Selen – livslängd och åldrande

Det finns anmärkningsvärda regionala variationer i blodselenkoncentrationerna hos äldre personer. Skillnaderna varierar från 66 mikrogram per liter i Brasilien och i Turkiet till 126 mikrogram per liter i Japan. Att ha under 85 mikrogram per liter är lågt. Ett önskvärt värde anses vara mellan 125 och 135 mikrogram per liter.

Alla vill vi vara unga och friska. Och helst friska så sent i livet som det bara går. Åldrandet är oundvikligt, men hur kan vi fördröja åldrandes biokemiska och fysiologiska konsekvenser?

 • Motion?
 • Kaloribegränsning?
 • Intag av mikronäringsämnen?

Selenstatus och äldre personers hälsa

Författarna till en översiktsartikel från 2019 har funnit att det generellt sett finns ett omvänt orsakssamband mellan ålder och blodselennivåer. Högre ålder är förknippat med lägre selenkoncentrationer i blodet (Robberecht 2019).

Otillräckligt intag av selen via kosten och låg selennivå (mindre än 85 mikrogram per liter blod) kan öka risken för ohälsa (Robberecht):

 • oxidativ stress (= obalans mellan skadliga fria radikaler och skyddande antioxidanter)
 • förstörelse av nervceller (neuroner)
 • demens

Selenstatus, biologiska och sociala faktorer

En mängd olika faktorer måste tas i beaktande när vi undersöker sambandet mellan åldrande och selenintag och dess status. Först och främst finns det avsevärda regionala variationer i tillgängligheten av selen i jordarna och i livsmedel (Stoffaneller & Morse). Läs mer

Selen i cancerbehandling

Prekliniska studier tyder på att selentillskott i rätt form och dosering kan förbättra effekterna av cytostatika vid vissa cancerformer. Selen kan hjälpa till att skydda normala celler och vävnader mot toxiska effekter av cellgifterna. Selen kan göra det möjligt att ge cellgifter i högre doser än vad som normalt görs.

Cellgifter och strålning är fortfarande de viktigaste behandlingsformerna för många typer av cancer. Den toxiska effekten av dessa behandlingar är ett problem för normala celler.

Selenets roll i förebyggandet av cancer

Selentillskott har redan förknippats med statistiskt signifikanta minskningar av risken för olika cancerformer och förstadiet till cancer:

Möjlig roll för selen vid cancerbehandling

Selentillskott kan vara värdefullt vid behandling av cancer såväl som vid förebyggandet av cancer. Selen har förmågan att skydda mot bildandet och utvecklingen av vissa cancerceller och har också förmågan att selektivt rikta in sig på vissa befintliga cancerceller.

Dessutom kan det vara så att selen kan fungera i synergi med konventionella cancerterapier. Prekliniska forskningsdata tyder på att selen i vissa fall kan skydda normala celler och vävnader mot toxiska effekter på cellerna vid konventionell cancerbehandling (Evans 2017). Läs mer

Metabola förändringar efter tillskott med selen och Q10

Professor Urban Alehagens studier har visat att det finns en relativt hög dödsrisk hos äldre svenskar som har lågt intag av selen och låg selenstatus. De svenska pensionärerna i studien hade selenserumkoncentrationer som låg på ett genomsnitt av 67,1 mikrogram per liter. Samma ökade dödsrisk som ses i Sverige kan också vara typisk för andra selenfattiga regioner runt om i världen.

Det finns tydliga skillnader i metaboliska profiler hos äldre män som dagligen tog 200 mikrogram selen och 2 x 100 milligram Q10 i minst 18 månader, jämfört med de metaboliska profilerna hos äldre män som fick placebo (Alehagen 2019).

Baserat på data från en delanalys av KiSel-10-studien rapporterade professor Urban Alehagen att de stora skillnaderna främst sågs i följande biologiska reaktionsvägar (Alehagen 2019):

 • reaktionsväg för pentosfosfat (alstring av nikotinamidadenindinukleotidfosfat, som är ett ämne som minskar ubiqinon ­– Q10)
 • mevalonsyra (syntes av kolesterol, Q10 och dolikol)
 • reaktionsväg för beta-oxidation (nedbrytning av fettsyramolekyler för att producera energi och för att producera acetyl-CoA, FADH2 och NADH, som behövs för citronsyracykeln (Krebs cykel).

Det fanns också andra signifikanta metaboliska förändringar som associeras med selen och Q10-suppementeringen av äldre personer (Alehagen 2019):

Förändringar i metabolisk profil efter tillskott med selen och Q10

I denna studie analyserade professor Alehagen och hans forskargrupp metaboliska mönster hos 95 metaboliter i plasman hos äldre män. Läs mer

Normala nivåer av selen i serum

Dr Margaret P. Rayman, professor i näringsvetenskap vid universitet i Surrey, Guildford, sa 2002: ”Selenbrist definieras av Baum et al (1997) som en plasmanivå under 85 mikrogram per liter, en nivå som inte uppnås i många länder i norra Europa”.

Selen är ett viktigt spårämne som behövs för att våra celler ska fungera bra. Det behövs i mycket små mängder, men det kan vara en bra idé att göra ett blodprov för att kontrollera selennivån i serum.

Mayo klinikens laboratorium menar att den normala koncentrationen i vuxnas blodserum är 70 till 150 mikrogram per liter (samma som 70 till 150 nanogram per milliliter). Enligt Mayo kliniken är den amerikanska befolkningens medelvärde 98 mikrogram per liter (Mayo Clinic).

Variationer i selennivån i serum

Selennivån i serum påverkas av kost, geografisk plats, demografiska faktorer och miljöfaktorer.

Följande faktorer förutsäger högre selennivå i USA (Park):

 • manligt kön
 • bor i västra USA och norra delarna av Mellanvästern
 • konsumtion av bröd och nötköttsprodukter
 • användning av selentillskott

Andra faktorer som förutsäger lägre selennivå i USA (Park): Läs mer

Selentillskott: Ingen negativ effekt på insulinresistens

Forskare vid Arizonas cancercentrum rapporterar om studieresultat som inte stöder någon signifikant negativ effekt av ett dagligt tillskott med 200 mikrogram seleniserad jäst på betacellsfunktionen eller insulinkänsligheten. Jästpreparat med höga nivåer av selen innehåller flera selentyper med fler biologiska funktioner än vad de 100 procentiga selenmetioninpreparaten gör.

Forskare på universitetet i Arizona och deras cancercentrum i Tucson har rapporterat intressanta resultat som avser selentillskott (Jacobs 2019):

 • Tillskott med 200 mikrogram per dag av ett seleniserat jästpreparat under 2,9 år hade ingen effekt på insulinkänsligheten eller betacellsfunktionen jämfört med placebogruppen.
 • Ytterligare indelning av uppgifterna efter kön och ålder visade ingen effektändring som svar på selentillskottet.

Viktig punkter om denna selenforskning

 • Forskningsavdelningen vid Arizonas cancercentrum stöder inte idén om att selen har en viktig roll för i insulinkänsligheten eller betacellsfunktionen.
 • Forskarna vid universitet i Arizona skriver att deras resultat ger viktig information för kliniker att förmedla till patienter i USA gällande användningen av kosttillskott med seleniserad jäst.

Selenstudiens forskningsdesign

Forskarna analyserade data från en delmängd av 400 individer som deltog i selenstudien – en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie på effekten av 200 mikrogram selentillskott per dag på adenomatösa tjocktarmspolyper (Jacobs 2019).

Uppgifterna inkluderade fastande plasmaglukos och insulin som mättes både före randomiseringen och inom 6 månader efter avslutad intervention.
Forskarna jämförde förändringar i homeostas modellbedömning – betacellfunktion (HOMA2-% beta) och insulinkänslighet (HOMA2-% S) mellan den aktiva selengruppen och placebokontrollgruppen. Läs mer

Selenintag och selennivå relaterade till hälsa

Mängden selen i livsmedel kan vara otillräcklig i många delar av världen. Selennivån i Europa, Storbritannien och Mellanöstern (Stoffaneller & Morse) ligger lite under den optimala nivån. Även kustregioner i USA tenderar att ha selenfattiga jordar. Stora regioner i Kina, Korea, Sibirien, Tibet och Nya Zeeland är också regioner med lägre selenhalter i jorden. Låga selenhalter är förknippade med ökad risk för cancer, hjärt-kärlsjukdomar och sköldkörtelstörningar (Tolonen).

Hittills har forskning visat att det finns ett U-format samband mellan selenintag och hälsa. Läkaren och professorn, Margaret P. Rayman, vid universitetet i Surrey, Storbritannien har länge forskat på selen. Hon har i en färsk rapport kunnat visa att både selenbrist och selenöverskott associerats med ogynnsamma hälsoeffekter.

Symtom som indikerar behov av selentillskott

Professor Rayman listar ett antal tillstånd som har förknippats med selenbrist inom forskningslitteraturen:

 • Keshan sjukdom (hjärtmuskelsjukdom orsakad av selenbrist tillsammans med en stam av coxsackievirus)
 • Kashin-Becks sjukdom (en bensjukdom där selenbrist är en faktor)
 • Ökad viral virulens
 • Ökad dödlighet
 • Dålig immunfunktion
 • Problematisk fertilitet / reproduktion
 • Autoimmun sjukdom i sköldkörteln
 • Kognitiv försämring / demens
 • Diabetes typ-2
 • Risk för prostatacancer
 • Risk för kolorektalcancer hos kvinnor
 • Ökad risk för tuberkulos hos HIV-patienter

Professor Rayman specificerar inte serumselennivån vid selenbrist. Men hon nämner en amerikansk hälsoundersökning där serumnivåerna mättes hos 13 887 vuxna personer som följdes under 18 år var syfte var att undersöka eventuell dödlighet. Dödligheten i studien visade kopplingen mellan serumselen och antalet dödsfall efter en U-formad modell. När serumselenet låg på 135 mikrogram per liter, det vill säga i botten på U:et (Rayman 2019) var dödstalet som lägst. Läs mer

Selen och autoimmuna sjukdomar

Autoimmuna sjukdomar är tillstånd där personens immunsystem felaktigt attackerar delar av personens egna kropp som exempelvis leder eller hud. Det finns så många som 14 vanliga autoimmuna sjukdomar. Vissa attackerar endast ett organ, andra attackerar hela kroppen. Selen kan därför, genom sin roll i upprätthållandet av sköldkörtel-funktionen och i antioxidantförsvaret av celler och DNA, ha en skyddande effekt vid hanteringen av autoimmuna sjukdomar. Dock behövs mer klinisk forskning.

Selen är ett mikronäringsämne som spelar en viktig roll i det oxidativa försvaret av celler och DNA mot skador
orsakade av skadliga fria radikaler. Selen är huvudkomponenten i selenoproteinerna som spelar en viktig
roll i fortplantningen, immunsystemet och för sköldkörtelhormonsyntesen [Sahebari].

Låga selenkoncentrationer i serum och autoimmuna sjukdomar

Minskade serumselennivåer har satts i samband med ökad förekomst av vissa autoimmuna sjukdomar. Dessutom kan låga selennivåer vara en riskfaktor för en systemisk inflammation, (när flera organ i kroppen inflammeras samtidigt) och vara starten av vissa autoimmuna sjukdomar [Sahebari]:

 • Reumatoid artrit
 • Sjögrens syndrom
 • Bechets sjukdom
 • Sklerodermi (systematisk skleros)

Selentillskott och autoimmuna sjukdomar

Det har visat sig att selenstillskott har haft gynnsamma effekter i hanteringen av reumatoid artrit och sklerodermi [Sahebari]. Läs mer

Selentillskott till för tidigt födda barn

Prematurer är barn som föds mer än tre veckor före normalt beräknad tid, det vill säga de föds före den 37:e graviditetsveckan. Blodförgiftning (sepsis) är ett tillstånd som orsakas av skadliga bakterier som kommer in i blodcirkulationen, vilket är en av komplikationerna i samband med för tidig födsel. Selentillskott kan minska risken för försenat sjukdomsutbrott av sepsis hos nyfödda.

Selentillskott minskar risken för sepsis hos för tidigt födda barn.

I tre studier som utfördes i de selenfattiga länderna Australien, Nya Zeeland och Indien, såg man att ett tillskott av selen minskade förekomsten av sepsis (blodförgiftning) hos för tidigt födda barn (Daniels, Darlow, Aggarwal).

Selentillskotten gavs både oralt och intravenöst. Båda sätten  förbättrade selenstatusen avsevärt hos de för tidigt födda barnen,  och minskade därmed förekomsten av ett försenat sjukdomsutbrott av sepsis (Darlow).

Ingen av studierna rapporterade några biverkningar av selentillskott (Daniels, Darlow, Aggarwal).

För tidigt födda barn som inte supplementeras med selentillskott riskerar att få sepsis.

När blodförgiftning uppstår hos nyfödda, i ett så kallat försenat
sjukdomsutbrott, brukar det oftast inträffa en vecka eller mer efter
födseln. Om de nyfödda barnen drabbas av sepsis beror det på
exponering av de infektioner som finns på sjukhuset. Ungefär
en av fem för tidigt födda barn med en födelsevikt under 1500 gram
drabbas.  Det finns dock nyfödda som får blodförgiftning inom de
första sju dagarna efter att de fötts, och då har barnen oftast exponerats
för smittsamma mikroorganismer som kommit via mammans moderkaka
i samband med förlossningen Läs mer

Selentillskott och HIV-infektion

Selentillskott till HIV-infekterade patienter kan bromsa virusutvecklingen, öka antalet CD4-celler och minska mortalitetsrisken. Det behövs mer forskning om formen och dosen av selentillskott. I dagsläget verkar ett tillskott av 200 mikrogram selenberikad jäst per dag mest lovande, men dosen varierar beroende på den regionala variationen i seleninnehåll i jord och livsmedel.

Det är högre sannolikhet att personer med låga koncentrationer av selen i blodet har nedsatt immunfunktion och snabb mutation av godartade varianter av RNA-viruset till mer virulenta former. Låga blodkoncentrationer av selen är koncentrationer under 1 mikromol selen per liter blod = mindre än 78 mikrogram selen per liter blod [Harthill].

Om en virusinfekterad person med selenbrist får selentillskott minskar virusets mutationshastighet och immunförsvarets funktion förbättras [Harthill].

Det innebär att en infekterad persons selenstatus kan ha stor effekt på utvecklingen av en virusinfektion. Vid selenbrist kan ett virus som normalt är icke-virulent bli virulent. Ett virus kan bli sjukdomsframkallande genom att replikeras i en person som får för lite selen i kosten [Beck]. Läs mer

Selentillskott och polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) förekommer hos 5–10 procent av alla kvinnor. Det är den vanligaste orsaken till infertilitet hos kvinnor. PCOS beskrivs typiskt som en symtombild med lindrig fetma, oregelbunden eller utebliven mens och tecken på androgenöverskott såsom hirsutism och acne. De flesta PCOS-patienter har flera cystor i äggstockarna. Det behövs mer forskning om effekterna av selentillskott på PCOS.

Polycystiskt ovariesyndrom (förkortas PCOS) är en hormonell sjukdom med en prevalens på 5–10 procent hos kvinnor i reproduktiv ålder.

 • Den exakta orsaken till PCOS är inte känd.
 • Symtomen på PCOS är bland annat oregelbunden mens, ökade halter av manligt könshormon och att äggstockarna inte fungerar normalt.
 • Man tror att alltför hög insulinproduktion och låggradig inflammation påverkar utvecklingen av PCOS [Mayo Clinic].

Selen: Effekt på psykisk hälsa, hormonell profil, inflammation och oxidativ stress hos patienter med PCOS

I en randomiserad kontrollerad studie med 60 kvinnor i åldern 18–40 år var daglig samadministration av ett probiotiskt tillskott och 200 mikrogram selen i 12 veckor förknippat med följande utfall [Jamilian 2018]:

 • Signifikant förbättring av poängen enligt Beck Depression Inventory, frågeformulär om allmän hälsa och skalor för depression, ångest och stress jämfört med placebo
 • Signifikant minskning av totalt testosteron, hirsutism, högkänsligt C-reaktivt protein (en biomarkör för inflammation) och malondialdehyd (en biomarkör för oxidativ stress) samt signifikant ökad total antioxidantkapacitet och totalt glutation (GSH) jämfört med placebo

Forskarna drog slutsatsen att samadministrering av probiotika och selen i 12 veckor till kvinnor med PCOS hade gynnsamma hälsoeffekter.

Selen: Effekt på metabol profil hos patienter med PCOS

I en randomiserad kontrollerad studie med 70 kvinnor i åldern 18–40 år var dagligt tillskott av 200 mikrogram selen i 8 veckor förknippat med följande utfall jämfört med placebo [Jamilian 2015]:

 • Signifikant lägre insulinnivåer i serum
 • Signifikant minskade HOMA-IR-insulinresistensnivåer och HOMA-B beta-cellsfunktionsnivåer
 • Signifikant ökade kvantitativa indexnivåer vid insulinkänslighetskontroll
 • Signifikant lägre triglyceridnivåer i serum

Forskarna drog slutsatsen att selentillskott hade gynnsamma effekter på parametrarna för insulinmetabolism [Jamilian 2015]. Läs mer