Selenintag och risken för cancer: Två metaanalyser

Blue ribbon for prostate cancer
Trots att miljarder dollar spenderats i kriget mot cancer fortsätter cancer i dess olika former att vara en av de största dödsorsakerna i världen. Behandlingen är dyr. Prognoserna är ofta dåliga. Ändå uppskattar Världs-hälsoorganisationen att ungefär en tredjedel av alla cancerfall kan förhindras genom förändringar i beteendemönster och kostvanor. Ett samband har hittats mellan ökat selenintag och minskad risk för alla cancerformer. När selenintaget ökade minskade den totala risken för cancer (Kuria 2020).

En metaanalys gjord 2020, av populationsbaserade prospektiva studier, visar att selentillskott skyddar mot cancer. De fördelaktiga effekterna av selentillskott varierar dock vid olika typer av cancer. Skillnaderna i effekten av ett selenintag och risken för olika cancerformer har tillskrivits skillnaderna i de olika cancerformernas patofysiologi (Kuria 2020).

Kortfattat visar data från metaanalysen att selen minskar risken för cancer vid de högsta dagliga intagen av selen i de inkluderade studierna.

Resultatet överensstämmer med resultaten från en tidigare studie som visar en skyddande effekt av selen vid höga doser jämfört med låga doser (Cai 2016). En metaanalys från 2018 använde olika metoder för att bedöma exponering av selen, och den visade ingen koppling mellan höga doser av selen jämfört med låga doser av selen (Vinceti 2018).

Selen som skydd mot cancer kan variera vid olika cancerformer

37 observation- och interventionsstudier inkluderades i en metaanalys gjord 2020. Data från denna visade följande samband (Kuria 2020).

Selenintag vid doser över 55 mikrogram per dag förknippades med en minskad risk för alla cancerformer.

De skyddande effekterna av selen på specifika cancerformer varierade.

Vissa cancerformer visade en signifikant minskad risk:

  • Matstrupen
  • Levern
  • Bukspottkörteln
  • Magen

Vissa cancerformer visade en statistiskt icke-signifikant ökad risk:

  • Urinblåsan
  • Brösten

Hudcancer visade först en ökad risk, men det sambandet försvann efter att forskare kontrollerade förvirrande variabler som ålder, BMI och rökning.

Selen och prostatacancer: Metaanalys 2018

I en metaanalys från 2018, där 38 studier ingick, undersöktes sambandet mellan selenintag och risken för prostatacancer. Forskarna drog slutsatsen att selen sannolikt har en skyddande roll mot utveckling av prostatacancer och ett fortskridande till svårare stadier. Forskarna enades om att selentillskott kan föreslås att förebygga prostatacancer (Sayehmiri 2018).

Metaanalysen från 2018 inkluderade data från 36 419 fall och 105 293 så kallade kontroller. Den sammanlagda relativa risken för förhållandet mellan selen och prostatacancer var 0,86. Relativa risker baserades på serum-, plasma- och nagelprover där selennivåerna var 0,69, 0,85 respektive 0,66.

Enligt data från tio studier finns ett samband mellan selenintag, selennivåer och förekomsten av avancerad prostatacancer 0,67.

Observera: En relativ risk på 1,00 skulle ha inneburit att risken för att få prostatacancer var lika hos grupperna med högre selenintagen/selennivåerna och hos grupperna med de lägre selenintagen/selennivåerna. Att den relativa risken var statistiskt signifikant under 1,00 indikerar at en minskad risk för prostatacancer är förknippat med högre selenintag/selennivå.

Selenintag, selenstatus och lungcancer: Cochrane studie

Vid en analys av en Cochrane studie från 2020 drog författarna slutsatsen att selen hos män resulterar i liten eller ingen skillnad alls i uppkomsten av lungcancer och dödligheten i lungcancer (Cortés-Jofré 2020). Deras slutsats är dock baserad på en analys av data från en enda randomiserad kontrollerad studie, SELECT-studien, där ett syntetiskt selenometionintillskott användes istället för ett naturligt selenberikat jästtillskott och där deltagarna i studien hade hög selenstatus vid starten av studien. (medelvärde: 135 mikrogram per liter) (Lippman 2009).

Det finns goda skäl att tro att selenberikadt jästtillskott är att föredra (Richie 2014). Det innehåller flera selentyper utöver selenometionin; andra selentyper än selenometionin kan leda till minskad oxidativ stress och minskad risk för cancer. En eller flera av dessa andra selentyper kan ha cancerskyddande effekter.

Information att ta till sig: Selenintag och cancer

Författarna till metaanlysen om selenintag och risken för cancer skrev:

”Resultaten från vår metaanalys tyder på att selen minskar risken för cancer vid de högsta dagliga intagsnivåerna” (Kuria 2020, sidan 689).

”Ytterligare selen från kosttillskott visade en signifikant skyddande effekt till skillnad mot ett selenintag från enbart mat. Det indikerar att extra intag av annat selen än det enbart via mat kan vara avgörande vid cancerprevention” (Kuria 2020, s. 692).

Källor

Cai X, Wang C, Yu W, et al. Selenium Exposure and Cancer Risk: An Updated Meta-analysis and Meta-regression. Sci Rep. 2016;6:19213.

Cortés-Jofré M, Rueda JR, Asenjo-Lobos C, Madrid E, Bonfill Cosp X. Drugs for preventing lung cancer in healthy people. Cochrane Database Syst Rev. 2020;3(3):CD002141.

Kuria A, Fang X, Li M, et al. Does dietary intake of selenium protect against cancer? A systematic review and meta-analysis of population-based prospective studies. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020;60(4):684-694.

Lippman SM, Klein EA, Goodman PJ, et al. Effect of selenium and vitamin E on risk of prostate cancer and other cancers: the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). JAMA. 2009;301(1):39-51.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, et al. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014;7(8):796-804.

Sayehmiri K, Azami M, Mohammadi Y, Soleymani A, Tardeh Z. The association between Selenium and Prostate Cancer: a Systematic Review and Meta-Analysis. Asian Pac J Cancer Prev. 2018;19(6):1431-1437.

Vinceti M, Filippini T, Del Giovane C, et al. Selenium for preventing cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2018;1(1):CD005195.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *