Hjärtsviktsrisk och selenbrist

Låga plasmanivåer av selenoprotein P är associerade med en högre risk för hjärtsvikt i den svenska befolkningen (Jujic 2023).

Heart rate
Selenbrist hos hjärtsviktspatienter är signifikant associerad med ökad risk för kardiovaskulär dödlighet, nedsatt träningsförmåga och sämre livskvalitet (Bomer 2020). Selenoprotein P är den primära proteintransportören av selen i blodet.

Selenoprotein P är den primära proteintransportören av selen i blodet.

Koncentrationer av plasma- och serumselenoprotein P är använd-bara biomarkörer för selenstatus hos individer med relativt lågt selenintag eftersom selenoprotein P reagerar på olika intagsformer av selen (Hurst 2010).

Selenbrist – definierat som selen-koncentrationer i serum under 70 mikrogram per liter – har associerats med allvarligare symtom på hjärtsvikt, sämre träningskapacitet och sämre livskvalitet. Bristfälliga koncentrationer av serumselen, 70–100 mikrogram per liter, har liknande negativa samband, vilket tyder på att värden mindre än 100 mikrogram per liter kan anses vara onormala (Bomer 2020).

Selenoprotein P och risk för hjärtsvikt

I den svenska kohortstudien ”Malmö Förebyggande Medicin” (n=18 240) mätte forskare selenoprotein P-koncentrationen hos 5 060 slumpmässigt utvalda individer. Forskarna uteslöt sedan individer med existerande hjärtsvikt (n = 230) och individer med saknade data om kovariater som ingick i regressionsanalysen (n = 27). Denna åtgärd resulterade i fullständiga data för 4803 försökspersoner (29,1 procent kvinnor, medelålder 69,6 år, 19,7 procent rökare) (Jujic 2023).

Forskarna observerade att för varje ökning av standardavvikelsen i selenoprotein P-nivåer fanns det en tillhörande lägre risk för hjärtsvikt under en medianuppföljningsperiod på 14,7 år. I könsspecifika analyser fanns sambandet mellan varje ökning av en standardavvikelse av selenoprotein P hos män men inte hos kvinnor. På individnivå, män och kvinnor tillsammans, hade den lägsta selenoprotein P-kvintilen den högsta risken för hjärtsvikt jämfört med kvintilerna 2 till 5 (Jujic 2023).

Medelvärdet för selenoprotein P-koncentrationen i den lägsta kvintilen var 3,5 milligram per liter. Detta värde motsvarar en serumselenkoncentration långt under 70 mikrogram per liter (Jujic 2023).

Definition av hjärtsvikt

American Heart Association definierar hjärtsvikt som ett tillstånd där hjärtat inte kan hålla jämna steg med sin arbetsbelastning. Vid hjärtsvikt kan det hända att kroppens organ och vävnader inte får det syre de behöver (AHA 2023).

I USA finns det uppskattningsvis sex miljoner patienter med hjärtsvikt. Ungefär hälften av hjärtsviktsinläggningarna är hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion (HFrEF). Den andra hälften är hjärtsvikt med bibehållen ejektionsfraktion (HFpEF) (Benjamin 2018).

Vid baslinjen i den aktuella studien använde Jujic et al. International Classification of Diseases-koder som samlats in från svenska sjukhusutskrivningsregistret samt från lokala sjukhus- och studieregister för att karakterisera hjärtsvikt och utbredd hjärtsvikt. Patienter som fick hjärtsvikt upplevde en dödlig eller icke-dödlig episod av hjärtsvikt under studiens uppföljningsperiod. Vanliga hjärtsviktspatienter, uteslutna från den statistiska analysen, var personer som vid studiens baslinje uppvisade en tidigare dödlig eller icke-dödlig hjärtsviktshändelse (Jujic 2023).

Slutsats: Risk för hjärtsvikt och lågt selenoprotein P

Selenoprotein P fungerar som en selentransportör. Det är viktigt för selenmetabolism och lagring. Selenoprotein P-koncentrationer har ett nära samband med serumselennivåer och är ett funktionellt index för selenstatus (Jujic 2023).

Låga selenoprotein P-nivåer var associerade med en högre risk för hjärtsvikt generellt i befolkningen (Jujic 2023).

Justering för diabetesstatus visar att sambandet mellan låg selenoprotein P-nivå och högre risk för hjärtsvikt var oberoende av diabetesstatus (Jujic 2023).

Det fanns ingen uppenbar interaktion mellan selenoprotein P-nivå och rökning (Jujic 2023).

Det fanns endast ett samband mellan högre selenoprotein P-koncentrationer och lägre risk för hjärtsvikt hos de manliga studiedeltagarna; mer än två tredjedelar av försökspersonerna var dock män. Det var signifikant lägre antal kvinnliga studiedeltagare i både fall och kontroller. Följaktligen kan selenets hjärthälsofördelar hos kvinnor inte uteslutas. Höga selennivåer har tidigare associerats med minskad risk för dödlighet hos kvinnor (Jujic 2023).

Källor

American Heart Association. What is Heart Failure? 2023. Retrieved from https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/what-is-heart-failure

Benjamin EJ, Virani SS, Callaway CW. Heart disease and stroke statistics: 2018 update. Circulation 2018;137:e67–492.

Bomer N, Grote Beverborg N, Hoes MF, Streng KW, Vermeer M, Dokter MM, IJmker J, Anker SD, Cleland JGF, Hillege HL, Lang CC, Ng LL, Samani NJ, Tromp J, van Veldhuisen DJ, Touw DJ, Voors AA, van der Meer P. Selenium and outcome in heart failure. Eur J Heart Fail. 2020 Aug;22(8):1415-1423.

Hurst R, Armah CN, Dainty JR, Hart DJ, Teucher B, Goldson AJ, Broadley MR, Motley AK, Fairweather-Tait SJ. Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr. 2010 Apr;91(4):923-31.

Jujic A, Molvin J, Schomburg L, Hartmann O, Bergmann A, Melander O, Magnusson M. Selenoprotein P deficiency is associated with higher risk of incident heart failure. Free Radic Biol Med. 2023 Jul 7;207:11-16.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *