Selentillskott och cellgifter hos patienter med livmoderhalscancer

Att ge selenjästtillskott samtidigt som cellgiftsbehandling och strålbehandling ökade effektivt selennivåerna i blodet hos patienter med livmoderhalscancer som hade otillräcklig selenstatus. Selenjästtillskott användes som en tilläggsbehandling till den standardiserade cellgifts- och strålbehandlingen. Det minskade signifikant den hematologiska toxiciteten av cellgifterna (Yang 2023).

Cancer och selen
Varje år får en halv miljon kvinnor diagnosen livmoderhalscancer och 300 000 dör av sjukdomen världen över. I de flesta fall är humant papillomvirus orsaken till sjukdomen (Cohen 2019). Spårelementet selen har antivirala egenskaper. Studier på möss och cellstudier av livmoderhalscancer har visat att olika selenarter har anticancer-effekter vid livmoderhalscancer som uppstått av humant papillomvirus eller av kemiska cancerframkallande ämnen (Jablonska 2021).

I en randomiserad kontrollerad studie rekryterades 104 slumpmässigt utvalda patienter som hade diagnosen livmoder-halscancer, stadie IIB. Patienterna fick 100 mikrogram selenjäst-tabletter (n=50) eller matchande placebo två gånger dagligen (n=54) i fem veckor (Yang 2023).

Alla patienter i båda grupperna fick standardbehandlingen bestående av extern bäckenbestrålning, fem cellgiftsbehandlingar och brachy-terapi (Yang 2023).

Obs: Brachyterapi är strål-behandling med strålningskällan placerad nära kroppsytan eller inuti kroppen.

Effekt av selentillskott på selenstatus i blodet

Vid baslinjen hade de två grupperna i studien liknande låg selenstatus i blodet:

  • Behandlingsgrupp: 58 mikrogram per liter
  • Kontrollgrupp: 60 mikrogram per liter

Obs: Blodselennivåer under 70 mikrogram per liter är bristnivåer (Al-Mubarak 2021).

Efter fem veckors selenjästtillskott registrerade forskarna följande selennivåer i blodet:

  • Behandlingsgrupp: 76 mikrogram per liter
  • Kontrollgrupp: 57 mikrogram per liter

Skillnaden mellan de två grupperna var statistiskt signifikant (Yang 2023).

Effekt av selentillskott på blodtoxiciteten

Behandlingen med selenjäst minskade signifikant förekomsten av grad 3 myelosuppression (48 procent jämfört med 63 procent) jämfört med placebobehandlingen (Yang 2023).

Obs: Myelosuppression är biverkningar av cellgiftsbehandlingar som resulterat i minskad benmärgsaktivitet som leder till lägre koncentrationer av blodplättar, röda blodkroppar och vita blodkroppar.

I en undergrupp av patienter med måttligt väldifferentierad livmoderhalscancer noterade forskarna att förekomsten av trombocytopeni orsakad av den kombinerade kemoradioterapin var signifikant lägre i den experimentella gruppen med selenjästbehandling jämfört med kontrollgruppen (53,8 procent jämfört med 78,9 procent) (Yang 2023).

Obs: Trombocytopeni avser onormalt lågt antal blodplättar i blodet.

Effekt av selentillskott på njur- och leverfunktion

Under studiens gång observerade forskarna inga skador på njurarna eller några negativa effekter på levern i selenjästbehandlingsgruppen (Yang 2023).

De fann heller inga bevis för någon typ av biverkningar inklusive leukopeni, neutropeni, anemi och diarré.

Obs: Leukopeni avser onormalt lågt antal vita blodkroppar (leukocyter). Neutropeni är den medicinska termen för onormalt lågt antal neutrofiler. Neutrofiler är en typ av vita blodkroppar som är viktiga för immunsystemets funktion.

Slutsats: Cellgiftsbehandling och kompletterande selenjästbehandling

Bevisen från denna kliniska studie indikerar att selentillskott minskar de negativa effekterna av cellgifts- och strålbehandling men inte äventyrar den terapeutiska effekten av den kombinerade kemoradioterapin hos patienter med livmoderhalscancer (Yang 2023).

Selenets roll för att förebygga och behandla livmoderhalscancer har ännu inte studerats intensivt. Den befintliga experimentella datan om selen och livmoderhalscancer visar dock att selen kan vara till hjälp för att minska de elakartade effekterna av humana papillomvirusinfektioner (Jablonska 2021).

Källor

Al-Mubarak AA, van der Meer P, Bomer N. Selenium, Selenoproteins, and Heart Failure: Current Knowledge and Future Perspective. Curr Heart Fail Rep. 2021 Jun;18(3):122-131.

Cohen PA, Jhingran A, Oaknin A, Denny L. Cervical cancer. Lancet. 2019 Jan 12;393(10167):169-182.

Jablonska E, Li Q, Reszka E, Wieczorek E, Tarhonska K, Wang T. Therapeutic Potential of Selenium and Selenium Compounds in Cervical Cancer. Cancer Control. 2021 Jan-Dec;28:10732748211001808.

Yang M, Pei B, Hu Q, Li X, Fang X, Huang X, Yang Z, Chen J, He D, Sun G, Lv P, Wang L, Zhang Z, Lai L and Huang C. Effects of selenium supplementation on concurrent chemoradiotherapy in patients with cervical cancer: A randomized, double-blind, placebo-parallel controlled phase II clinical trial. Front. Nutr. 2023;10:1094081.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *