Selentillskott och risk för havandeskapsförgiftning

Selentillskott till gravida kvinnor med hög risk för havandeskaps-förgiftning har visat positiva effekter på 1) selennivåer i serum, 2) vissa metabola profiler, 3) livmoderartärens pulsatilitetsindex och 4) mental hälsa, jämfört med placebo. Studien jämförde effekten hos 60 gravida kvinnor som gavs ett selentillskott på 200 mikrogram per dag under 12 veckor med effekten av placebo under samma period.

Pregnant woman
Preeklampsi är ett allvarligt hypertensivt tillstånd under graviditeten. Det är associerat med hög risk för morbiditet och mortalitet hos mödrar och foster. Selenintag och status har kopplats till förekomsten av havandeskaps-förgiftning.

Tillägget gavs under 12 veckor, med början i graviditetsveckorna 16 till 18. Inga biverkningar relaterade till ett intag av 200 mikrogram selen per dag tills de gravida kvinnorna som hade en hög risk för havandeskaps-förgiftning rapporterades under hela studien ( Mesdaghinia 2022). Läs mer

Selentillskott och infertilitet hos män

Kliniska studier visar att ett dagligt tillskott med selen kan förbättra fertiliteten hos män (Moslemi et al.; Safarinejad & Safarinejad; Scott et al.).

Stork bringing baby
Spermiemotilitet är en parameter för spermieanalys som används för att utvärdera spermiernas förmåga att röra sig framåt. Dålig spermierörlighet är förknippad med minskad manlig fertilitet. Tillräcklig serum-selenstatus (högre än 90–100 mikrogram per liter) är associerad med förbättrad spermiekvalitet och förbättrad spermierörlighet.
Selentillskott till män i Iran 2009

I en studie gjord 2009, som varade i 26 veckor, tilldelades forskare i Teheran slumpmässigt infertila män, med en medelålder på 31 år, och i intervallet 25–48 år, till följande grupper (Safarinejad & Safarinejad):

 1. Selentillskottsgruppen (deltagare = 116; dosering = 200 mikrogram per dag)
 2. N-acetyl-cystein-gruppen (deltagare = 118; dos = 600 mikrogram per dag)
 3. Selentillskottsgrupp (deltagare = 116; dos = 200 mikrogram per dag) plus N-acetyl-cysteingruppen (dos = 600 mikrogram per dag)
 4. Placebogruppen (deltagare = 118)
Resultat av den iranska selenstudien 2009:
 • Alla spermieparametrar förbättrades signifikant med selenbehandlingen och med N-acetyl-cysteinbehandlingen.
 • Behandlingen av selen plus N-acetyl-cystein resulterade i gynnsamma effekter.
 • Det fanns ett signifikant positiv orsakssamband mellan plasmakoncentrationerna av selen och N-acetyl-cystein och spermieparametrar.
 • Det fanns ett starkt orsakssamband mellan summan av selen- och N-acetyl-cystein koncentrationen och den genomsnittliga spermiekoncentrationen, spermierörligheten och andelen normal spermiemorfologi.
Selentillskott till män i Iran 2011

En öppen studie samlade 690 infertila män, med en medelålder på 28,5 år, i intervallet 20–45 år. Männen fick ett dagligt selentillskott (200 mikrogram) tillsammans med ett dagligt syntetiskt vitamin E (400 enheter, α-tokoferol) i minst 100 dagar. Forskarna drog slutsatsen att tillskott med selen och vitamin E förbättrar spermiekvaliteten och har positiva effekter på spermierörligheten (Moslemi et al.). Läs mer

Låg selenstatus och riskfyllda graviditeter

Pregnant woman
Låg serumselenstatus (definierad som under 80 mikrogram per liter) under graviditeten är förknippad med ökad risk för missfall, havandeskapsförgiftning, för tidig födsel och andra negativa resultat.

En ny översiktsartikel presenterar bevis för att låg selenstatus hos gravida kvinnor kan vara inblandad i följande komplikationer (Duntas 2020):

 • missfall
 • havandeskapsförgiftning
 • prematur födsel
 • hämmad fostertillväxt
 • postpartum tyreoidit och autoimmun tyreoidit

För att säkerställa ett optimalt graviditetsresultat rekommenderar Dr. Leonidas Duntas att läkare behandlar varje patient individuellt och föreskriver selenintag som är anpassade efter den gravida kvinnans behov.

Tillräcklig selennivå – varför är det viktigt för gravida kvinnor?

Selen är ett viktigt spårämne. Selenintag och selennivå i blodplasman kan variera avsevärt beroende på ett antal faktorer (Duntas 2020):

 • skillnader i kost och näring
 • skillnader i jordarna och grödors selenhalt
 • etniska skillnader
 • genetiska skillnader

Utan blodprov som visar selennivå är det inte möjligt att veta om kvinnor som planerar en graviditet har tillräckligt med cirkulerande selen. Mayo kliniken rapporterar att den normala selenkoncentrationen i vuxnas blodserum i USA är 70 till 150 mikrogram per liter med ett medelvärde i befolkningen på 98 mikrogram per liter. Läs mer

Selenstatus och infertilitet hos män

Storck bringing baby
Utan optimal selenstatus kan storken inte leverera barnen. Selentillskott kan förbättra fertiliteten hos män genom att skydda omogna spermier och förbättra spermierörligheten.

Cirka 50 procent av problemen hos par som inte kan bli gravida orsakas av manlig infertilitet. Cirka två procent av alla män har en spermiekvalitet under önskvärd nivå (Kumar och Singh 2015):

• låg spermiekoncentration
• dålig spermierörlighet
• spermaceller med onormal morfologi
• eller olika kombinationer av båda

Selenstatus och infertilitet hos män

Selenets roll i manlig infertilitet har inte kunnat förklaras helt och fullt. Vissa data visar dock att selen spelar en roll i att skydda spermaceller mot oxidativ stress (Buhling 2019).

I synnerhet är selenoproteinerna, glutationperoxidas GPx4 och selenoprotein P väsentliga i processen för spermiernas utveckling och den manliga fertiliteten (Rayman 2012).

 • I testiklarna skyddar GPx4-selenoproteinerna omogna spermatozoceller mot oxidativ skada.
 • GPx4-selenoproteiner är också viktiga för god spermierörlighet.
 • Selenoprotein P levererar selen till testiklarna.

Selen är ett spårämne som är viktigt för många processer i människokroppen. Selen är integrerad i enzymer som fungerar som antioxidanter. Balansen mellan skyddande antioxidanter och skadliga fria radikaler i cellerna spelar en avgörande roll i förebyggandet av sjukdomar (Rayman 2002). Läs mer

Selentillskott och parametrar av spermiekvalitet

Tillskott med selen och Q10 har positiva effekter på spermier, dess rörlighet och spermiemorfologi. Det verkar finnas ett speciellt inbördes förhållande mellan tillräckliga koncentrationer av selen och Q10. Var och en behövs för optimal funktion av den andra.

Data från två randomiserade och kontrollerade studier har visat att selentillskott har följande signifikanta och fördelaktiga effekter (Salas-Huertos):

 • förbättrad spermievolym och koncentration
 • förbättrad spermierörlighet
 • förbättrad spermiemorfologi

Selentillskott på 100 mikrogram per dag i 3 månader förbättrade spermierörligheten och ökade chansen till befruktning. Selentillskott på 200 mikrogram per dag i 6 månader förbättrade spermavolymen, det totala antalet spermier och koncentration samt spermiemorfologin (Salas-Huertos).

Data från 5 andra randomiserade och kontrollerade studier har visat att Q10-tillskott är signifikant associerat med följande fördelaktiga effekter:

 • förbättrat antal spermier
 • förbättrad koncentration av spermier
 • förbättrad spermierörlighet
 • förbättrad spermiemorfologi

Q10-tillskottet var mest effektivt när tillskottet gavs i intervallet, 200 till 300 milligram per dag (i uppdelade doser) under minst 3 månader och särskilt efter 6 månader (Salas-Huertos). Läs mer

Selentillskott till för tidigt födda barn

Prematurer är barn som föds mer än tre veckor före normalt beräknad tid, det vill säga de föds före den 37:e graviditetsveckan. Blodförgiftning (sepsis) är ett tillstånd som orsakas av skadliga bakterier som kommer in i blodcirkulationen, vilket är en av komplikationerna i samband med för tidig födsel. Selentillskott kan minska risken för försenat sjukdomsutbrott av sepsis hos nyfödda.

Selentillskott minskar risken för sepsis hos för tidigt födda barn.

I tre studier som utfördes i de selenfattiga länderna Australien, Nya Zeeland och Indien, såg man att ett tillskott av selen minskade förekomsten av sepsis (blodförgiftning) hos för tidigt födda barn (Daniels, Darlow, Aggarwal).

Selentillskotten gavs både oralt och intravenöst. Båda sätten  förbättrade selenstatusen avsevärt hos de för tidigt födda barnen,  och minskade därmed förekomsten av ett försenat sjukdomsutbrott av sepsis (Darlow).

Ingen av studierna rapporterade några biverkningar av selentillskott (Daniels, Darlow, Aggarwal).

För tidigt födda barn som inte supplementeras med selentillskott riskerar att få sepsis.

När blodförgiftning uppstår hos nyfödda, i ett så kallat försenat
sjukdomsutbrott, brukar det oftast inträffa en vecka eller mer efter
födseln. Om de nyfödda barnen drabbas av sepsis beror det på
exponering av de infektioner som finns på sjukhuset. Ungefär
en av fem för tidigt födda barn med en födelsevikt under 1500 gram
drabbas.  Det finns dock nyfödda som får blodförgiftning inom de
första sju dagarna efter att de fötts, och då har barnen oftast exponerats
för smittsamma mikroorganismer som kommit via mammans moderkaka
i samband med förlossningen Läs mer

Selentillskott och polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) förekommer hos 5–10 procent av alla kvinnor. Det är den vanligaste orsaken till infertilitet hos kvinnor. PCOS beskrivs typiskt som en symtombild med lindrig fetma, oregelbunden eller utebliven mens och tecken på androgenöverskott såsom hirsutism och acne. De flesta PCOS-patienter har flera cystor i äggstockarna. Det behövs mer forskning om effekterna av selentillskott på PCOS.

Polycystiskt ovariesyndrom (förkortas PCOS) är en hormonell sjukdom med en prevalens på 5–10 procent hos kvinnor i reproduktiv ålder.

 • Den exakta orsaken till PCOS är inte känd.
 • Symtomen på PCOS är bland annat oregelbunden mens, ökade halter av manligt könshormon och att äggstockarna inte fungerar normalt.
 • Man tror att alltför hög insulinproduktion och låggradig inflammation påverkar utvecklingen av PCOS [Mayo Clinic].

Selen: Effekt på psykisk hälsa, hormonell profil, inflammation och oxidativ stress hos patienter med PCOS

I en randomiserad kontrollerad studie med 60 kvinnor i åldern 18–40 år var daglig samadministration av ett probiotiskt tillskott och 200 mikrogram selen i 12 veckor förknippat med följande utfall [Jamilian 2018]:

 • Signifikant förbättring av poängen enligt Beck Depression Inventory, frågeformulär om allmän hälsa och skalor för depression, ångest och stress jämfört med placebo
 • Signifikant minskning av totalt testosteron, hirsutism, högkänsligt C-reaktivt protein (en biomarkör för inflammation) och malondialdehyd (en biomarkör för oxidativ stress) samt signifikant ökad total antioxidantkapacitet och totalt glutation (GSH) jämfört med placebo

Forskarna drog slutsatsen att samadministrering av probiotika och selen i 12 veckor till kvinnor med PCOS hade gynnsamma hälsoeffekter.

Selen: Effekt på metabol profil hos patienter med PCOS

I en randomiserad kontrollerad studie med 70 kvinnor i åldern 18–40 år var dagligt tillskott av 200 mikrogram selen i 8 veckor förknippat med följande utfall jämfört med placebo [Jamilian 2015]:

 • Signifikant lägre insulinnivåer i serum
 • Signifikant minskade HOMA-IR-insulinresistensnivåer och HOMA-B beta-cellsfunktionsnivåer
 • Signifikant ökade kvantitativa indexnivåer vid insulinkänslighetskontroll
 • Signifikant lägre triglyceridnivåer i serum

Forskarna drog slutsatsen att selentillskott hade gynnsamma effekter på parametrarna för insulinmetabolism [Jamilian 2015]. Läs mer

Selenstatus i serum och graviditetsdiabetes

Förekomsten av graviditetsdiabetes varierar från region till region i världen, från mindre än 5 % av alla graviditeter till mellan 10 % och så många som 20 %. Graviditetsdiabetes ökar moderns risk att drabbas av typ 2-diabetes och metabola syndromet, och ökar risken för akuta och långvariga metabola sjukdomar hos barnet. En nyligen genomförd metaanalys visar att kvinnor med graviditetsdiabetes ofta har betydligt lägre selenkoncentration i serum.

Selenkoncentrationen i serum är ofta betydligt lägre hos kvinnor med graviditetsdiabetes än hos friska gravida kvinnor. Skillnaderna är särskilt märkbara hos icke-kaukasiska gravida kvinnor och hos kvinnor i tredje trimestern. Detta har man påvisat i en nyligen genomförd metaanalys och systematisk granskning av relevant litteratur i observationsstudier [Kong 2016].

Selen och graviditetsdiabetes

Graviditetsdiabetes definieras som alla grader av glukosintolerans som uppträder under graviditet. En fysiologisk insulinresistens som börjar under andra trimestern och förstärks i tredje trimestern är ganska vanligt vid graviditeter. Kvinnor som väntar barn behöver oftast öka sin insulinsekretion för att upprätthålla normala glukosvärden i blodet. För låg kompensatorisk ökning av insulinsekretionen leder till graviditetsdiabetes [Kong 2016]. Läs mer

Selen bidrar till att minska graviditetskomplikationer

Ett tillräckligt intag av selen kan bidra till att minska risken för några av de allvarligaste komplikationerna under graviditet. Studier utförda med ett jästpreparat med tillsats av organiskt selen har gett uppmuntrande resultat.

Man har funnit att kvinnor som får missfall under de första tre graviditetsmånaderna eller får återkommande missfall har signifikant lägre selenkoncentration än kvinnor som inte får missfall.  Professor Margaret Rayman poängterar att selenkoncentrationen i blodet normalt är lägre under graviditeten, delvis på grund av att mängden blod ökar.  Ökad inflammation – som är inblandat vid ett missfall – kan emellertid också vara en orsak till den minskade mängden cirkulerande selen [Rayman 2012].

Inför den här artikeln sökte jag i databasen Medline efter resultat från randomiserade kontrollerade studier av selentillskott till gravida kvinnor med låg selenstatus.  Jag har hittat flera intressanta resultat. Läs mer

Selen och risken för preeklampsi (havandeskapsförgiftning)

Preeklampsi är ett allvarligt tillstånd som orsakar högt blodtryck hos gravida kvinnor som inte hade högt blodtryck före graviditeten. Det höga blodtrycket utvecklas oftast efter den 20:e graviditetsveckan. Forskningsstudier visar att ett dagligt tillskott av selen kan minska risken för preeklampsi.

Det finns ett tydligt samband mellan en gravid kvinnas selenstatus och hennes risk för preeklampsi.   Observationsstudier visar att en låg selenkoncentration har samband med en högre risk för preeklampsi.  Studier av tillskott av selen har visat färre fall av preeklampsi [Xu].

Vad är preeklampsi?
Preeklampsi är ett komplicerat tillstånd med följande symtom, som brukar visa sig runt vecka 20 i graviditeten:

 • onormalt höga proteinnivåer i urinen (tecken på att njurarna kan vara skadade)
 • systoliskt (övre) blodtryck över 140 mmHg eller diastoliskt (undre) blodtryck över 90 mmHg, uppmätt två gånger med minst 4–6 timmars intervall och med högst 7 dagars mellanrum [Uzan]
 • kraftig huvudvärk
 • dimsyn
 • minskat antal blodplättar i blodet [Mayo Clinic].

Preeklampsi verkar vara orsakat av en onormal utveckling av de nya blodkärl som behövs för att transportera blod till moderkakan.  De nya blodkärlen är trängre än de borde vara och reagerar på ett annat sätt på hormonsignalerna [Mayo Clinic].

Preeklampsi är en allvarlig sjukdom vid graviditet; den kan orsaka för tidig förlossning, moderns död, eller barnets död vid eller runt tidpunkten för förlossning [Uzan]. Läs mer