Selentillskott och anti-age effekter

Utvecklingen av åldersrelaterade sjukdomar tycks vara nära kopplad till omfattningen av skada som tillfogas cellerna av oxidativ stress. Forskare definierar oxidativ stress som skador på proteiner, nukleinsyror och lipider orsakade av en obalans mellan skadliga reaktiva syrearter (ofta kallade fria radikaler) och kroppens antioxidativa försvar (Alehagen 2021).

Elderly couple on the beach
Vi vill vara så unga som möjligt så länge som möjligt i livet. Att säkerställa att vi har ett optimalt intag av selen är förknippat med skydd mot flera aspekter av åldrande.

En genomgång av relevant forskningslitteratur 2021 visar följande resultat (Alehagen 2021):

– Optimal selenstatus är nödvändigt för syntesen av de antioxidativa selenenzymerna: glutationperoxidaserna och tioredoxinreduktaserna.

– Brist på selen hos äldre individer tycks öka risken för att utveckla åldersrelaterade sjukdomar; kroniska inflammationer, hjärt-kärlsjukdomar, cancer och neurodegenerativa sjukdomar.

– Selentillskott för att uppnå optimal selenstatus kan hjälpa till att omforma biokemiska och fysiologiska förändringar som följer med åldrandet:

  • förbättra immunförsvaret
  • tillföra metabolisk homeostas
  • ge ett antioxidantförsvar
  • minska toxicitet av tungmetaller (Alehagen 2021).
Fördelarna med lämplig selenstatus hos äldre
Selen och åldrande: Biokemiska mekanismer
Kronisk inflammation och oxidativ stress

Det verkar som om oxidativ stress, inflammation och åldrande interagerar med varandra på komplexa sätt. Kronisk inflammation hos äldre representerar en riskfaktor för flera sjukdomar inklusive cancer, hjärt-kärlsjukdomar och demens (Alehagen 2021).

Tillskott med selen verkar förbättra antioxidantkapaciteten och lindra inflammation (Hariharan 2017).

I den svenska kliniska KiSel-10-studien var tillskott med en kombination av organiskt selen och coenzym Q10 associerat med en förbättring av antioxidantkapaciteten och lindring av inflammation (Alehagen 2018).

Kardiovaskulär sjukdom

I BIOSTAT-CHF:s prospektiva observationskohortstudie hade hjärtsviktspatienter med brist på selen (definierat som serumselenstatus under 70 mikrogram/L) sämre funktionsklass i New York Heart Association (NYHA), allvarligare tecken på hjärtsvikt, mindre träningskapacitet, och lägre livskvalitet än hjärtsviktspatienter med högre plasmaselen. Selenbrist var också associerad med högre frekvens av sjukhusvistelser för hjärtsvikt eller dödlighet av alla orsaker. Hjärtsviktspatienter med serumselenstatus mellan 70 och 100 mikrogram/L hade liknande negativa samband; detta tyder på att serumselenstatus under 100 mikrogram/L kan anses vara onormalt (Bomer 2020).

Forskare i Malmö Förebyggande Medicin, har i en prospektiv kohortstudie innefattande 4366 individer som följdes under 9,3 år (8,3–11 år) fastställt plasmaselenoprotein-P-koncentrationer. Där drogs slutsatsen att risken för dödlighet av alla orsaker, kardiovaskulär mortalitet och en första kardiovaskulär händelsen var alla omvänt relaterade med plasmakoncentrationen av selenoprotein-P (Schomburg 2019).

I KiSel-10-studien observerade forskare en signifikant minskad dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar hos äldre studiedeltagare (>70 år) som fick tillskott av 200 mikrogram selen per dag under fyra år. Den genomsnittliga baslinjens plasmaselenkoncentration i KiSel-10-studien var ganska låg: 67,1 mikrogram/L (Alehagen 2013).

Neurodegenerativa sjukdomar

Åldrande verkar vara den viktigaste riskfaktorn för att utveckla Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.

Oxidativ stress och mitokondriell dysfunktion har föreslagits som orsakssamband mellan åldrande och neurodegenerativa sjukdomar (Alehagen 2021).

Antioxidativa selenenzymer försvarar mot oxidativ stress; följaktligen kan otillräcklig selenstatus öka risken för att utveckla dessa sjukdomar (Aaseth 2016). Förhöjda nivåer av fria radikaler kan spela en roll i sjukdomsförändringen för Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom (Alehagen 2021).

Cancer

Epidemiologiska studier utförda i Europa, USA, Kina och Japan har visat att selen har en betydande skyddande roll vid cancer (Alehagen 2021).

Bristfälligt intag av selen verkar vara förknippat med en ökad risk för cancer hos äldre personer. Kopplingen kan vara det mindre skyddet mot oxidativ stress och inflammation i som låg selenstatus ger. Mekanismerna för selenskydd mot cancer är dock ännu inte kända (Alehagen 2021).

En metaanalys från 2020 drog slutsatsen att ett dagligt selenintag över 55 mikrogram var associerat med minskad risk för cancer (Kuria 2020).

Nedsatt njurfunktion

Låg selen- och selenoprotein P-status verkar vara associerat med nedsatt njurfunktion (Reinhardt 2015). Äldre individer lider ofta av glomerulär eller tubulär dysfunktion och uppenbar njursvikt (Aaseth 2021; Denic 2016).

Kombinerat tillskott med selen och coenzym Q10 har visat sig förbättra njurfunktionen hos äldre personer med selenbrist (Alehagen 2020).

Slutsats: Selen och åldrande

Biologiskt åldrande är en komplex process som involverar molekylär skada, metabol obalans och förändringar i immunförsvaret, vilket resulterar i ökad mottaglighet för sjukdomar och miljöpåfrestningar.

Brist på selen är nära förknippat med mänskligt åldrande och åldersrelaterade sjukdomar.

Mekanismerna relaterade till selenbrist och åldrande är oxidativ skada och kronisk inflammation associerat med fria radikaler.

Kosten och kompletterande selentillskott är viktigt i skyddet mot åldersrelaterade sjukdomar som förmedlas via immunsvaret.

Det finns fortfarande motstridiga bevis angående ett samband mellan selenintag och status och cancer och hjärt-kärlsjukdom.

Med avseende på utvecklingen av cancer verkar det som om ett bristfälligt intag av selen med efterföljande otillräcklig syntes av funktionella selenoproteiner och mindre skydd mot oxidativ stress och inflammation spelar en viktig roll.

Kostintaget av selen varierar avsevärt från region till region i världen, beroende på innehållet av selen i jorden och i maten.

Uppskattningen för en optimal hälsofördel med selen är en plasma/serumselenstatus på 125 mikrogram/L (Rayman 2020).

Källor

Aaseth J, Alexander J, Bjorklund G, Hestad K, Dusek P, Roos PM, Alehagen, U. Treatment strategies in Alzheimer’s disease: a review with focus on selenium supplementation. Biometals. 2016;29:827-839.

Aaseth J, Alexander J, Alehagen U, et al. The Aging Kidney-As Influenced by Heavy Metal Exposure and Selenium Supplementation. Biomolecules. 2021;11(8):1078.

Alehagen U, Opstad TB, Alexander J, Larsson A, Aaseth J. Impact of selenium on biomarkers and clinical aspects related to ageing: A review. Biomolecules. 2021;11(10):1478.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Brismar K, Larsson A. Selenium and Coenzyme Q10 supplementation improves renal function in elderly deficient in selenium: observational results and results from a subgroup analysis of a prospective randomised double-blind placebo-controlled trial. Nutrients. 2020 Dec 9;12(12):3780.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLoS ONE. 2018;13:e0193120.

Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Int J Cardiol. 2013 Sep 1;167(5):1860-6.

Al-Mubarak AA, van der Meer P, Bomer N. Selenium, selenoproteins, and heart failure: current knowledge and future perspective. Curr Heart Fail Rep. 2021;18(3):122-131.

Bomer N, Grote Beverborg N, Hoes MF, Streng KW, Vermeer M, Dokter MM, IJmker J, Anker SD, Cleland JGF, Hillege HL, Lang CC, Ng LL, Samani NJ, Tromp J, van Veldhuisen DJ, Touw DJ, Voors AA, van der Meer P. Selenium and outcome in heart failure. Eur J Heart Fail. 2020 Aug;22(8):1415-1423.

Denic A, Glassock RJ, Rule AD. Structural and functional changes with the aging kidney. Adv Chronic Kidney Dis. 2016 Jan;23(1):19-28

Gonzalez, S, Huerta JM, Fernandez S, Patterson AM, Lasheras C. Life-quality indicators in elderly people are influenced by selenium status. Aging Clin. Exp. Res. 2007;19:10-15.

Hariharan S, Dharmaraj S. Selenium and selenoproteins: its role in regulation of inflammation. Inflammopharmacology. 2020 Jun;28(3):667-695.

Johansson, P, Dahlstrom O, Dahlstrom U, Alehagen, U. Improved health-related quality of life, and more days out of hospital with supplementation with selenium and coenzyme q10 combined. results from a double blind, placebo-controlled prospective study. J. Nutr. Health Aging. 2015;19:870-877.

Kuria A, Tian H, Li M, Wang Y, Aaseth JO, Zang J, et al. Selenium status in the body and cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020;1–10.

Kuria A, Fang X, Li M, Han H, He J, Aaseth JO, Cao Y. Does dietary intake of selenium protect against cancer? A systematic review and meta-analysis of population-based prospective studies. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2020;60(4):684-694.

Rayman MP. Selenium intake, status, and health: a complex relationship. Hormones (Athens). 2020 Mar;19(1):9-14.

Reinhardt W, Dolff S, Benson S, Broecker-Preuß M, Behrendt S, Hög A, Führer D, Schomburg L, Köhrle J. Chronic Kidney Disease Distinctly Affects Relationship Between Selenoprotein P Status and Serum Thyroid Hormone Parameters. Thyroid. 2015 Oct;25(10):1091-6.

Schomburg L, Orho-Melander M, Struck J, Bergmann A, Melander O. Selenoprotein-P deficiency predicts cardiovascular disease and death. Nutrients. 2019;11(8):1852.

Zhang J, Taylor EW, Bennett K, Saad R, Rayman MP. Association between regional selenium status and reported outcome of COVID-19 cases in China. Am J Clin Nutr. 2020;111(6):1297–1299.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *