KiSel-10-studien

Professor Urban Alehagen, Ph.D., M.D., vid universitetssjukhuset i Linköping, var huvudprövare i KiSel-10-studien där man undersökte hur fyra års tillskott av selen och coenzym Q10 påverkade dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar och hjärtfunktionen hos en grupp äldre svenskar.

Åldras med god hälsa

När vi blir äldre blir vår hälsa ofta sämre. Blodkärlen blir trängre, cirkulationen går långsammare, hjärtat förlorar i styrka, vi får problem med lederna och vi blir lättare trötta. Detta är helt naturligt – liksom de åtgärder vi kan vidta för att förhindra det.

Så här minskade de svenska forskarna dödligheten i hjärtsjukdomar med över 50 %
Ledande svenska kardiologer har publicerat en sensationell studie som visar hur lätt de kunde minska dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar med över 50 % i en stor grupp invånare i en mindre ort.

I dagarna skrivs medicinsk historia i den lilla orten Kisa utanför Linköping i sydöstra Sverige. Några av Sveriges ledande kardiologer har genomfört en studie på 443 äldre ortsbor och upptäckte, till sin egen förvåning, att en ny behandling som aldrig förut testats minskade risken att dö i hjärtsjukdom med över 50 procent. Med tanke på att hjärt-kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken i västländerna, är denna upptäckt en verklig sensation.

KiSel-10-studien

KiSel-10-studien var en prospektiv, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie som utformades och genomfördes av professor Urban Alehagen och ett forskarteam vid Linköpings universitet.

I studien undersöktes vilken effekt en kombination av coenzym Q10-kapslar och selenberikade jästtabletter hade, i jämförelse med placebokapslar och -tabletter, på frekvensen dödsfall i hjärtsjukdomar, åldersrelaterade förändringar av hjärtfunktionen synliga på EKG, och förändring av koncentrationen natriuretiska hjärtpeptider i blodet.

Inledningsvis rekryterades 443 friska äldre personer i Kinda kommun, både män och kvinnor, i åldern 70–87 år.  Studiedeltagarna fick antingen aktiv behandling – en kombination av 200 milligram coenzym Q10 och 200 mikrogram organisk selenberikad jäst per dag – eller matchande placebo, varje dag i fyra år.  Studien inleddes 2003 och avslutades 2010.

Hittills, hösten 2017, har forskarna publicerat elva rapporter som beskriver analysresultaten av KiSel-10-studien.

Följande är citat och sammanfattningar av dessa elva publicerade tidskriftsartiklar.

1. Alehagen, U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., Post, C., & Aaseth, J. (2016). Relatively high mortality risk in elderly Swedish subjects with low selenium status. European Journal of Clinical Nutrition, 70(1), 91-96. doi:10.1038/ejcn.2015.92

Forskarna vid Linköpings universitet visste att det intaget av selen via kosten generellt är lågt i Sverige.  De mätte och bedömde selenhalten i serum hos 688 äldre invånare i Kisa kommun.  De konstaterade att selenkoncentrationen i serum hos dessa studiedeltagare var i genomsnitt 67,1 mikrogram per liter.  Detta är betydligt lägre än den fysiologiska mättnadsnivå som krävs för att aktivera flera viktiga selenproteiner.

Forskarna justerade för påverkan av bakgrundsfaktorer som manligt kön, rökning, diabetes, kroniskt obstruktiv lungsjukdom samt nedsatt hjärtfunktion, och fann att individerna i den kvartil som hade lägst selenkoncentration hade 43 % högre risk att avlida av någon orsak och 56 % högre risk att avlida av hjärtsjukdom.  Forskarna drog slutsatsen att ett måttligt dagligt tillskott av selen skulle kunna förbättra det allmänna hälsotillståndet hos Sveriges befolkning.

2. Alehagen, U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., & Dahlström, U. (2013). Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and Coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. International Journal of Cardiology, 167(5), 1860-1866. doi:10.1016/j.ijcard.2012.04.156

Denna tidskriftsartikel från 2013 var den första och viktigaste rapporten baserad på data från KiSel-10-studien.  Professor Alehagen med kollegor rapporterade att fyra års dagligt tillskott av en kombination av coenzym Q10 och selenberikad jäst hade resulterat i 54 % lägre risk att dö av hjärtsjukdom.

Dessutom visade dessa data att de studiedeltagare som hade fått en kombination av coenzym Q10 och selen hade betydligt lägre nivåer av peptiden NT-proBNP – en känd biomarkör för hjärtsjukdom – i blodet. EKG visade att studiedeltagarna som fick aktiv behandling hade signifikant bättre hjärtfunktion.

3. Johansson, P., Dahlström, Ö., Dahlström, U., & Alehagen, U. (2013). Effect of selenium and Q10 on the cardiac biomarker NT-proBNP. Scandinavian Cardiovascular Journal: SCJ, 47(5), 281-288. doi:10.3109/14017431.2013.820838

Syftet med KiSel-10-studien var att undersöka om fyra års tillskott av en kombination av coenzym Q10 och selenberikad jäst skulle skjuta upp den åldersrelaterade försämringen av hjärtfunktionen hos äldre svenska invånare.  Forskarnas analys av data från mätningar av biomarkören N-terminal natriuretisk peptid vid baslinjen och på nytt efter fyra år med tillskott visade att individer i de tre mittersta kvintilerna – kvintil två till och med fyra, dvs. personer med lätt till måttlig nedsättning av hjärtfunktionen – hade mest nytta av kosttillskottet.

4. Alehagen, U., Lindahl, T. L., Aaseth, J., Svensson, E., & Johansson, P. (2015). Levels of sP-selectin and hs-CRP Decrease with Dietary Intervention with Selenium and Coenzyme Q10 Combined: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. Plos One, 10(9), e0137680. doi:10.1371/journal.pone.0137680

Forskarna i KiSel-10 undersökte även effekten av kombinationstillskottet på koncentrationen av C-reaktivt protein i blodet – en känd biomarkör för inflammation – och av celladhesionsmolekylen P-selektin i serum – känd biomarkör för oxidativ stress.  Förhöjda nivåer av dessa biomarkörer kan ha samband med högre risk för ateroskleros och hjärtsjukdom.

Studiens resultat visade att mängden C-reaktivt protein ökade i placebogruppen över tid, men minskade signifikant i gruppen som fick aktiv behandling.  Nivåerna av sP-selektinmolekylerna ökade i båda grupperna men ökningen var betydande i placebogruppen medan man i gruppen med aktiv behandling endast såg en mindre ökning.

5. Alehagen, U., Aaseth, J., & Johansson, P. (2015). Less increase of copeptin and MR-proADM due to intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: Results from a 4-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Biofactors (Oxford, England), 41(6), 443-452. doi:10.1002/biof.1245

Både coenzym Q10 (i reducerad form) och selen som komponent i vissa selenproteiner fungerar som antioxidanter i kroppen.  KiSel-10-forskarna undersökte effekten av kombinationstillskottet på två biomarkörer för oxidativ stress: copeptin och adrenomedullin.

Under de fyra år som studien pågick visade data en signifikant ökning av mängden copeptin i placebogruppen jämfört med i gruppen som fick aktiv behandling. På motsvarande sätt visade data en mindre ökning av adrenomedullin i gruppen med aktiv behandling än i placebogruppen.

Naturligtvis visade KiSel-10-data också signifikant färre dödsfall i hjärtsjukdom i gruppen med aktiv behandling.  Samma skyddande effekt på hjärtat sågs i en uppföljningsstudie som gjordes efter 10 års observation.

6. Johansson, P., Dahlström, Ö., Dahlström, U., & Alehagen, U. (2015). Improved Health-Related Quality of Life, and More Days out of Hospital with Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 Combined. Results from a Double Blind, Placebo-Controlled Prospective Study. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 19(9), 870-877.
doi:10.1007/s12603-015-0509-9

I en delanalys av data från deltagare i KiSel-10-studien som hade matchats avseende ålder, kön och hjärtväggstension uppmätt med NT-proBNP, fann forskarna att det genomsnittliga antalet dagar utan sjukhusvistelse var signifikant högre i gruppen med aktiv behandling än i placebogruppen.

Studiedeltagarna som fick kombinationspreparatet uppvisade dessutom mindre försämring på olika aspekter av hälsorelaterad livskvalitet: fysisk rollfunktion, vitalitet, kognitiv funktion, nervsystemets funktion och total livskvalitet.

Tillskott av coenzym Q10 och selen ökade antalet dagar som studiedeltagarna inte behövde sjukhusvård och fördröjde den åldersrelaterade försämringen av hälsorelaterad livskvalitet.

7. Alehagen, U., Aaseth, J., & Johansson, P. (2015). Reduced Cardiovascular Mortality 10 Years after Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 for Four Years: Follow-Up Results of a Prospective Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial in Elderly Citizens. Plos One, 10(12), e0141641. doi:10.1371/journal.pone.0141641

Forskarna använde sig av dödsattester och obduktionsrapporter från svenska nationella dödsorsaksregistret. Med hjälp av dessa uppgifter kunde KiSel-10-forskarna följa studiedeltagarna i upp till tio år efter att den fyraåriga studieperioden inletts.  Alla deltagarna kunde följas upp.

Den signifikant minskade risken att avlida i hjärtsjukdom, som först rapporterats 2013, kvarstod under hela den tioåriga uppföljningsperioden hos de studiedeltagare som fått en kombination av coenzym Q10 och selen.  Analys av data för undergrupperna visade att effekten kvarstod hos både män och kvinnor.

8. Alehagen, U., & Aaseth, J. (2015). Selenium and Coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases–A clinician’s point of view. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 31157-162. doi:10.1016/j.jtemb.2014.11.006

Professor Alehagen (Sverige) och professor Aaseth (Norge) förklarade den kliniska betydelsen av ett kombinationstillskott med coenzym Q10 och selenberikad jäst genom att peka på selenbristens möjliga betydelse för hjärtsjukdom, med betoning på olika selenproteiners antioxidativa roll, bland annat glutationperoxidaser och selenprotein P.

I sin förklaring betonade de det särskilda sambandet mellan selen och coenzym Q10, i sig en fettlöslig antioxidant i reducerad form.

Ett otillräckligt selenintag kan hindra cellerna från att få coenzym Q10 i tillräcklig koncentration.  Dessutom behöver cellerna coenzym Q10 i viss mängd för att uppnå en optimal selenfunktion.

9. Alehagen, U., Alexander, J., & Aaseth, J. (2016). Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 Reduces Cardiovascular Mortality in Elderly with Low Selenium Status. A Secondary Analysis of a Randomised Clinical Trial. Plos One, 11(7), e0157541. doi:10.1371/journal.pone.0157541

KiSel-10-forskarna gjorde ytterligare en analys av tillgängliga data för att se om de positiva effekterna av ett dagligt tillskott av coenzym Q10 och selenberikad jäst under fyra år hade något direkt samband med studiedeltagarnas selenvärden i serum i utgångsläget.

Två viktiga fynd rapporterades från denna andra analys: 1) risken att avlida i hjärtsjukdom var högre hos studiedeltagare vars selenkoncentration i serum i utgångslägenhet var under 65 mikrogram per liter jämfört med studiedeltagare vars selenkoncentration i serum i utgångsläget var över 85 mikrogram per liter, och 2) det dagliga tillskottet av en kombination av coenzym Q10 och selenberikad jäst visade sig skydda mot dödsfall i hjärtsjukdom hos de studiedeltagare vars selenvärde i serum i utgångsläget var under 85 mikrogram per liter.

10. Alehagen, U., Johansson, P., Aaseth, J., Alexander, J., & Wågsäter, D. (2017). Significant changes in circulating microRNA by dietary supplementation of selenium and Coenzyme Q10 in healthy elderly males. A subgroup analysis of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Plos One, 12(4), e0174880. doi:10.1371/journal.pone.0174880

KiSel-10-forskarna fokuserade här särskilt på data från 50 studiedeltagare, samtliga män, av vilka 25 hade fått aktiv behandling och 25 placebo.  RNA isolerades från plasma från dessa 50 studiedeltagare.

Därefter analyserades uttrycket av flera mikroRNA-molekyler före och efter behandling.  I utgångsläget förelåg inga signifikanta skillnader mellan de två grupperna vad avsåg mängden mikroRNA.  Efter fyra års behandling med antingen coenzym Q10 och selenberikad jäst eller placebo, visade data emellertid signifikanta skillnader mellan de två grupperna för så många som 70 olika mikroRNA.  (MikroRNA är icke-kodande RNA-molekyler som medverkar i regleringen av gener som kodar för proteiner.  Dessa mikroRNA kan hämma uttrycket av gener och på så sätt påverka proteinbildningen.  MikroRNA kan spela en viktig roll vid utveckling av hjärtsjukdom och diabetes.)

Forskarna drog slutsatsen att de signifikanta skillnaderna mellan gruppen som fick coenzym Q10/selenberikad jäst och placebogruppen i uttrycket av mikroRNA, kan vara en av de biologiska mekanismerna bakom den minskade risken att avlida i hjärtsjukdom och den minskade inflammationen vid tillskott av coenzym Q10 och selenberikad jäst, som man såg hos äldre svenska invånare.

11. Alehagen, U., Johansson, P., Aaseth, J., Alexander, J., & Brismar, K. (2017). Increase in insulin-like growth factor 1 (IGF-1) and insulin-like growth factor binding protein 1 after supplementation with selenium and Coenzyme Q10. A prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Plos One, 12(6), e0178614. doi:10.1371/journal.pone.0178614

Data från KiSel-10-studien är konklusiva och visar att ett dagligt tillskott av coenzym Q10 och selenberikad jäst skyddar mot dödsfall i hjärtsjukdom och mot åldersrelaterade nedsättningar av hjärtfunktionen.  Forskarna härleder dessa gynnsamma effekter delvis till de två substansernas antioxidativa och antiinflammatoriska funktioner.

Insulinliknande tillväxtfaktor-1 (förkortat IGF-1) har många funktioner i kroppen, t.ex. vid celltillväxt och metabolism och även antiinflammatoriska och antioxidativa effekter.  IGF-1-koncentrationen avtar med åldern och vid inflammationer.

KiSel-10-forskarna undersökte effekten av fyra års dagligt tillskott av coenzym Q10 och selenberikad jäst på koncentrationen av IGF-1 och dess bindande protein IGFBP-1 hos äldre svenska studiedeltagare.  De fann att personer i gruppen som tog coenzym Q10 och selenberikad jäst hade signifikant högre IGF-1 och IGF-1 SD-poäng vid studiens slut, medan personerna i placebogruppen hade lägre värden.

Forskarna lade fram teorin att de positiva effekterna av coenzym Q10 och selenberikad jäst på IGF-1-koncentrationen kan vara en av de biologiska mekanismer som förklarar de positiva kliniska effekterna på risken att dö i hjärtsjukdom och på hjärtfunktionen.

Efter hand som fler data från KiSel-10 publiceras kommer dessa att sammanfattas här.