Studier om supplementering med selenberikad jäst

Skälet för att ta ett selenberikat jästpreparat: en eller flera av selenföreningarna i preparatet förutom selenmetionin kan vara selentyperna som har specifika effekter mot cancer. Detta är ett område för vidare forskning.

Glass of beer made using brewer's yeast
Selenberikade jästpreparat använder Saccharomyces cerevisiae, allmänt känd som bakjäst. Jästen odlas i ett selenberikat medium där jästen absorberar selenet. Det färdiga preparatet pastöriseras, vilket leder till att jästcellerna dör. Selenberikade jästberedningar innehåller många organiska selenföreningar förutom selenometionin.

Den här veckan fokuserar vi på studier gjorda med ett selen-berikat jästpreparat innehållande minst 20 olika arter av selen förutom selenometionin [Bendahl & Gammelgaard 2004].

Randomiserade, dubbelblinda, kontrollerade kliniska prövningar är guldstandardmetoden för att testa säkerheten, absorptionen och effekten av kosttillskott och läkemedel. Nedan sammanfattar vi några av de viktiga kliniska prövningarna av näringsinter-ventioner med selenberikad jäst.

Anti-cancereffekt av selenberikat kosttillskott

Observera att SELECT-studien om selen, vitamin E och prostatacancer använde ett 100% selenmetioninpreparat. Selenmetioninet avsätts huvudsakligen i muskeln och har inte visat någon anticancereffekt [Lippman 2009].

I ”Nutritional Prevention of Cancer”-studien använde forskarna däremot ett selenberikat jästpreparat som innehöll en mängd olika selenarter. Resultatdata från studien visade signifikanta minskningar av total cancerdödlighet, total cancerincidens och incidens av lung-, kolorektal- och prostatacancer i den aktiva behandlingsgruppen (Clark 1996).

Antioxidanteffekt av selenberikat jästtillskott

Richie et al. genomförde en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie med ett selenjästtillskott (200 eller 285 mcg/dag) och ett seleno-metionintillskott (200 mcg/dag) som administrerades dagligen till 69 friska män under nio månaders tid. Forskarna fann att det selenberikade jästtillskottet var signifikant associerat med minskningar av biomarkörer för oxidativ stress. Detta var inte fallet för selenometionintillskottet. Forskarna föreslog att selenberikade jästtillskott innehåller andra selenföreningar än selenometionin som kan förklara minskningen av oxidativ stress (Richie 2014).

Absorption av selenberikat jästtillskott

Absorption, utsöndring och retention av selen är beroende av selenets kemiska form. I en studie lät man 12 friska manliga försökspersoner i åldern 26-51 år inta stora mängder kosttillskott innehållande selen regelbundet. Forskarna analyserade blod-, urin- och avföringsprover med jämna mellanrum i upp till 14 dagar. De drog slutsatsen att selen från ett selenberikat jästtillskott absorberas väl och bibehålls (Bügel 2004).

Hurst et al. genomförde en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad selenintervention hos 119 friska män och kvinnor i åldern 50-64 år som bodde i Storbritannien. Studiedeltagarna fick dagligen placebo eller selenberikade jästtabletter innehållande 50, 100 eller 200 mcg selen. Vid baslinjen var studiedeltagarnas plasmaselenstatus i genomsnitt 95,7 mcg/L. De hade ett uppskattat intag av selen i kosten på cirka 55 mcg/dag (Hurst 2010).

Tio veckors dagligt tillskott med en selenbaserad jästprodukt resulterade i följande ökningar av plasmaselenstatus (Hurst 2010):

  • 50 mcg/dag: 118,3 mcg/L
  • 100 mcg/dag: 152,0 mcg/L
  • 200 mcg/dag: 177,4 mcg/L

Plasmanivåerna av selenoprotein P, den primära selentransportören i kroppen, ökade signifikant i alla interventionsgrupper (Hurst 2010). Baserat på selenoprotein P-datan från denna studie resulterar tillskott med antingen 50 eller 100 mcg selen/dag i förbättringar av selenstatus i en brittisk kohort med suboptimal selenstatus (Hurst 2010).

Data från Hurst-studien är intressant i ljuset av slutsatserna från en multinationell, observationell kohortstudie som inkluderade patienter med försämrad hjärtsvikt [Bomer 2020]. I den studien sågs serumselenkoncentrationer på mindre än 70 mcg/L (briststatus) hos de hjärtsviktspatienter som hade sämre New York Heart Association-klass, allvarligare tecken och symtom på hjärtsvikt, sämre träningskapacitet och sämre livskvalitet .

Vidare rapporterade forskarna att hjärtsviktspatienter med serumselen-koncentrationer mellan 70 och 100 mcg/L hade liknande negativa samband. Denna viktiga upptäckt tyder på att serumselenvärden mindre än 100 mcg/L kan anses vara suboptimala [Bomer 2020].

Kardiovaskulära sjukdomar och selenberikat jästtillskott

Signifikant minskad kardiovaskulär dödlighet kvarstod efter 12 år hos äldre svenska medborgare som dagligen under de första fyra åren supplementerade en kombination av selenberikad jäst och coenzym Q10. Forskare observerade också de signifikanta minskningarna av kardiovaskulär dödlighet i undergrupper av studiedeltagare med diabetes, högt blodtryck, ischemisk hjärtsjukdom och nedsatt hjärtfunktion (Alehagen 2018).

Diabetesrisk och selenberikat jästtillskott

I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie tilldelade forskare 501 äldre försökspersoner till en sexmånaders intervention med antingen placebojäst eller 100, 200 eller 300 mikrogram selen/dag från selenberikad jäst.

Studiedata visade att selentillskottet inte hade någon effekt på adiponektin-nivåerna efter sex månaders behandling. Med andra ord visade inte selentillskottet någon diabetogen effekt i ett urval av äldre individer med relativt låg selenstatus vid baslinjen (Rayman 2012).

Njursjukdom och selenberikade jästtillskott

Patienter med kronisk njursjukdom har en ökad incidens av cancer.
Långa perioder av hemodialysbehandling är förknippade med DNA-skador på grund av den associerade oxidativa stressen. I en studie av 42 patienter med kronisk njursjukdom och 30 friska kontroller undersökte forskarna effekten av 200 mikrogram av ett selenberikat jästpreparat om dagen under tre månader för att se om det kunde förebygga oxidativ DNA-skada i vita blodkroppar hos patienter med kronisk njursjukdom på hemodialys. Studiedata visade att DNA-skador på vita blodkroppar är högre hos patienter med kronisk njursjukdom på hemodialys än hos friska kontroller och att jästtillskottet med högt selen hjälper till att förhindra oxidativ skada på DNA (Zachara 2011).

Kvicksilvertoxicitet och selenberikat jästtillskott

I en studie på kinesiska försökspersoner från en region som kännetecknas av hög exponering för kvicksilver, var en intervention med en selenberikad jästprodukt associerad med en signifikant ökad eliminering av kvicksilver och med minskade nivåer av biomarkörer för oxidativ stress (Li 2012).

Graviditet och selentillskott

I en serie studier på 230 blivande förstagångsföderskor i Storbritannien undersökte forskare effekten av tillskott med 60 mikrogram av ett selenberikat jästpreparat eller placebo från 12:e graviditetsveckan fram till födseln. Data från dessa studier visade att de gravida kvinnorna med låg selenstatus hade en signifikant ökad risk att utveckla havandeskaps-förgiftning och/eller graviditetsinducerad hypertoni (Rayman 2015).

I en annan serie studier tilldelade forskare 166 blivande förstagångsföderskor att ta 100 mikrogram av ett selenberikat jästpreparat eller en matchande placebo dagligen från graviditetens första trimester fram till förlossningen. Forskarna använde Edinburgh Postnatal Depression Scale för att utvärdera symptomen på förlossningsdepression under de åtta första veckorna efter födseln. Selentillskottet var associerat med en signifikant ökning av den genomsnittliga serumselenkoncentrationen vid studiens slut medan serumselennivåerna förblev oförändrade i kontrollgruppen. Medelpoängen på Edinburgh Postnatal Depression Scale i selengruppen var signifikant lägre än för kontrollgruppen. Resultaten av studien tyder på att tillskott med selen under graviditeten kan vara ett effektivt sätt att förebygga förlossningsdepression (Mokhber 2011).

I en av studierna på de 166 blivande förstagångsföderskorna observerade forskarna att selentillskottet minskade förekomsten av för tidig (före förlossning) bristning av membran avsevärt (Tara 2010).

Forskare har använt ett patenterat selenberikat jästpreparat i många av de bästa randomiserade kontrollerade studierna av effekterna av tillskott med selen:

  • Absorption och retention
  • Antioxidantskydd
  • Cancerprevention
  • Risk för hjärt-kärlsjukdom
  • Njurpatienter i dialys
  • Kvicksilveravgiftning
  • Graviditet
Källor

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLoS One. 2018 Apr 11;13(4):e0193120.

Bendahl L & Gammelgaard B. Separation of selenium compounds by CE-ICP-MS in dynamically coated capillaries applied to selenized yeast samples. J. Anal. At. Spectrom. 2004;19:143-148.

Bomer N, Grote Beverborg N, Hoes MF, Streng KW, Vermeer M, Dokter MM, IJmker J, Anker SD, Cleland JGF, Hillege HL, Lang CC, Ng LL, Samani NJ, Tromp J, van Veldhuisen DJ, Touw DJ, Voors AA, van der Meer P. Selenium and outcome in heart failure. Eur J Heart Fail. 2020 Aug;22(8):1415-1423.

Bügel S, Larsen EH, Steenberg LC, Moesgaard S. Selenium from a high Se yeast supplement is well absorbed and retained in humans. Metal Ions in Biology & Medicine. 2004;8:206-209.

Clark LC, Combs GF, Turnbull BW, Slate E, & Alberts D. The nutritional prevention of cancer with selenium 1983-1993: a randomized clinical trial. JAMA. 1996;276:1957-1963.

Hurst R, Armah CN, Dainty JR, Hart DJ, Teucher B, Goldson AJ, Broadley MR, Motley AK, Fairweather-Tait SJ. Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr. 2010 Apr;91(4):923-31.

Li YF, Dong Z, Chen C, Li B, et al. Organic selenium supplementation increases mercury excretion and decreases oxidative damage. Environ Sci Technol. 2012;46(20):11313-8.

Lippman SM, Klein EA, Goodman PJ, Lucia MS, Thompson IM, Ford LG, Parnes HL, Minasian LM, Gaziano JM, Hartline JA. Effect of selenium and vitamin E on risk of prostate cancer and other cancers: The selenium and vitamin E cancer prevention trial (SELECT). JAMA. 2009;301:39–51.

Mokhber N, Namjoo M, Tara F, Boskabadi H. Effect of supplementation with selenium on postpartum depression: a randomized double-blind placebo-controlled trial. J Maternal Fetal Neonatal Med. 2011;24:104-8.

Rayman MP, Blundell-Pound G, Pastor-Barriuso R, Guallar E, Steinbrenner H, Stranges S. A randomized trial of selenium supplementation and risk of type-2 diabetes, as assessed by plasma adiponectin. PLoS One. 2012;7(9):e45269.

Rayman MP, Bath SC, Westaway J, Williams P. Selenium status in U.K. pregnant women and its relationship with hypertensive conditions of pregnancy. Br J Nutr. 2015;113:249-58.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, Sinha R, Neidig W, Liao J, Lengerich EJ, Berg A, Hartman TJ, Ciccarella A, Baker A, Kaag MG, Goodin S, DiPaola RS, El-Bayoumy K. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):796-804.

Tara F, Rayman MP, Boskabadi H, Ghayour-Mobarhan M. Selenium supplementation and premature (pre-labour) rupture of membranes: a randomized double-blind placebo-controlled trial. J Obstet Gynecol. 2010;30: 30-4.

Zachara BA, Gromadzinska J, Palus J, Zbrog Z. The effect of selenium supplementation in the prevention of DNA damage in white blood cells of hemodialyzed patients: a pilot study. Biol Trace Elem Res. 2011;142:274-83.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *