Selen och cancerprevention: Linxian-studien

På 1990-talet, och även innan dess, var kosten i Linxian-provinsen i Kina fattig på mikronäringsämnen. Invånarnas selenstatus var anmärkningsvärt låg. Cancertalen var höga. Genom tillskott av selen och andra antioxidanter kunde man minska antalet cancerfall och dödligheten i cancer.

Studierna av näringstillskott (Nutrition Intervention Trials) som utfördes i Linxian-provinsen i Kina gav några av de första lovande resultaten som kunde koppla selentillskott till färre cancerfall och minskad dödlighet i cancer.  Vid tiden för studien innehöll maten i Linxian-provinsen dåligt med selen.

Den behandlingsgrupp som fick ett tillskott av selen var också den grupp som fick betydande positiva hälsoeffekter, såsom

  • signifikant lägre total dödlighet
  • signifikant lägre dödlighet i cancer
  • signifikant lägre dödlighet i magcancer.

De lägre dödlighetstalen började bli tydliga efter 1–2 års selentillskott. Det minskade antalet cancerfall följde i stort sett samma mönster som cancerdödligheten [Blot].

Resultaten från Linxian-studien var spännande eftersom de publicerades i Journal of the National Cancer Institute och eftersom de redovisades innan resultaten från studien Nutritional Prevention of Cancer  i USA [Clark].

Linxian-studien av selen och cancer
Hur var studien utformad?  Forskarna rekryterade 29 584 vuxna i åldern 40–69 år från fyra områden i Linxian. Dessa placerades slumpmässigt i en av fyra behandlingsgrupper:

  • Grupp A: tillskott av retinol och zink
  • Grupp B: tillskott av riboflavin och niacin
  • Grupp C: tillskott av vitamin C och molybden
  • Grupp D: tillskott av selen, betakaroten och vitamin E

Doserna var ungefär 2–3 gånger högre än det rekommenderade dagliga intaget i USA.

Data som kopplar selen till lägre cancerrisk
Forskarna följde alla inkommande data om dödlighet och antalet cancerfall mellan från 1986 till 1991.  Analysen av data under 5-årsperioden med kosttillskott visade att endast den grupp som fått dagliga doser av selen, betakaroten och vitamin E hade signifikant färre cancerfall och lägre dödlighet i cancer [Blot].

Flera hälsofördelar av selentillskott
Av de fyra behandlingsgrupperna i Nutrition Intervention Trials i Linxian, var det också behandlingsgrupp D – som fick selen, betakaroten och vitamin E – som fick störst  minskning av dödligheten i stroke.  Förvånande nog åtföljdes inte minskningen av antalet dödsfall i stroke av någon allmän minskning av högt blodtryck hos deltagarna vid studiens slut, som man hade kunnat vänta sig [Mark 1998].

Forskarna genomförde en parallell klinisk studie i Linxian-provinsen, där 3 318 män och kvinnor slumpmässigt tilldelades ett dagligt tillskott med 26 vitaminer och mineraler, bland annat selen, i doser som var två eller tre gånger det rekommenderade dagligt intaget i USA, alternativt placebo, i 6 år.  Resultatet av denna parallellstudie visade på ett samband mellan aktivt tillskott och minskning av cerebrovaskulär sjukdom (i hjärnans kärl) och blodtryckssjukdom [Mark 1996].

De riktigt stora studierna av selen och cancer
Resultaten av Linxian-studien var uppmuntrande för vetenskapsmän och forskare som sysslar med selen.  Efter Linxian har man utfört flera andra stora studier av selentillskott och cancerrisk som också visat lovande resultat.

I kommande artiklar kommer jag att fördjupa mig mer i hur dessa studier var utformade och vilket resultat de gav:

Studien av selen och cancer i munhålan [Prasad]
Tillskott under ett år av ett selenberikat jästpreparat i kombination med vitamin A, riboflavin och zink minskade signifikant frekvensen av mikrokärnor och DNA-addukter jämfört med placebobehandling (”sockerpiller”).  Bildandet av mikrokärnor och DNA-addukter är oftast tecken på DNA-skada och början på cancerbildning.

Studien Nutritional Prevention of Cancer, 1996 [Clark]
Tillskott av selenberikat jästpreparat under 4,5 år hade samband med signifikanta minskningar av total dödlighet i cancer, totalt antal cancerfall och antal fall av cancer i lungor, tjock-/ändtarm och prostata.

Qidong-studien (Kina) av primär levercancer, 1997 [Yu]
Tillskott av selenberikat jästpreparat under 2 år gav en signifikant minskning av risken för primär levercancer.

Qidong-studien (Kina) av primär levercancer, 2000 [Li]
Tillskott av selenberikat jästpreparat under 3 år gav en signifikant minskning av risken för primär levercancer.

Su.Vi.Max-studien, 2004 [Hercberg]
Tillskott av selen, zink och antioxiderande vitaminer under 7,5 år minskade totalt antal cancerfall och dödlighet oavsett orsak hos män men inte hos kvinnor.

Studien Prevention of Cancer by Intervention by Selenium (PRECISE-studien), 2004 [Larsen]
Tillskott av lika mängder (300 mikrogram dagligen) SelenoPrecise® selenberikat jästpreparat och ett syntetiskt l-selenmetioninpreparat visade signifikant högre selenkoncentraton i helblod i gruppen som fick selenberikat jästpreparat.

SELECT-studien, 2009 [Lippman]
Tillskott i 5 år av enbart selen eller selen i kombination med vitamin E minskade inte antalet fall av prostatacancer i någon signifikant omfattning.  Två möjliga förklaringar till detta resultat har föreslagits:

Studien av återkommande adenom, 2013 [Bonelli]
Tillskott av selen, zink och antioxiderande vitaminer under 4 år gav en signifikant minskning av återfall i adenom i tjocktarmen.

Selentillskottets form – en avgörande faktor
Två faktorer är särskilt intressanta när det gäller hur dessa studier av selen och cancer utformats:

  • Olika användning av selen – som enda preparat eller i kombination med andra mikronäringsämnen.
  • Olika beredningsformer av själva selentillskottet.

Selenberikat jästpreparat är bäst
De hittills utförda studierna visar att ett selenberikat jästpreparat som innehåller organiskt selenmetionin,  Se-metylselencystein, och små mängder av hela 30 olika typer av selen ger bäst upptag, biotillgänglighet och cancerskydd.

Källor

Blot, W. J., Li, J. Y., Taylor, P. R., Guo, W., Dawsey, S., Wang, G. Q., et al.  (1993). Nutrition intervention trials in Linxian, China: supplementation with specific vitamin/mineral combinations, cancer incidence, and disease-specific mortality in the general population. Journal of The National Cancer Institute, 85(18), 1483-1492.

Bonelli, L., Puntoni, M., Gatteschi, B., Massa, P., Missale, G., Munizzi, F., & … Bruzzi, P. (2013). Antioxidant supplement and long-term reduction of recurrent adenomas of the large bowel. A double-blind randomized trial. Journal of Gastroenterology, 48(6), 698-705.

Clark, L. C., Combs, G. F., Turnbull, B. W., Slate, E., & Alberts, D.  (1996).  The nutritional prevention of cancer with selenium 1983-1993; a randomized clinical trial. JAMA, 276: 1957-1963.

Clark, L. C., Dalkin, B., Krongrad, A., Combs, G. F., & Turnbull, B. W.  (1998). Decreased incidence of prostate cancer with selenium supplementation: results of a double-blind cancer prevention trial. Brit. J. Urol, 81: 730-734.

Hercberg, S., Galan, P., Preziosi, P., Bertrais, S., Mennen, L., Malvy, D., & Briançon, S. (2004). The SU.VI.MAX Study: a randomized, placebo-controlled trial of the health effects of antioxidant vitamins and minerals. Archives of Internal Medicine, 164(21), 2335-2342.

Larsen, E. H., Hansen, M., Paulin, H., Moesgaard, S., Reid, M., & Rayman, M. (2004). Speciation and bioavailability of selenium in yeast-based intervention agents used in cancer chemoprevention studies. Journal of AOAC International, 87(1), 225-232.

Li, W., Zhu, Y., Yan, X., Zhang, Q., Li, X., Ni, Z., & Zhu, J. (2000). [The prevention of primary liver cancer by selenium in high risk populations]. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi [Chinese Journal of Preventive Medicine], 34(6), 336-338.

Lippman, S. M., Klein, E. A., Goodman, P. J., Lucia, M. S., Thompson, I. M., Ford, L. G., & Coltman, C. J. (2009). Effect of selenium and vitamin E on risk of prostate cancer and other cancers: The Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). Jama, 301(1), 39-51.

Mark, S. D., Wang, W., Fraumeni, J. J., Li, J. Y., Taylor, P. R., Wang, G. Q., & Blot, W. J. (1998). Do nutritional supplements lower the risk of stroke or hypertension? Epidemiology (Cambridge, Mass.), 9(1), 9-15.

Mark, S. D., Wang, W., Fraumeni, J. J., Li, J. Y., Taylor, P. R., Wang, G. Q., & Blot, W. J. (1996). Lowered risks of hypertension and cerebrovascular disease after vitamin/mineral supplementation: the Linxian Nutrition Intervention Trial. American Journal of Epidemiology, 143(7), 658-664.

Prasad, M. P., Mukunda, M. A., & Krishnaswamy, K.  (1995).  Micronuclei and carcinogen DNA adducts as intermediate end points in nutrient intervention trial of precancerous lesions in the oral cavity. Eur. J. Cancer B Oral Oncol, 31B: 155-159.

Yu, S. Y., Zhu, Y. J., & Li, W. G. (1997). Protective role of selenium against hepatitis B virus and primary liver cancer in Qidong. Biological Trace Element Research, 56(1), 117-124.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte användas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *