Selen och Q10 till äldre

Professor Urban Alehagen
Likt en duktig detektivinspektör undersökte professor Urban Alehagen de biologiska mekanismerna som kan förklara hur ett kombinerat selen- och Q10-tillskott minskar risken att dö i hjärtsjukdomar bland äldre. Resultat från studier visade på faktorer som oxidativ stress, systemisk inflammation, fibros och endotelfunktion.

Risken att dö i hjärt-kärlsjukdom minskade signifikant – med 54 procent (p = 0,02) – efter att ha tagit ett dagligt tillskott med 200 mikrogram av en patenterad selenjäst samt 200 milligram Q10 (i uppdelade doser: 2 x 100 milligram) under fyra års tid (Alehagen 2013).

Deltagarna i studien var pensionärer i åldern 70-88 år (medelåldern var 78) som fortfarande kunde bo hemma.

I den dubbelblinda kliniska studien som gavs namnet KiSel-10-studien (Alehagen 2013) delades pensionärerna slumpmässigt in i två grupper där den ena gruppen fick den aktiva behandlingen (selen plus koenzym Q10) och den andra gruppen fick motsvarande placebo. Studien leddes av professor Urban Alehagen, och ett forskarteam vid Linköpings universitet. Läs mer

Selenstatus och hjärtsvikt

Hjärtsviktpatienter med låga serumselennivåer är mycket mer benägna att återigen bli intagna på sjukhuset och/eller dö, än de patienter med hjärtsvikt som har serumselennivåer över 100 mikrogram per liter.

En internationell kohortstudie har visat att selenbrist hos hjärtsviktpatienter är förknippat med nedsatt fysisk förmåga och med 50 procent högre dödlighet (Bomer).

In vitro-studier av odlade humana hjärtmuskelceller tagna från hjärtsviktpatienter visar att låga selennivåer i hjärtmuskelns celler är associerade med nedsatt mitokondriell funktion (Bomer).

Färsk information visar att upp till 50 procent av hjärtsviktpatienter lider av brister av mikronäringsämnen som till exempel selen, zink, järn eller jod (Bomer).

Selen: Ett viktigt mikronäringsämne

Selenintaget och selennivåerna varierar avsevärt mellan olika regioner och är beroende av hur höga nivåerna av selen är i jordarna och i maten.

Tillräckligt intag av selen är nödvändigt för viktiga biologiska funktioner: Läs mer

Metabola förändringar efter tillskott med selen och Q10

Professor Urban Alehagens studier har visat att det finns en relativt hög dödsrisk hos äldre svenskar som har lågt intag av selen och låg selenstatus. De svenska pensionärerna i studien hade selenserumkoncentrationer som låg på ett genomsnitt av 67,1 mikrogram per liter. Samma ökade dödsrisk som ses i Sverige kan också vara typisk för andra selenfattiga regioner runt om i världen.

Det finns tydliga skillnader i metaboliska profiler hos äldre män som dagligen tog 200 mikrogram selen och 2 x 100 milligram Q10 i minst 18 månader, jämfört med de metaboliska profilerna hos äldre män som fick placebo (Alehagen 2019).

Baserat på data från en delanalys av KiSel-10-studien rapporterade professor Urban Alehagen att de stora skillnaderna främst sågs i följande biologiska reaktionsvägar (Alehagen 2019):

 • reaktionsväg för pentosfosfat (alstring av nikotinamidadenindinukleotidfosfat, som är ett ämne som minskar ubiqinon ­– Q10)
 • mevalonsyra (syntes av kolesterol, Q10 och dolikol)
 • reaktionsväg för beta-oxidation (nedbrytning av fettsyramolekyler för att producera energi och för att producera acetyl-CoA, FADH2 och NADH, som behövs för citronsyracykeln (Krebs cykel).

Det fanns också andra signifikanta metaboliska förändringar som associeras med selen och Q10-suppementeringen av äldre personer (Alehagen 2019):

Förändringar i metabolisk profil efter tillskott med selen och Q10

I denna studie analyserade professor Alehagen och hans forskargrupp metaboliska mönster hos 95 metaboliter i plasman hos äldre män. Läs mer

Selen, coenzym Q10 och äldre

Professor Urban Alehagen vid Linköpings universitet var en av huvudforskarna i den kliniska prövningen Q-Symbio och är ansvarig forskare i KiSel-10-studien. Han har visat att selen i kombination med coenzym Q10 som kosttillskott till äldre personer med låg selenstatus minskar risken att avlida i hjärtkärlsjukdom och förbättrar hjärtfunktionen.

I den svenska KiSel-10-studien, en randomiserad och kontrollerad studie, kunde man visa att ett dagligt tillskott av organisk selenberikad jäst i kombination med ett medicinskt coenzym Q10-preparat kan minska dödligheten i hjärtkärlsjukdomar, förbättra hjärtats funktion och öka den hälsorelaterade livskvaliteten hos äldre [Alehagen 2013].

Låg selenkoncentration i blodet och högre risk för hjärtsjukdom

Professor Urban Alehagen och ett forskarteam vid Linköpings universitet studerade selenkoncentrationen i blodet hos 688 äldre svenskar. Den genomsnittliga selenkoncentrationen var 67,1 mikrogram per liter, vilket är ganska lågt men inte förvånande med tanke på att selenhalten i jorden i Sverige är låg och därmed även i livsmedel [Alehagen 2016]. Läs mer

Selendosen är viktig

På vårt klot finns det endast begränsade mängder med selen för tillverkning av selentillskott till dem som bor och lever i områden där seleninnehållet i jorden och maten är lågt. Selen kan inte återvinnas. Den totala årliga produktionen av selen går främst till industrin och används t.ex. i metaller, glas, elektriska komponenter, färgämnen, batterier och gödningsmedel. Det som finns kvar räcker knappt till näringstillskott, trots att det är ett essentiellt spårämne som den mänskliga kroppen inte kan producera själv. Från: CC BY-SA 2.0 uk, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=717159.

Häromdagen läste jag en intressant fråga: hur kan vi göra detta tråkiga spårämne mer intressant?

Det handlade om selen, grundämnet med atomnummer 34 i det periodiska systemet. Selen är en av komponenterna i de selenberoende selenproteinerna och har därför många biologiska funktioner i kroppen:

 •  Antioxidant protection of the cells against harmful free radical damage
 • Counteraction of DNA mutation
 • Inhibition of chronic low-grade inflammation
 • Optimal production of thyroid hormones
 • Proper reproduction of cells
 • Protection of lymph channels and blood vessel walls
 • Reduced risk of certain types of cancer
 • Reduced risk of cardiovascular disease
 • Regeneration of the antioxidant forms of vitamin C, vitamin E, and Coenzyme Q10

Ändå är det nästan ingen som känner till att selen är ett viktigt biologiskt näringsämne. Ingen tar blodprover för att kontrollera sina selennivåer. Det är konstigt.

Selentillskott med rätt dos

Liksom så mycket annat är form och dos av största vikt.

Det finns flera faktorer man måste ta hänsyn till för att hitta rätt selendos.

 1. Selenintaget varierar betydligt mellan olika regioner, olika kulturer, och särskilt mellan olika typer av kost.  Det är svårt att uppskatta hur mycket selen man får i sig via maten.
 2. Mängden selen i maten beror på jorden där livsmedlet har växt. Rent allmänt får amerikaner som bor på ostkusten och nordvästra stillahavskusten i sig mindre selen via kosten än de som bor i inlandet. Men även det beror på hur varje persons måltider är sammansatta.
 3. Selen är ett essentiellt näringsämne i små doser, men om man får i sig mycket stora mängder kan det vara skadligt i det långa loppet.
 4. Den mänskliga kroppen kan inte själv tillverka selen. Utan tillräckligt med selen i kosten och från näringstillskott, finns det inte tillräckligt mycket selen som kan byggas in i aminosyran selencystein. Selencystein är en nödvändig komponent för att de 25 kända selenproteinerna ska kunna tillverkas i kroppen.

Selenproteinernas funktioner

I nuläget känner vi till 25 gener som kodar för syntesen (bildandet) av selenproteiner i kroppen. Läs mer

Låga selennivåer i serum och ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar

I en nyligen genomförd studie fann man en relativt hög dödlighetsrisk hos äldre svenska försökspersoner med lågt selenstatus. Tillskott av selenberikad jäst och coenzym Q10 under fyra år ledde till en signifikant lägre risk att dö i hjärtsjukdom, bättre bevarad hjärtfunktion och bättre livskvalitet för äldre personer. De positiva effekterna av tillskottet kvarstod vid 12-årsuppföljningen.

Låga selenkoncentrationer i plasma/serum är kopplat till ökad risk att dö i hjärtsjukdom och generellt ökad dödsrisk, oavsett orsak. Professor Urban Alehagen och ett forskarteam vid Linköpings universitet har undersökt sambandet mellan låga selenvärden och risken för hjärtsjukdom.

Selentillskott rekommenderas till äldre med mycket låga selennivåer

Den svenska studien visar att vuxna med en selenkoncentration under 57 mikrogram per liter löper signifikant högre risk att avlida av någon orsak (43 % högre risk) och att avlida specifikt av hjärtsjukdom (56 % högre risk) [Alehagen 2016].
57 mikrogram selen per liter selen är verkligen ett mycket lågt värde.

Sambanden kvarstod även efter att forskarna hade korrigerat de faktorer som kunde tänkas påverka resultatet: Läs mer

Selen och coenzym Q10 ger långvarigt skydd för hälsan

Studien KiSel-10 utfördes i Sverige, som är känt för sina selenfattiga jordar och livsmedel med lågt seleninnehåll. Därför ansågs 200 mikrogram av ett selenberikat jästpreparat vara ett lämpligt tillskott till den dagliga kosten. I geografiska områden med högre selenhalt i jorden och maten kan det räcka med lägre doser selen. Selen är ett essentiellt mikronäringsämne med antioxiderande funktioner i kroppen. Det är kopplat till god sköldkörtelhälsa och ett gott immunförsvar.

Genom att kombinera selenberikad jäst och coenzym Q10 kan äldre personer i selenfattiga områden få ett gott skydd mot hjärtsjukdomar.  Detta verkar vara det viktigaste resultatet av den 12-årig uppföljningen av den svenska KiSel-10-studien [Alehagen 2018].

Skyddseffekter av selen och coenzym Q10 kvarstår i 12 år

Professor Urban Alehagen med forskarkollegor vid Linköpings universitet rekryterade inledningsvis 443 äldre svenskar som bodde i ett område med känt lågt selenintag via kosten. Studiedeltagarna tilldelades slumpmässigt antingen en kombination av 200 mikrogram selen i form av selenberikade jästtabletter och 200 mg coenzym Q10 dagligen, eller matchande placebo.  Studien varade i fyra år [Alehagen 2013].

Efter de fyra åren hade deltagarna i gruppen som fick aktiv behandling signifikant bättre hjärthälsa: Läs mer

Selen, coenzym Q10 och skyddad hjärthälsa

En frisk ålderdom är ett mål för oss alla. Vi vill hålla oss fysiskt och psykiskt aktiva och alerta så länge vi kan. I en studie där man gav äldre invånare i Sverige ett dagligt tillskott av selenberikade jästtabletter och kapslar med coenzym Q10 minskades frekvensen dödsfall i hjärtsjukdom signifikant. Bilden illustrerar de olika symtom på hjärtinfarkt.

Ledande hjärtspecialister i Sverige utförde en 4-årig studie – KiSel-10-studien – där 443 äldre svenska invånare deltog. De fann att profylaktisk behandling med 200 mikrogram selenberikad jäst och 200 milligram coenzym Q10 dagligen minskar risken att dö i hjärtinfarkt med över 50 procent.  Detta är ett mycket intressant studieresultat eftersom hjärtsjukdom är den främsta dödsorsaken i västvärlden.

KiSel-10-studien

Den kliniska prövningen KiSel-10 – en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie– undersökte effekten av en kombination av selenberikade jästtabletter och coenzym Q10-kapslar i jämförelse med matchande placebokapslar och tabletter, vad gällde följande faktorer: Läs mer

Selen i kombination med coenzym Q10

Selencystein, C3H7NO2Se, är känd som den 21:a aminosyran. En av dess byggstenar är selen och den är en av de 25 kända selenproteiner och selenenzymer som finns i människans kropp. Selenproteiner är viktiga för kroppens försvar mot cancer, hjärt-kärlsjukdom och neurodegenerativa sjukdomar.

Selen är ett essentiellt mikronäringsämne för oss människor.  Det finns i selenproteinerna som vi behöver för antioxidativt skydd och ett välfungerande immunsystem.  Glutationperoxidas, tioredoxinreduktas och selenprotein P sägs vara de viktigaste selenproteinerna [Alehagen 2014].

Skiftande seleninnehåll och selenintag

Eftersom selen finns i jorden varierar den mängd man får i sig via kosten betydligt i olika delar i världen.  Därför är också behovet av selentillskott väldigt skiftande.  Generellt sett är selenintaget lägre i Europa än i USA, men även inom USA är variationerna stora.  Det allra bästa är att låta testa sin selenkoncentration i plasma eller serum.

Dagligt minimiintag av selen

Professor Urban Alehagen vid Linköpings universitet, ledande forskare i KiSel-10-studien och en av forskarna i Q-Symbio-studien, beräknar att vuxna behöver få i sig minst 75–105 mikrogram selen per dag för att få optimal aktivitet i plasma av de seleninnehållande enzymerna glutationperoxidas och selenprotein P [Alehagen 2014].  Professor Alehagen poängterar också att vuxna, enligt gällande beräkningar, behöver ett dagligt intag på 75–125 mikrogram selen för att minska risken för cancer [Alehagen 2014]. Läs mer

Lågt selenstatus i serum och ökad dödlighet

Alltför få studier har undersökt sambandet mellan lågt selenstatus i serum och negativa följder för hälsan. Professor Urban Alehagen vid Linköpings universitet har publicerat resultaten av en studie som visar att lågt selenstatus har ett signifikant samband med ökad dödlighet i hjärt-kärlsjukdom och total dödlighet oavsett orsak.

Under en uppföljningsperiod på närmare sju år hade äldre friska svenska invånare med låg selenkoncentration i serum signifikant högre dödlighet i hjärt-kärlsjukdom samt dödlighet totalt sett vid jämförelse med personer med högre selenkoncentrationer.  Dödligheten i hjärt-kärlsjukdom var hela 56 % högre och i död oavsett orsak 43 % högre.  De svenska forskarna föreslog att selentillskott skulle rekommenderas till alla som bor i Sverige och har en selenkoncentration som understiger 57 mikrogram per liter [Alehagen 2016].

Professor Urban Alehagen och hans forskarteam vid Linköpings universitet påpekade dessutom att den genomsnittliga selenkoncentrationen i serum som uppmätts i studien av äldre svenska invånare – 67,1 mikrogram per liter – inte är tillräckligt för optimal funktion hos viktiga selenproteiner som delvis är uppbyggda av selen [Alehagen 2016]: Läs mer