Selen, tungmetaller och graviditet

Studier visar att högre koncentrationer av farliga tungmetaller – kadmium, kvicksilver och bly – i blodet hos modern sannolikt blir dubbelt så höga i navelsträngsblodet, i fostrets blod, i bröstmjölken och i blodet hos det nyfödda barnet, och kan leda till skador på barnet på lång sikt. Det finns belägg för att selen binds till kadmium och kvicksilver och gör att dessa kan elimineras från moderns kropp.

Om man tidigt utsätts för naturliga men giftiga ämnen – som kadmium, kvicksilver och bly – kan det medföra konsekvenser för hälsan på lång sikt.  Barn som utsätts för dessa ämnen redan i moderlivet och när de ammas kan få bestående skador på hjärna och nervsystem och även på njurar och lever.  Frågan är: I viken utsträckning kan selentillskott minska risken för skador orsakade av toxiska ämnen?

Eftersom dessa giftiga tungmetaller – kadmium, kvicksilver och bly – är skadliga både för modern, fostret och den nyfödde, är det svårt att göra randomiserade (med slumpvis fördelning) kontrollerade studier.  De bästa bevis vi har för en gynnsam effekt av selentillskott kommer från studier där man mätt exponering och selenstatus hos modern och barnet. Läs mer