Selentillskott och HIV-infektion

Selentillskott till HIV-infekterade patienter kan bromsa virusutvecklingen, öka antalet CD4-celler och minska mortalitetsrisken. Det behövs mer forskning om formen och dosen av selentillskott. I dagsläget verkar ett tillskott av 200 mikrogram selenberikad jäst per dag mest lovande, men dosen varierar beroende på den regionala variationen i seleninnehåll i jord och livsmedel.

Det är högre sannolikhet att personer med låga koncentrationer av selen i blodet har nedsatt immunfunktion och snabb mutation av godartade varianter av RNA-viruset till mer virulenta former. Låga blodkoncentrationer av selen är koncentrationer under 1 mikromol selen per liter blod = mindre än 78 mikrogram selen per liter blod [Harthill].

Om en virusinfekterad person med selenbrist får selentillskott minskar virusets mutationshastighet och immunförsvarets funktion förbättras [Harthill].

Det innebär att en infekterad persons selenstatus kan ha stor effekt på utvecklingen av en virusinfektion. Vid selenbrist kan ett virus som normalt är icke-virulent bli virulent. Ett virus kan bli sjukdomsframkallande genom att replikeras i en person som får för lite selen i kosten [Beck]. Läs mer

Selentillskott och polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) förekommer hos 5–10 procent av alla kvinnor. Det är den vanligaste orsaken till infertilitet hos kvinnor. PCOS beskrivs typiskt som en symtombild med lindrig fetma, oregelbunden eller utebliven mens och tecken på androgenöverskott såsom hirsutism och acne. De flesta PCOS-patienter har flera cystor i äggstockarna. Det behövs mer forskning om effekterna av selentillskott på PCOS.

Polycystiskt ovariesyndrom (förkortas PCOS) är en hormonell sjukdom med en prevalens på 5–10 procent hos kvinnor i reproduktiv ålder.

 • Den exakta orsaken till PCOS är inte känd.
 • Symtomen på PCOS är bland annat oregelbunden mens, ökade halter av manligt könshormon och att äggstockarna inte fungerar normalt.
 • Man tror att alltför hög insulinproduktion och låggradig inflammation påverkar utvecklingen av PCOS [Mayo Clinic].

Selen: Effekt på psykisk hälsa, hormonell profil, inflammation och oxidativ stress hos patienter med PCOS

I en randomiserad kontrollerad studie med 60 kvinnor i åldern 18–40 år var daglig samadministration av ett probiotiskt tillskott och 200 mikrogram selen i 12 veckor förknippat med följande utfall [Jamilian 2018]:

 • Signifikant förbättring av poängen enligt Beck Depression Inventory, frågeformulär om allmän hälsa och skalor för depression, ångest och stress jämfört med placebo
 • Signifikant minskning av totalt testosteron, hirsutism, högkänsligt C-reaktivt protein (en biomarkör för inflammation) och malondialdehyd (en biomarkör för oxidativ stress) samt signifikant ökad total antioxidantkapacitet och totalt glutation (GSH) jämfört med placebo

Forskarna drog slutsatsen att samadministrering av probiotika och selen i 12 veckor till kvinnor med PCOS hade gynnsamma hälsoeffekter.

Selen: Effekt på metabol profil hos patienter med PCOS

I en randomiserad kontrollerad studie med 70 kvinnor i åldern 18–40 år var dagligt tillskott av 200 mikrogram selen i 8 veckor förknippat med följande utfall jämfört med placebo [Jamilian 2015]:

 • Signifikant lägre insulinnivåer i serum
 • Signifikant minskade HOMA-IR-insulinresistensnivåer och HOMA-B beta-cellsfunktionsnivåer
 • Signifikant ökade kvantitativa indexnivåer vid insulinkänslighetskontroll
 • Signifikant lägre triglyceridnivåer i serum

Forskarna drog slutsatsen att selentillskott hade gynnsamma effekter på parametrarna för insulinmetabolism [Jamilian 2015]. Läs mer

Selen i kroppens vävnader och fysiologiska processer

Professor Gerhard N. Schrauzer var direktör för Biological Trace Element Research Institute i San Diego i Kalifornien. Han var ledande inom studiet av selens biologiska funktioner, i synnerhet ämnets cancerskyddande egenskaper.

Selens biologi hos människan är komplex. Man vet att selen finns i många vävnader och ingår i många fysiologiska processer [Wrobel].

Det är särskilt intressant att selennivån bevaras i hjärnan även när selenlagren är tömda i andra organ, såsom lever och njurar [Wrobel].

Vilka funktioner har selen i kroppen?

Dr. Wrobel vid institutionen för biokemi och molekylärbiologi vid University of Miami räknar upp följande funktioner för selen och selenoproteiner i kroppen:

 • Kroppen behöver tillräckligt med selen för att reglera sköldkörtelns funktion.
 • Selen är viktigt för både mäns och kvinnors fruktsamhet.
 • Selenbrist är förknippat med sjukdomar i hjärt- och skelettmuskler, med förändringar av muskelfibrerna som leder till muskelatrofi och försämrad muskelkontraktion.
 • Låga nivåer av selen är förknippat med nedsatt kognitiv funktion och neurologiska sjukdomar.
 • Det finns ett omvänt förhållande mellan selenkoncentrationerna i kroppen och risken för sjukdom i hjärtats kranskärl och risken för vissa typer av cancer.
 • Låga selenhalter är förknippade med hög HIV-dödlighet.
 • Selentillskott minskade antalet sjukhusinläggningar för HIV-patienter.

Selen och cancerprevention

Epidemiologiska studier visar generellt att högre exponering för selen för förknippat med minskad risk för de flesta cancerformer. Exempelvis har människor som lever i regioner med selenrik jord ofta lägre incidens av cancer [Wrobel].

Resultaten från interventionsstudier har inte varit enhetliga. Dagligt tillskott av 200 mikrogram selenberikad jäst i 4,5 år i studien Nutritional Prevention of Cancer (NPC) var förknippat med signifikant minskad incidens av flera cancerformer, bland annat prostatacancer, samt med lägre total cancermortalitet [Wrobel]. Läs mer

Selen och hjärnans funktion

Hjärnceller är särskilt känsliga för oxidativ stress, något som skulle kunna vara en faktor som har betydelse vid utveckling vid neurodegenerativa sjukdomar. Oxidativ skada, som orsakas av fria radikaler (reaktiva syreföreningar), innebär stor fara eftersom 1) nervcellerna använder stora mängder syre, 2) hjärnan innehåller mycket järn, 3) mitokondrierna i nervceller producerar stora mängder väteperoxid och 4) nervcellernas membran innehåller rikligt med fleromättade fettsyror, som är känsliga för oxidativ stress [Shichiri, 2014]. Tillräcklig tillförsel av selen och syntes av antioxidativa selenoproteiner krävs för att motverka de skadliga effekterna av oxidativ stress.
En genomgång av den vetenskapliga litteraturen om betydelsen av selen och selenoprotein vid hjärnsjukdom visar att selenbrist är förknippad med nedsatt kognitiv funktion och motorisk funktion [Pillai].

Ett intressant faktum är att selenkoncentrationen upprätthålls i hjärnan även när det är brist på selen i blodet, levern och skelettet [Pillai].

Selentillskott kan bidra till att bromsa sjukdomsutvecklingen vid neurodegenerativa sjukdomar: Alzheimers, Huntingtons och Parkinsons sjukdom [Pillai].

Selen och selenoproteiner

 • Vad vet vi om spårämnet selen och dess närvaro i selenoproteiner?
 • Seleninnehållet i livsmedel varierar kraftigt mellan olika regioner. Seleninnehållet i livsmedel beror på det regionala seleninnehållet i jorden [Pillai].
 • Selenintaget via livsmedel är vanligen mycket lägre i Europa och Mellanöstern än i stora delar av USA [Stoffaneller & Morse].
  Selenintaget i USA varierar beroende på seleninnehållet i jorden.
 • Onormalt låga selenhalter i kroppen kan leda till neurologiska problem, hjärt-kärlproblem, cancer och nedsatt immunsystemfunktion [Pillai].
 • Selen som intas via kosten omvandlas till selenocystein, den tjugoförsta aminosyran [Pillai].
 • Selenocystein är en essentiell komponent i omkring 25 kända selenoproteiner. Det finns tre välstuderade underfamiljer av selenoproteiner: glutationperoxidaser, tioredoxinreduktaser och jodtyronindejodinaser [Pillai].

I Nordamerika kännetecknas följande regioner av lågt seleninnehåll i jorden och därmed lågt seleninnehåll i växter och djurfoder [National Research Council]:

 • Nordvästra stillahavskusten i USA
 • Södra atlantkusten i USA
 • Nordöstra USA
 • Arizona och New Mexico
 • Kanadas atlantkust
 • British Columbias inland
 • Västra och centrala delarna av delstaten Alberta i Kanada
 • Norra Ontario
 • De östra kommunerna och längs nedre delen av Saint Lawrence-floden i Quebec

Selenoproteiner och hjärnans funktion

Glutationperoxidaser (förkortas GPx)

GPx1 och GPx4 är de vanligaste formerna av glutationperoxidas i hjärnan. GPx1 fångar in antioxidanter i form av fria radikaler både i nervceller och astrocyter. GPx4 skyddar mot antioxidanter i nervcellernas cytosol, mitokondrier och cellkärna [Pillai]. Läs mer

Selen, coenzym Q10 och äldre

Professor Urban Alehagen vid Linköpings universitet var en av huvudforskarna i den kliniska prövningen Q-Symbio och är ansvarig forskare i KiSel-10-studien. Han har visat att selen i kombination med coenzym Q10 som kosttillskott till äldre personer med låg selenstatus minskar risken att avlida i hjärtkärlsjukdom och förbättrar hjärtfunktionen.

I den svenska KiSel-10-studien, en randomiserad och kontrollerad studie, kunde man visa att ett dagligt tillskott av organisk selenberikad jäst i kombination med ett medicinskt coenzym Q10-preparat kan minska dödligheten i hjärtkärlsjukdomar, förbättra hjärtats funktion och öka den hälsorelaterade livskvaliteten hos äldre [Alehagen 2013].

Låg selenkoncentration i blodet och högre risk för hjärtsjukdom

Professor Urban Alehagen och ett forskarteam vid Linköpings universitet studerade selenkoncentrationen i blodet hos 688 äldre svenskar. Den genomsnittliga selenkoncentrationen var 67,1 mikrogram per liter, vilket är ganska lågt men inte förvånande med tanke på att selenhalten i jorden i Sverige är låg och därmed även i livsmedel [Alehagen 2016]. Läs mer

Selenkoncentration i blodet och högmalign prostatacancer

En metaanalys och systematisk granskning utförd 2012 har visat på ett omvänt samband mellan selenkoncentrationen i plasma/serum och prostatacancer – i synnerhet avancerad prostatacancer. I Danmark är selenkoncentrationerna i jorden låga och befolkningen som helhet har ett lågt intag av selen och suboptimala selenkoncentrationer i blodet. Danska forskare har därför undersökt sambandet mellan selennivåerna före diagnosen och risken för total, avancerad och högmalign prostatacancer. Här avbildas den danska flaggan, Dannebrogen.

Högre koncentration av selen och selenoprotein P i blodet har ett signifikant samband med minskad risk för högmalign prostatacancer [Outzen].

Forskarna definierade ”avancerad” prostatacancer som cancer i stadium ≥T3 eller med Gleason-summa ≥7. ”Högmalign prostatacancer” definierades som cancer med Gleason-summa 8 eller högre.

I överlevnadsanalyser är dessutom höga nivåer av selen i plasma före diagnosen signifikant kopplade till lägre dödlighet av alla orsaker hos patienter med prostatacancer [Outzen].

Selen och prostatacancer i ”Kost, cancer och hälsa”-kohorten

Följande slutsatser drogs i en analys av den danska ”Kost, cancer och hälsa”-kohorten. Denna kohort består av 27 179 män boende i och runt storstadsområdena kring Köpenhamn och Århus som rekryterades till denna studie. Männen var i åldern 50‑64 år och vid tidpunkten för rekryteringen hade de inte haft cancer [Outzen]. Läs mer

Selen och prostatacancer: beviset finns i tånaglarna

Metaanalyser har visat på ett omvänt samband mellan selenkoncentrationen i plasma/serum och risken för prostatacancer. Samma omvända samband har också setts i tre högkvalitativa studier av selenkoncentrationen i tånaglarna och risken för prostatacancer. Data från en kohortstudie utförd i Nederländerna visar tydligt att högre selenkoncentration i tånaglarna är kopplat till signifikant lägre risk för prostatacancer.

Analysen av data från den nederländska kohortstudien visar att högre selenkoncentration i tånaglarna kan kopplas till betydligt lägre risk för avancerad prostatacancer.  Männen i den kvintil som hade mest selen i tånaglarna hade en statistiskt signifikant (p=0,001) 63 % lägre risk för avancerad prostatacancer (stadium III-IV) än männen i den kvintil som hade minst selen i tånaglarna [Geybels].

Männen i kvintilen med mest selen i tånaglarna hade en selenmängd i tånaglarna som låg över 0,617 mikrogram selen per gram tånagel.  Männen i kvintilen med minst selen i tånaglarna hade en selenmängd i tånaglarna som låg under 0,469 mikrogram selen per gram tånagel [Geybels]. Läs mer

Selentillskott och insulinresistens: en klinisk studie

Den senaste kliniska forskningen visar att ett selentillskott på 200 mikrogram selenberikad jäst till äldre vuxna i upp till tre år inte har några negativa effekter på betacellernas funktion i bukspottkörteln eller på insulinkänsligheten.

Resultat från en klinisk prövning där man jämförde ett tillskott av 200 mikrogram selen med placebo visar att selentillskottet inte påverkar insulinutsöndring eller insulinets verkan [Jacobs].

Resultaten kan ses som viktiga belägg för att selentillskott i upp till tre år till äldre individer inte orsakar diabetes hos människa [Jacobs].

Forskarna som utförde studien om selen och insulinresistens drog slutsatsen att studieresultaten inte visar på något orsakssamband mellan selen och utveckling av insulinresistens eller typ 2-diabetes [Jacobs].

Utformningen av studien om selen och insulinresistens

Bakgrund: År 2016 rapporterade forskare vid Arizona Cancer Center i Tucson sina resultat av selenstudien [Thompson].

Till den studien rekryterades män och kvinnor i åldern 40 till 80 år från endoskopikliniker i Arizona, Colorado, New York och Texas. Man testade om ett selentillskott i form av selenberikad jäst kunde förebygga kolorektala adenom och om det fanns någon risk att utveckla typ 2-diabetes [Thompson]. Läs mer

Selen och prevention av prostatacancer: en metaanalys

Det finns många riskfaktorer för att utveckla prostatacancer: ålder, familjehistorik, geografiskt område, insulinliknande tillväxtfaktor, nationalitet och etnicitet. En riskfaktor som behöver utredas är sambandet mellan selenkoncentrationen i blodet och risken för prostatacancer.

Citat: ”Selen är med största sannolikhet en faktor som kan skydda mot prostatacancer och mot sjukdomens fortsatta utveckling till avancerade stadier. Tillskott av selen kan därför rekommenderas för prevention av prostatacancer.”

Orden är hämtade från slutsatserna av en systematisk granskning och metaanalys av studier av sambandet mellan selen och prostatacancer, utförd 218 [Sayehmiri].

Metaanalysen baseras på data i 38 artiklar i medicinska tidskrifter, omfattande 36 419 fall av prostatacancer och 105 293 friska kontrollpersoner. I metaanalysen ingick 22 fallkontroll-studier, 6 kohortstudier och 10 randomiserade kontrollerade prövningar [Sayehmiri].

Samband mellan selenkoncentration och risk för prostatacancer

Den totala risken i de 38 studierna av sambandet mellan selenkoncentration och prostatacancerrisk visade en statistiskt signifikant riskminskning med 14% vid högre halt selen i blodet eller tånaglarna.
Av de 38 studierna undersökte 10 sambandet mellan framskriden prostatacancer och selen. Data från dessa 10 studier visade en statistiskt signifikant riskminskning med 33%. Läs mer

Selenkoncentrationen i blodet och Alzheimers sjukdom

Hjärnans vävnader producerar många fria radikaler (reaktiva syreföreningar). Oxidativ stress orsakat av en obalans mellan potentiellt skadliga fria radikaler och antioxidanter som ska neutralisera dessa är kopplat till åldrande och Alzheimers sjukdom. Lägre nivåer av det selenberoende antioxiderande enzymet glutationperoxidas har ett starkt samband med försämrad kognitiv förmåga och risk för Alzheimers sjukdom.

Selenkoncentrationen i blodet är betydligt lägre hos patienter med Alzheimers sjukdom än hos friska kontrollpersoner. Den lägre selenkoncentrationen står i direkt samband med de observerade nivåerna av det viktiga antioxiderande selenproteinet, glutationperoxidas, hos patienter med Alzheimers sjukdom.

Dessa slutsatser drogs 2017 i en metaanalys av 12 fallkontrollstudier där man studerat selenkoncentrationen hos patienter med Alzheimers respektive friska kontrollpersoner. De 12 fallkontrollstudierna omfattade 594 patienter med Alzheimers sjukdom och 472 friska kontrollpersoner [Reddy].

Metaanalys av sambandet mellan selen och Alzheimers sjukdom

Resultaten av den systematiska granskningen och metaanalysen visade på följande samband:

 • Signifikant lägre selenkoncentrationer i blodet hos patienter med Alzheimers jämfört med hos friska kontrollpersoner.
 • Lägre selenkoncentrationer sågs även i röda blodkroppar och cerebrospinalvätska (ryggmärgsvätska) hos patienter med Alzheimers jämfört med hos friska kontrollpersoner. Skillnaden i koncentration uppnådde dock inte statistisk signifikans.
 • När man matchade åldersgrupperna och jämförde patienter med Alzheimers med friska kontrollpersoner sågs lägre selennivåer oavsett patienternas ålder. Detta är intressant eftersom hög ålder anses vara en riskfaktor för Alzheimers sjukdom.
 • Även efter justering för socioekonomiska, geografiska och miljömässiga skillnader sågs lägre selennivåer hos Alzheimers-patienterna än hos de friska kontrollpersonerna.
 • Låga selennivåer och mängden glutationperoxidas stod i direkt samband med varandra hos patienter med Alzheimers sjukdom.

Vad är glutationperoxidas och varför är det viktigt?

Glutationperoxidaserna (förkortat GPx) är en grupp antioxiderande enzymer (selenproteiner) som minskar mängden potentiellt skadliga radikaler, t.ex. väteperoxid och lipidperoxider, och därmed neutraliserar dessa. GPx-enzymerna minskar därmed skador orsakade av oxidativ stress. Läs mer