Selenstatus och risken för graviditetsdiabetes

Lägre selenstatus under graviditet innebär att det finns större risk att utveckla graviditetsdiabetes (Hamdan 2022; Xu 2022). Tre olika selenbiomarkörer i tidig och sen graviditet visar ett förhållandevis starkt samband mellan selen och 1) risken att utveckla graviditetsdiabetes mellitus och 2) födseln av för stora barn (Demircan 2022).

Storkar på ett bo
Låg selenstatus hos mamman är starkt förknippad med ökad risk för graviditets-diabetes och ökad risk för födsel av för stora barn.

Mayo Clinic definierar graviditetsdiabetes som att diagnostiseras med diabetes för första gången under själva graviditeten. Graviditetsdiabetes, som andra former av diabetes, påverkar hur väl cellerna använder glukos. Det orsakar höga blodsockernivåer som kan påverka moderns- och barnets hälsa (Mayo Clinic 2023).

Bland de möjliga komplikationerna i samband med graviditetsdiabetes är:

 • För stor födelsestorlek och vikt som orsakar problem vid förlossningen
 • Tidig (prematur) födsel nödvändig till följd av de höga blodsockernivåerna och/eller för att barnet är så stort
 • Allvarliga andningssvårigheter för det nyfödda barnet orsakat av andnödssyndrom
 • Låga blodsockernivåer hos barnet kort efter födseln kan göra att snabb matning och eventuellt till och med intravenös glukoslösning är nödvändigt
 • Större risk för fetma och typ 2-diabetes för barnet senare i livet
 • Större risk för dödfött barn

Selen och graviditetsdiabetes: Odense Child Cohort Studien

I en dansk studie av 1346 gravida kvinnor med 2294 serumprover från Odense Child Cohort-studien, utvärderade forskare serumselennivån, selenoprotein P-nivån och glutationperoxidas 3-aktiviteten i tidig och sen graviditet. De mätte och utvärderade också gravida kvinnors fastande blodsocker och insulin i slutet av graviditeten (Demircan 2022).
Vad hittade de?

 • Serumkoncentrationerna av selen och selenoprotein P sjönk från första till tredje trimestern.
 • Minskningen av selenbiomarkörerna från första till tredje trimestern var associerad med högre insulinresistens och med fler fall av graviditetsdiabetes.
 • Det fanns ett dosberoende omvänt samband mellan tidig glutationperoxidasaktivitet under graviditeten, och insulinresistens och fasteblodsocker och fasteblodinsulinnivåer.
 • Tredje trimesterns selenoprotein P-nivåer och glutationperoxidas 3-aktivitet var omvänt associerade med graviditetsdiabetes och insulinresistens.
 • Låg glutationperoxidas 3-aktivitet var associerad med högre risk för stora barn för graviditesåldern.

Selen och graviditetsdiabetes: Två metaanalyser

En metaanalys från 2022 av data från 27 studier som involverade 1588 patienter med graviditetsdiabetes och 2450 friska gravida kvinnor visade att selennivåerna var signifikant lägre hos kvinnor med graviditetsdiabetes än hos gravida kvinnor utan graviditetsdiabetes. Undergruppsanalyser visade orsakssamband i andra och tredje trimestern (Xu 2022).

En andra metaanalys från 2022 av data från 12 studier (inkluderande 940 gravida kvinnor med graviditetsdiabetes och 1749 gravida kontroller) fann följande bevis (Hamdan 2022):

Vid denna tidpunkt behövs ytterligare studier för att bekräfta det omvända sambandet mellan selennivåer i blodet – både serumselennivåer och serumselenoprotein P-nivåer – och risken för graviditetsdiabetes.

Odensestudien är en sådan studie. Observera att båda metaanalyserna utfördes innan Odense-studien slutfördes.

Slutsats: Låga selennivåer ökar risken för graviditetsdiabetes

Studien som gjordes i danska Odense visar att tre biomarkörer för låg selenstatus är associerade med en större risk för graviditetsdiabetes.

Att komplettera med lämplig mängd selentillskott kan vara till hjälp för att förebygga och behandla graviditetsdiabetes.

Källor

Demircan K, Schomburg L, Skovsager Andersen M et al. Association of three selenium biomarkers in early and late pregnancy with gestational diabetes mellitus and large for gestational age offspring: Odense Child Cohort. Lancet Preprint. 2022;

Hamdan HZ, Hamdan SZ, Adam I. Association of Selenium Levels with Gestational Diabetes Mellitus: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2022 Sep 23;14(19):3941.

Mayo Clinic. Gestational Diabetes. 2023. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gestational-diabetes/symptoms-causes/syc-20355339.

Xu W, Tang Y, Ji Y, Yu H, Li Y, Piao C, Xie L. The association between serum selenium level and gestational diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis. Diabetes Metab Res Rev. 2022 May;38(4):e3522.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *