Selen och ett längre hälsosamt liv

Mikronäringsämnet selen har antioxidativa- och åldersmotverkande egenskaper. Specifikt har många selenoproteiner, där selen är en väsentlig komponent, antioxidativa, antiinflammatoriska och immunstimulerande effekter (Björklund 2022).

Varför är detta viktigt?

Gamla människor
Biological aging means a gradual deterioration of the composition of our cells and organelles. This means that our body functions become slower. Aging is usually accompanied by wrinkling and thinning of the skin, loss of body mass and bone density, and deterioration of vision. The older we get, the more vulnerable we are to a decline in cognitive functions and dementia, heart problems, osteoporosis, kidney failure, viral infections and more.

Åldrandeprocessen kännetecknas av följande oundvikliga fysiologiska utvecklingar (Alehagen 2021):

Selen och selenoproteiner och antioxidantskydd

En teori om biologiskt åldrande är att oxidativ stress och kronisk låggradig inflammation spelar en viktig roll i åldersrelaterad fysisk och mental nedgång. Skadliga reaktiva syrearter – kända som fria radikaler – överväldigar de tillgängliga antioxidanternas förmåga att neutralisera dem. De skadliga fria radikalerna orsakar oxidativ skada på cellerna och på DNA, lipider och proteiner i cellerna (Björklund 2022). Läs mer

Selen, mitokondriell dysfunktion och nötning av telomerer

Selentillskott kan vara fördelaktigt som stödjande behandling för patienter med mitokondriell dysfunktion. Detta gäller särskilt i många delar av Europa och Mellanöstern där jorden och livsmedlen har låg selenhalt (Stoffaneller & Morse 2015). Specifikt behöver individer med mitokondriell dysfunktion antioxidant- och antiinflammationseffekterna av selenberoende selenoproteiner (Alehagen 2021; Opstad 2022).

Prof. Jan Aaseth
Mitokondrierna är organellerna i våra celler som genererar den ATP-energi som våra celler behöver för att fungera. De är våra viktiga minikraftverk. Mitokondriell dysfunktion är associerat med bildandet av giftiga syrearter, telomerförkortning, celldöd och biologiskt åldrande. Billedet: Prof. Jan Aaseth, MD, PhD, Innlandet Hospital & Inland Norway University of Applied Sciences.

Mitokondriell dysfunktion kan definieras som den minskade kapaciteten hos mitokondrierna i cellerna att omvandla socker till energi, det vill säga en minskad kapacitet hos cellerna att generera ATP-energi (Miwa 2022).

Mitokondriell dysfunktion är nära förknippad med biologiskt åldrande och med cellernas åldrande (upphörande av celldelning) (Miwa 2022). Läs mer

Selen – nödvändigt för en god hälsa

Gerhard N. Schrauzer
Dr Gerhard N. Schrauzer (1933-2014) var chef för Biological Space Element Research Institute i San Diego samt grundare och chefredaktör för tidningen Biological Trace Element Research. Han var en pionjär inom studier av selen och dess biologiska funktioner. Han var också en av de första forskarna som insåg att selen har positiva effekter på människor och djurs hälsa.

Citat: ”Plocka nästan vilken cell som helst från din kropp, och den kommer att ha en miljon eller fler selenatomer i sig, fast fram tills alldeles nyligen hade ingen någon som helst aning om vad de var där för. Nu vet vi att selen bildar två vitala enzymer, vars brist på har kopplats till högt blodtryck, artrit, anemi, vissa cancerformer, och till och med eventuellt minskat antal spermier. Så det är tydligt att det är en bra idé att ha selen i kroppen (selen hittas särskilt i nötter, fullkornsbröd och fisk), men samtidigt, om du tar för mycket, kan du omedelbart förgifta din lever. Och som med mycket annat i livet kan det vara svårt att hitta rätt balans. ” Slut citat.

Ovanstående rader är citat hämtade från Bill Brysons bok, The Body: A Guide for Occupants. ISBN-13: 978-0385539302. Jag kan starkt rekommendera boken. Bryson använder engelska språket på ett sätt som gör det till ett rent nöje att läsa. Det är en bok som är full av fakta och samband. Du kanske redan känner till honom och hans tidigare bok om vetenskap och teknik, The Short History of Almost Everything. Läs mer

Selen i kroppens vävnader och fysiologiska processer

Professor Gerhard N. Schrauzer var direktör för Biological Trace Element Research Institute i San Diego i Kalifornien. Han var ledande inom studiet av selens biologiska funktioner, i synnerhet ämnets cancerskyddande egenskaper.

Selens biologi hos människan är komplex. Man vet att selen finns i många vävnader och ingår i många fysiologiska processer [Wrobel].

Det är särskilt intressant att selennivån bevaras i hjärnan även när selenlagren är tömda i andra organ, såsom lever och njurar [Wrobel].

Vilka funktioner har selen i kroppen?

Dr. Wrobel vid institutionen för biokemi och molekylärbiologi vid University of Miami räknar upp följande funktioner för selen och selenoproteiner i kroppen:

 • Kroppen behöver tillräckligt med selen för att reglera sköldkörtelns funktion.
 • Selen är viktigt för både mäns och kvinnors fruktsamhet.
 • Selenbrist är förknippat med sjukdomar i hjärt- och skelettmuskler, med förändringar av muskelfibrerna som leder till muskelatrofi och försämrad muskelkontraktion.
 • Låga nivåer av selen är förknippat med nedsatt kognitiv funktion och neurologiska sjukdomar.
 • Det finns ett omvänt förhållande mellan selenkoncentrationerna i kroppen och risken för sjukdom i hjärtats kranskärl och risken för vissa typer av cancer.
 • Låga selenhalter är förknippade med hög HIV-dödlighet.
 • Selentillskott minskade antalet sjukhusinläggningar för HIV-patienter.

Selen och cancerprevention

Epidemiologiska studier visar generellt att högre exponering för selen för förknippat med minskad risk för de flesta cancerformer. Exempelvis har människor som lever i regioner med selenrik jord ofta lägre incidens av cancer [Wrobel].

Resultaten från interventionsstudier har inte varit enhetliga. Dagligt tillskott av 200 mikrogram selenberikad jäst i 4,5 år i studien Nutritional Prevention of Cancer (NPC) var förknippat med signifikant minskad incidens av flera cancerformer, bland annat prostatacancer, samt med lägre total cancermortalitet [Wrobel]. Läs mer

Regionala skillnader, ålders- och könsskillnader i selenstatus i serum

Selencystein är den 21:a aminosyran. Spårelementet selen har en viktig biologisk roll i kroppen som komponent i selencystein. Selencystein finns i minst 25 selenproteiner, bland annat selenprotein P och olika glutationperoxidaser, tioredoxireduktaser och jodtyronindejodinaser.

Resultat från kliniska studier har gett oss ett ungefärligt värde för vad som är en optimal selenkoncentration i serum eller plasma.

 • I plasma anses en selenkoncentration på under 100 mikrogram per liter – eller uttryckt som 100 nanogram per milliliter – i allmänhet som en suboptimal koncentration [Hurst 2010].
 • En selenkoncentration i plasma på minst 110–118 mikrogram per liter anses nödvändigt för optimalt uttryck av selenprotein P [Hurst 2010].
 • Letsiou et al [2014] fastställde den nedre gränsen för optimal selen P-aktivitet till minst 120 mikrogram per liter.
 • En selenkoncentration i plasma på 120–170 mikrogram per liter anses nödvändigt för att minska risken för prostatacancer [Hurst 2012].
 • Studier visar att det finns köns- och åldersrelaterade skillnader i upptag och spridning av selen i kroppen från kosten och från kosttillskott [Letsiou 2014, Galan 2005].

Observera: Mayo Medical Laboratories använder serumkoncentrationer på 70–150 mikrogram per liter som referensintervall för vuxna invånare i USA. Den genomsnittliga serumkoncentrationen i populationen är 98 mikrogram per liter [Mayo], men kom ihåg att detta medelvärde troligen inte är av så stor nytta beroende på dataintervall och standardavvikelse. Det viktiga när det gäller USA är att det finns regionala variationer i selenintag och selenstatus. Se nedan.

Selenintag och selenstatus

Selen får vi främst i oss via kosten och kosttillskott. Människans kropp kan inte själv framställa selen. Det är svårt att beräkna exakt hur mycket selen en person får i sig via kosten. Det kan också vara svårt att ta reda på exakt hur mycket selen en person tar upp från ett kosttillskott på grund av de olika typer och beredningar av selentillskott som finns på marknaden. Läs mer

Selen, statiner och selenproteiner

För att ge cellerna ett gott antioxidativt skydd är det viktigt att kroppen kan producera tillräckliga mängder av flera olika selenproteiner, däribland glutationperoxidaser, tioredoxinreduktaser och selenprotein P. Professor Urban Alehagen och en svensk forskargrupp observerade signifikant färre dödsfall i hjärtsjukdom i en 10-årig uppföljningsstudie av friska äldre försökspersoner som under 4 års tid fick ett tillskott av selenberikad jäst i kombination med coenzym Q10.

I en nyligen publicerad artikel på q10facts.com, har jag gjort en sammanfattning av en artikel där forskare diskuterar på vilka olika sätt statinläkemedel kan öka risken för ateroskleros (”åderförkalkning”) och hjärtsvikt. Ja, säger de japanska och amerikanska forskarna – statiner har faktiskt en kolesterolsänkande effekt [Okuyama].  

Men, riktlinjerna för hur man ska använda statiner måste ses över. Enligt forskarna har antalet fall av hjärtsvikt ökat markant under samma tid som man använt statinläkemedel [Okuyama].

Dessutom finns det kända mekanismer som gör att statiner skulle kunna öka antalet fall av ateroskleros och hjärtsvikt.

 • Statiner hämmar produktionen av coenzym Q10.
 • Statiner hämmar selenets inbyggnad i de antioxiderande selenproteinerna.
 • Statiner kan kopplas till lägre nivåer enzymatiska antioxidanter.
 • Statiner hämmar vitamin K-syntesen.

Statiner och hämmad utveckling av selenproteiner

I en artikel i tidskriften Lancet säger de tyska forskarna dr Moosmann och dr Behr att statinläkemedel kan ge vissa ovanliga biverkningar som kan få allvarliga konsekvenser. Läs mer

Selentillskott i Su.Vi.Max.-studien

Översta bilden (A): apoptos vid normal celldelning med en skadad cell (2) och programmerad celldöd (1). Understa bilden (B): Cancercellsdelning med oinhiberad cellproduktion och alltmer farliga cellmutationer. Selentillskott kan hjälpa normala friska vuxna som har låg selenstatus med cancerförmåner, förmåner för sköldkörtelfunktion och förmåner med kognitiv funktion.

Su.Vi.Max.-studien — SUpplementation en VItamines et Minéraux AntioXydants — var en stor randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie som utfördes med typisk fransk effektivitet. Jag har visserligen skrivit studiens namn på franska men det finns så många likheter mellan språken så jag är säker på att du kan läsa ut studiens fullständiga namn.

Syftet med studien var att testa hälsofördelarna med ett dagligt näringstillskott av flera olika vitaminer och mineraler (ungefär en till tre gånger det dagliga rekommenderade intaget via kosten) (Hercberg 1998):

 • selen, 100 mikrogram
 • vitamin C, 120 mg
 • vitamin E, 30 mg
 • betakaroten, 6 mg
 • zink, 20 mg

Forskarna i Frankrike ville särskilt undersöka om ett dagligt tillskott under längre tid, ungefär 7,5 år, från 1994 till 2002, hade någon förebyggande effekt på cancer och hjärt-kärlsjukdom, som båda har kopplats till oxidativ stress och oxidativa skador och därför skulle kunna påverkas av intag av antioxidanter. Läs mer

Vi får inte slösa med selen

Selen är ett sällsynt ämne. Det är viktigt för vår hälsa att vi får i oss tillräckligt med selen via mat och kosttillskott. Vi måste använda det med eftertanke, och vi måste börja lägga upp reservlager för kommande generationer.

Selen är ett spårämne. Det finns bara i mycket små mängder på jorden. Det produceras främst som en biprodukt vid kopparbrytning. Det kan inte återvinnas. Det är mycket ojämnt fördelat i jorden i olika geografiska områden.

Mängden selen i betesmarker och spannmål varierar därför kraftigt mellan olika regioner och därmed även i nästa steg i näringskedjan, nämligen i djuren. Följaktligen är också den mängd vi människor får i oss via kosten mycket skiftande, helt enkelt beroende på var vi bor.

Selen är ett viktigt näringsämne för människan
Selen är ett nödvändigt mikronäringsämne som kroppen inte kan producera själv. Den största delen får vi i oss via maten. Selen är viktigt för immunsystemets och sköldkörtelns funktion, för vår fortplantningsförmåga och för att skydda vårt DNA i cellerna. Läs mer

Selen bidrar till att minska graviditetskomplikationer

Ett tillräckligt intag av selen kan bidra till att minska risken för några av de allvarligaste komplikationerna under graviditet. Studier utförda med ett jästpreparat med tillsats av organiskt selen har gett uppmuntrande resultat.

Man har funnit att kvinnor som får missfall under de första tre graviditetsmånaderna eller får återkommande missfall har signifikant lägre selenkoncentration än kvinnor som inte får missfall.  Professor Margaret Rayman poängterar att selenkoncentrationen i blodet normalt är lägre under graviditeten, delvis på grund av att mängden blod ökar.  Ökad inflammation – som är inblandat vid ett missfall – kan emellertid också vara en orsak till den minskade mängden cirkulerande selen [Rayman 2012].

Inför den här artikeln sökte jag i databasen Medline efter resultat från randomiserade kontrollerade studier av selentillskott till gravida kvinnor med låg selenstatus.  Jag har hittat flera intressanta resultat. Läs mer

Selen och HIV och opportunistiska infektioner

Personer som smittats av humant immunbristvirus (HIV) som orsakar AIDS (förvärvad immunbrist) brukar ha låga mängder selen i kroppen. Selentillskott kan förhindra eller skjuta upp försvagningen av immunsystemet och skydda mot opportunistiska infektioner.

Selentillskott – särskilt selen som ingår i en cocktail av flera mikronäringsämnen – kan bidra till att skjuta upp försvagningen av immunsystemet och minska risken att avlida hos den som smittats av HIV.  De flesta uppgifter vi har kommer från randomiserade kontrollerade studier i Afrikanska länder, men resultaten gäller även för USA och Europa.  Resultat från studier av HIV-smittade patienter talar dessutom för att en adekvat selenkoncentration skyddar mot mikrober och även ger ett antioxidativt skydd.

Selen och HIV och CD4-värdet
CD4-celler är vita blodkroppar som ingår i immunsystemet.  CD4-cellerna bekämpar infektioner i kroppen.  HIV-viruset dödar CD4-celler.  Om man har få CD4-celler löper man större risk att få en infektion. Läs mer