Sköldkörtelsjukdom och selentillskott

Sköldkörtelsjukdomar

Många läkare som behandlar autoimmuna sköldkörtelsjukdomar använder selentillskott som behandlingsform även om selentillskott enligt de officiella riktlinjerna endast rekommenderas vid behandling av mild Graves oftalmopati (Winther 2020).

Sköldkörtel
Sköldkörteln är det fjärilsformade organet i den främre delen av halsen. Sköldkörtelhormoner reglerar kroppstemperatur, hjärtfrekvens och viktökning eller viktminskning. Autoimmuna sköldkörtelsjukdomar uppstår när immun-systemets celler attackerar sköldkörtelceller. Autoimmuna sköldkörtelsjukdomar orsakar överproduktion av sköldkörtelhormoner (hypertyreos) och underproduktion av sköldkörtelhormoner (hypotyreos). Graves sjukdom är den vanligaste autoimmuna hypertyreosen. Hashimotos tyreoidit är den vanligaste autoimmuna hypotyreosen.

Vissa läkare anser att tillskott med selen är en farmaceutisk åtgärd som endast bör vidtas för patienter med sköldkörtelsjukdom med väldefinierade symtom för att lindra symtomen, förbättra sjukdomsförloppet eller för att tillhandahålla ett botemedel. I sådana fall utförs normalt selenbehandlingen under korta perioder, och hälsofördelarna och biverkningarna vägs in och utvärderas (Schomburg 2020).

Andra läkare ser på tillskott med selen på ett mer holistiskt sätt och använder selentillskott som ett sätt att korrigera en näringsbrist på selen, vilket är förknippad med sköldkörtel-sjukdomar (Schomburg 2020). Läs mer

Selenbrist och sköldkörtelsjukdomar

Selen spelar en viktig roll för immunsystemet och det endokrina systemets optimala funktion. Rollen som selen spelar med avseende på sköldkörtelfunktionen är komplex (Chmura 2022):

Sköldkörtelsystemet
Bra sköldkörtelfunktion främjar förbättrad ämnesomsättning, bättre tillväxt och utveckling samt ökad effekt av katekolaminer. Notera: Katekolaminer är hormoner som frigörs som svar på känslomässig eller fysisk stress. (Attribution: Mikael Häggström, Public domain, via Wikimedia Commons.)
 • Sköldkörteln är det organ som har störst mängd selen per gram vävnad.
 • En tillräcklig tillförsel av selen är nödvändig för att syntetisera enzymerna – jodtyronindeiodinaserna – som är involverade i metabolismen av sköldkörtelhormoner.
 • Selentillskott kan ge positiva effekter för patienter med autoimmuna sköldkörtelsjukdomar.
 • Det finns ett signifikant samband mellan selenbrist och skldkörteldysfunktion. Selenbrist definieras som selennivåer i serum eller plasma under 70 mikrogram per liter. Optimala serum/plasma selennivåer är cirka 125 mikrogram per liter (Winter 2020).
Selenbrist och sköldkörteldysfunktion

En översiktsartikel från 2022 belyser följande samband mellan selenbrist och dysfunktion i sköldkörteln (Chmura 2022):

 • Selennivåerna är ofta låga hos patienter med autoimmun tyreoidit.
 • Selentillskott kan sänka nivåerna av TPO-Ab och Tg-Ab antikroppar hos patienter med Hashimotos sjukdom (den vanligaste formen av hypotyreos).

Notera: Sköldkörtelperoxidasantikroppar (TPO-Ab) verkar för att förhindra sköldkörtelperoxidas från att framkalla bildningen av T4 sköldkörtelhormon. Förhöjda nivåer av TPO-Ab-antikroppar är en indikation på en autoimmun sjukdom som Hashimotos sjukdom eller Graves sjukdom.

Notera: Tyroglobulinantikroppar (Tg-Ab) hindrar proteinet tyroglobulin i syntesen av trijodtyronin och tyroxinhormoner. Förhöjda nivåer av Tg-Ab är en indikation på en autoimmun sköldkörtelsjukdom. Läs mer

Selenjäst vid efterbehandling av Graves hypertyreos

Sköldkörtelsjukdom. Hypertyreos. Efterbehandling av sköldkörtelsjukdom med selenjästtillskott. Alla ämnen av intresse. När detta skrivs (Augusti 2022) väntar vi på publiceringen av resultatet av den kliniska studien, GRASS. GRASS är akronymen för tillhandahållandet av selentillskott till patienter med Graves hypertyreos -studien (protokoll av studien beskrivet av Watt 2013).

Vad är Graves hypertyreos?

Sköldkörtel
Sköldkörteln är en fjärilsformad endokrin körtel i halsen under adamsäpplet som tillverkar och lagrar hormoner som hjälper till att reglera blodtryck, kroppstemperatur, hjärtfrekvens och ämnesomsättningen. [This image is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.]
Hypertyreos är en autoimmun sjukdom. Den orsakar överaktivitet i sköldkörteln, vilket resulterar i en för stor produktion av hormonet tyroxin. Hypertyreos kan orsaka en acceleration av kroppens ämnesomsättning, och det kan orsaka viktminskning och snabba eller oregelbundna hjärtslag.

Hypertyreos orsakas av ett antal olika tillstånd, inklusive Graves sjukdom, som är en vanlig orsak. Graves sjukdom är resultatet av störningar i immunsystemet. Det kan drabba vem som helst, men det är vanligare hos kvinnor och hos individer under 40 år. Läs mer

Patienter med Hashimotos sjukdom drar nytta av selentillskott

Hypotyreos är det medicinska tillståndet som orsakas av en underaktiv sköldkörtel som inte producerar tillräckliga mängder sköldkörtelhormon. Det är sköldkörtelns misslyckande att fungera normalt.

Dr. Jan Olav Aaseth
Den norska endokrinologen och specialisten i internmedicin, Jan Aaseth, förklarar att i Norge ställs diagnosen Hashimotos sjukdom efter en klinisk undersökning som involverar bedömningen av patientens cirkulerande nivåer av sköldkörtel-hormonet tyroxin (T4), sköldkörtel-stimulerande hormon, och tyroperoxidas-antikroppar (Aaseth 2022).

Den vanligaste formen av hypotyreos är relaterad till Hashimotos sjukdom. Hashimotos sjukdom är en autoimmun sjukdom som är vanligast bland medelålders kvinnor. Symtomen inkluderar ångest, torr hud, trötthet och slöhet, muskelvärk och muskelstelhet, dåligt humör, känslighet för kyla, långsamt tänkande och dåligt minne.

Standardbehandlingen för Hashimotos sjukdom är tvåfaldig:

1) behandling med ett syntetiskt hormon som kallas levotyroxin, som fungerar som T4-hormonet som produceras naturligt av sköldkörteln Läs mer

Selentillskott och autoimmun tyreoidit

Autoimmun tyreoidit är samlingsnamnet för olika typer av tyreoidit där immunförsvaret av misstag angriper sköldkörteln.

Endocrine glands placement
Sköldkörteln är den fjärilsformade endokrina körteln i nedre delen av halsen. Den spelar en viktig roll i regleringen av vår grundläggande ämnesomsättning.

Resultatet är ofta hypotyreos, underfunktion i sköldkörteln.

De två huvudtyperna av hypotyreos är Hashimotos sjukdom och atrofisk tyreoidit.

Tyreoidit är den medicinska termen för inflammation i sköldkörteln.

Immunsystemets störning kan också orsaka en överaktiv sköldkörtel, som kallas hypertyreos; Graves sjukdom är den vanligaste formen.

Selentillskott för att förhindra hypotyreos

I en översiktsartikel från 2021 hävdar Filipowicz et al att många europeiska endokrinologer ordinerar selentillskott till patienter med autoimmun tyreoidit.

Till exempel har en undersökning från 2016 av 815 läkare (91 procent endokrinologer) visat att nästan 80 procent av de tillfrågade läkarna ordinerar selentillskott till patienter med autoimmun tyreoidit. Skälet till en ordination av selentillskottet är att fördröja hypotyreos eller en minskning av sköldkörtelantikroppar (Filipowicz 2021). Läs mer

Selen och patienter med autoimmun sköldkörtelsjukdom

Tillräcklig selenstatus är nödvändig för god sköldkörtelhälsa.

A woman's neck
Seleninnehållande preparat är effektiva vid behandling av patienter med autoimmuna sköldkörtelstörningarna (Zuo 2021).

Zuo et al (2021) har undersökt selenstatus och effekterna av selentillskott hos patienter med autoimmun sköldkörtelsjukdom.

De analyserade data från 17 publicerade artiklar baserade på studier av 1 911 försökspersoner. Resultatet från deras metaanalys visade följande statistiskt säkerställda samband:

 • Nivåerna fritt trijodtyronin (FT3) i serum reducerades hos patienter efter intag av selentillskott jämfört med placebobehandling.
 • Nivåerna fritt tyroxin (FT4) i serum och nivån av tyreoideaperoxidas-antikroppar (TPOAb) sänktes efter intag av selentillskott jämfört med placebobehandling.
 • Nivåerna av tyreoideaperoxidas antikroppar (TPOAb) minskade efter intag av selentillskott jämfört med placebobehandling.

Men nivåerna av sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) och nivåerna av tyreoglobulin-antikroppar (TGAb) var inte signifikant olika mellan selenbehandlingsgruppen och placebogruppen.

Forskarna drog slutsatsen att seleninnehållande tillskott var effektiva vid behandling av patienter med autoimmun sköldkörtelsjukdom och att de kraftigt reducerade halter av fritt trijodtyronin, fritt tyroxin och tyreoideaperoxidas antikroppar hos dessa patienter. Läs mer

Selen som förebyggande och vid behandling av sköldkörtelstörningar

Throid gland in the neck
Sköldkörteln är en endokrin körtel som sitter framtill i halsen strax under adamsäpplet. Körteln är fjärilsformad och består av två lober. Selenbrist och lägre aktivitet hos selenoproteinerna än vad som anses optimalt kan vara en bidragande orsak till autoimmuna sköldkörtel-sjukdomar. https://commons.wikimedia.org.

En sammanfattning av forskningslitteratur från 2017 stöder tanken att optimala selennivåer behövs för ett antioxidantskydd mot skadliga fria radikaler i sköldkörteln och för normal metabolism av sköldkörtelhormoner (Ventura 2017).

En granskning av forskningslitteratur från 2018 visar att selentillskott kan minska tyreoidperoxidas- antikroppar samt ge förbättringar vid ultraljud av sköldkörteln. Dessutom associeras selen med förbättrade symtom och förbättrad livskvalitet hos patienter med Graves oftalmopati (Santos 2018).

Observera: För höga nivåer av tyreoidperoxidas-antikroppar (> 500 IE / ml) är förknippade med en ökad risk för underfunktion i sköldkörteln vid autoimmun sköldkörtelinflammation, vilket är den vanligaste formen av sköldkörtelstörning (Ehlers 2016). Läs mer

Selentillskott och Graves sjukdom

Låg selenstatus är associerat med ökad risk för Graves sjukdom, en autoimmun sjukdom i sköldkörteln. Graves sjukdom är den vanligaste orsaken till hypertyreoidism som ofta resulterar i en förstorad sköldkörtel.

En metaanalys från 2018 av randomiserade kontrollerade studier visar att adjuvant selentillskott kan förbättra återställandet av normal sköldkörtelfunktion hos patienter med Graves sjukdom [Zheng].

Graves sjukdom är den vanligaste orsaken till hypertyreos hos vuxna. Det kännetecknas av serumnivåer av TSH under det normala och ökade serumnivåer av fritt tyroxin (FT4) och/eller trijodtyronin (T3). Den basala metaboliska statusen hos patienter med Graves sjukdom accelereras, vilket resulterar i att produktionen av skadliga fria radikaler och reaktiva syrearter ökar [Zheng].

Intracellulära antioxidantenzymer såsom superoxiddismutas (SOD), glutationreduktas och glutationperoxidas (GPx) skyddar mot cellskador orsakade av oxidativ stress. Läs mer

Selentillskott i Su.Vi.Max.-studien

Översta bilden (A): apoptos vid normal celldelning med en skadad cell (2) och programmerad celldöd (1). Understa bilden (B): Cancercellsdelning med oinhiberad cellproduktion och alltmer farliga cellmutationer. Selentillskott kan hjälpa normala friska vuxna som har låg selenstatus med cancerförmåner, förmåner för sköldkörtelfunktion och förmåner med kognitiv funktion.

Su.Vi.Max.-studien — SUpplementation en VItamines et Minéraux AntioXydants — var en stor randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie som utfördes med typisk fransk effektivitet. Jag har visserligen skrivit studiens namn på franska men det finns så många likheter mellan språken så jag är säker på att du kan läsa ut studiens fullständiga namn.

Syftet med studien var att testa hälsofördelarna med ett dagligt näringstillskott av flera olika vitaminer och mineraler (ungefär en till tre gånger det dagliga rekommenderade intaget via kosten) (Hercberg 1998):

 • selen, 100 mikrogram
 • vitamin C, 120 mg
 • vitamin E, 30 mg
 • betakaroten, 6 mg
 • zink, 20 mg

Forskarna i Frankrike ville särskilt undersöka om ett dagligt tillskott under längre tid, ungefär 7,5 år, från 1994 till 2002, hade någon förebyggande effekt på cancer och hjärt-kärlsjukdom, som båda har kopplats till oxidativ stress och oxidativa skador och därför skulle kunna påverkas av intag av antioxidanter. Läs mer

Selen och sköldkörtelfunktionen

Sköldkörteln reglerar och sköter många viktiga funktioner i kroppen. For satt den ska fungera optimalt krävs tillräckliga mängder selen och jod.

Selen är ett essentiellt mikronäringsämne. Vi behöver det bara i små mängder men selen är en av komponenterna i aminosyran selencystein. Selencystein i sin tur behövs för att kroppen ska kunna bilda 25 identifierade selenproteiner som har olika biologiska funktioner (Bellinger).

Följande är några av de positiva hälsoeffekter som kopplas till ett tillräckligt selenintag och selenstatus (Ventura):

 • Minskad cancerrisk
 • Förbättrad sköldkörtelfunktion
 • Skydd mot oxidativa skador
 • Förstärkt immunsystem
 • Avgiftning och eliminering av kvicksilver
 • Långsammare försämring av HIV till AIDS och död
 • Bättre motståndskraft mot opportunistiska infektioner

Selen och sköldkörtelfunktion

Sköldkörteln är den lilla fjärilsformade körteln längst ner på halsen, strax ovanför bröstbenet. Den är visserligen liten, men sköldkörteln har en mycket viktig funktion. En frisk sköldkörtel producerar hormoner som reglerar många av kroppens funktioner:

 • ämnesomsättningen
 • hjärtfunktionen
 • matsmältningssystemet
 • muskelkontroll
 • hjärnans utveckling
 • ett friskt skelett

Sjukdomar som försämrar sköldkörtelns funktion

De vanligaste sköldkörtelsjukdomarna är (Iddah): Läs mer