Selen och prostata

Näst efter hudcancer är prostatacancer den vanligaste cancerformen hos män i USA. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna i cancer hos män, oavsett ras och etnisk bakgrund. Låg selenstatus har samband med ökad risk för prostatacancer.

På senare tid har det kommit en del nya forskningsresultat om selentillskott och prostatakörteln.  Forskare i Nederländerna har publicerat resultat som visar att fem veckor med ett dagligt tillskott av selenberikat jästpreparat, 300 mikrogram dagligen, har samband med en nedreglering av de gener som medverkar vid cellers tillväxt och förökning, i det cellulära immunförsvaret, och vid inflammationer.  När man ger selentillskott nedregleras även aktiviteten hos de gener som är aktiva vid sårläkning [Kok 2017].

Studien i Nederländerna var randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad.  Intressant var att forskarna såg den omvända effekten i placebogruppen.  I placebogruppen uppreglerades de gener som medverkar i det cellulära immunförsvaret [Kok 2017].

Hur var den nederländska studien av selen och prostatavävnad utformad?
Forskarna placerade slumpmässigt 23 män i åldern 65–73 år i antingen en grupp med aktiv behandling som fick ett dagligt tillskott av selen (n=12), eller i en placebogrupp (n=11).  Samtliga 23 studiedeltagare hade prostatacancer och skulle genomgå diagnostisk biopsi och därefter antingen bortoperation av prostata eller strålbehandling.

Männen som fick aktiv behandling fick 300 mikrogram selen dagligen  i form av selenberikade jästtabletter (SelenoPrecise®-tabletter från from Pharma Nord i Danmark).  Männen i placebogruppen fick jästtabletter utan selen, men med samma doft, smak och utseende som de selenberikade jästtabletterna.  Varken forskarna eller deltagarna visste vilka deltagare som fick vilken tablett förrän studien var avslutad.

Selenbehandling i fem veckor
Forskarna valde att behandla i fem veckor eftersom fem veckor var den genomsnittliga tiden mellan diagnostisk biopsi och bortoperation av prostata.

Forskarna tog blodprover och prover från frisk prostatavävnad i början och slutet av fem-veckorsperioden.  Selentillskottet ökade selenkoncentrationen i serum från i genomsnitt 81 till 185 nanogram per milliliter (mikrogram per liter).  Selenkoncentrationen i serum hos deltagarna i placebogruppen ökade inte nämnvärt [Kok].

Analys av prostatavävnad
Forskarna analyserade prostatavävnaden för att se om den innehöll epiteliala och mesenkymala biomarkörer.  Selenbehandlingen uppreglerade mängden epiteliala biomarkörer och nedreglerade mesenkymala biomarkörer.  Forskarna drog slutsatsen att selenet hade haft en hämmande effekt på omvandlingen från epiteliala till mesenkymala celler (epithelial-to-mesenchymal transition, EMT).

Detta är viktigt eftersom EMT är en process som möjliggör cancertillväxt och metastaser.

Dessutom såg man ett samband mellan selenbehandlingen och nedreglering av gener som medverkar i sårläkning och inflammation.  Både sårläkning och inflammationsprocesser är relaterade till EMT.

Slutsatser från studien av selen och prostatavävnad
Forskarna drog slutsatsen att deras data visar att selenbehandling med 300 mikrogram per dag har en positiv effekt på de processer som medverkar vid utvecklingen av prostatacancer.

Vad gjorde forskarna i Nederländerna?
Stora interventionsstudier som Nutritional Prevention of Cancer Trial [Clark 1996] och Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial [Lippman 2009] är otroligt kostsamma att organisera och genomföra.  Forskarna i Nederländerna valde i stället att studera genom vilka mekanismer ett tillskott av selen påverkar prostatacancerns utveckling och spridning.

De analyserade fem biologiska signalvägar som i stor utsträckning kan regleras av selentillskott.  De tog prover på prostatavävnad innan behandlingen började och efter fem veckors behandling.  De jämförde sedan förändringen i genuttryck i vävnadsproverna.  Analysen av prostatavävnaden visade att selentillskottet hämmade sådana aktiviteter som har att göra med utveckling och tillväxt av prostatacancer.

Jästtabletter med högt seleninnehåll väljs framför tabletter med L-selenmetionin
Det selenpreparat som de nederländska forskarna använde är ett mycket stabilt patenterat jästpreparat med hög selenhalt som innehåller 67 % organiskt L-selenmetionin, selen-metyl-selencystein, och så många som 30 ytterligare typer av organiskt selen.  Preparatet tas upp i kroppen till 88,7 %.

SelenoPrecise®-tabletterna har tidigare använts i en randomiserad kontrollerad prövning av selentillskottets effekt på sköldkörtelfunktionen hos äldre studiedeltagare [Rayman 2008].  De används i CATALYST-prövningen, en randomiserad, kontrollerad klinisk multicenterprövning av selentillskott hos patienter med kronisk autoimmun sköldkörtelinflammation [Winther 2014].

Källor

Clark, L. C., Dalkin, B., Krongrad, A., Combs, G. J., Turnbull, B. W., Slate, E. H., & Rounder, J. (1998). Decreased incidence of prostate cancer with selenium supplementation: results of a double-blind cancer prevention trial. British Journal of Urology, 81(5), 730-734.

Kok, D. G., Kiemeney, L. M., Verhaegh, G. W., Schalken, J. A., van Lin, E. T., Sedelaar, J. M., & Afman, L. A. (2017). A short-term intervention with selenium affects expression of genes implicated in the epithelial-to-mesenchymal transition in the prostate. Oncotarget, 8(6), 10565-10579.

Lippman, S. M., Klein, E. A., Goodman, P. J., Lucia, M. S., Thompson, I. M., Ford, L. G., & Coltman, C. J. (2009). Effect of selenium and vitamin E on risk of prostate cancer and other cancers: the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). JAMA, 301(1), 39-51.

Rayman, M. P., Thompson, A. J., Bekaert, B., Catterick, J., Galassini, R., Hall, E., & … Beckett, G. J. (2008). Randomized controlled trial of the effect of selenium supplementation on thyroid function in the elderly in the United Kingdom. The American Journal of Clinical Nutrition, 87(2), 370-378.

Winther, K. H., Watt, T., Bjørner, J. B., Cramon, P., Feldt-Rasmussen, U., Gluud, C., & Bonnema, S. J. (2014). The chronic autoimmune thyroiditis quality of life selenium trial (CATALYST): study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 15115.

Ansvarsfriskrivning: Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *