Selenstatus och risk för icke alkoholrelaterad fettlever

Data från en observationsstudie gjord i USA har visat följande samband (Reja 2020):

Upper right abdomen pain
Smärta i levern brukar kännas som en dunkande smärta i övre högra buken. Icke alkoholrelaterad fettlever (NAFLD) är den vanligaste formen av leversjukdom. Det kännetecknas av att för mycket fett lagras i levervävnader, på grund av inflammation och fibros. Leverfibros är en degenerativ sjukdom där levervävnad skadas och ersätts av ärrvävnad.

Högre serumselenstatus är kopplad till lägre risk för avancerad leverfibros.

 • Detta samband är särskilt tydligt hos leverpatienter som är äldre, icke-latinamerikanska vita eller kvinnor.
 • Patienter med fettleversjukdom, som inte är alkoholrelaterad (NAFLD), och som hade högre serumselenhalter hade också 28 procent lägre risk för dödsfall på grund av alla orsaker jämfört med NAFLD-patienter med de lägsta serumselenhalterna.
 • Serumselenennivåer och risken för avancerad leverfibros och dödlighet på grund av alla orsaker hos NAFLD-patienter
  Vad baserades studien på?

  De data som analyserades i studien kom från 33 944 NAFLD -patienter som identifierades i den tredje nationella hälso- och näringsundersökningen (NHANES). Läs mer

  Serumselenstatus och cancerrisk

  På den amerikans sajten, Selen: Fact Sheet for Health Professionals, the US Office of Dietary Supplements, som är en del av myndigheten National Institutes of Health, står det att läsa att selen kan spela en roll i förebyggandet av cancer på grund av följande skäl:

  • Selenets roll i reparationen av DNA
  • Selenets roll i apoptos (celldöd)
  • Selenets roll i det endokrina systemet och immunförsvaret
  • De antioxidativa egenskaperna hos vissa selenoproteiner
  Cancer prevention ribbons
  Det är inte möjligt att dra några slutsatser om orsakssamband mellan selenintag, selenstatus och förebyggandet av cancer. Flera observationsstudier visar dock ett omvänt förhållande mellan serum-selenstatus och risken för cancer.
  Olika selenföreningar har olika effekter på cancer

  Bevisen från vetenskapliga studier på effekten av selen i förebyggandet av cancer kan vara förvirrande. Två observationer om selentillskott kan hjälpa till att förklara de förvirrande resultaten från befintliga selen- och cancerstudier:

  1. Det skiljer sig mycket mellan olika selenföreningar och deras förmåga att förebygga cancer. Resultat från studier kan variera beroende på formen av det testade selentillskotten.
  2. Selentillskott kan vara mer effektivt som cancerförebyggande för deltagare med låg selenstatus vid baslinjen (under 100 mikrogram per liter) och mindre effektivt för försökspersonerna med hög selenstatus vid baslinjen (över 135 mikrogram per liter).

  Det mest uppenbara exemplet på denna förvirring var när syntetiskt selenometionin uteslutande användes i SELECT-studien (Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial).

  • Flera selenforskare har sagt att det hade varit bättre att testa en naturlig jästförening med högt innehåll av selen, och som innehåller flera olika former av organiskt bundet selen – förutom selenometionin, exempelvis selenocystein och metyl-selenocystein.
  • Dessutom skulle det ha varit bättre att testa selen på deltagarna i studien som hade en lägre serumkoncentration vid baslinjen (SELECT-studien: Medelvärdet låg på 135 mikrogram per liter serumselen).

  Richie et al. (2014) har i en direkt jämförande studie visat att jästtillskott med högt innehåll av selen är förknippat med signifikanta minskningar av biomarkörer i blodet för oxidativ stress medan selenometionin-tillskott inte är det. Resultaten från Richie-studien tyder på att det inte är selenometionin utan istället andra selenhaltiga föreningar som står för minskningen av oxidativ stress. Läs mer

  Selentillskott och infertilitet hos män

  Kliniska studier visar att ett dagligt tillskott med selen kan förbättra fertiliteten hos män (Moslemi et al.; Safarinejad & Safarinejad; Scott et al.).

  Stork bringing baby
  Spermiemotilitet är en parameter för spermieanalys som används för att utvärdera spermiernas förmåga att röra sig framåt. Dålig spermierörlighet är förknippad med minskad manlig fertilitet. Tillräcklig serum-selenstatus (högre än 90–100 mikrogram per liter) är associerad med förbättrad spermiekvalitet och förbättrad spermierörlighet.
  Selentillskott till män i Iran 2009

  I en studie gjord 2009, som varade i 26 veckor, tilldelades forskare i Teheran slumpmässigt infertila män, med en medelålder på 31 år, och i intervallet 25–48 år, till följande grupper (Safarinejad & Safarinejad):

  1. Selentillskottsgruppen (deltagare = 116; dosering = 200 mikrogram per dag)
  2. N-acetyl-cystein-gruppen (deltagare = 118; dos = 600 mikrogram per dag)
  3. Selentillskottsgrupp (deltagare = 116; dos = 200 mikrogram per dag) plus N-acetyl-cysteingruppen (dos = 600 mikrogram per dag)
  4. Placebogruppen (deltagare = 118)
  Resultat av den iranska selenstudien 2009:
  • Alla spermieparametrar förbättrades signifikant med selenbehandlingen och med N-acetyl-cysteinbehandlingen.
  • Behandlingen av selen plus N-acetyl-cystein resulterade i gynnsamma effekter.
  • Det fanns ett signifikant positiv orsakssamband mellan plasmakoncentrationerna av selen och N-acetyl-cystein och spermieparametrar.
  • Det fanns ett starkt orsakssamband mellan summan av selen- och N-acetyl-cystein koncentrationen och den genomsnittliga spermiekoncentrationen, spermierörligheten och andelen normal spermiemorfologi.
  Selentillskott till män i Iran 2011

  En öppen studie samlade 690 infertila män, med en medelålder på 28,5 år, i intervallet 20–45 år. Männen fick ett dagligt selentillskott (200 mikrogram) tillsammans med ett dagligt syntetiskt vitamin E (400 enheter, α-tokoferol) i minst 100 dagar. Forskarna drog slutsatsen att tillskott med selen och vitamin E förbättrar spermiekvaliteten och har positiva effekter på spermierörligheten (Moslemi et al.). Läs mer

  Risk för selen och hjärtsvikt

  Kardiologer vid universitetet i Groningen i Nederländerna har publicerat en omfattande genomgång av den samlade kunskapen om selenbrist och selenoproteinets roll hos hjärtsviktspatienter (Al-Mubarak 2021).

  Cardiologist
  Hjärtsvikt är en form av hjärtsjukdom som leder till svårare sjukdomstillstånd och dödlighet – och som blir allt vanligare. Det finns siffror som visar att det finns mer än 26 miljoner patienter med hjärtsvikt i världen. Suboptimala (otillräckliga) selenintag och selenstatus påverkar hjärtmuskelns funktion negativt.

  Nyckelpunkterna i deras granskning är följande:

  • Selen är ett viktigt mikronäringsämne. Det ingår i 25 olika selenoproteiner som har många biologiska funktioner i kroppen.
  • Suboptimalt (otillräckligt) selenintag och selenstatus leder till försämrad cellulär syntes av selenoproteiner och till nedsatt funktion av selenoproteinerna, vilket kan förvärra oxidativ stress och inflammation. Dessa tillstånd är förknippade med svårare hjärtsvikt.
  • 70 procent av patienterna som diagnostiserats med hjärtsvikt har suboptimala selennivåer i serum (under 100 mikrogram per liter).
  • Hjärtsviktspatienter med suboptimala serumkoncentrationer av selen har lägre träningskapacitet, lägre livskvalitet och en sämre prognos än hjärtsviktpatienter med serumkoncentrationer över 100 mikrogram per liter.
  • Effekten av selentillskott, i kliniska prövningar av patienter med hjärtsvikt, har visat förbättrade kliniska symtom: Förbättringar i New York Heart Associations funktionsklass, i vänster ventrikulär ejektionsfraktion (nedsatt pumpförmåga) och i lipidprofilen.
  Selenbrist och hjärtsvikt
  Observationsstudier av selenkoncentration och hjärtsvikt

  Tre metaanalyser har visat att det finns ett samband mellan selenstatus och risken för hjärtsjukdom:

  Studier av selentillskott – KiSel-10-studien

  Den mest intressanta kliniska studien är KiSel-10-studien där äldre personer, med en medelålder på 78 år, som hade låg selenstatus (genomsnittlig baslinjestatus: 67,1 mikrogram per liter), behandlades dagligen i fyra år med en kombination av 200 mikrogram av en organisk högselenjästberedning och 200 mikrogram coenzym Q10.

  Studier av selentillskott och hjärtsvikt

  Två randomiserade kontrollerade studier utförda med små prover från hjärtsviktspatienter är av intresse: Läs mer

  Selenbrist och covid-19-infektion

  Selen är ett naturligt spårämne som har en viktig roll i immunsystemets funktion.

  SARS-CoV-2 är ett enkelsträngat RNA-virus som orsakar covid-19-infektioner. Covid-19-infektioner har en komplex metabolism som är jämförbar med RNA-virusinfektioner som coxsackievirus, influensavirus, hantavirus och HIV-virusinfektioner.

  Corona virus
  Individer med låga selenkoncentrationer i serum, till exempel under 70 mcg/L, har större risk att få covid-19 och en större risk för ett allvarligare förlopp. Selentillskott kan ge terapeutiska fördelar.

  Selenbrist främjar mutationer, replikering och ökad virulens hos RNA-virus

  Selenbrist – ofta definierad som serumselenstatus under 70 mcg/L – ger ökad risk för infektion med RNA-virus:

  • Coxsackievirus:

  Beck och Levander har visat att ett milt Coxsackievirus kan bli mycket virulent hos möss med brist på selen. På liknande sätt visade en normalt mild stam av influensavirus – influensa A – också ökad virulens när den gavs till möss med selenbrist. Den ökade virulensen följdes av flera förändringar i virusgenomet i ett segment som tidigare ansågs vara relativt stabilt (Beck 2003). Läs mer

  Selen och bra immunsystemsvar

  Hos personer med selenbrist (olika definierat som serumselenstatus under 60 mcg/L eller 70 mcg/L) kan svaren från det medfödda och adaptiva immunsystemet försämras.

  Immunity spelled with Scrabble pieces
  Selenintag och selenstatus spelar en stor roll för immunsystemets funktion. Selenoproteiner hjälper till att sänka oxidativ stress, minska inflammation och stärka immunsvaret mot patogener.

  Selenbrist kan leda till en immunförsämring som är förknippad med ökad mottaglighet för infektioner (Avery & Hoffmann 2018; Hiffler et al. 2020).

  I cellodlingsmodeller, i gnagarmodeller, i djur- och fågelstudier och i humana studier har forskare funnit bevis för att tillräckliga nivåer av selen i kosten, och effektivt upptag av selen i selenoproteiner, är viktiga för immunsystemets funktion (Avery & Hoffmann 2018).

  Studier av selentillskott – för att öka immuniteten mot patogener – har inte gett helt tydliga resultat; däremot spelar selen och selenoproteiner en roll för att reglera immuncellsfunktioner. En störning av dessa immun-cellsprocesser kan leda till inflammation och immunrelaterade sjukdomar (Avery & Hoffmann 2018). Läs mer

  Selen och inflammatorisk tarmsjukdom: En recension

  Här kommer slutsatserna från en genomgång av tillgänglig forskningslitteratur om selen och inflammatorisk tarmsjukdom (Ala & Kheyri 2021).

  Selenbrist är vanligt hos patienter med inflammatorisk tarms
  Diagram of gastrointestinal tract
  Inflammatorisk tarmsjukdom består av två undertyper: Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. IBD är en mycket komplex sjukdom som är svår att hantera. En uppskattning är att 1 miljon invånare i USA och 2,5 miljoner i Europa lider av IBD. Dessa patienter ställs inför höga läkemedels-kostnader, socialt stigma och försämrad livskvalitet. IBD-patienter lider av malabsorption och har ofta brist på selen och andra mikronäringsämnen. Selenbrist är vanligt hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), och det finns ett samband mellan ökad selenbrist och sjukdomens svårighetsgrad. Selentillskott lindrar kolit (inflammation) i tjocktarmen.

  jukdom (IBD) och det finns ett orsakssamband mellan ökad selenbrist och sjukdomars svårighetsgrad.

 • Selen bidrar till en effektiv funktion av antioxidantsystemet och lindrar kolit.
 • Selen hjälper läkning av tarmslemhinnan genom modifiering av immunsvaret.
 • Selen kan förbättra aktiviteten hos tarmskyddande mikrobiota, vilket minskat hos de med IBD.
 • Selen kan minska risken för kolorektal cancer genom att hitta fler signalvägar.
 • Hur hjälper tillräcklig selenstatus patienter med inflammatorisk tarmsjukdom?

  Tillräckligt intag av selen behövs för biosyntesen av selenoproteiner, vilket bidrar till antioxidativt skydd av celler och till att immunsystemet fungerar effektivt. Läs mer

  Könsskillnad i selenmetabolism och selenoproteiner

  Couple on the beach
  Män och kvinnor är olika på sätt som går bortanför morfologin i deras könsorgan. Denna könsdimorfism påverkar kritiska aspekter av selenmetabolismen hos djur och människor. Här granskade Seale et al. tillgänglig information om påverkan av biologiska könsparametrar på selenmetabolismen och effekten av selen och selenoproteiner på könshormoner.

  En sak som covid-19 har lärt oss är att biologiska könsskillnader påverkar hur vi reagerar på viruset. Dr. Sabra Klein, som är biolog vid Johns Hopkins universitetet, säger att män är mer benägna att dö av covid-19, de är också mer benägna att läggas in på sjukhus med allvarligare sjukdomsbild.

  Detta verkar vara sant, även om kvinnor är lika benägna att smittas och även när forskare kontrollerar effekten av faktorer som ålder och region.

  Kvinnor verkar ha ett starkare immunsvar mot patogener – bakterier, virus, parasiter – och också ha en högre antikroppsproduktion efter vaccination. Å andra sidan löper kvinnor större risk att utveckla autoimmuna sjukdomar.

  Det är inte känt varför män och kvinnors immunsystem verkar svara olika på en smittsam sjukdom. Förklaringen kan mycket väl komma från könsrelaterade skillnader i genuttryck och hormonaktivitet. Läs mer

  Selenbrist – en stor riskfaktor för hjärtsjukdom

  Ash tray with cigarette butts
  I den italienska studien (Giacconi et al. 2021) rankades endast rökning, förutom brist på selen, som en riskfaktor för hjärtsjukdom. Ålder, BMI, kolesterol och triglyceridnivåer samt kön rankades alla lägre än selenbrist som riskfaktorer för att få hjärtsjukdom.

  Resultaten från en italiensk studie har tillfört bevis för att tillräcklig selenstatus är nödvändig för att förhindra hjärtsjukdomar, särskilt hos äldre personer.

  De italienska studieresultaten visade att försökspersoner med plasmakoncentrationer av selen under 60 mikrogram per liter var 1,9 gånger mer benägna att drabbas av hjärt-kärlsjukdom jämfört med deltagare som hade högre selenstatus (Giacconi 2021).

  Minskad selenstatus i plasma associerades med förhöjda nivåer av biomarkörer för inflammation, ökat uttryck av cytokiner och nedreglering av sirtuiner i perifera mononukleära blodceller (Giacconi 2021).

  Selenstatus och risk för kardiovaskulär sjukdom

  Resultaten från KiSel-10-studien

  I en klinisk studie på äldre försökspersoner, där medelålder var 78 år, hade dessa en låg selenstatus (medelvärde: 67,1 mikrogram per liter). Pensionärerna gavs ett kombinerat selen- och Q10-tillskott i 48 månader. I en uppföljning efter tio år, och en annan efter tolv år, fann forskarna en minskad kardiovaskulär dödlighet (Alehagen 2018, 2015). Läs mer

  Selen som näringsämne och förebyggande medicin

  Berlin Brandenburger Tor
  Professorn och doktorn Lutz Schomburg, som är ansluten till Charité Institute of Experimental Endocrinology, Humboldt University och Free University i Berlin, har analyserat forskningslitteraturen gällande selentillskott. Han drar slutsatsen att aktuella data visar att selentillskott inte orsakar diabetes.

  Professor Lutz Schomburg, som länge studerat selen, har granskat de näringsmässiga och förebyggande medicinska aspekterna av selentillskott. Enligt honom utgör en selenbrist i sig en hälsorisk som bör korrigeras genom koståtgärder eller genom extra selenintag via tillskott (Schomburg 2020).

  Han tolkar tillgängliga bevisen för positiva hälsoeffekter av selentillskott som ett resultat av att korrigera låg selenstatus eller brist på selen.

  Hans genomgång av forskningslitteraturen visar att selentillskott inte orsakar diabetes. Istället antyder de nuvarande bevisen att utvecklingen av typ 2-diabetes, med låga insulinnivåer och höga glukosnivåer, kan orsaka ökningar av selennivåerna, och därmed det upplevda sambandet mellan förekomsten av diabetes och den högre selenstatusen (Schomburg 2020). Läs mer