Selenstatus och prostatacancer risk

Blå bandet är en internationell symbol för kampen mot prostatacancer. Tillsammans med hudcancer är prostatacancer den vanligaste cancern bland amerikanska män. American Cancer Society uppskattar att en av nio män kommer att få prostatacancer under sin livstid. Forskning visar att blodselennivån inom ett visst intervall är förknippat med minskad risk för prostatacancer.

En av de stora utmaningarna inom selenforskningen är att optimera det dagliga selenintaget för att minska risken för prostatacancer. Vi behöver fler forskningsresultat för att svara på följande frågor om användningen av selentillskott för att minska risken för prostatacancer (Waters & Chiang 2017):

 • Vad är den optimala beredningsformen av selentillskott?
 • Vad är den korrekta dagliga dosen?
 • Vilka nivåer av selen i blodet indikerar ett behov av selentillskott?
 • Vid ett intag av selentillskott –vilka blodselennivåer minskar inte risken för prostatacancer?

Idén om att selenintag och selennivån är en viktig riskfaktor för prostatacancer fick stor uppmärksamhet efter att professor Larry Clark, som arbetar vid universitet i Arizona, publicerade resultaten av studien, Nutritional Prevention of Cancer Trial, i JAMA i december 1996 (Clark 1996).

Selenjästtillskott med högt selen i studie om cancerprevention

Studien, Nutritional Prevention of Cancer Trial (NPCT) var en interventionsstudie där man använde 200 mikrogram av ett seleniserat jästpreparat eller placebo. Studien varade 4,5 år i genomsnitt. Studiedeltagarna var 1312 män och kvinnor som hade en medelålder på 63 år. Läs mer

Selen i cancerbehandling

Prekliniska studier tyder på att selentillskott i rätt form och dosering kan förbättra effekterna av cytostatika vid vissa cancerformer. Selen kan hjälpa till att skydda normala celler och vävnader mot toxiska effekter av cellgifterna. Selen kan göra det möjligt att ge cellgifter i högre doser än vad som normalt görs.

Cellgifter och strålning är fortfarande de viktigaste behandlingsformerna för många typer av cancer. Den toxiska effekten av dessa behandlingar är ett problem för normala celler.

Selenets roll i förebyggandet av cancer

Selentillskott har redan förknippats med statistiskt signifikanta minskningar av risken för olika cancerformer och förstadiet till cancer:

Möjlig roll för selen vid cancerbehandling

Selentillskott kan vara värdefullt vid behandling av cancer såväl som vid förebyggandet av cancer. Selen har förmågan att skydda mot bildandet och utvecklingen av vissa cancerceller och har också förmågan att selektivt rikta in sig på vissa befintliga cancerceller.

Dessutom kan det vara så att selen kan fungera i synergi med konventionella cancerterapier. Prekliniska forskningsdata tyder på att selen i vissa fall kan skydda normala celler och vävnader mot toxiska effekter på cellerna vid konventionell cancerbehandling (Evans 2017). Läs mer

Selenkoncentration i blodet och högmalign prostatacancer

En metaanalys och systematisk granskning utförd 2012 har visat på ett omvänt samband mellan selenkoncentrationen i plasma/serum och prostatacancer – i synnerhet avancerad prostatacancer. I Danmark är selenkoncentrationerna i jorden låga och befolkningen som helhet har ett lågt intag av selen och suboptimala selenkoncentrationer i blodet. Danska forskare har därför undersökt sambandet mellan selennivåerna före diagnosen och risken för total, avancerad och högmalign prostatacancer. Här avbildas den danska flaggan, Dannebrogen.

Högre koncentration av selen och selenoprotein P i blodet har ett signifikant samband med minskad risk för högmalign prostatacancer [Outzen].

Forskarna definierade ”avancerad” prostatacancer som cancer i stadium ≥T3 eller med Gleason-summa ≥7. ”Högmalign prostatacancer” definierades som cancer med Gleason-summa 8 eller högre.

I överlevnadsanalyser är dessutom höga nivåer av selen i plasma före diagnosen signifikant kopplade till lägre dödlighet av alla orsaker hos patienter med prostatacancer [Outzen].

Selen och prostatacancer i ”Kost, cancer och hälsa”-kohorten

Följande slutsatser drogs i en analys av den danska ”Kost, cancer och hälsa”-kohorten. Denna kohort består av 27 179 män boende i och runt storstadsområdena kring Köpenhamn och Århus som rekryterades till denna studie. Männen var i åldern 50‑64 år och vid tidpunkten för rekryteringen hade de inte haft cancer [Outzen]. Läs mer

Selen och prostatacancer: beviset finns i tånaglarna

Metaanalyser har visat på ett omvänt samband mellan selenkoncentrationen i plasma/serum och risken för prostatacancer. Samma omvända samband har också setts i tre högkvalitativa studier av selenkoncentrationen i tånaglarna och risken för prostatacancer. Data från en kohortstudie utförd i Nederländerna visar tydligt att högre selenkoncentration i tånaglarna är kopplat till signifikant lägre risk för prostatacancer.

Analysen av data från den nederländska kohortstudien visar att högre selenkoncentration i tånaglarna kan kopplas till betydligt lägre risk för avancerad prostatacancer.  Männen i den kvintil som hade mest selen i tånaglarna hade en statistiskt signifikant (p=0,001) 63 % lägre risk för avancerad prostatacancer (stadium III-IV) än männen i den kvintil som hade minst selen i tånaglarna [Geybels].

Männen i kvintilen med mest selen i tånaglarna hade en selenmängd i tånaglarna som låg över 0,617 mikrogram selen per gram tånagel.  Männen i kvintilen med minst selen i tånaglarna hade en selenmängd i tånaglarna som låg under 0,469 mikrogram selen per gram tånagel [Geybels]. Läs mer

Selen och prevention av prostatacancer: en metaanalys

Det finns många riskfaktorer för att utveckla prostatacancer: ålder, familjehistorik, geografiskt område, insulinliknande tillväxtfaktor, nationalitet och etnicitet. En riskfaktor som behöver utredas är sambandet mellan selenkoncentrationen i blodet och risken för prostatacancer.

Citat: ”Selen är med största sannolikhet en faktor som kan skydda mot prostatacancer och mot sjukdomens fortsatta utveckling till avancerade stadier. Tillskott av selen kan därför rekommenderas för prevention av prostatacancer.”

Orden är hämtade från slutsatserna av en systematisk granskning och metaanalys av studier av sambandet mellan selen och prostatacancer, utförd 218 [Sayehmiri].

Metaanalysen baseras på data i 38 artiklar i medicinska tidskrifter, omfattande 36 419 fall av prostatacancer och 105 293 friska kontrollpersoner. I metaanalysen ingick 22 fallkontroll-studier, 6 kohortstudier och 10 randomiserade kontrollerade prövningar [Sayehmiri].

Samband mellan selenkoncentration och risk för prostatacancer

Den totala risken i de 38 studierna av sambandet mellan selenkoncentration och prostatacancerrisk visade en statistiskt signifikant riskminskning med 14% vid högre halt selen i blodet eller tånaglarna.
Av de 38 studierna undersökte 10 sambandet mellan framskriden prostatacancer och selen. Data från dessa 10 studier visade en statistiskt signifikant riskminskning med 33%. Läs mer

Selendosen är viktig

På vårt klot finns det endast begränsade mängder med selen för tillverkning av selentillskott till dem som bor och lever i områden där seleninnehållet i jorden och maten är lågt. Selen kan inte återvinnas. Den totala årliga produktionen av selen går främst till industrin och används t.ex. i metaller, glas, elektriska komponenter, färgämnen, batterier och gödningsmedel. Det som finns kvar räcker knappt till näringstillskott, trots att det är ett essentiellt spårämne som den mänskliga kroppen inte kan producera själv. Från: CC BY-SA 2.0 uk, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=717159.

Häromdagen läste jag en intressant fråga: hur kan vi göra detta tråkiga spårämne mer intressant?

Det handlade om selen, grundämnet med atomnummer 34 i det periodiska systemet. Selen är en av komponenterna i de selenberoende selenproteinerna och har därför många biologiska funktioner i kroppen:

 •  Antioxidant protection of the cells against harmful free radical damage
 • Counteraction of DNA mutation
 • Inhibition of chronic low-grade inflammation
 • Optimal production of thyroid hormones
 • Proper reproduction of cells
 • Protection of lymph channels and blood vessel walls
 • Reduced risk of certain types of cancer
 • Reduced risk of cardiovascular disease
 • Regeneration of the antioxidant forms of vitamin C, vitamin E, and Coenzyme Q10

Ändå är det nästan ingen som känner till att selen är ett viktigt biologiskt näringsämne. Ingen tar blodprover för att kontrollera sina selennivåer. Det är konstigt.

Selentillskott med rätt dos

Liksom så mycket annat är form och dos av största vikt.

Det finns flera faktorer man måste ta hänsyn till för att hitta rätt selendos.

 1. Selenintaget varierar betydligt mellan olika regioner, olika kulturer, och särskilt mellan olika typer av kost.  Det är svårt att uppskatta hur mycket selen man får i sig via maten.
 2. Mängden selen i maten beror på jorden där livsmedlet har växt. Rent allmänt får amerikaner som bor på ostkusten och nordvästra stillahavskusten i sig mindre selen via kosten än de som bor i inlandet. Men även det beror på hur varje persons måltider är sammansatta.
 3. Selen är ett essentiellt näringsämne i små doser, men om man får i sig mycket stora mängder kan det vara skadligt i det långa loppet.
 4. Den mänskliga kroppen kan inte själv tillverka selen. Utan tillräckligt med selen i kosten och från näringstillskott, finns det inte tillräckligt mycket selen som kan byggas in i aminosyran selencystein. Selencystein är en nödvändig komponent för att de 25 kända selenproteinerna ska kunna tillverkas i kroppen.

Selenproteinernas funktioner

I nuläget känner vi till 25 gener som kodar för syntesen (bildandet) av selenproteiner i kroppen. Läs mer

Selen för att förebygga cancer

En Cochrane-granskning är en systematisk granskning av forskningsresultat inom human hälso- och sjukvård eller sjukvårdspolitik. Författarna sammanfattar och analyserar de belägg som finns från observationsstudier och randomi-serade kontrollerade studier. Observationsstudier är studier där prediktorvariabeln (studiedeltagarnas exponering för selen) inte styrs av forskarna. I randomiserade kontrollerade studier är det forskarna som styr över prediktorvariabeln (vissa studiedeltagare får selentillskott), men ofta sker det blindat tills studien är klar, dvs. de vet inte vilka studiedeltagare som får aktiv substans och vilka som får placebo.

Observationsstudierna visar oftast ett omvänt förhållande mellan selenexpoering och risk för vissa cancertyper [Vinceti 2018; Cai 2016]. Resultaten från omkring 70 observationsstudier tyder på att högre exponering för selen är kopplat till lägre cancerincidens och dödlighet i cancer [Vinceti 2018]. Observationsstudierna har hittills inte visat på något systematiskt mönster som skulle tyda på ett specifikt samband mellan dos och respons. [Vinceti 2018].

Observationsstudierna visar också att det kan finnas ett U-format samband mellan selen-exponering och sjukdomsrisk. I en studie såg man t.ex. att den bästa selenkoncentrationen i serum för skydd mot prostatacancer ligger mellan 119 och 137 mikrogram per liter [Chiang 2010]. I en annan studie visades att risken för prostatacancer minskar gradvis i takt med att selenkoncentrationen ökar så länge den senare ligger mellan 60 och 170 mikrogram per liter plasma. Vid koncentrationer över 170 mikrogram per liter minskar skyddet [Hurst 2012]. Läs mer

Selentillskott i Su.Vi.Max.-studien

Översta bilden (A): apoptos vid normal celldelning med en skadad cell (2) och programmerad celldöd (1). Understa bilden (B): Cancercellsdelning med oinhiberad cellproduktion och alltmer farliga cellmutationer. Selentillskott kan hjälpa normala friska vuxna som har låg selenstatus med cancerförmåner, förmåner för sköldkörtelfunktion och förmåner med kognitiv funktion.

Su.Vi.Max.-studien — SUpplementation en VItamines et Minéraux AntioXydants — var en stor randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie som utfördes med typisk fransk effektivitet. Jag har visserligen skrivit studiens namn på franska men det finns så många likheter mellan språken så jag är säker på att du kan läsa ut studiens fullständiga namn.

Syftet med studien var att testa hälsofördelarna med ett dagligt näringstillskott av flera olika vitaminer och mineraler (ungefär en till tre gånger det dagliga rekommenderade intaget via kosten) (Hercberg 1998):

 • selen, 100 mikrogram
 • vitamin C, 120 mg
 • vitamin E, 30 mg
 • betakaroten, 6 mg
 • zink, 20 mg

Forskarna i Frankrike ville särskilt undersöka om ett dagligt tillskott under längre tid, ungefär 7,5 år, från 1994 till 2002, hade någon förebyggande effekt på cancer och hjärt-kärlsjukdom, som båda har kopplats till oxidativ stress och oxidativa skador och därför skulle kunna påverkas av intag av antioxidanter. Läs mer

Selen och oral cancer

Eftersom många cancertyper tar lång tid på sig att utvecklas behövs det långa observationstider i forskningsstudier där man har cancer som effektmått, och studierna blir därför mycket dyra att utföra. Mellanliggande effektmått som t.ex. biomarkörer för cancerutveckling är användbara för att bedöma värdet av selentillskott som cancerförebyggande behandling. Här visas en histopatologisk bild av skivepitelcancer i en biopsi.

När vi testar vilken effekt ett selentillskott har för att förebygga cancer, tittar vi ofta på hur selentillskottet påverkar biomarkörerna för cancerutveckling. Biomarkörer är ämnen som om de återfinns i blod eller vävnader tyder på att personen har en sjukdom eller en infektion.

En indisk forskningsstudie har visat att tillskott av selen, zink, riboflavin och vitamin A signifikant hämmar utvecklingen av biomarkörer för cancer i munhålan(Prasad).

Eftersom selen här bara var en av komponenterna i en cocktail av mikronäringsämnen kan vi inte enbart tacka selentillskottet för det här resultatet, det ska erkännas. Men det är inte alltför djärvt att våga påstå att selen – genom att det byggs in i antioxidativa selenproteiner – var en viktig faktor för det goda hälsoresultatet. Det finns stöd för tanken att tillskott av antioxidanter har effekt som cancerförebyggande medel(Prasad). Läs mer

Egenskaper hos ett selenberikat jästpreparat

Grundämnet selen förekommer sällan ensamt och obundet. I kroppen utgör det en del av aminosyrorna selenmetionin och selencystein och är en komponent i omkring 25 selenproteiner. Den selenberikade jäst som finns i näringstillskott får man fram genom att tillsätta selen till Saccharomyces cerevisiae-jäst (även kallat bakjäst eller öljäst). I takt med att jästen växer tar den upp selenet. Resultatet blir en organisk jästprodukt som är rik på selen, med relativt gott upptag och biotillgänglighet i kroppen. Jästen ger flera olika selentyper som är nödvändiga för många av kroppens cellfunktioner. Den jäst som finns i de selenberikade jästtabletterna är död. Den kan inte orsaka jästinfektioner.

Kliniska studier visar att selenberikade jästpreparat ger de bästa hälsoeffekterna (Alehagen; Blot; Clark; Yu).

I dag tänkte jag berätta om de dokumenterade egenskaperna hos det selenberikade jästpreparat som togs fram för PRECISE-studierna. PRECISE står för PREvention of Cancer by Intervention with SElenium. Syftet med PRECISE-studierna vara att testa vilken effekt ett selentillskott har när det gäller att förebygga cancer.

Detta är samma selenberikade jästpreparat som användes i KiSel-10-studien där man kombinerade ett tillskott av selen och coenzym Q10 till friska äldre personer för att ge skydd mot hjärtsjukdomar. Professor Urban Alehagen och forskarna vid Linköpings universitet har skrivit om det ömsesidiga beroendet mellan selen och coenzym Q10: våra celler behöver selen i tillräcklig mängd för att få optimala koncentrationer av coenzym Q10, och våra celler behöver tillräckligt med coenzym Q10 för att selenproteinerna ska fungera optimalt (Alehagen). Läs mer