Selenstatus och Covid-19-patienter

Patienter med allvarlig covid-19-sjukdom har signifikant lägre koncentrationer av selen och selenoprotein P och signifikant högre nivåer av oxidativ stress. Det vill säga, det sker en mer intensiv bildning av skadliga fria radikaler hos patienter med svårare covid-19 (Skesters 2022).

Corona virus
En tillräcklig tillgång på selen, zink och vitamin-D är avgörande som skydd mot coronavirus och andra virusinfektioner. Här visar Skesters et al att covid-19-patienter har signifikant lägre nivåer av plasmaselen och selenoprotein P och signifikant högre nivåer av oxidativ stress.

Notera: Oxidativ stress är den biomedicinska termen för en obalans mellan en aktivitet av skadliga fria radikaler och en skyddande antioxidantaktivitet. Selen är en nyckelkomponent i antioxidantselenoproteiner som glutationperoxidaser och tioredoxinreduktaser.

Selen och selenoprotein P:s roll i covid-19 sjukdom

Forskare har undersökt vilken roll selen kan spela för att minska svårighetsgraden och dödligheten i covid-19-infektion. Studier har visat ett nära samband mellan låg selenstatus, selenoprotein P-brist, oxidativ stressnivå och uppkomsten av sjukdom, svårighetsgrad och prognos för covid-19 (Skesters 2022).

 • Selenbrist är förknippat med ett försvagat immunsvar mot virus och med ökad virulens hos vissa virus, inklusive coronavirus.
 • Virusinfektioner är förknippade med ökad produktion av reaktiva syreämnen (fria radikaler).
 • Oxidativ stress kan anses vara en nyckelegenskap för virusinfektioner.
 • Produktionen som de fria radikalerna känner som reaktiva syreämnen kan förbättra reproduktionen av virus.
Selenbrist och nedsatt immunfunktion och högre förekomst av covid-19
 • Selen ingår i 25 kända selenoproteiner med olika biologiska funktioner i kroppen.
 • Tillräckligt intag av selen är viktigt för immunsystemets funktion och för antioxidanternas försvarsfunktioner.
 • Selenoprotein P är ett av de viktigaste selenoproteinerna. Det är den primära transportören av selen i blodcirkulationen.
Studie av nivåerna av selen, selenoprotein P och oxidativ stress hos covid-19 patienter

Skesters et al undersökte blodplasmanivåerna av selen och selenoprotein P och malondialdehyd (en biomarkör för oxidativ stress) hos 40 akut sjuka covid-19-patienter och hos 80 patienter efter covid-19-sjukdomen.

Selennivåer i plasma
 • Studiedata visade att selenhalten i blodet hos patienter som haft covid-19-infektion liknade de lägre selennivåerna i blodet hos friska lettiska medborgare, det vill säga i intervallet 84,6 mikrogram per liter till 88,2 mikrogram per liter.
 • Selenhalten hos de akut sjuka covid-19-patienterna minskade däremot signifikant jämfört med postcovid-patienterna: 69,7 mikrogram per liter.
 • Hos akut sjuka covid-19-patienter som behandlades på intensivvårdsavdelningen (snarare än på vanliga sjukhusavdelningar) var selennivåerna i plasma så låga som 59,3 mikrogram per liter.

Notera: Det finns vissa bevis som tyder på att plasma/serum selennivåer under 70 mikrogram per liter tyder på selenbrist, plasma/serum selennivåer under 100 mikrogram per liter är suboptimala nivåer och plasma/serumnivåer runt 125 mikrogram per liter är optimala för god hälsa (Al-Mubarak 2021; Rayman 2020).

Plasma selenoprotein P nivåer
 • Studiedata visade att innehållet av selenoprotein P i plasma var 4,5 mg/ml för de akut sjuka patienterna och i intervallet 5,5 mg/ml till 6,8 mg/ml för postcovid-patienter.
 • Forskning har visat att selenoprotein P spelar en avgörande roll i neurologiskt skydd under perioder med hög oxidativ stress (Skesters 2022).
Plasma malondialdehyd nivåer
 • Studiedata visade på extremt höga nivåer av malondialdehyd – en biomarkör för oxidativ stress – i båda grupperna av patienter, akut sjuka covid-19 patienter och postcovid-patienter.
 • I alla covid-19 patientgrupper var plasmanivåerna av malondialdehyd många gånger högre än nivåerna hos friska individer.
Diskussion om selen och covid-19 studieresultat

Skesters och forskargruppen förmedlade studieresultaten enligt följande:

 • Plasmakoncentrationerna av selen och selenoprotein P hos de akut sjuka covid-19-patienterna var låga respektive extremt låga.
 • Plasmakoncentrationen av selen hos de akut sjuka covid-19-patienterna på intensivvårdsavdelningen var katastrofalt låga.
Map of USA
Chen et al genomförde en studie som jämförde covid-19-dödligheten i USA med geokemiska koncentrationer av spårelementet zink på regional basis. Deras analys visade ett signifikant omvänt samband mellan regional zinkkoncentration och dödlighetsfrekvensen i covid-19. De observerade en ökad risk för dödsfall av covid-19 i län med den lägsta koncentrationen av zink i ytjordar.

Skesters och hans kollegor drog slutsatsen att det är mycket viktigt att upptäcka denna selen- och selenoproteinbrist i covid-19 patienter, särskilt hos patienter som vårdas på intensiven. Brist på selen och selenoprotein P är relaterad till en övergripande antioxidantbrist i immunsystemets processer i kroppen (Skesters 2022).

I en separat studie visade Chen et al att lågt innehåll i jorden av spårämnet zink också är associerat med ökad risk för dödsfall i covid-19 (Chen 2022).

Slutsats: Selen och Covid-19

Skesters et al har kommit fram till att det finns ett behov av organiska selenpreparat och naturliga antioxidanter som kan användas som tilläggsbehandling i förebyggande syfte, vid sjukdom och tillfrisknande (Skesters 2022).

I detta sammanhang är det värt att notera att Richie et al har visat att tillskott med selenberikad jäst signifikant minskade biomarkörnivåerna av oxidativ stress hos friska män medan tillskott med ren selenometionin inte gjorde det. Deras resultat tyder på att det finns andra seleninnehållande föreningar i selenberikade jästprodukter än selenometionin som kan förklara minskningen av oxidativ stress (Richie 2014).

Källor

Al-Mubarak AA, van der Meer P, Bomer N. Selenium, selenoproteins, and heart failure: current knowledge and future perspective. Curr Heart Fail Rep. 2021;18(3):122-131.

Chen Y, Ma ZF, Yu D. Geographical distribution of trace elements (selenium, zinc, iron, copper) and case fatality rate of COVID-19: a national analysis across conterminous USA. Environ Geochem Health (2022). https://doi.org/10.1007/s10653-022-01204-0.

Rayman MP. Selenium intake, status, and health: a complex relationship. Hormones (Athens). 2020 Mar;19(1):9-14.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, et al. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014;7(8):796-804.

Skesters A, Kustovs D, Lece A, Moreino E, Petrosina E, Rainsford KD. Selenium, selenoprotein P, and oxidative stress levels in SARS-CoV-2 patients during illness and recovery. Inflammopharmacology. 2022 Feb 14:1–5.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *