Selen och levercancer: resultaten av Qidong-studien

Kina är ett land med många selenfattiga områden. Människorna som bor där har fått betala priset i form av en hög frekvens hjärtsjukdomar, skelettsjukdomar och olika former av cancer. Ett tillskott av selen har visat sig ha god effekt i Kina.

För ungefär 50 år sedan började de kinesiska forskarna inse hälsoriskerna med att ha låg selenstatus.  Tvärsnittsstudier visade att det fanns ett samband mellan låg selenkoncentration i spannmål, låg selenstatus hos medborgarna, och antalet fall av Keshans sjukdom, en hjärtsjukdom som ofta leder till döden.  När man gav selentillskott i interventionsstudier blev resultatet en signifikant minskning av antalet fall av Keshans sjukdom [Chen 2012].  Selenstatus är en av de viktigaste faktorerna som bidar till utveckling av Keshans sjukdom.

Selen och Kashin-Becks sjukdom
Inte långt därefter upptäckte de kinesiska forskarna att skelettsjukdomen Kashin-Becks sjukdom förekommer i synnerhet i selenfattiga områden i Kina och Tibet.  Forskarna såg att brist på selen och jod var en gemensam faktor i områden med Kashin-Becks sjukdom [Yao 2011].

Tillskott av selen och jod gav positiva resultat i de flesta områden där antalet fall av Kashin-Becks sjukdom tidigare varit högt. Det fanns emellertid några mindre regioner där tillskottet av selen och jod inte helt kunde eliminera sjukdomen.  Det kan finnas fler faktorer som medverkar i utvecklingen av denna sjukdom, förutom otillräckligt med selen och jod [Yao 2011].

Enligt de kinesiska forskarna var inverkan av selen och jod när det gäller att förhindra Kashin-Becks sjukdom bland annat att selen spelar en roll för antioxidativt skydd och bevarad sköldkörtelfunktion [Yao 2011].

Studier av selen och cancer i Kina
Senare, när man hade sett sambandet mellan lågt selenintag och Keshans sjukdom och Kashin-Becks sjukdom, började de kinesiska forskarna undersöka om det finns ett samband mellan selenbrist och cancerrisk.  I en tidigare artikel på den här webbplatsen har vi tittat närmare på resultaten av de stora studier som utförts av National Cancer Institute i Linxian-provinsen i Kina.

Data från Linxian-studierna av näringsbehandling visade att ett dagligt tillskott av en kombination av mikronäringsämnen bestående av selen, vitamin E och betakaroten signifikant minskade total dödlighet, total dödlighet i cancer och dödlighet i magcancer [Blot].

Qidong-studierna av selenbehandling
I Qidong norr om Shanghai genomförde forskarna randomiserade kontrollerade studier av samma typ som Linxian-studierna av näringsbehandling.  Qidong var den region som hade näst flest fall av primär levercancer i Kina.

Resultaten av Qidong-studierna visade att ett dagligt tillskott av 200 mikrogram selenberikade jästtabletter under fyra år var kopplat till signifikant lägre risk att avlida i primär levercancer.

När behandlingen med selenberikat jästpreparat hade upphört återgick antalet cancerfall till de högre tal som gällde före selenbehandlingen [Yu 1997].

I en liknande randomiserad kontrollerad studie med en 8 år lång uppföljningsperiod tilldelades deltagarna slumpmässigt antingen selenberikat bordssalt eller bordssalt utan selen att använda vid måltiderna. Antalet fall av primär levercancer minskade med 35 % i gruppen som fick selenberikat bordssalt.

Jästtabletter med högt seleninnehåll är ett bättre alternativ
Jästtabletter med högt seleninnehåll är ett bättre alternativ.  Många vill inte äta mer natrium än de redan gör – bordssalt i form av natriumselenit – för att öka sitt selenintag.

Ytterligare en studie av selen och cancer i Qidong
I en separat 3-årig studie i Qidong fick 1 112 deltagare 500 mikrogram selen dagligen och 953 fick en placebotablett dagligen (”sockerpiller”. Selenkoncentrationen i blodet och glutationperoxidasets aktivitet ökade signifikant hos de studiedeltagare som fick det dagliga selentillskottet [Li 2000].

Resultat:

  • Antalet fall av nydebuterad levercancer var signifikant lägre i gruppen som fick  selenbehandling än i gruppen som fick placebo.
  • Förekomsten av mikrokärnor i perifera lymfocyter i blodet var signifikant lägre i gruppen som fick  selenbehandling än i gruppen som fick placebo.

Anm.: En mikrokärna (mikronukleus, i plural mikronuklei), är en kärna som bildas under celldelningen när dottercellen inte får en kromosom eller del av kromosom inkorporerad på normalt sätt.  Om man ser mikrokärnor är det ett tecken på någon typ av negativ inverkan på cellens DNA.

Slutsats: selen och cancer
Kontinuerligt selentillskott till människor i selenfattiga områden i världen kan bli en nödvändig insats för att garantera en kemiskt förebyggande effekt mot olika typer av cancer [Yu 1997].  Selenets skyddande verkan mot cancer verkar avta med tiden när man slutar ta selentillskott.

Ett dagligt tillskott av en noggrant tillverkad selenberikad jästtablett är en enkel och prisvärd åtgärd.
Källor

Blot, W. J., Li, J. Y., Taylor, P. R., Guo, W., Dawsey, S., & Wang, G. Q. (1993). Nutrition intervention trials in Linxian, China: supplementation with specific vitamin/mineral combinations, cancer incidence, and disease-specific mortality in the general population. Journal of The National Cancer Institute, 85(18), 1483-1492.

Chen, J. (2012). An original discovery: selenium deficiency and Keshan disease (an endemic heart disease). Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 21(3), 320-326.

Li, W., Zhu, Y., Yan, X., Zhang, Q., Li, X., Ni, Z., & … Zhu, J. (2000). [The prevention of primary liver cancer by selenium in high risk populations]. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi [Chinese Journal of Preventive Medicine], 34(6), 336-338.

Yao, Y., Pei, F., & Kang, P. (2011). Selenium, iodine, and the relation with Kashin-Beck disease. Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 27(11-12), 1095-1100.

Yu, S. Y., Zhu, Y. J., & Li, W. G. (1997). Protective role of selenium against hepatitis B virus and primary liver cancer in Qidong. Biological Trace Element Research, 56(1), 117-124.

Ansvarsfriskrivning: Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *