Selentillskott och blodsockernivåer

Testing blood sugar
Resultaten av randomiserade kontrollerade studier av intag av selentillskott visar positiva effekter eller ingen effekt på blodsockernivån och insulinkänsligheten. I denna översikt sammanfattar vi resultaten från studierna.

Effekten av selentillskott på blodsockernivån och på risken för diabetes är fortfarande en öppen fråga. Uppgifterna från randomiserade kontrollerade studier visar dock att selentillskott är förknippat med antingen en gynnsam effekt eller ingen effekt alls på blod-sockernivåer, insulinkänslighet och glukostolerans (Jablonska 2016).

Studiedeltagare med typ 2-diabetes

Fördelaktig effekt. I en studie från 2019 deltog 72 män och 22 kvinnliga patienter i åldern 48 till 64 år med diabetes typ 2. Alla var rökare och de åt en Medelhavskost.

Deltagarna tog 200 mikrogram selen per dag, på fastande mage. Data från studien visade en statistiskt signifikant minskning av blodsockernivån och att HbA1c-värdena tre respektive sex månader efter studiens början. Selentillskott till typ 2-diabetikerna tycktes förbättra deras glykemiska profil (Karalis 2019).

Observera! HbA1c-testvärdena ger en övergripande bild av genomsnittliga blodsockernivåer under en vecka.

Fördelaktig effekt. I en studie av 20 män och 40 kvinnor som hade diagnosen typ 2-diabetes och kranskärlssjukdom, och som gavs ett selentillskott på 200 mikrogram per dag i åtta veckor associerades med signifikant reducerade värden för insulinresistens samt med signifikant ökade insulinkänslighetsvärden. Det fanns ingen signifikant förändring associerad till selen i fasteplasmaglukosnivån (Farrokhian 2016).

Fördelaktig effekt. Forskare gav 60 slumpmässigt utvalda patienter med diabetes nefropati antingen 200 mikrogram selen per dag (n = 30) eller placebo (n = 30) i 12 veckor. De som fick selentillskottet fick signifikanta minskningar av seruminsulinnivåer och insulinresistensvärdet samt signifikanta ökningar av plasmaglutationperoxidasnivåerna jämfört med placebo. Selentillskottet hade ingen signifikant effekt på fasteplasmaglukos (Bahmani 2016).

Skadlig effekt. En randomiserad kontrollerad studie från 2014 som inkluderade patienter med typ 2-diabetes (34 män och 26 kvinnor) visade att tre månaders behandling med selentillskott – 200 mikrogram per dag – var signifikant associerad med ökade fasteglukosnivåer (Faghihi 2014). Resultatet är förbryllande inte minst för att patienter med diabetes har visat sig ha ökad oxidativ stress i samband med minskad selenkoncentration (Faghihi 2014).

Kvinnor med graviditetsdiabetes

Ingen effekt. 60 gravida kvinnor med graviditetsdiabetes valdes slumpmässigt ut (medelålder: 29 år) för att antingen få 100 mikrogram selentillskott per dag eller placebo i 12 veckor med början i 24-28:e graviditetsveckan. Jämfört med placebogruppen visade selentillskottgruppen ingen signifikant skillnad i fasteplasmaglukos, HbA1C, seruminsulinnivå eller insulinresistens. Tillskottet på 100 mikrogram selen påverkade inte glukoshomeostas hos kvinnor med graviditetsdiabetes (Sadat Najib 2020).

Fördelaktig effekt. Forskarna testade effekten av selentillskott på gravida kvinnor med graviditetsdiabetes. Studiedeltagarna tog inte orala hypoglykemiska medel. Patienterna fick slumpmässigt ta 200 mikrogram selentillskott per dag (n = 35) eller placebo (n = 35) under 6 veckor från och med vecka 24 till och med 28 under graviditeten. Selentillskottet jämfört med placebo resulterade i signifikanta minskningar av fasteplasmaglukos, seruminsulinnivåer och insulinresistens. Sammantaget visade det sig att selentillskottet som gavs till de gravida kvinnorna med graviditetsdiabetes fick positiva effekter på deras glukosmetabolismen (Asemi 2015).

Studiedeltagare som inte diagnostiserats med typ 2-diabetes

Ingen effekt. I danska PRECISE-studien valdes slumpmässigt 491 försökspersoner i åldern 60 till 74 år. De fick en behandling med 100, 200 eller 300 mikrogram selentillskott per dag eller placebo. Efter 2 års behandling med selentillskott minskade HbA1c-värdena signifikant i alla behandlingsgrupperna, det fanns ingen skillnad mellan aktiv behandling och placebo. Selentillskott hos en äldre europeisk befolkning med låg selenstatus påverkade inte signifikant HbA1c-nivåerna efter två år (Stranges 2019).

Ingen effekt. Resultaten av den kliniska prövningen stödde inte ett orsakssamband för selentillskott på 200 mikrogram per dag i utvecklingen av insulinresistens eller typ 2-diabetes. Under i genomsnitt 2,9 år fanns det inga skillnader mellan selen och placebotillskott när det gällde betacellfunktion och insulinkänslighet. Dessutom visade orala glukostoleranstester att fastande blodglukoskoncentrationer var signifikant högre för de i placebogruppen jämfört med de i selenbehandlingsgruppen (Jacobs 2019).

Fördelaktig effekt. Forskare ordinerade en grupp på 53 patienter (45-85 år) med hjärtsvikt att ta 200 mikrogram selen per dag (n = 26) eller placebo (n = 27) i 12 veckor. De som tog selentillskott i 12 veckor fick en signifikant minskning av seruminsulinkoncentrationer, insulinresistensvärden och en signifikant höjning av insulinkänslighetsvärdena jämfört med placebo men det fanns ingen signifikant effekt på koncentrationen av fasteplasmaglukos (Raygan 2018).

Ingen effekt. Forskare analyserade blodproverna från 76 icke-rökare och icke-diabetiker (36 män och 40 kvinnor) som hade låg koncentration av selenplasma vid baslinjen (medelvärde: 65 mikrogram per liter) som kompletterades under sex veckor med 200 mikrogram selen per dag i form av selenjäst. De som fick selentillskottet associerades med en signifikant minskning av nivån av HbA1c. De reducerade nivåerna av HbA1c kvarstod i minst fyra veckor efter avslutat intag av tillskottet. Forskarna såg inga förändringar på nivån av fastande plasmaglukos till följd av tillskottet. HbA1c betraktas dock som en mer tillförlitlig markör för förändringar i glykemisk kontroll (Jablonska 2016).

Ingen effekt. I en analys av data från 699 män som deltog i en klinisk fas 3-studie som undersökte effekten av selentillskott och risken för prostatacancer fann forskarna att förändringar i serumglukosnivåerna, under de fem år studien pågick, inte skiljde sig signifikant mellan placebogruppen som fick 200 mikrogram selen per dag och gruppen som gavs 400 mikrogram per dag. Forskarna testade deltagarna i studien var sjätte månad i upp till fem år. De drog slutsatsen att studieresultaten inte stöder ett samband mellan selentillskott och risk för diabetes (Algotar 2013).

Ingen effekt. I en annan studie där deltagare slumpmässigt valdes ut gavs de antingen 200 mikrogram selen per dag (n = 47), 800 mikrogram selen per dag (n = 47) eller placebo (n = 46). Forskarna mätte serumglukosnivåer var sjätte månad i upp till 5 år. Förändringarna i serumglukosnivåer under studiens gång var inte statistiskt signifikant olika jämfört med placebo för någon av selengrupperna. Studieresultaten visar inget samband mellan selentillskott och förändringar i serumglukosnivåer (Algotar 2010).

Fördelaktig effekt. I en studie av 70 kvinnor med polycystiskt äggstocks syndrom fann forskarna att åtta veckors tillskott med 200 mikrogram selen per dag var signifikant associerat med minskningar av seruminsulinnivåer och insulinresistens medan nivåerna av fasteplasmaglukos förblev oförändrat. Selentillskottet var också signifikant associerat med en ökning av QUICKI kvantitativa insulinkänslighetskontrollindexet (Jamilian 2015).

Fördelaktig effekt. I en studie på effekten av selentillskott och kvinnor med överflödigt visceralt fett mätte inte forskarna nivåerna av fasteplasmaglukos eller glukostolerans eller HbA1c. Men sex veckors med ett selentillskott på 200 mikrogram per dag var dock associerad med signifikanta minskningar av seruminsulinnivåer och insulinresistensvärden (Alizadeh 2012).

Ingen effekt. I den franska Su.Vi.Max-studien påverkade ett selentillskott på 100 mikrogram per dag i kombination med zink och Vitamin C- och E samt betakaroten i 7,5 år inte nivån av fasteplasmaglukos hos 3 146 deltagare (Czernichow 2006).

Information att memorera: Selen- och glukosnivåer

Varför åtta av 13 observationsstudier visar ett statistiskt signifikant och positivt orsakssamband mellan selenkoncentrationer och oddsen för typ 2-diabetes medan det totala resultatet av tre långvariga randomiserade kliniska prövningar och flera kortvariga interventionsstudier inte visar ett samband är förbryllande (Kohler 2018).

  • En förklaring kan vara ett omvänt orsakssamband, där det är typ 2-diabetes som påverkar selenkoncentrationerna, inte tvärtom.
  • En annan förklaring kan vara förekomsten av en oidentifierad kvarvarande förvirrande variablar i observationsstudierna.

Tips om tillskott av selen

Källor

Algotar AM, Hsu CH, Singh P, Stratton SP. Selenium supplementation has no effect on serum glucose levels in men at high risk of prostate cancer. J Diabetes. 2013;5(4):465-470.

Algotar AM, Stratton MS, Stratton SP, Hsu CH, Ahmann FR. No effect of selenium supplementation on serum glucose levels in men with prostate cancer. Am J Med. 2010;123(8):765-768.

Alizadeh M, Safaeiyan A, Ostadrahimi A, et al. Effect of L-arginine and selenium added to a hypocaloric diet enriched with legumes on cardiovascular disease risk factors in women with central obesity: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Ann Nutr Metab. 2012;60(2):157-168.

Asemi Z, Jamilian M, Mesdaghinia E, Esmaillzadeh A. Effects of selenium supplementation on glucose homeostasis, inflammation, and oxidative stress in gestational diabetes: Randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Nutrition. 2015;31(10):1235-1242.

Bahmani F, Kia M, Soleimani A, Asemi Z, Esmaillzadeh A. Effect of Selenium Supplementation on Glycemic Control and Lipid Profiles in Patients with Diabetic Nephropathy. Biol Trace Elem Res. 2016;172(2):282-289.

Czernichow S, Couthouis A, Bertrais S, et al. Antioxidant supplementation does not affect fasting plasma glucose in the Supplementation with Antioxidant Vitamins and Minerals (SU.VI.MAX) study in France: association with dietary intake and plasma concentrations. Am J Clin Nutr. 2006;84(2):395-399.

Faghihi T, Radfar M, Barmal M, et al. A randomized, placebo-controlled trial of selenium supplementation in patients with type 2 diabetes: effects on glucose homeostasis, oxidative stress, and lipid profile. Am J Ther. 2014;21(6):491-495.

Farrokhian A, Bahmani F, Taghizadeh M, et al. Selenium Supplementation Affects Insulin Resistance and Serum hs-CRP in Patients with Type 2 Diabetes and Coronary Heart Disease. Horm Metab Res. 2016;48(4):263-268.

Jablonska E, Reszka E, Gromadzinska J, et al. The Effect of Selenium Supplementation on Glucose Homeostasis and the Expression of Genes Related to Glucose Metabolism. Nutrients. 2016;8(12):772.

Jacobs ET, Lance P, Mandarino LJ, et al. Selenium supplementation and insulin resistance in a randomized, clinical trial. BMJ Open Diabetes Res Care. 2019;7(1):e000613.

Jamilian M, Razavi M, Fakhrie Kashan Z, Ghandi Y, Bagherian T, Asemi Z. Metabolic response to selenium supplementation in women with polycystic ovary syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin Endocrinol (Oxford). 2015;82(6):885-891.

Karalis DT. The Beneficiary Role of Selenium in Type II Diabetes: A Longitudinal Study. Cureus. 2019;11(12):e6443.

Kohler LN, Foote J, Kelley CP, et al. Selenium and Type 2 Diabetes: Systematic Review. Nutrients. 2018;10(12):1924.

Raygan F, Behnejad M, Ostadmohammadi V, et al. Selenium supplementation lowers insulin resistance and markers of cardio-metabolic risk in patients with congestive heart failure: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Br J Nutr. 2018;120(1):33-40.

Rayman MP. Selenium and human health. Lancet. 2012;379(9822):1256-1268.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, et al. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014;7(8):796-804.

Sadat Najib F, Poordast T, Rezvan Nia M, Hossein Dabbaghmanesh M. Effects of selenium supplementation on glucose homeostasis in women with gestational diabetes mellitus: A randomized, controlled trial. Int J Reprod Biomed (Yazd). 2020;18(1):57-64.

Stranges S, Rayman MP, Winther KH, Guallar E, Cold S, Pastor-Barriuso R. Effect of selenium supplementation on changes in HbA1c: Results from a multiple-dose, randomized controlled trial. Diabetes Obes Metab. 2019;21(3):541-549.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *