Selen som näringsämne och förebyggande medicin

Berlin Brandenburger Tor
Professorn och doktorn Lutz Schomburg, som är ansluten till Charité Institute of Experimental Endocrinology, Humboldt University och Free University i Berlin, har analyserat forskningslitteraturen gällande selentillskott. Han drar slutsatsen att aktuella data visar att selentillskott inte orsakar diabetes.

Professor Lutz Schomburg, som länge studerat selen, har granskat de näringsmässiga och förebyggande medicinska aspekterna av selentillskott. Enligt honom utgör en selenbrist i sig en hälsorisk som bör korrigeras genom koståtgärder eller genom extra selenintag via tillskott (Schomburg 2020).

Han tolkar tillgängliga bevisen för positiva hälsoeffekter av selentillskott som ett resultat av att korrigera låg selenstatus eller brist på selen.

Hans genomgång av forskningslitteraturen visar att selentillskott inte orsakar diabetes. Istället antyder de nuvarande bevisen att utvecklingen av typ 2-diabetes, med låga insulinnivåer och höga glukosnivåer, kan orsaka ökningar av selennivåerna, och därmed det upplevda sambandet mellan förekomsten av diabetes och den högre selenstatusen (Schomburg 2020). Läs mer

Selentillskott och blodsockernivåer

Testing blood sugar
Resultaten av randomiserade kontrollerade studier av intag av selentillskott visar positiva effekter eller ingen effekt på blodsockernivån och insulinkänsligheten. I denna översikt sammanfattar vi resultaten från studierna.

Effekten av selentillskott på blodsockernivån och på risken för diabetes är fortfarande en öppen fråga. Uppgifterna från randomiserade kontrollerade studier visar dock att selentillskott är förknippat med antingen en gynnsam effekt eller ingen effekt alls på blod-sockernivåer, insulinkänslighet och glukostolerans (Jablonska 2016).

Studiedeltagare med typ 2-diabetes

Fördelaktig effekt. I en studie från 2019 deltog 72 män och 22 kvinnliga patienter i åldern 48 till 64 år med diabetes typ 2. Alla var rökare och de åt en Medelhavskost.

Deltagarna tog 200 mikrogram selen per dag, på fastande mage. Data från studien visade en statistiskt signifikant minskning av blodsockernivån och att HbA1c-värdena tre respektive sex månader efter studiens början. Selentillskott till typ 2-diabetikerna tycktes förbättra deras glykemiska profil (Karalis 2019). Läs mer

Selentillskott och glukosmetabolism

Resultatet från en randomiserad, kontrollerad studie visade att ett dagligt intag av 200 mikrogram selentillskott under 2,9 år inte hade någon effekt på insulinkänsligheten. Inte heller hade det någon effekt på bukspottkörtelns betacellsfunktion jämfört med placebo (Jacobs 2019). Resultatet från en annan randomiserad och kontrollerad studie visade att selen inte medverkar i utvecklandet av typ 2-diabetes (Kohler 2018).

Resultaten av en metaanalys från 2018 visade inga överensstämmande bevis av att selentillskott medverkar i utvecklingen av typ 2 diabetes bland vuxna.

I en observationsstudie identifierade forskare vid universitetet i Arizona, Tucson, där det också finns ett cancercentrum, ett statistiskt säkerställt samband mellan selen och typ 2-diabetes. Men i en randomiserad kontrollerad studie fann man dock inget statistiskt säkerställt samband (Kohler 2018).

Observera: Randomiserade och kontrollerade studier är referensstandard för vetenskapliga bevis inom det biomedicinska området. Den slumpmässiga indelningen av deltagarna bör ge jämförbara grupper och även utesluta partiskhet. I observationsstudier delar forskarna inte upp deltagarna slumpmässigt och de bestämmer inte vilka behandlingar varje grupp får eller inte får. Läs mer

Selentillskott: Ingen negativ effekt på insulinresistens

Forskare vid Arizonas cancercentrum rapporterar om studieresultat som inte stöder någon signifikant negativ effekt av ett dagligt tillskott med 200 mikrogram seleniserad jäst på betacellsfunktionen eller insulinkänsligheten. Jästpreparat med höga nivåer av selen innehåller flera selentyper med fler biologiska funktioner än vad de 100 procentiga selenmetioninpreparaten gör.

Forskare på universitetet i Arizona och deras cancercentrum i Tucson har rapporterat intressanta resultat som avser selentillskott (Jacobs 2019):

  • Tillskott med 200 mikrogram per dag av ett seleniserat jästpreparat under 2,9 år hade ingen effekt på insulinkänsligheten eller betacellsfunktionen jämfört med placebogruppen.
  • Ytterligare indelning av uppgifterna efter kön och ålder visade ingen effektändring som svar på selentillskottet.

Viktig punkter om denna selenforskning

  • Forskningsavdelningen vid Arizonas cancercentrum stöder inte idén om att selen har en viktig roll för i insulinkänsligheten eller betacellsfunktionen.
  • Forskarna vid universitet i Arizona skriver att deras resultat ger viktig information för kliniker att förmedla till patienter i USA gällande användningen av kosttillskott med seleniserad jäst.

Selenstudiens forskningsdesign

Forskarna analyserade data från en delmängd av 400 individer som deltog i selenstudien – en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie på effekten av 200 mikrogram selentillskott per dag på adenomatösa tjocktarmspolyper (Jacobs 2019).

Uppgifterna inkluderade fastande plasmaglukos och insulin som mättes både före randomiseringen och inom 6 månader efter avslutad intervention.
Forskarna jämförde förändringar i homeostas modellbedömning – betacellfunktion (HOMA2-% beta) och insulinkänslighet (HOMA2-% S) mellan den aktiva selengruppen och placebokontrollgruppen. Läs mer

Selentillskott och insulinresistens: en klinisk studie

Den senaste kliniska forskningen visar att ett selentillskott på 200 mikrogram selenberikad jäst till äldre vuxna i upp till tre år inte har några negativa effekter på betacellernas funktion i bukspottkörteln eller på insulinkänsligheten.

Resultat från en klinisk prövning där man jämförde ett tillskott av 200 mikrogram selen med placebo visar att selentillskottet inte påverkar insulinutsöndring eller insulinets verkan [Jacobs].

Resultaten kan ses som viktiga belägg för att selentillskott i upp till tre år till äldre individer inte orsakar diabetes hos människa [Jacobs].

Forskarna som utförde studien om selen och insulinresistens drog slutsatsen att studieresultaten inte visar på något orsakssamband mellan selen och utveckling av insulinresistens eller typ 2-diabetes [Jacobs].

Utformningen av studien om selen och insulinresistens

Bakgrund: År 2016 rapporterade forskare vid Arizona Cancer Center i Tucson sina resultat av selenstudien [Thompson].

Till den studien rekryterades män och kvinnor i åldern 40 till 80 år från endoskopikliniker i Arizona, Colorado, New York och Texas. Man testade om ett selentillskott i form av selenberikad jäst kunde förebygga kolorektala adenom och om det fanns någon risk att utveckla typ 2-diabetes [Thompson]. Läs mer

Selenstatus i serum och graviditetsdiabetes

Förekomsten av graviditetsdiabetes varierar från region till region i världen, från mindre än 5 % av alla graviditeter till mellan 10 % och så många som 20 %. Graviditetsdiabetes ökar moderns risk att drabbas av typ 2-diabetes och metabola syndromet, och ökar risken för akuta och långvariga metabola sjukdomar hos barnet. En nyligen genomförd metaanalys visar att kvinnor med graviditetsdiabetes ofta har betydligt lägre selenkoncentration i serum.

Selenkoncentrationen i serum är ofta betydligt lägre hos kvinnor med graviditetsdiabetes än hos friska gravida kvinnor. Skillnaderna är särskilt märkbara hos icke-kaukasiska gravida kvinnor och hos kvinnor i tredje trimestern. Detta har man påvisat i en nyligen genomförd metaanalys och systematisk granskning av relevant litteratur i observationsstudier [Kong 2016].

Selen och graviditetsdiabetes

Graviditetsdiabetes definieras som alla grader av glukosintolerans som uppträder under graviditet. En fysiologisk insulinresistens som börjar under andra trimestern och förstärks i tredje trimestern är ganska vanligt vid graviditeter. Kvinnor som väntar barn behöver oftast öka sin insulinsekretion för att upprätthålla normala glukosvärden i blodet. För låg kompensatorisk ökning av insulinsekretionen leder till graviditetsdiabetes [Kong 2016]. Läs mer

Selen och glukosomsättningen

När vi tänker på kost och hälsa måste vi luta oss mot den vetenskapligt utförda forskningen.  Resultat från randomiserade kontrollerade studier ger bästa bevis för ett möjligt orsakssamband mellan behandling med selen (eller coenzym Q10) och positiva hälsoeffekter.

För ett tag sedan sökte jag i databasen Medline  på ämnet selentillskott och dess effekt, eller icke-effekt, på glukosomsättning, insulinresistens, glykemisk kontroll osv. Jag begränsade sökresultatet till rapporter från randomiserade kontrollerade studier.

Totalt gav Medline-sökningen 48 träffar.  När jag läst igenom sammanfattningarna av de 48 artiklarna kunde jag eliminera 30 av dem.  De 30 studierna innehöll visserligen mina söktermer men mätte inte selentillskottets effekt på alla aspekter av glukosomsättningen.

18 bra studier av selentillskott
Kvar hade jag 18 bra interventionsstudier som uppfyllde mina sökkriterier.  Jag läste dessa studier och delade in dem i tre grupper beroende på hur selentillskottet påverkat glukosomsättning och insulinkänslighet: Läs mer

Selenintag och typ 2-diabetes

I många områden i världen är det inte möjligt att få i sig tillräckligt med selen via maten. Seleninnehållet i vår mat beror på hur mycket selen som finns i jorden. Områden som man vet innehåller lite selen är stora delar av Europa och Mellanöstern, Kina, Korea, Japan och Nya Zeeland. I USA finns det mindre selen i kustområdena än längre in i landet.

2013 gjorde dr Margaret Rayman, University of Surrey i Storbritannien, en genomgång av publicerade rapporter från randomiserade kontrollerade prövningar där man hade använt selentillskott som enda behandling och gjort en uppföljande analys eller undergruppsanalys av effekten av selentillskottet på risken för typ 2-diabetes.

Dr Rayman fann fem sådana studier.  Jag kommer att sammanfatta dr Raymans granskning och sedan se vilka studier som gjorts efter 2013.

Studier av selen och diabetes
Studien Nutritional Prevention of Cancer (NPC)
2007 publicerade dr Saverio Stranges resultaten av en post hoc-analys av data från Nutritional Prevention of Cancer-studien.  I NPC-studien resulterade tillskott av 200 mikrogram selenberikat jästpreparat under i genomsnitt 4,5 år i signifikanta minskningar av risken för lungcancer, tjocktarmscancer och prostatacancer [Clark 1996].  De flesta av deltagarna i studien var 63 år, plus-minus 10 år. Läs mer

Funktionerna av selentillskott

Selen är en viktig komponent i cellernas antioxidativa försvar. Det bidrar till att skydda mot oxidativ skada, både på cellerna och dess DNA. Selen har även visats ha en skyddande effekt mot skador på hudceller som orsakas av ultraviolett strålning.
Selen är en viktig komponent i cellernas antioxidativa försvar. Det bidrar till att skydda mot oxidativ skada, både på cellerna och dess DNA. Selen har även visats ha en skyddande effekt mot skador på hudceller som orsakas av ultraviolett strålning.

Varför intresset för fakta om selen? Så här i början av selenmangel.se vill vi gå igenom vad vi vet selentillskott och dess funktioner. Vi är särskilt intresserade av selen som antioxidant samt dess antiinflammatoriska effekter i människokroppen.

Selen är ett essentiellt spårämne i den mänskliga kosten och i många delar av världen är det ett absolut nödvändigt kosttillskott. Det har många och olika funktioner i människokroppen.

En av de intressanta sakerna med selen är att det inte är verksamt i kroppen som ett grundämne eller en jon. Istället ingår selen som en komponent i mer komplexa föreningar. Framför allt är det en viktig del av selenocystein – den 21a aminosyran. Läs mer