Selen och anti-aging effekter

Att upprätthålla lämplig selenstatus är en erkänd anti-aging-strategi. Vi behöver selen för att leva längre och för att vara friskare när vi åldras. Tillräckligt intag av selen och tillräcklig biosyntes av selenoproteiner bidrar till hälsosamt åldrande och minskad sårbarhet för olika åkommor. Selen och selenoproteiner är viktiga för följande biologiska aktiviteter (Björklund 2022):

 •  antioxidantskydd
 • förbättring av immunsystemets funktion
 • metabolisk homeostas

  Crowds of people
  Björklund et al. uppskattar att selenbrist påverkar cirka en miljard människor i världen och att det kan ha en betydande negativ effekt på människors hälsa.

Ett kännetecken för åldrande är oxidativ stress.

Oxidativ stress definieras som en obalans mellan skador som orsakas av skadliga fria radikaler och det skydd som antioxidanter ger. Otillräcklig selenstatus kan minska livslängden och hälsan för äldre individer genom att påskynda åldrandeprocessen och/eller öka sårbarheten för immunsystemets dysfunktion, hjärt-kärlsjukdomar och cancer (Björklund 2022).

En stor del av Europa och Mellanöstern är känt för att ha selenfattiga jordar och selenfattiga livsmedel (Stoffaneller & Morse 2015). En optimal kost samt kompletterande intag av selen kan höja serumselenstatus till cirka 125 mikrogram per liter (Winther 2020).

Försvar mot skadliga fria radikaler

Björklund et al. (2022) listar flera potentiella orsaker till en överproduktion av fria radikaler:

 • Restprodukter från läkemedel som metaboliserats
 • Cellandningen
 • Miljöföroreningar
 • Metalljoner
 • Strålning
 • Intensiv träning

Observera: Alla fria radikaler är inte skadliga. Vissa fria radikaler är nödvändiga för cellsignaleringsändamål. Däremot kan överdriven produktion av fria radikaler – kallade reaktiva syreföreningar– resultera i oxidativ skada på lipider, nukleinsyror och proteiner. Denna oxidativa skada ger i sin tur en miljö där åldersrelaterade sjukdomar lättare kan utvecklas.

I sådana fall behöver immunsystemets försvarsmekanismer hjälp av antioxidanter från kosten. Tillskott med selen i selenfattiga regioner är viktigt i detta avseende (Björklund 2022). En jämförande studie har visat att en organisk selenjästprodukt är mer effektiv på att minska oxidativ stress än en ren selenometioninprodukt är (Richie 2014).

Antioxidanteffekter av selenoproteiner

De selenberoende glutationperoxidaserna och tioredoxinreduktaserna trycker ner oxidativ stress och avgiftar skadliga fria radikaler. Björklund et al. citerar en recension av Avery och Hoffmann som drar slutsatsen att selenbrist kan orsaka immundysfunktion och öka sårbarheten för patogener och för utveckling av cancer (Avery & Hoffmann 2018).

Beck et al. (2004) har visat att bristfälligt selenintag och selenstatus kan negativt påverka, inte bara immunsvaret mot patogener, utan också virulensen hos patogena virus. Beck föreslog att lämplig näring för befolkningen, särskilt tillräckligt selenintag, är en viktig form av skydd mot uppkomsten av nya virala patogener.

Selentillskott och äldre svenska medborgare

Sverige tillhör en av de selenfattiga regionerna. En utvärdering av friska pensionärer med en medelålder på 78 år, avslöjade två viktiga fakta (Alehagen 2016):

 • De äldre svenskarna hade en låg medelkoncentration av selen i serum på 67 mikrogram per liter. Dödligheten i hjärtsjukdom var högre i undergruppen med lägre selenkoncentrationer (mindre än 65 mikrogram per liter.). Dödligheten i hjärtsjukdom var lägre i undergruppen med en selenkoncentration högre än 85 mikrogram per liter.
 • I undergruppen med låga selennivåer (mindre än 65 mikrogram per liter) minskade ett kombinerat selen- och Q10-tillskott avsevärt antalet dödsfall i hjärtsjukdom. Som jämförelse var effekten av tillskottet statistiskt signifikant i subgruppen med selennivåer över 85 mikrogram per liter.

I en översiktsartikel visar Alehagen et al. att selen har antioxidativa, antiinflammatoriska och immunstimulerande egenskaper (Alehagen 2021).

Rekommenderat selenintag och övre gräns

Selenoprotein P i plasma representerar en saturerbar pool av selen och maximeras vid en plasmaselenkoncentration av cirka 110 mikrogram per liter eller vid ett intag av cirka 1,2 mikrogram per kilo kroppsvikt. De nordiska näringsrekommendationerna 2023 satte ett tillräckligt intag till 75 mikrogram per dag för kvinnor och 90 mikrogram per dag för män (Blomhoff 2023).

Vid intag över 330 till 450 mikrogram per dag kan selen orsaka toxiska effekter som påverkar lever, perifera nerver, hud, naglar och hår. De nordiska näringsrekommendationerna 2023 har antagit EFSA:s övre gräns på 255 mikrogram per dag (Blomhoff 2023; EFSA 2023).

Slutsats: Selenbrist, åldrande och sjukdom

Oxidativ skada på DNA, lipider och proteiner i människokroppen skapar en lämplig miljö för utveckling av åldersrelaterade sjukdomar.

Selen som en del i selenoproteiner förbättrar antioxidantförsvaret, immunförsvaret och metabolisk homeostas.

Hälsoeffekten av kosttillskott och selen är dosberoende.

Det finns en relativt snäv marginal mellan de essentiella intagsnivåerna av selen och de intagsnivåer som är potentiellt giftiga.

Källor

Alehagen, U.; Opstad, T.B.; Alexander, J.; Larsson, A.; Aaseth, J. Impact of selenium on biomarkers and clinical aspects related to ageing. a review. Biomolecules. 2021;11:1478.

Alehagen U, Alexander J, Aaseth J. Supplementation with selenium and Coenzyme Q10 reduces cardiovascular mortality in elderly with low selenium status. a secondary analysis of a randomised clinical trial. PLoS One. 2016 Jul 1;11(7):e0157541.

Avery JC, Hoffmann PR. Selenium, selenoproteins, and immunity. Nutrients. 2018;10:1203.

Beck MA, Handy J, Levander OA. Host nutritional status: the neglected virulence factor. Trends Microbiol. 2004 Sep;12(9):417-23.

Bjørklund G, Shanaida M, Lysiuk R, Antonyak H, Klishch I, Shanaida V, Peana M. Selenium: An antioxidant with a critical role in anti-aging. Molecules. 2022 Oct 5;27(19):6613.

Blomhoff R, Andersen R, Arnesen EK, Trolle E. Nordic Nutrition Recommendations 2023. Copenhagen: Nordic Council of Ministers. 2023. 1-388.

EFSA. Scientific Opinion on the Tolerable Upper Intake Level for Selenium. EFSA Journal. 2023;21:7704.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, Sinha R, Neidig W, Liao J, Lengerich EJ, Berg A, Hartman TJ, Ciccarella A, Baker A, Kaag MG, Goodin S, DiPaola RS, El-Bayoumy K. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):796-804.

Stoffaneller R, Morse NL. A review of dietary selenium intake and selenium status in Europe and the Middle East. Nutrients. 2015 Feb 27;7(3):1494-537.

Winther KH, Rayman MP, Bonnema SJ, Hegedüs L. Selenium in thyroid disorders – essential knowledge for clinicians. Nat Rev Endocrinol. 2020 Mar;16(3):165-176.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *