Selentillskott och prostatacancer

New Zeland landscape
Resultatet i den Nya Zeeländska studien tyder på att var och en av oss behöver ta personliga doser av selenstillskott baserade på våra individuella egenskaper snarare än att vi alla tar samma dagsdos på 200 mikrogram per dag för att främja prostatahälsan (Karunasinghe 2019)..

Intag av selentillskott och dess hälsofrämjande effekt på prostatan påverkas av demografi, kost, gener och livsstilsfaktorer enligt Nya Zeeländska forskare.

Ett omvänt samband mellan serumkoncentrationer av selen och prostataspecifika antigennivåer var särskilt starka i följande undergrupper av studiedeltagare (Karunasinghe 2019):

  • män under 55 år
  • män som aldrig rökt
  • män som bär på arvsanlaget GPX1 rs1050450 T
  • män med ett kostintag över den rekommenderade dagsdosen av zink (11 mg)
  • män med ett kostintag under den rekommenderade dagsdosen av vitamin B12 (15 mcg)

Dessutom var ökningen i serumselenstatus och den resulterande serumselenstatusen signifikant beroende av serumstatusen vid baslinjen (Karunasinghe 2019).

Vid intag av selentillskott minskade den totala vinsten i serumselennivåer med en hastighet på 0,828 mikrogram per liter med varje mikrogram per liter ökning vid serumlinjenivåns baslinje (Karunasinghe 2019). Läs mer

Selenstatus och prostatacancer risk

Blå bandet är en internationell symbol för kampen mot prostatacancer. Tillsammans med hudcancer är prostatacancer den vanligaste cancern bland amerikanska män. American Cancer Society uppskattar att en av nio män kommer att få prostatacancer under sin livstid. Forskning visar att blodselennivån inom ett visst intervall är förknippat med minskad risk för prostatacancer.

En av de stora utmaningarna inom selenforskningen är att optimera det dagliga selenintaget för att minska risken för prostatacancer. Vi behöver fler forskningsresultat för att svara på följande frågor om användningen av selentillskott för att minska risken för prostatacancer (Waters & Chiang 2017):

  • Vad är den optimala beredningsformen av selentillskott?
  • Vad är den korrekta dagliga dosen?
  • Vilka nivåer av selen i blodet indikerar ett behov av selentillskott?
  • Vid ett intag av selentillskott –vilka blodselennivåer minskar inte risken för prostatacancer?

Idén om att selenintag och selennivån är en viktig riskfaktor för prostatacancer fick stor uppmärksamhet efter att professor Larry Clark, som arbetar vid universitet i Arizona, publicerade resultaten av studien, Nutritional Prevention of Cancer Trial, i JAMA i december 1996 (Clark 1996).

Selenjästtillskott med högt selen i studie om cancerprevention

Studien, Nutritional Prevention of Cancer Trial (NPCT) var en interventionsstudie där man använde 200 mikrogram av ett seleniserat jästpreparat eller placebo. Studien varade 4,5 år i genomsnitt. Studiedeltagarna var 1312 män och kvinnor som hade en medelålder på 63 år. Läs mer

Selenkoncentration i blodet och högmalign prostatacancer

En metaanalys och systematisk granskning utförd 2012 har visat på ett omvänt samband mellan selenkoncentrationen i plasma/serum och prostatacancer – i synnerhet avancerad prostatacancer. I Danmark är selenkoncentrationerna i jorden låga och befolkningen som helhet har ett lågt intag av selen och suboptimala selenkoncentrationer i blodet. Danska forskare har därför undersökt sambandet mellan selennivåerna före diagnosen och risken för total, avancerad och högmalign prostatacancer. Här avbildas den danska flaggan, Dannebrogen.

Högre koncentration av selen och selenoprotein P i blodet har ett signifikant samband med minskad risk för högmalign prostatacancer [Outzen].

Forskarna definierade ”avancerad” prostatacancer som cancer i stadium ≥T3 eller med Gleason-summa ≥7. ”Högmalign prostatacancer” definierades som cancer med Gleason-summa 8 eller högre.

I överlevnadsanalyser är dessutom höga nivåer av selen i plasma före diagnosen signifikant kopplade till lägre dödlighet av alla orsaker hos patienter med prostatacancer [Outzen].

Selen och prostatacancer i ”Kost, cancer och hälsa”-kohorten

Följande slutsatser drogs i en analys av den danska ”Kost, cancer och hälsa”-kohorten. Denna kohort består av 27 179 män boende i och runt storstadsområdena kring Köpenhamn och Århus som rekryterades till denna studie. Männen var i åldern 50‑64 år och vid tidpunkten för rekryteringen hade de inte haft cancer [Outzen]. Läs mer

Selen och prostatacancer: beviset finns i tånaglarna

Metaanalyser har visat på ett omvänt samband mellan selenkoncentrationen i plasma/serum och risken för prostatacancer. Samma omvända samband har också setts i tre högkvalitativa studier av selenkoncentrationen i tånaglarna och risken för prostatacancer. Data från en kohortstudie utförd i Nederländerna visar tydligt att högre selenkoncentration i tånaglarna är kopplat till signifikant lägre risk för prostatacancer.

Analysen av data från den nederländska kohortstudien visar att högre selenkoncentration i tånaglarna kan kopplas till betydligt lägre risk för avancerad prostatacancer.  Männen i den kvintil som hade mest selen i tånaglarna hade en statistiskt signifikant (p=0,001) 63 % lägre risk för avancerad prostatacancer (stadium III-IV) än männen i den kvintil som hade minst selen i tånaglarna [Geybels].

Männen i kvintilen med mest selen i tånaglarna hade en selenmängd i tånaglarna som låg över 0,617 mikrogram selen per gram tånagel.  Männen i kvintilen med minst selen i tånaglarna hade en selenmängd i tånaglarna som låg under 0,469 mikrogram selen per gram tånagel [Geybels]. Läs mer

Selen och prevention av prostatacancer: en metaanalys

Det finns många riskfaktorer för att utveckla prostatacancer: ålder, familjehistorik, geografiskt område, insulinliknande tillväxtfaktor, nationalitet och etnicitet. En riskfaktor som behöver utredas är sambandet mellan selenkoncentrationen i blodet och risken för prostatacancer.

Citat: ”Selen är med största sannolikhet en faktor som kan skydda mot prostatacancer och mot sjukdomens fortsatta utveckling till avancerade stadier. Tillskott av selen kan därför rekommenderas för prevention av prostatacancer.”

Orden är hämtade från slutsatserna av en systematisk granskning och metaanalys av studier av sambandet mellan selen och prostatacancer, utförd 218 [Sayehmiri].

Metaanalysen baseras på data i 38 artiklar i medicinska tidskrifter, omfattande 36 419 fall av prostatacancer och 105 293 friska kontrollpersoner. I metaanalysen ingick 22 fallkontroll-studier, 6 kohortstudier och 10 randomiserade kontrollerade prövningar [Sayehmiri].

Samband mellan selenkoncentration och risk för prostatacancer

Den totala risken i de 38 studierna av sambandet mellan selenkoncentration och prostatacancerrisk visade en statistiskt signifikant riskminskning med 14% vid högre halt selen i blodet eller tånaglarna.
Av de 38 studierna undersökte 10 sambandet mellan framskriden prostatacancer och selen. Data från dessa 10 studier visade en statistiskt signifikant riskminskning med 33%. Läs mer

Selenstatus i serum/plasma och skydd mot cancer

När det gäller cancerprevention verkar det finnas en U-formad respons på ett selentillskott. Risken för ett sämre resultat är större vid de lägre och högre selenkoncentrationerna i serum/plasma. Emily Chiang med kolleger hävdar till exempel att den optimala selennivån i serum för att minska risken för prostatacancer ligger mellan 119 och 137 mikrogram per liter. (Diagram endast i illustrerande syfte)

Dokumentation i olika systematiska granskningar och metaanalyser av selen och cancerstudier visar ett signifikant omvänt samband mellan selenintag och/eller selenstatus i plasma/serum och cancer (Lee; Hurst; Cai).

Det finns viss evidens för ett U-format samband mellan selenstatus i plasma/serum och skydd mot cancer (Hurst; Rayman). Låg selenstatus i plasma/serum har ett klart samband med högre cancerrisk. Hög selenstatus i plasma/serum har samband med avsaknad av förbättrat skydd mot cancer. Den springande punken är att hitta den dos selentillskott och åtföljande plasma/serum-status som ger bäst skydd mellan de två ytterligheterna.

Att utvärdera de belägg som finns i publicerade studier är en komplicerad process. Man måste komma ihåg att följande faktorer påverkar sambandet mellan selenstatus och/eller selenintag och cancerrisk: Läs mer

Selen och prostata

Näst efter hudcancer är prostatacancer den vanligaste cancerformen hos män i USA. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna i cancer hos män, oavsett ras och etnisk bakgrund. Låg selenstatus har samband med ökad risk för prostatacancer.

På senare tid har det kommit en del nya forskningsresultat om selentillskott och prostatakörteln.  Forskare i Nederländerna har publicerat resultat som visar att fem veckor med ett dagligt tillskott av selenberikat jästpreparat, 300 mikrogram dagligen, har samband med en nedreglering av de gener som medverkar vid cellers tillväxt och förökning, i det cellulära immunförsvaret, och vid inflammationer.  När man ger selentillskott nedregleras även aktiviteten hos de gener som är aktiva vid sårläkning [Kok 2017].

Studien i Nederländerna var randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad.  Intressant var att forskarna såg den omvända effekten i placebogruppen.  I placebogruppen uppreglerades de gener som medverkar i det cellulära immunförsvaret [Kok 2017]. Läs mer

Selenstatus och risken för prostatacancer

Selentillskott i form av jästtabletter med hög koncentration av organiskt selen ger det bästa skyddet mot cancer. Dessa kosttillskott framställs från jästarten Saccharomyces cerevisiae i ett selenberikat tillväxtmedium. Jästcellerna som producerar de selenberikade jästtabletterna görs sedan inaktiva. De avdödas genom uppvärmning. Andra stammar av samma jästart används när man brygger öl och bakar bröd.

Selentillskott och risken för prostatacancer?  Vad vet vi?  Vi måste tolka resultaten med försiktighet (och det behövs mer forskning), men visst finns det belägg för ett omvänt samband mellan risken för prostatacancer och selenstatus [Hurst 2012].

När detta skrivs (i april 2017) verkar selenets skyddande effekt mot prostatacancer ligga inom ett relativt smalt intervall av plasmakoncentrationer [Hurst 2012].  Det verkar också finnas ett U-format samband mellan selenstatus och skyddet mot prostatacancer.

Om selenkoncentrationen i plasma är för låg är risken för prostatacancer högre.  Detta ger anledning till stor oro i många områden i världen.

Om selenkoncentrationen i plasma är för hög ser man inte ett lika bra skydd mot prostatacancer. Läs mer