seleno-enzymer är den mekanism genom vilken kvicksilver skadar våra celler, särskilt våra hjärn- och nervceller [Ralston & Raymond 2018].

Att tänka på selen som ”mål” för kvicksilver leder till en bättre förståelse av kvicksilvertoxicitet än den äldre teorin om selen som en ”tonic” som binder giftigt kvicksilver i en form som inte längre är skadlig [Ralston & Raymond 2018].

Professor Nicholas Ralston och konsult Lisa Raymond har granskat forskningslitteratur om egenskaperna hos kvicksilvertoxicitet för att identifiera de selenberoende aspekterna av kvicksilvers biokemiska mekanismer och effekter. De kom fram till följande: [Ralston & Raymond 2018]: Läs mer

Selenstatus och patienter utsatta för stort trauma

Onormalt låg selenstatus är karakteristiskt för kritisk sjukdom och större trauma. Sänkningen av selennivån inträffar mycket snabbt efter större trauma och är förknippat med dåliga överlevnadsodds. Adjuvansbehandling med selen måste påbörjas så snart som möjligt för att vara effektivt.

Efter allvarlig traumatisk skada sjunker koncentrationerna av serumselen och selenoprotein P mycket snabbt till mycket låga nivåer. De väldigt låga nivåerna av selen och selenoprotein P är associerade med dåliga överlevnadsodds [Braunstein].

Dessa resultat i en studie gjord på universitetssjukhuset i München, Tyskland, tyder på att selentillskott kan vara en meningsfull adjuvansbehandlingsstrategi för patienter som har drabbats av stort trauma [Braunstein].

Selen och kritisk sjukdom

Lägre selenstatus än normalt är karakteristiskt för kritisk sjukdom. Låg selenstatus kan påverka förloppet och resultatet av olika sjukdomar [Braunstein].

Till exempel fann Bomer et al [2019] att hjärtsviktpatienter med serumselennivåer under 70 mikrogram per liter hade sämre livskvalitet, sämre träningskapacitet och sämre prognos än hjärtsviktpatienter med högre serumselennivåer. Läs mer

Selentillskott och Graves sjukdom

Låg selenstatus är associerat med ökad risk för Graves sjukdom, en autoimmun sjukdom i sköldkörteln. Graves sjukdom är den vanligaste orsaken till hypertyreoidism som ofta resulterar i en förstorad sköldkörtel.

En metaanalys från 2018 av randomiserade kontrollerade studier visar att adjuvant selentillskott kan förbättra återställandet av normal sköldkörtelfunktion hos patienter med Graves sjukdom [Zheng].

Graves sjukdom är den vanligaste orsaken till hypertyreos hos vuxna. Det kännetecknas av serumnivåer av TSH under det normala och ökade serumnivåer av fritt tyroxin (FT4) och/eller trijodtyronin (T3). Den basala metaboliska statusen hos patienter med Graves sjukdom accelereras, vilket resulterar i att produktionen av skadliga fria radikaler och reaktiva syrearter ökar [Zheng].

Intracellulära antioxidantenzymer såsom superoxiddismutas (SOD), glutationreduktas och glutationperoxidas (GPx) skyddar mot cellskador orsakade av oxidativ stress. Läs mer

Selentillskott och glukosmetabolism

Resultatet från en randomiserad, kontrollerad studie visade att ett dagligt intag av 200 mikrogram selentillskott under 2,9 år inte hade någon effekt på insulinkänsligheten. Inte heller hade det någon effekt på bukspottkörtelns betacellsfunktion jämfört med placebo (Jacobs 2019). Resultatet från en annan randomiserad och kontrollerad studie visade att selen inte medverkar i utvecklandet av typ 2-diabetes (Kohler 2018).

Resultaten av en metaanalys från 2018 visade inga överensstämmande bevis av att selentillskott medverkar i utvecklingen av typ 2 diabetes bland vuxna.

I en observationsstudie identifierade forskare vid universitetet i Arizona, Tucson, där det också finns ett cancercentrum, ett statistiskt säkerställt samband mellan selen och typ 2-diabetes. Men i en randomiserad kontrollerad studie fann man dock inget statistiskt säkerställt samband (Kohler 2018).

Observera: Randomiserade och kontrollerade studier är referensstandard för vetenskapliga bevis inom det biomedicinska området. Den slumpmässiga indelningen av deltagarna bör ge jämförbara grupper och även utesluta partiskhet. I observationsstudier delar forskarna inte upp deltagarna slumpmässigt och de bestämmer inte vilka behandlingar varje grupp får eller inte får. Läs mer

Selenstatus och hjärtsvikt

Hjärtsviktpatienter med låga serumselennivåer är mycket mer benägna att återigen bli intagna på sjukhuset och/eller dö, än de patienter med hjärtsvikt som har serumselennivåer över 100 mikrogram per liter.

En internationell kohortstudie har visat att selenbrist hos hjärtsviktpatienter är förknippat med nedsatt fysisk förmåga och med 50 procent högre dödlighet (Bomer).

In vitro-studier av odlade humana hjärtmuskelceller tagna från hjärtsviktpatienter visar att låga selennivåer i hjärtmuskelns celler är associerade med nedsatt mitokondriell funktion (Bomer).

Färsk information visar att upp till 50 procent av hjärtsviktpatienter lider av brister av mikronäringsämnen som till exempel selen, zink, järn eller jod (Bomer).

Selen: Ett viktigt mikronäringsämne

Selenintaget och selennivåerna varierar avsevärt mellan olika regioner och är beroende av hur höga nivåerna av selen är i jordarna och i maten.

Tillräckligt intag av selen är nödvändigt för viktiga biologiska funktioner: Läs mer

Selentillskott och parametrar av spermiekvalitet

Tillskott med selen och Q10 har positiva effekter på spermier, dess rörlighet och spermiemorfologi. Det verkar finnas ett speciellt inbördes förhållande mellan tillräckliga koncentrationer av selen och Q10. Var och en behövs för optimal funktion av den andra.

Data från två randomiserade och kontrollerade studier har visat att selentillskott har följande signifikanta och fördelaktiga effekter (Salas-Huertos):

 • förbättrad spermievolym och koncentration
 • förbättrad spermierörlighet
 • förbättrad spermiemorfologi

Selentillskott på 100 mikrogram per dag i 3 månader förbättrade spermierörligheten och ökade chansen till befruktning. Selentillskott på 200 mikrogram per dag i 6 månader förbättrade spermavolymen, det totala antalet spermier och koncentration samt spermiemorfologin (Salas-Huertos).

Data från 5 andra randomiserade och kontrollerade studier har visat att Q10-tillskott är signifikant associerat med följande fördelaktiga effekter:

 • förbättrat antal spermier
 • förbättrad koncentration av spermier
 • förbättrad spermierörlighet
 • förbättrad spermiemorfologi

Q10-tillskottet var mest effektivt när tillskottet gavs i intervallet, 200 till 300 milligram per dag (i uppdelade doser) under minst 3 månader och särskilt efter 6 månader (Salas-Huertos). Läs mer

Selenstatus och prostatacancer risk

Blå bandet är en internationell symbol för kampen mot prostatacancer. Tillsammans med hudcancer är prostatacancer den vanligaste cancern bland amerikanska män. American Cancer Society uppskattar att en av nio män kommer att få prostatacancer under sin livstid. Forskning visar att blodselennivån inom ett visst intervall är förknippat med minskad risk för prostatacancer.

En av de stora utmaningarna inom selenforskningen är att optimera det dagliga selenintaget för att minska risken för prostatacancer. Vi behöver fler forskningsresultat för att svara på följande frågor om användningen av selentillskott för att minska risken för prostatacancer (Waters & Chiang 2017):

 • Vad är den optimala beredningsformen av selentillskott?
 • Vad är den korrekta dagliga dosen?
 • Vilka nivåer av selen i blodet indikerar ett behov av selentillskott?
 • Vid ett intag av selentillskott –vilka blodselennivåer minskar inte risken för prostatacancer?

Idén om att selenintag och selennivån är en viktig riskfaktor för prostatacancer fick stor uppmärksamhet efter att professor Larry Clark, som arbetar vid universitet i Arizona, publicerade resultaten av studien, Nutritional Prevention of Cancer Trial, i JAMA i december 1996 (Clark 1996).

Selenjästtillskott med högt selen i studie om cancerprevention

Studien, Nutritional Prevention of Cancer Trial (NPCT) var en interventionsstudie där man använde 200 mikrogram av ett seleniserat jästpreparat eller placebo. Studien varade 4,5 år i genomsnitt. Studiedeltagarna var 1312 män och kvinnor som hade en medelålder på 63 år. Läs mer