Selentillskott ökar serum sirtuin1-koncentrationerna

Ett dagligt tillskott med 200 mikrogram selen och 200 milligram Q10 under fyra år resulterade i signifikanta ökningar av SIRT1-koncentrationer i serum. I den parallella placebogruppen minskade serum-koncentrationerna av SIRT1 signifikant (Opstad, Alehagen 2023).

Selenforskare professor Jan Aaseth
Professorn och läkaren Jan Olav Aaseth från Innlandet i Norge, är gästförfattare i denna översiktsartikel. Aaseth har skrivit en hel del om selenets betydelse i hälsa och sjukdom. Han är en av med-författarna till Sirtuin1-studien som sammanfattas här.

Det här är de senaste resultaten från KiSel-10-studien. Till studien valdes slumpmässigt äldre svenska män och kvinnor med en medelålder på 76 år, 49 procent av deltagarna var kvinnor. De delades in i två grupper, varav en grupp behandlades med en kombi-nation av selen- och Q10-tillskott och en grupp fick placebo (Alehagen 2013).

I tidigare artiklar har forskarna i KiSel-10-studien rapporterat följande positiva effekter av det kombinerade tillskottet som gavs till de svenska pensionärerna som hade låga selennivåer vid starten av studien (Alehagen 2022; Opstad 2022):

  • förbättrad hjärtfunktion
  • minskad inflammation
  • minskad oxidativ stress
  • förbättrad endotelfunktion
  • minskad telomernötning

En 12-årig uppföljning av deltagarna i KiSel-10-studien har visat att den signifikant reducerade risken för dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar i den aktiva behandlingsgruppen kvarstod i ytterligare 8 år efter att den 4-åriga interventionsperioden upphört. Denna betydande riskminskning kvarstod även när forskarna undersökte resultaten i undergrupper av patienter med diabetes, högt blodtryck, ischemisk hjärtsjukdom eller nedsatt funktionsförmåga (Alehagen 2018).

Förhållandet mellan selen och sirtuiner för hälsa och sjukdom

Denna KiSel-10-uppföljningsstudie verkar vara den första rapporten om effekten av selen och Q10-tillskott på sirtuinkoncentrationer. Sirtuiner är en familj av sju enzymer: SIRT1 till SIRT7. De är nikotinamid-adenindinukleotid beroende deacylaser som till stor del verkar vara ansvariga för de kardiometabola fördelarna med magra dieter och träning (Kane, Sinclair 2018).

När sirtuinerna ökar i koncentration och aktivitet verkar de försena viktiga aspekter av åldrandet. SIRT1 är den mest studerade av sirtuinerna. Det skyddar mot en försämring av vaskulär endotelfunktion, metabolt syndrom, ischemi-reperfusionsskada, fetma och hjärtmuskelsjukdom (Kane, Sinclair 2018).

Ökande ålder, stillasittande livsstil och fetma är förknippade med stadig minskning av sirtuinaktivitet. Det har gjorts väldigt lite forskning på effekten av tillskott som selen och coenzym Q10 på koncentrationen och aktiviteten av SIRT1. Det verkar dock troligt att medel som aktiverar SIRT1 kommer att förbättra hälsan hos patienter med kardiovaskulära- och metabola sjukdomar (Kane, Sinclair 2018).

Sammanfattning: Selen ökar serum SIRT1-koncentrationer

Det fanns ingen signifikant skillnad i SIRT1-nivåer mellan de två testgrupperna vid starten av KiSel-10-studien.

Efter fyra års behandling ökade SIRT1-koncentrationerna signifikant i den aktiva behandlingsgruppen och minskade signifikant i placebogruppen.

Deltagare i KiSel-10-studien som drabbades av en hjärt-kärlsjukdomsdöd under en 10-årsuppföljning hade signifikant lägre SIRT1-koncentrationer vid baslinjen jämfört med de överlevande.

När KiSel-10-forskarna utvärderade den aktiva behandlingsgruppen och placebogruppen separat, fann de signifikant lägre koncentrationer av SIRT1 i placebogruppen hos de individer som dog i en hjärt-kärlsjukdom än hos de överlevande.

I den aktiva behandlingsgruppen fann de att SIRT1-koncentrationerna bland de som levde var högre än hos de som dog i hjärt-kärlsjukdom. Skillnaderna var dock inte statistiskt signifikanta. Avsaknaden av statistiskt signifikant skillnad kan bero på den mycket begränsade urvalsstorleken i denna delanalys.

Den ökade SIRT1-koncentrationen efter selen- och Q10-behandlingen associerad med minskad död i hjärt-kärlsjukdom tyder på att SIRT1 minskar risken för dödsfall i hjärt-kärlsjukdom och förhindrar vaskulärt åldrande.

Källor

Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Int J Cardiol. 2013 Sep 1;167(5):1860-6.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLoS One. 2018 Apr 11;13(4):e0193120.

Alehagen U, Johansson P, Svensson E, Aaseth J, Alexander J. Improved cardiovascular health by supplementation with selenium and coenzyme Q10: applying structural equation modelling (SEM) to clinical outcomes and biomarkers to explore underlying mechanisms in a prospective randomized double-blind placebo-controlled intervention project in Sweden. Eur J Nutr. 2022 Sep;61(6):3135-3148.

Kane AE, Sinclair DA. Sirtuins and NAD+ in the development and treatment of metabolic and cardiovascular diseases. Circ Res. 2018 Sep 14;123(7):868-885.

Opstad TB, Alexander J, Aaseth JO, Larsson A, Seljeflot I, Alehagen U. Selenium and Coenzyme Q10 Intervention Prevents Telomere Attrition, with Association to Reduced Cardiovascular Mortality-Sub-Study of a Randomized Clinical Trial. Nutrients. 2022 Aug 15;14(16):3346.

Opstad TB, Alexander J, Aaseth J, Larsson A, Seljeflot I, Alehagen U. Increased SIRT1 concentration following four years of selenium and q10 intervention associated with reduced cardiovascular mortality at 10-year follow-up—sub-study of a previous prospective double-blind placebo-controlled randomized clinical trial. Antioxidants 2023, 12, 759.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *