Selen och diabetes typ 2

Diabetes typ 2. Vissa nyhetsrapporter har antytt att högt selenintag och selenstatus kan vara potentiella riskfaktorer för utvecklingen av diabetes mellitus typ 2. Men aktuella data visar att tillskott av selen inte orsakar diabetes (Schomburg 2020).

Diabetes symptoms
Det verkar troligt att diabetes orsakar förhöjda selennivåer i blodet snarare än tvärtom (Schomburg 2020).

Två stora randomiserade kontrol-lerade studier med selentillskott har inte visat någon ökad risk för diabetes typ 2 orsakad av 1) en selenometioninprodukt (Lippman 2009) och 2) en selenberikad jästprodukt (Thompson 2016; Jacobs 2019). I de två studier fann man inte någon signifikant risk för diabetes vid den rekommenderade dosen, inte ens bland selenrika individer i olika åldrar och av båda könen (Schomburg 2020).

Vidare såg forskarna i selenstudien inget orsakssamband för selen i utvecklingen av insulinresistens eller diabetes. Istället observerade forskarna minskade fasteblodsockernivåer i gruppen med selentillskott jämfört med kontrollgruppen (Jacobs 2019).

Bästa förklaringen till det otydliga selen och diabetes-sambandet

Professor Lutz Schomburg från Charité Hospital i Berlin, har förklarat att det är troligt att höga selennivåer i serum inte orsakar typ 2-diabetes utan typ 2-diabetes snarare orsakar höga serumselenkoncentrationer (Schomburg 2020).

Hur fungerar detta?

  1. Under normala förhållanden minskar tillgången på insulin selenoprotein P-biosyntesen och utsöndringen i levern.
  2. Under tillstånd av insulinresistens avtar denna hämning av selenoprotein P-biosyntesen.
  3. Följaktligen ökar selenoprotein P-nivåerna liksom selenkoncentrationerna i blodcirkulationen.
  4. Högt serumselen ökar alltså inte diabetesrisken. Diabetes orsakar ökande selenoprotein P- och cirkulerande selennivåer.
  5. Sedan, i de senare stadierna av typ 2-diabetes, med sjunkande insulinnivåer orsakade av försämringen av beta-cellsfunktionen, fortsätter de höga glukoskoncentrationerna att främja selenoprotein P-biosyntes och sekretion om inte selenoprotein P-biosyntesen motverkas av medicinering, till exempel intag av metformin.
Kliniska studier av selen och diabetes

Professor Schomburg noterar att en typ 2-diabetessjukdom är ganska komplex. Minst fem olika undergrupper av typ 2-diabetespatienter kan urskiljas.
Det betyder att seriösa kliniska studier som jämför diabetespatienter med kontroller utan diabetes måste ha minst 100 försökspersoner per diabetesundergrupp inkluderade om resultaten ska vara tillförlitliga (Schomburg 2020).

Eftersom vi inte har så kraftfulla kliniska prövningar är sambandet mellan högt intag av selen i kosten och höga selenkoncentrationer i blodet samt risken för typ 2-diabetes fortfarande oklart och kontroversiellt (Alharithy & Alafif 2023).

Slutsats: Selen och diabetes

En systematisk översikt och metaanalys från 2018 av relevanta studier har visat att resultaten för sambandet mellan selen och typ 2-diabetes skiljer sig mellan observationsstudier och randomiserade kliniska prövningar. Observationsstudier tycks visa ett samband mellan selennivåer i blodet och risken för typ 2-diabetes. De randomiserade kontrollerade studieresultaten visar inte något signifikant samband mellan de två variablerna (Kohler 2018).

Det kan vara så att dessa skillnader är resultatet av okontrollerade störfaktorer i observationsstudierna (Kohler 2018).

Det kan vara så att sambandet mellan diabetes och selenkoncentrationer i blodet kan förklaras av effekten av diabetes på leverbiosyntesen av selenoprotein P (Schomburg 2020).

Källor

Alharithy M & Alafif N. Association of selenium intake and selenium concentrations with risk of type 2 diabetes in adults: a narrative review. Metabolites. 2023;13:767.

Jacobs ET, Lance P, Mandarino LJ, Ellis NA, Chow HS, Foote J, Martinez JA, Hsu CP et al. Selenium supplementation and insulin resistance in a randomized, clinical trial. BMJ Open Diabetes Res Care. 2019:7:e000613.

Kohler LN, Foote J, Kelley CP, Florea A, Shelly C, Chow HS, Hsu P, Batai K, Ellis N, Saboda K, Lance P, Jacobs ET. Selenium and Type 2 Diabetes: Systematic Review. Nutrients. 2018 Dec 5;10(12):1924.

Lippman SM, Klein EA, Goodman PJ, Lucia MS, Thompson IM, Ford LG, Parnes HL, Minasian LM. Effect of selenium and vitamin E on risk of prostate cancer and other cancers: the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). JAMA. 2009;301:39–51.

Schomburg L. The other view: the trace element selenium as a micronutrient in thyroid disease, diabetes, and beyond. Hormones (Athens). 2020 Mar;19(1):15-24.

Thompson PA, Ashbeck EL, Roe DJ, Fales L, Buckmeier J, Wang F, Bhattacharyya A, Hsu CH. Selenium supplementation for prevention of colorectal adenomas and risk of associated type 2 diabetes. J Natl Cancer Inst. 2016;108(12):djw152.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *