Selentillskott till äldre

Hälsofördelar med dagligt tillskott till äldre som gavs en kombination av selen och Q10:

  • förbättrad hjärtfunktion som visas på ekokardiogram
  • minskad risk för dödsfall i hjärtsjukdom
  • förbättrad hälsorelaterad livskvalitet
Professor Urban Alehagen
I KiSel-10-studien, som pågick i 4 år, administrerade professor Urban Alehagen och hans forskargrupp 200 mikrogram selen och 2×100 milligram Q10 per dag till svenska pensionärer. Deras serumselen-status vid baslinjen var ganska låg (medelvärde 67,1 mikrogram per liter). Fördelarna med tillskottet visade sig vara förbättrad hjärtfunktion och minskad risk för dödsfall i hjärtsjukdom.

The combined supplementation seems to work by reducing the extent of oxidative stress, systemic inflammation, and fibrosis in the study participants [Alehagen 2022a].

Nu visar data från KiSel-10-studien följande effekter av det kombinerade tillskottet med avseende på Fibroblast Growth Factor 23-koncentrationer i blod:

  • Tillskotten minskade koncentrationerna av FGF-23-hormoner.
  • Studien visade ett samband mellan den cirkulerande nivån av FGF-23 och förmaksflimmer.
  • Studien visade ett samband mellan koncentrationen av FGF-23 och dödsfall i hjärtsjukdom.
  • Studien visade en effekt av minskade FGF-23-nivåer på risken för dödsfall i hjärtsjukdom som är oberoende av nivån av hjärtväggsspänningsbiomarkören NT-proBNP.
  • Det finns ett nära samband mellan FGF-23-koncentrationer och njurfunktion.
Varför är FGF-23-koncentrationer viktiga?

Professor Alehagen förklarar att FGF-23 är ett hormon som utsöndras i blodcirkulationen. En av dess primära funktioner är regleringen av vitamin D-metabolismen och fosformetabolismen i njurarna.

Det verkar dock finnas ett samband mellan FGF-23-aktivitet och kardiovaskulär mortalitet även i frånvaro av njursjukdom. Experimentell data visar att FGF-23 kan fungera som en mediator för hjärthypertrofi, hjärtfibros och hjärtdysfunktion (Alehagen 2022b).

Mekanismer för FGF-23-effekten på risken för kardiovaskulära sjukdomar

Professor Alehagen skriver att de exakta biologiska mekanismerna för påverkan av FGF-23 på det kardiovaskulära systemet inte är helt kända.

Möjliga förklaringar till en effekt på hjärt-kärlsjukdom inkluderar följande:

  • samband mellan FGF-23 och inflammation
  • påverkan av FGF-23 på vitamin D-aktivitet
Slutsats: Selen och Q10 är viktiga när vi åldras

Professor Urban Alehagen och ett team av forskare drog slutsatsen att ett intag av selen och Q10 hos svenska pensionärer med låg halt av båda substanserna 1) förhindrade en åldersrelaterad ökning av FGF-23 och 2) minskade risken för hjärt-kärlsjukdomar (Alehagen 2022b).

Fibroblasttillväxtfaktor 23 är ett hormon som har ett viktigt samband med kardiovaskulär funktion och risken för hjärt-kärlsjukdom.

Det kombinerade tillskottet med selen och Q10 har visat sig ha positiva effekter på systemisk inflammation, oxidativ stress, fibros, endotelfunktion och njurfunktion hos äldre med lågt selen och Q10.

Källor

Alehagen U, Johansson P, Svensson E, Aaseth J, Alexander J. Improved cardiovascular health by supplementation with selenium and coenzyme Q10: applying structural equation modelling (SEM) to clinical outcomes and biomarkers to explore underlying mechanisms in a prospective randomized double-blind placebo-controlled intervention project in Sweden. Eur J Nutr. 2022a;10.1007/s00394-022-02876-1.

Alehagen U, Aaseth J, Larsson A, Alexander J. Decreased Concentration of Fibroblast Growth Factor 23 (FGF-23) as a Result of Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 in an Elderly Swedish Population: A Sub-Analysis. Cells. 2022b;11(3):509.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *