Låg selenstatus och riskfyllda graviditeter

Pregnant woman
Låg serumselenstatus (definierad som under 80 mikrogram per liter) under graviditeten är förknippad med ökad risk för missfall, havandeskapsförgiftning, för tidig födsel och andra negativa resultat.

En ny översiktsartikel presenterar bevis för att låg selenstatus hos gravida kvinnor kan vara inblandad i följande komplikationer (Duntas 2020):

 • missfall
 • havandeskapsförgiftning
 • prematur födsel
 • hämmad fostertillväxt
 • postpartum tyreoidit och autoimmun tyreoidit

För att säkerställa ett optimalt graviditetsresultat rekommenderar Dr. Leonidas Duntas att läkare behandlar varje patient individuellt och föreskriver selenintag som är anpassade efter den gravida kvinnans behov.

Tillräcklig selennivå – varför är det viktigt för gravida kvinnor?

Selen är ett viktigt spårämne. Selenintag och selennivå i blodplasman kan variera avsevärt beroende på ett antal faktorer (Duntas 2020):

 • skillnader i kost och näring
 • skillnader i jordarna och grödors selenhalt
 • etniska skillnader
 • genetiska skillnader

Utan blodprov som visar selennivå är det inte möjligt att veta om kvinnor som planerar en graviditet har tillräckligt med cirkulerande selen. Mayo kliniken rapporterar att den normala selenkoncentrationen i vuxnas blodserum i USA är 70 till 150 mikrogram per liter med ett medelvärde i befolkningen på 98 mikrogram per liter.

I stora delar av Europa, särskilt norra Europa och Mellanöstern, kan selenkoncentrationerna i serum vara betydligt lägre (Stoffaneller & Morse 2015).

De biologiska funktionerna av selen

I mänskliga celler finns selen normalt inte i sin ursprungliga form. De primära biologiska funktionerna inträffar när selen införlivas i den 21:a aminosyran selenocystein, som sedan blir en komponent i selenoproteinerna. Dessa selenoproteiner spelar en viktig roll i antioxidantförsvarsmekanismer, vid redoxreglering och i sköldkörtelhormonmetabolism (Duntas 2020).

Dr. Duntas listar de viktigaste selenoproteinerna:

 • deiodinaserna
 • glutationperoxidas
 • tioredoxinreduktaserna
 • de selenocystein transporterande bindande proteinet 2 (SECISBP2)
 • selentransportproteinet (SELENOP)

Selenbrist har associerats med autoimmuna sköldkörtelsjukdomar

 • Deiodinaserna kontrollerar omsättningen av sköldkörtelhormon. De reglerar omvandlingen av tyroxin (T4) till trijodtyronin (T3) (Duntas 2020).
 • Glutationperoxidaserna och tioredoxinreduktaserna är inblandade i sköldkörtelskyddet genom sin modulering av redoxaktiviteter (Duntas 2020).

Selen och riskfyllda graviditeter

Nuvarande bevis tyder på att selenbrist under graviditeten är förknippat med ett antal negativa effekter på fostret och modern samt med ökade biomarkörer för oxidativ stress. Det finns nu bevis för att selentillskott kan minska förekomsten av biverkningarna och kan minska risken för autoimmuna sköldkörtelkomplikationer samt kan förhindra hypotyreos efter förlossningen. Det finns dock fortfarande ett behov av att fastställa lämpliga doser och varaktighet för selentillskottet (Duntas 2020).

Selen och missfall

Dr. Duntas granskar bevisen som visar att det finns ett samband mellan lågt selenintag/selenstatus och risken för missfall. Även om ett orsakssamband inte har påvisats slutgiltigt rekommenderar han att läkare överväger selentillskott på individuell basis under de första tre månaderna, särskilt för kvinnor som bor i selenfattiga regioner och för kvinnor som har högre risk att få missfall (Duntas 2020).

Selen och havandeskapsförgiftning

En metaanalys från 2015 av 13 observationsstudier med 1515 deltagare och 3 randomiserade kontrollerade studier med 439 deltagare har visat (Xu 2015):

• Det finns ett omvänt samband mellan selennivåer i blodet och risken för havandeskapsförgiftning.
Tillskott med selen minskar signifikant förekomsten av havandeskapsförgiftning.

Det viktiga är att bestämma dosen, starttiden och varaktigheten av selentillskott för gravida kvinnor med risk för havandeskapsförgiftning (Xu 2015).

Selen och förtidiga födslar

Dr. Duntas granskar bevisen för kopplingen mellan lågt selenintag/selenstatus hos gravida och risken för att föda för tidigt. Låga serumselenkoncentrationer hos blivande mödrar i början av graviditeten bör betraktas som en markör för den ökade risken för funktionspåverkan (small for gestational age = SGA) hos det nyfödda barnet.

Selen och hashimotos sjukdom under eller efter graviditet

Dr. Duntas påpekar att de nuvarande riktlinjerna för de med hashimotos sjukdom inte rekommenderas att ta selentillskott under graviditeten. Ändå föreslår Dr. Duntas att patienter med hashimotos, som har ökad risk och som har låga selennivåer (definierade som under 80 mikrogram per liter) i början av graviditeten, ska överväga ett selentillskott (Duntas 2020).

Slutsats: Selen och graviditet

Dr. Duntas granskade ett antal studier som bevisar vikten av tillräckliga selennivåer under graviditeten, och drar följande slutsatser (Duntas 2020):

Källor

Duntas, L.H. Selenium and at-risk pregnancy: challenges and controversies. Thyroid Res 13, 16 (2020).

Stoffaneller R, Morse NL. A review of dietary selenium intake and selenium status in Europe and the Middle East. Nutrients. 2015 Feb 27;7(3):1494-537.

Xu M, Guo D, Gu H, Zhang L, Lv S. Selenium and Pre-eclampsia: a Systematic Review and Meta-analysis. Biol Trace Elem Res. 2016 Jun;171(2):283-292.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *