Plasmaselennivåer och risken för en första stroke

En kinesisk studie har visat att det finns ett signifikant minskat samband mellan plasmakoncentrationer av selen och risken för en första stroke hos män, men inte hos kvinnor. Det är inte första gången som könsskillnader har rapporterats i förhållande till selenmetabolism. Mer om det senare.

Picture of the brain
Vanligtvis finns det många fler fall av den första ischemiska stroken, som oftast orsakas av en blodpropp, än det finns fall av den första hemorragiska stroken, som oftast orsakas av att ett blodkärl läcker eller går sönder. Tillräcklig tillförsel av selen till hjärnan kan skydda mot stroke.

Plasmaselennivåer och risken för en första stroke

De kinesiska forskarna analyserade resultaten från en fallkontrollstudie med 1255 personer som fått en första stroke och 1255 matchade kontroller (Hu 2021).

Notera att i denna studie fanns det många fler fall av en första ischemisk stroke (n = 1079) än en första hemorragisk stroke (n = 171). Fem fall var av osäkert ursprung.

Bevis från andra studier på selennivå och risken för stroke

Resultaten från studier av selennivån och risken för stroke har hittills varit något förvirrande: Läs mer

Intravenöst selentillskott för kritiskt sjuka patienter

Critically ill patient
En ökad generering av skadliga fria radikaler och ökad systemisk inflammation verkar spela en direkt roll i celldöd, ökad sjuklighet och högre dödlighet hos kritiskt sjuka patienter. Selen är ett spårämne som har cellreglerande, immunologiska, antioxidativa och antiinflammatoriska funktioner. Ett tidigt intag av selentillskott är en lovande kompletterande behandling för kritiskt sjuka patienter.

Selentillskott – särskilt intravenöst selentillskott – verkar vara en lovande tilläggsbehandling för kritiskt sjuka patienter.

De samlade resultaten av en metaanalys gjord på de kliniska resultaten av behandling med selentillskott på kritiskt sjuka patienter visar att intravenöst selentillskott som enda behandling kan minska den totala dödligheten och förkorta vistelsetiden på sjukhus (Zhao 2019).

Dessutom visade resultaten från metaanalysen att selentillskottet inte ökade förekomsten av läkemedelsinducerade biverkningar jämfört med kontrollgruppen (Zhao 2019).

Selentillskott för kritiskt sjuka patienter – beviset

Forskarna granskade 19 randomiserade kontrollerade studier som hade registrerat 3341 kritiskt sjuka patienter. Det fanns 1694 kritiskt sjuka patienter i gruppen som gavs selentillskott och 1647 kritiskt sjuka patienter i kontrollgruppen. Läs mer

Selenstatus och patienter utsatta för stort trauma

Onormalt låg selenstatus är karakteristiskt för kritisk sjukdom och större trauma. Sänkningen av selennivån inträffar mycket snabbt efter större trauma och är förknippat med dåliga överlevnadsodds. Adjuvansbehandling med selen måste påbörjas så snart som möjligt för att vara effektivt.

Efter allvarlig traumatisk skada sjunker koncentrationerna av serumselen och selenoprotein P mycket snabbt till mycket låga nivåer. De väldigt låga nivåerna av selen och selenoprotein P är associerade med dåliga överlevnadsodds [Braunstein].

Dessa resultat i en studie gjord på universitetssjukhuset i München, Tyskland, tyder på att selentillskott kan vara en meningsfull adjuvansbehandlingsstrategi för patienter som har drabbats av stort trauma [Braunstein].

Selen och kritisk sjukdom

Lägre selenstatus än normalt är karakteristiskt för kritisk sjukdom. Låg selenstatus kan påverka förloppet och resultatet av olika sjukdomar [Braunstein].

Till exempel fann Bomer et al [2019] att hjärtsviktpatienter med serumselennivåer under 70 mikrogram per liter hade sämre livskvalitet, sämre träningskapacitet och sämre prognos än hjärtsviktpatienter med högre serumselennivåer. Läs mer