Serumselenstatus och cancerrisk

På den amerikans sajten, Selen: Fact Sheet for Health Professionals, the US Office of Dietary Supplements, som är en del av myndigheten National Institutes of Health, står det att läsa att selen kan spela en roll i förebyggandet av cancer på grund av följande skäl:

 • Selenets roll i reparationen av DNA
 • Selenets roll i apoptos (celldöd)
 • Selenets roll i det endokrina systemet och immunförsvaret
 • De antioxidativa egenskaperna hos vissa selenoproteiner
Cancer prevention ribbons
Det är inte möjligt att dra några slutsatser om orsakssamband mellan selenintag, selenstatus och förebyggandet av cancer. Flera observationsstudier visar dock ett omvänt förhållande mellan serum-selenstatus och risken för cancer.
Olika selenföreningar har olika effekter på cancer

Bevisen från vetenskapliga studier på effekten av selen i förebyggandet av cancer kan vara förvirrande. Två observationer om selentillskott kan hjälpa till att förklara de förvirrande resultaten från befintliga selen- och cancerstudier:

 1. Det skiljer sig mycket mellan olika selenföreningar och deras förmåga att förebygga cancer. Resultat från studier kan variera beroende på formen av det testade selentillskotten.
 2. Selentillskott kan vara mer effektivt som cancerförebyggande för deltagare med låg selenstatus vid baslinjen (under 100 mikrogram per liter) och mindre effektivt för försökspersonerna med hög selenstatus vid baslinjen (över 135 mikrogram per liter).

Det mest uppenbara exemplet på denna förvirring var när syntetiskt selenometionin uteslutande användes i SELECT-studien (Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial).

 • Flera selenforskare har sagt att det hade varit bättre att testa en naturlig jästförening med högt innehåll av selen, och som innehåller flera olika former av organiskt bundet selen – förutom selenometionin, exempelvis selenocystein och metyl-selenocystein.
 • Dessutom skulle det ha varit bättre att testa selen på deltagarna i studien som hade en lägre serumkoncentration vid baslinjen (SELECT-studien: Medelvärdet låg på 135 mikrogram per liter serumselen).

Richie et al. (2014) har i en direkt jämförande studie visat att jästtillskott med högt innehåll av selen är förknippat med signifikanta minskningar av biomarkörer i blodet för oxidativ stress medan selenometionin-tillskott inte är det. Resultaten från Richie-studien tyder på att det inte är selenometionin utan istället andra selenhaltiga föreningar som står för minskningen av oxidativ stress.

En granskning från 2019 gjord av Tan et al. föreslår att rätt selenföreningar, under rätt omständigheter, kan vara potenta anticancermedel.

Omvänd relation mellan selenintag och total cancerrisk

I en metaanalys och systematisk granskning från 2020, fann Kuria et al. ett omvänt förhållande mellan selenintag och total cancerrisk efter att de hade justerat parametrarna för potentiellt förvirrande faktorer som ålder, BMI och rökning. Deras resultat antydde att selen skyddar mot cancer totalt sett, och man kan förvänta sig att selenets anticancereffekter varierar med cancerformerna.

En genomgång av observationsstudier har visat ett omvänt samband mellan selenstatus och risken för kolorektal-, prostata-, lung-, urinblåse-, hud- och matstrupscancer samt magcancer (Dennert 2011).

En metaanalys från 2016 som innefattade 69 observationsstudier har visat att exponeringen av selen har olika effekter på olika typer av cancer. Högre exponering av selen är förknippad med minskad risk för bröstcancer, lungcancer, matstrupscancer, magcancer och prostatacancer men det var inte förknippad med minskad förekomst av kolorektal cancer, urinblåscancer och hudcancer (Cai 2016).

En metaanalys från 2011 undersökte den förebyggande effekten av selentillskott på cancer i nio randomiserade kontrollerade studier med 32 110 deltagare i tillskottsgrupper och 120 428 deltagare i placebogrupper (Lee 2011).

De samlade uppgifterna från de nio randomiserade kontrollerade studierna visade att selentillskott ensamt hade en övergripande förebyggande effekt på cancerincidensen. Den relativa risken med selentillskott var statistiskt signifikant 0,76, vilket innebär att den relativa risken var 24 procent mindre i tillskottsgrupperna än i placebogrupperna (Lee 2011).

Studiens författare drog slutsatsen att det finns bevis för intag av selentillskott i förebyggandet av cancer i populationer med låg basnivå av selen och i populationer med hög risk för cancer (Lee 2011).

Selentillskott och prostatacancer

Resultat från den randomiserade kontrollerade Nutritional Prevention of Cancer Trial i USA visade att ett intag av 200 mikrogram selen per dag av ett selenjästpreparat med högt innehåll av selen var associerat med 52–65 procent lägre risk för prostatacancer (Duffield-Lillico 2003). Anticancereffekten var starkast hos män som hade en serumkoncentration vid baslinjen på 121 mikrogram per liter.

2018 gjordes en metaanalys och systematisk granskning av 38 studier med 36 419 fall och 105 293 kontroller. Sayehmiri et al, säger att de fann ett sammanlagt relativt risksamband mellan selen och prostatacancer på 0,86, vilket innebär att högre selenstatus gav en statistiskt säkerställd lägre risk för prostatacancer med 14 procent.

 • Fallkontrollstudier: Minskad risk 11 procent
 • Kohortstudier: Minskad risk 23 procent
 • Randomiserade kontrollerade studier: Minskad risk 10 procent

I tio studier av selenstatus och avancerad prostatacancer var den relativa risken för avancerad prostatacancer 33 procent lägre med högre selenstatus (Sayehmiri 2018).

I en systematisk granskning och metaanalys från 2012 av 12 studier med totalt 13 254 deltagare och 5007 fall av prostatacancer, fann Hurst et al. att risken för prostatacancer minskade med ökad plasma/serum-selenstatus från 60 mikrogram per liter och upp till 170 mikrogram per liter.

Serumselenstatus och olika typer av cancer
Bröstcancer

I en prospektiv kohortstudie tog forskare blodprover från 538 kvinnor som fick diagnosen en första primär invasiv bröstcancer. Varje patient delades in i fyra grupper (kvartiler) beroende på serumselennivåerna i hela kohorten. Forskarna följde patienterna från diagnos till dödsfall eller till sista kända datum då de levde (genomsnittlig uppföljning 7,9 år).

Den 10-åriga statistiska sammanräknade överlevnadsgraden var 65,1 procent för kvinnor i den lägsta kvartilen av serumselen (52,1–76,7 mikrogram per liter), jämfört med 86,7 procent för kvinnor i den högsta kvartilen (94,7–171,5 mikrogram per liter). Skillnaden var statistiskt signifikant (Szwiec 2021).

I en studie där 1066 fall av bröstcancer jämfördes med en kontrollgrupp angående deras pre-diagnostiska serumselennivåer, fann forskare en lägre total dödlighet bland kvinnor i den högsta serum-selenkvartilen jämfört med den lägsta serum-selenkvartilen. Riskförhållandet var 0,63, vilket indikerar en minskning på 37 procent som är förknippad med högre serum-selenstatus (Sandsveden 2020).

Livmoderhalscancer

Serumselen-nivåerna i livmoderhalscancerfall var signifikant lägre än i kontrollerna; undergruppsanalys visade konsekventa resultat (He 2017).

Kolorektal cancer

Serumkoncentrationer av selen är lägre hos patienter med kolorektal cancer (Nawi 2019; Al-Ansari 2020).

Cancer i struphuvudet

I en prospektiv studie på 296 patienter som diagnostiserats med cancer i struphuvudet var den femåriga överlevnadsgraden efter diagnos, 82 procent för individer i den högsta kvartilen av serum-selenstatus (över 66,8 mikrogram per liter) och för individer i den lägsta kvartilen var siffran 28,6 procent (under 50,0 mikrogram per liter) (Lubinski 2018).

Cancer i mun och svalg

I en fallkontrollstudie av 235 mun- och svalgcancerfall och 406 kontroller fann forskare att de i den högsta tertilen av serum-selenstatus var associerad med signifikant lägre risk för cancer än de i den lägsta tertilen av serum-selenstatus. Forskarna drog slutsatsen att serum-selennivåer kan vara signifikant associerade med oral cancerrisk (Bao 2020).

Prostatacancer

Två metaanalyser av fallkontrollstudier har visat ett omvänt samband mellan risken för prostatacancer och högre serumkoncentrationer i serum, vilket tyder på en möjlig skyddande roll med selen (Cui 2017; Sayehmiri 2018).

Slutsatser: Selen för att minska risken för cancer

Juryn har fortfarande inte bestämt sig. Bevisen från observationsstudier är starkare än bevisen från randomiserade kontrollerade studier. En stor anledning till bristande överensstämmelse är användningen av 100 procent syntetiskt selenometionin i SELECT-studien.

På sajten, Selenium: Fact Sheet for Health Professionals, finns det ett kvalificerat hälsopåstående för livsmedel och kosttillskott som innehåller selen som säger att även om “vissa vetenskapliga bevis tyder på att konsumtionen av selen kan minska risken för vissa former av cancer … har FDA bestämt att detta bevis är begränsat och inte avgörande.”

Mer forskning behövs för att avgöra om selentillskott kan hjälpa till att förhindra olika former av cancer.

Selenjästtillskottet med högt seleninnehåll med dess otaliga selenarter verkar vara att föredra i cancerförebyggande syfte.

Det är svårt att uppskatta selenintaget, så det kan vara viktigt att testa sin serumsenselen-status.

Hittills visar det bästa bevisen en gynnsam effekt av serumselenstatus i ett intervall från 100 till cirka 170 mikrogram per liter.

Källor

Al-Ansari RF, Al-Gebori AM, Sulaiman GM. Serum levels of zinc, copper, selenium and glutathione peroxidase in the different groups of colorectal cancer patients. Caspian Journal of Internal Medicine. 2020 ;11(4):384-390.

Bao X, Yan L, Lin J, Chen Q, Chen L, Zhuang Z, Wang R, Hong Y, Qian J, Wang J, Chen F, Liu F, Wang J, He B. Selenoprotein genetic variants may modify the association between serum selenium and oral cancer risk. Oral Dis. 2020 Apr 8.

Cai X, Wang C, Yu W, Fan W, Wang S, Shen N, Wu P, Li X, Wang F. Selenium Exposure and Cancer Risk: An Updated Meta-analysis and Meta-regression. Sci Rep. 2016 Jan 20;6:19213.

Cui Z, Liu D, Liu C, Liu G. Serum selenium levels and prostate cancer risk: A MOOSE-compliant meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2017 Feb;96(5):e5944.

Dennert G, Zwahlen M, Brinkman M, Vinceti M, Zeegers MP, Horneber M. Selenium for preventing cancer. Cochrane Database Syst Rev 2011:CD005195.

Duffield-Lillico AJ, Dalkin BL, Reid ME, Turnbull BW, Slate EH, Jacobs ET, et al. Selenium supplementation, baseline plasma selenium status and incidence of prostate cancer: an analysis of the complete treatment period of the Nutritional Prevention of Cancer Trial. BJU Int 2003;91:608-12.

He D, Wang Z, Huang C, Fang X, Chen D. Serum Selenium Levels and Cervical Cancer: Systematic Review and Meta-Analysis. Biol Trace Elem Res. 2017 Oct;179(2):195-202.

Hurst R, Hooper L, Norat T, Lau R, Aune D, Greenwood DC, Vieira R, Collings R, Harvey LJ, Sterne JA, Beynon R, Savović J, Fairweather-Tait SJ. Selenium and prostate cancer: systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr. 2012 Jul;96(1):111-22.

Kuria A, Fang X, Li M, Han H, He J, Aaseth JO, Cao Y. Does dietary intake of selenium protect against cancer? A systematic review and meta-analysis of population-based prospective studies. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020;60(4):684-694.

Lee EH, Myung SK, Jeon YJ, Kim Y, Chang YJ, Ju W, Seo HG, Huh BY. Effects of selenium supplements on cancer prevention: meta-analysis of randomized controlled trials. Nutr Cancer. 2011 Nov;63(8):1185-95.

Lubiński J, Marciniak W, Muszynska M, Jaworowska E, Sulikowski M, Jakubowska A, Kaczmarek K, Sukiennicki G, Falco M, Baszuk P, Mojsiewicz M, Kotsopoulos J, Sun P, Narod SA, Lubiński JA. Serum selenium levels and the risk of progression of laryngeal cancer. PLoS One. 2018 Jan 5;13(1):e0184873.

Nawi AM, Chin SF, Azhar Shah S, Jamal R. Tissue and Serum Trace Elements Concentration among Colorectal Patients: A Systematic Review of Case-Control Studies. Iran J Public Health. 2019 Apr;48(4):632-643.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, Sinha R, Neidig W, Liao J, Lengerich EJ, Berg A, Hartman TJ, Ciccarella A, Baker A, Kaag MG, Goodin S, DiPaola RS, El-Bayoumy K. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):796-804.

Sandsveden M, Nilsson E, Borgquist S, Rosendahl AH, Manjer J. Prediagnostic serum selenium levels in relation to breast cancer survival and tumor characteristics. Int J Cancer. 2020 Nov 1;147(9):2424-2436.

Sayehmiri K, Azami M, Mohammadi Y, Soleymani A, Tardeh Z. The association between selenium and prostate cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Asian Pac J Cancer Prev. 2018 Jun 25;19(6):1431-1437

Szwiec M, Marciniak W, Derkacz R, Lubinski J, et al. Serum selenium level predicts 10-year survival after breast cancer. Nutrients. 2021;13:953.
Tan HW, Mo HY, Lau ATY, Xu YM. Selenium Species: Current Status and Potentials in Cancer Prevention and Therapy. Int J Mol Sci. 2018;20(1):75.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *