Selen och giftiga metaller och den åldrande njuren

Hos individer äldre än 50–60 år minskar njurarnas glomerulära filtrationshastighet med stigande ålder. Den glomerulära filtrationshastigheten är ett mått på hur väl dina njurar fungerar. I dina njurar finns det små filter (kallade glomeruli) som tar bort avfall och överflödig vätska från blodet.

Jan Aaseth
Jan Aaseth är en norsk läkare och professor som forskat i endokrinologi, toxikologi och medicinsk biokemi. Här sammanfattar vi hans genomgång av sambandet mellan selenstatus, tungmetalltoxicitet och njurarna.

Exponering för giftiga metaller – kvicksilver, kadmium, bly – kan vara skadligt för njurarna hos vuxna. Följaktligen kan exponering för giftiga metaller påverka individer med reducerad glomerulär filtrationshastighet ännu mer negativt.

Professor Jan Aaseth och ett team med forskare har granskat tillgänglig forskningsdata. Deras resultat visar följande samband (Aaseth 2021):

Äldre individer mer mottagliga för exponering av giftiga metaller

Friska äldre personer är för det mesta kapabla att bibehålla normal njurfunktion. Men speciellt efter 70 års ålder sker fysiologiska förändringar i njurarna.

Åldrande njurar förlorar en del av sin funktionella reserv. Eftersom den funktionella reserven går förlorad har njurarna en minskad förmåga att svara på exponeringar från giftiga metaller i miljön och minskad förmåga att eliminera giftiga ämnen (Aaseth 2021).

Åldrande och nedgången av skyddande antioxidantenzymer

Aaseth et al citerar studier som indikerar att åldrande är förknippat med ett minskande uttryck av följande antioxidantenzymer (Aaseth 2021):

 • superoxiddismutaserna
 • katalasenzymerna
 • de selenberoende glutationperoxidaserna

Den minskade skyddsaktiviteten hos dessa enzymer mot oxidativ skada orsakad av skadliga fria radikaler kan leda till ytterligare ökningar av oxidativ stress och cellulärt åldrande. Det är en ond cirkel.

Exponering för kvicksilver, kadmium eller bly, även på en låggradig skala, har visat sig påverka antioxidativa enzymsystem negativt. Exponering för giftiga metaller kan främja åldersrelaterade organförändringar, särskilt i njurarna (Aaseth 2021).

Åldrande relaterat till oxidativ stress

Aaseth et al noterar att åldrande verkar vara förknippat med ökade nivåer av oxidativ stress, definierat som en obalans mellan skadliga fria radikaler (för det mesta reaktiva syreföreningar) och skyddande antioxidanter. Denna obalans i cellerna kännetecknas av en ökad produktion av fria radikaler och/eller av minskad effektivitet av antioxidanter för avlägsnandet av de fria radikalerna (Aaseth 2021).

Selen relaterat till förbättrad antioxidantaktivitet

Selentillskott har visat sig öka cellernas antioxidantenzymaktivitet och förstärka cellernas antioxidantkapacitet. I synnerhet är selentillskott associerat med ökad antioxidantenzymaktivitet, till exempel aktiviteten hos selenberoende antioxidant-glutationperoxidas-enzymer (Aaseth 2021).

Selenoenzymet GPX-3 (glutationperoxidas-3) bildas i njurarna och hittas ackumulerat i membranet som omger njurens proximala tubuli. Selentillskott är associerat med en ökning av serumkoncentrationen av GPX3 (Aaseth 2021).

Selentillskott och minskad oxidativ stress hos svenska pensionärer

Data från KiSel-10-studien, en randomiserad kontrollerad studie av äldre svenskar (medelålder: 78 år; intervall 70–88 år) har visat ett statistiskt signifikant samband mellan låg selenstatus (67,1 mikrogram per liter eller lägre) och en åldersrelaterad minskning av njurfunktionen (Alehagen 2021).

 • Deltagarna i KiSel-10-studien fick 200 mikrogram organiskt selen och 2×100 milligram Q10 per dag eller motsvarande placebo under fyra år.
 • Det kombinerade tillskottet var associerat med en signifikant förbättrad njurfunktion jämfört med placebotillskottet.
 • Forskarna i KiSel-10-studien tillskrev förbättringen av njurarnas funktion till den optimerade funktionen av antioxidativa selenoenzymer som till exempel glutationperoxidaserna och tioredoxinreduktaserna.

Varning: Aaseth et al noterar att överkonsumtion av selen – över cirka 300 mikrogram per dag – kan ha pro-oxidativa effekter och kan vara associerat med ökad risk för typ 2-diabetes (Aaseth 2021).

Notera: Selenforskaren professor Lutz Schomburg, Berlin, Tyskland, har förklarat att sambandet mellan högre selenstatus och ökad diabetesrisk med största sannolikhet beror på att diabetes orsakar ökad selenoprotein P-syntes och förhöjda selenkoncentrationer i blodet snarare än tvärtom (Schomburg 2020).

Låg selenstatus och avancerad njursjukdom

Annan forskning har visat följande samband (Aaseth 2021):

 • Patienter med avancerad njursjukdom har vanligtvis lågt serumselen (Aaseth 2021).
 • Patienter i hemodialys har låga selennivåer i serum, troligen på grund av minskat bibehållande av selen orsakad av kronisk oxidativ stress.
 • Patienter med njursjukdom i slutstadiet, som har låga selenvärden i serum, (mindre än 63 mikrogram per liter) har visat sig ha en ökad risk att dö, jämfört med patienter med normalt eller högt selen (över 118 mikrogram per liter).
Slutsats: Optimal selenstatus behövs för en hälsosam njurfunktion
 • Exponering för kvicksilver, bly och kadmium är giftigt.
 • Kvicksilver, bly och kadmium kan bindas och avgiftas av selenföreningar.
 • Administrering av selen till individer som exponerats för kvicksilver har visat sig minska svårighetsgraden av kvicksilvrets toxiska effekter.
 • Tillgängliga forskningsdata har visat ett tydligt samband mellan förekomsten och svårighetsgraden av njursjukdom och exponering för kvicksilver, bly och kadmium (Aaseth 2021).
 • Med tanke på att kvicksilver, bly och kadmium är vanliga i miljön och med tanke på att dessa metaller har toxiska effekter, behöver vi mer forskning om selenföreningarnas skyddande roll (Aaseth 2021).
Källor

Aaseth J, Alexander J, Alehagen U, Tinkov A, Skalny A, Larsson A, Crisponi G, Nurchi VM. The Aging Kidney-As Influenced by Heavy Metal Exposure and Selenium Supplementation. Biomolecules. 2021 Jul 22;11(8):1078.

Alehagen, U.; Aaseth, J.; Alexander, J.; Brismar, K.; Larsson, A. Selenium and Coenzyme Q10 supplementation improves renal function in elderly deficient in selenium: observational results and results from a subgroup analysis of a prospective randomised double-blind placebo-controlled trial. Nutrients. 2020;12:3780.

Schomburg L. The other view: the trace element selenium as a micronutrient in thyroid disease, diabetes, and beyond. Hormones (Athens). 2020 Mar;19(1):15-24.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *