Selen och kvicksilvertoxicitet

A plate of salmon.
Att äta fisk ger gravida kvinnor och barn selen och andra näringsämnen som främjar barnens tillväxt och utveckling. Att äta fisk kan även främja vuxnas hjärthälsa. Viss havsfisk innehåller dock mer kvicksilver än selen och bör därför undvikas. Följaktligen avråder det amerikanska livsmedels- och läkemedelsverket (FDA) att äta måltider innehållande tandvalar, hajar, svärdfisk, kungsmakrill, spjutfiskar, atlantisk soldatfisk, tilefish (malacanthidae) och storögd tonfisk. De flesta andra havsfiskar har mer selen än kvicksilver i sina vävnader och bör vara säkra, till och med tillrådliga, att äta.

Selenet i våra celler är det molekylära ”målet” för giftigt kvicksilver. Hämning av den normala biologiska aktiviteten hos seleno-enzymer är den mekanism genom vilken kvicksilver skadar våra celler, särskilt våra hjärn- och nervceller [Ralston & Raymond 2018].

Att tänka på selen som ”mål” för kvicksilver leder till en bättre förståelse av kvicksilvertoxicitet än den äldre teorin om selen som en ”tonic” som binder giftigt kvicksilver i en form som inte längre är skadlig [Ralston & Raymond 2018].

Professor Nicholas Ralston och konsult Lisa Raymond har granskat forskningslitteratur om egenskaperna hos kvicksilvertoxicitet för att identifiera de selenberoende aspekterna av kvicksilvers biokemiska mekanismer och effekter. De kom fram till följande: [Ralston & Raymond 2018]: Läs mer

Selenstatus och patienter utsatta för stort trauma

Onormalt låg selenstatus är karakteristiskt för kritisk sjukdom och större trauma. Sänkningen av selennivån inträffar mycket snabbt efter större trauma och är förknippat med dåliga överlevnadsodds. Adjuvansbehandling med selen måste påbörjas så snart som möjligt för att vara effektivt.

Efter allvarlig traumatisk skada sjunker koncentrationerna av serumselen och selenoprotein P mycket snabbt till mycket låga nivåer. De väldigt låga nivåerna av selen och selenoprotein P är associerade med dåliga överlevnadsodds [Braunstein].

Dessa resultat i en studie gjord på universitetssjukhuset i München, Tyskland, tyder på att selentillskott kan vara en meningsfull adjuvansbehandlingsstrategi för patienter som har drabbats av stort trauma [Braunstein].

Selen och kritisk sjukdom

Lägre selenstatus än normalt är karakteristiskt för kritisk sjukdom. Låg selenstatus kan påverka förloppet och resultatet av olika sjukdomar [Braunstein].

Till exempel fann Bomer et al [2019] att hjärtsviktpatienter med serumselennivåer under 70 mikrogram per liter hade sämre livskvalitet, sämre träningskapacitet och sämre prognos än hjärtsviktpatienter med högre serumselennivåer. Läs mer

Selentillskott och Graves sjukdom

Låg selenstatus är associerat med ökad risk för Graves sjukdom, en autoimmun sjukdom i sköldkörteln. Graves sjukdom är den vanligaste orsaken till hypertyreoidism som ofta resulterar i en förstorad sköldkörtel.

En metaanalys från 2018 av randomiserade kontrollerade studier visar att adjuvant selentillskott kan förbättra återställandet av normal sköldkörtelfunktion hos patienter med Graves sjukdom [Zheng].

Graves sjukdom är den vanligaste orsaken till hypertyreos hos vuxna. Det kännetecknas av serumnivåer av TSH under det normala och ökade serumnivåer av fritt tyroxin (FT4) och/eller trijodtyronin (T3). Den basala metaboliska statusen hos patienter med Graves sjukdom accelereras, vilket resulterar i att produktionen av skadliga fria radikaler och reaktiva syrearter ökar [Zheng].

Intracellulära antioxidantenzymer såsom superoxiddismutas (SOD), glutationreduktas och glutationperoxidas (GPx) skyddar mot cellskador orsakade av oxidativ stress. Läs mer

Selentillskott och glukosmetabolism

Resultatet från en randomiserad, kontrollerad studie visade att ett dagligt intag av 200 mikrogram selentillskott under 2,9 år inte hade någon effekt på insulinkänsligheten. Inte heller hade det någon effekt på bukspottkörtelns betacellsfunktion jämfört med placebo (Jacobs 2019). Resultatet från en annan randomiserad och kontrollerad studie visade att selen inte medverkar i utvecklandet av typ 2-diabetes (Kohler 2018).

Resultaten av en metaanalys från 2018 visade inga överensstämmande bevis av att selentillskott medverkar i utvecklingen av typ 2 diabetes bland vuxna.

I en observationsstudie identifierade forskare vid universitetet i Arizona, Tucson, där det också finns ett cancercentrum, ett statistiskt säkerställt samband mellan selen och typ 2-diabetes. Men i en randomiserad kontrollerad studie fann man dock inget statistiskt säkerställt samband (Kohler 2018).

Observera: Randomiserade och kontrollerade studier är referensstandard för vetenskapliga bevis inom det biomedicinska området. Den slumpmässiga indelningen av deltagarna bör ge jämförbara grupper och även utesluta partiskhet. I observationsstudier delar forskarna inte upp deltagarna slumpmässigt och de bestämmer inte vilka behandlingar varje grupp får eller inte får. Läs mer

Selenstatus och hjärtsvikt

Hjärtsviktpatienter med låga serumselennivåer är mycket mer benägna att återigen bli intagna på sjukhuset och/eller dö, än de patienter med hjärtsvikt som har serumselennivåer över 100 mikrogram per liter.

En internationell kohortstudie har visat att selenbrist hos hjärtsviktpatienter är förknippat med nedsatt fysisk förmåga och med 50 procent högre dödlighet (Bomer).

In vitro-studier av odlade humana hjärtmuskelceller tagna från hjärtsviktpatienter visar att låga selennivåer i hjärtmuskelns celler är associerade med nedsatt mitokondriell funktion (Bomer).

Färsk information visar att upp till 50 procent av hjärtsviktpatienter lider av brister av mikronäringsämnen som till exempel selen, zink, järn eller jod (Bomer).

Selen: Ett viktigt mikronäringsämne

Selenintaget och selennivåerna varierar avsevärt mellan olika regioner och är beroende av hur höga nivåerna av selen är i jordarna och i maten.

Tillräckligt intag av selen är nödvändigt för viktiga biologiska funktioner: Läs mer

Selentillskott och parametrar av spermiekvalitet

Tillskott med selen och Q10 har positiva effekter på spermier, dess rörlighet och spermiemorfologi. Det verkar finnas ett speciellt inbördes förhållande mellan tillräckliga koncentrationer av selen och Q10. Var och en behövs för optimal funktion av den andra.

Data från två randomiserade och kontrollerade studier har visat att selentillskott har följande signifikanta och fördelaktiga effekter (Salas-Huertos):

 • förbättrad spermievolym och koncentration
 • förbättrad spermierörlighet
 • förbättrad spermiemorfologi

Selentillskott på 100 mikrogram per dag i 3 månader förbättrade spermierörligheten och ökade chansen till befruktning. Selentillskott på 200 mikrogram per dag i 6 månader förbättrade spermavolymen, det totala antalet spermier och koncentration samt spermiemorfologin (Salas-Huertos).

Data från 5 andra randomiserade och kontrollerade studier har visat att Q10-tillskott är signifikant associerat med följande fördelaktiga effekter:

 • förbättrat antal spermier
 • förbättrad koncentration av spermier
 • förbättrad spermierörlighet
 • förbättrad spermiemorfologi

Q10-tillskottet var mest effektivt när tillskottet gavs i intervallet, 200 till 300 milligram per dag (i uppdelade doser) under minst 3 månader och särskilt efter 6 månader (Salas-Huertos). Läs mer

Selenstatus och prostatacancer risk

Blå bandet är en internationell symbol för kampen mot prostatacancer. Tillsammans med hudcancer är prostatacancer den vanligaste cancern bland amerikanska män. American Cancer Society uppskattar att en av nio män kommer att få prostatacancer under sin livstid. Forskning visar att blodselennivån inom ett visst intervall är förknippat med minskad risk för prostatacancer.

En av de stora utmaningarna inom selenforskningen är att optimera det dagliga selenintaget för att minska risken för prostatacancer. Vi behöver fler forskningsresultat för att svara på följande frågor om användningen av selentillskott för att minska risken för prostatacancer (Waters & Chiang 2017):

 • Vad är den optimala beredningsformen av selentillskott?
 • Vad är den korrekta dagliga dosen?
 • Vilka nivåer av selen i blodet indikerar ett behov av selentillskott?
 • Vid ett intag av selentillskott –vilka blodselennivåer minskar inte risken för prostatacancer?

Idén om att selenintag och selennivån är en viktig riskfaktor för prostatacancer fick stor uppmärksamhet efter att professor Larry Clark, som arbetar vid universitet i Arizona, publicerade resultaten av studien, Nutritional Prevention of Cancer Trial, i JAMA i december 1996 (Clark 1996).

Selenjästtillskott med högt selen i studie om cancerprevention

Studien, Nutritional Prevention of Cancer Trial (NPCT) var en interventionsstudie där man använde 200 mikrogram av ett seleniserat jästpreparat eller placebo. Studien varade 4,5 år i genomsnitt. Studiedeltagarna var 1312 män och kvinnor som hade en medelålder på 63 år. Läs mer

Selen – livslängd och åldrande

Det finns anmärkningsvärda regionala variationer i blodselenkoncentrationerna hos äldre personer. Skillnaderna varierar från 66 mikrogram per liter i Brasilien och i Turkiet till 126 mikrogram per liter i Japan. Att ha under 85 mikrogram per liter är lågt. Ett önskvärt värde anses vara mellan 125 och 135 mikrogram per liter.

Alla vill vi vara unga och friska. Och helst friska så sent i livet som det bara går. Åldrandet är oundvikligt, men hur kan vi fördröja åldrandes biokemiska och fysiologiska konsekvenser?

 • Motion?
 • Kaloribegränsning?
 • Intag av mikronäringsämnen?

Selenstatus och äldre personers hälsa

Författarna till en översiktsartikel från 2019 har funnit att det generellt sett finns ett omvänt orsakssamband mellan ålder och blodselennivåer. Högre ålder är förknippat med lägre selenkoncentrationer i blodet (Robberecht 2019).

Otillräckligt intag av selen via kosten och låg selennivå (mindre än 85 mikrogram per liter blod) kan öka risken för ohälsa (Robberecht):

 • oxidativ stress (= obalans mellan skadliga fria radikaler och skyddande antioxidanter)
 • förstörelse av nervceller (neuroner)
 • demens

Selenstatus, biologiska och sociala faktorer

En mängd olika faktorer måste tas i beaktande när vi undersöker sambandet mellan åldrande och selenintag och dess status. Först och främst finns det avsevärda regionala variationer i tillgängligheten av selen i jordarna och i livsmedel (Stoffaneller & Morse). Läs mer

Selen i cancerbehandling

Prekliniska studier tyder på att selentillskott i rätt form och dosering kan förbättra effekterna av cytostatika vid vissa cancerformer. Selen kan hjälpa till att skydda normala celler och vävnader mot toxiska effekter av cellgifterna. Selen kan göra det möjligt att ge cellgifter i högre doser än vad som normalt görs.

Cellgifter och strålning är fortfarande de viktigaste behandlingsformerna för många typer av cancer. Den toxiska effekten av dessa behandlingar är ett problem för normala celler.

Selenets roll i förebyggandet av cancer

Selentillskott har redan förknippats med statistiskt signifikanta minskningar av risken för olika cancerformer och förstadiet till cancer:

Möjlig roll för selen vid cancerbehandling

Selentillskott kan vara värdefullt vid behandling av cancer såväl som vid förebyggandet av cancer. Selen har förmågan att skydda mot bildandet och utvecklingen av vissa cancerceller och har också förmågan att selektivt rikta in sig på vissa befintliga cancerceller.

Dessutom kan det vara så att selen kan fungera i synergi med konventionella cancerterapier. Prekliniska forskningsdata tyder på att selen i vissa fall kan skydda normala celler och vävnader mot toxiska effekter på cellerna vid konventionell cancerbehandling (Evans 2017). Läs mer

Metabola förändringar efter tillskott med selen och Q10

Professor Urban Alehagens studier har visat att det finns en relativt hög dödsrisk hos äldre svenskar som har lågt intag av selen och låg selenstatus. De svenska pensionärerna i studien hade selenserumkoncentrationer som låg på ett genomsnitt av 67,1 mikrogram per liter. Samma ökade dödsrisk som ses i Sverige kan också vara typisk för andra selenfattiga regioner runt om i världen.

Det finns tydliga skillnader i metaboliska profiler hos äldre män som dagligen tog 200 mikrogram selen och 2 x 100 milligram Q10 i minst 18 månader, jämfört med de metaboliska profilerna hos äldre män som fick placebo (Alehagen 2019).

Baserat på data från en delanalys av KiSel-10-studien rapporterade professor Urban Alehagen att de stora skillnaderna främst sågs i följande biologiska reaktionsvägar (Alehagen 2019):

 • reaktionsväg för pentosfosfat (alstring av nikotinamidadenindinukleotidfosfat, som är ett ämne som minskar ubiqinon ­– Q10)
 • mevalonsyra (syntes av kolesterol, Q10 och dolikol)
 • reaktionsväg för beta-oxidation (nedbrytning av fettsyramolekyler för att producera energi och för att producera acetyl-CoA, FADH2 och NADH, som behövs för citronsyracykeln (Krebs cykel).

Det fanns också andra signifikanta metaboliska förändringar som associeras med selen och Q10-suppementeringen av äldre personer (Alehagen 2019):

Förändringar i metabolisk profil efter tillskott med selen och Q10

I denna studie analyserade professor Alehagen och hans forskargrupp metaboliska mönster hos 95 metaboliter i plasman hos äldre män. Läs mer