Selen och antioxidanter för att förhindra hjärtsjukdom

Heart trouble
Selenbrist (<70 mcg/L) och låg selenstatus (70–100 mcg/L) är förknippad med minskad träningskapacitet och ökad dödlighet hos patienter med hjärtsvikt (Bomer 2019).

Kanadensiska forskare har kommit fram till att ett selentillskott bör övervägas som antioxidant om blandningarna av antioxidanter ska förknippas med minskad risk för hjärtsjukdomar och dödlighet på grund av alla orsaker (Jenkins 2020).

Hur kom de fram till denna slutsats? Först gjordes det en preliminär analys av den tillgängliga forskningslitteraturen och där fann man att tillskott av antioxidanter verkade minska förekomsten av alla dödsfall när tillskotten inkluderade selen (Jenkins 2020).

Systematisk granskning av kosttillskott med och utan selen

Därefter gjordes en systematisk granskning och en metaanalys av randomiserade kontrollerade studier för att utvärdera effekten av enbart selentillskott, samt effekten av antioxidantblandningar med eller utan selen och risken att få hjärtsjukdomar samt alla andra orsakar som ledde till dödsfall (Jenkins 2020). Läs mer

Selentillskott och reumatoid artrit

Arthritic hands
Patienter med reumatoid artrit har oftast lägre serumselenstatus än friska individer. Vissa studier visar att selenstillskott är förknippat med minskad svullnad och stelhet i lederna och mindre svår smärta hos patienter med reumatoid artrit.

En metaanalys visar en signifikant koppling mellan låga selenkoncentrationer i serum och reumatoid artrit (RA) (Yu 2016).

Studier på selen och reumatoid artrit

Sahebari et al (2019) rapporterade om 13 studier som bedömde selenstatus hos patienter med reumatoid artrit.

Tillräckligt med selen för patienter med reumatoid artrit

Reumatoid artrit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som påverkar lederna i händer och fötter och som ger funktionsproblem.

 • En diagnos av reumatoid artrit är associerad med förhöjda nivåer av blodbiomarkörer för oxidativ stress och med minskade blodnivåer av antioxidanter som normalt neutraliserar skadliga fria radikaler (Sahebari 2019).
 • Till exempel är blodnivåerna av det selenberoende antioxidantenzymet glutationperoxidas betydligt lägre hos patienter med reumatoid artrit än hos friska kontroller (Sahebari 2019).

Blandade resultat från kliniska studier av selen och RA

Vissa studier av patienter med reumatoid artrit som tar ett selentillskott har visat minskad inflammation, vilket syns i reducerad svullnad och stelhet i lederna samt mindre svår smärta (Sahebari 2019).

Andra studier har inte visat en statistiskt signifikant effekt av selentillskott på symtomen vid reumatoid artrit (Sahebari 2019).

De motstridiga resultaten från kliniska prövningar anses vara relaterade till skillnader i de typer och doser av selen som används i experimenten (Sahebari 2019). Läs mer

Låg selenstatus och riskfyllda graviditeter

Pregnant woman
Låg serumselenstatus (definierad som under 80 mikrogram per liter) under graviditeten är förknippad med ökad risk för missfall, havandeskapsförgiftning, för tidig födsel och andra negativa resultat.

En ny översiktsartikel presenterar bevis för att låg selenstatus hos gravida kvinnor kan vara inblandad i följande komplikationer (Duntas 2020):

 • missfall
 • havandeskapsförgiftning
 • prematur födsel
 • hämmad fostertillväxt
 • postpartum tyreoidit och autoimmun tyreoidit

För att säkerställa ett optimalt graviditetsresultat rekommenderar Dr. Leonidas Duntas att läkare behandlar varje patient individuellt och föreskriver selenintag som är anpassade efter den gravida kvinnans behov.

Tillräcklig selennivå – varför är det viktigt för gravida kvinnor?

Selen är ett viktigt spårämne. Selenintag och selennivå i blodplasman kan variera avsevärt beroende på ett antal faktorer (Duntas 2020):

 • skillnader i kost och näring
 • skillnader i jordarna och grödors selenhalt
 • etniska skillnader
 • genetiska skillnader

Utan blodprov som visar selennivå är det inte möjligt att veta om kvinnor som planerar en graviditet har tillräckligt med cirkulerande selen. Mayo kliniken rapporterar att den normala selenkoncentrationen i vuxnas blodserum i USA är 70 till 150 mikrogram per liter med ett medelvärde i befolkningen på 98 mikrogram per liter. Läs mer

Intravenöst selentillskott för kritiskt sjuka patienter

Critically ill patient
En ökad generering av skadliga fria radikaler och ökad systemisk inflammation verkar spela en direkt roll i celldöd, ökad sjuklighet och högre dödlighet hos kritiskt sjuka patienter. Selen är ett spårämne som har cellreglerande, immunologiska, antioxidativa och antiinflammatoriska funktioner. Ett tidigt intag av selentillskott är en lovande kompletterande behandling för kritiskt sjuka patienter.

Selentillskott – särskilt intravenöst selentillskott – verkar vara en lovande tilläggsbehandling för kritiskt sjuka patienter.

De samlade resultaten av en metaanalys gjord på de kliniska resultaten av behandling med selentillskott på kritiskt sjuka patienter visar att intravenöst selentillskott som enda behandling kan minska den totala dödligheten och förkorta vistelsetiden på sjukhus (Zhao 2019).

Dessutom visade resultaten från metaanalysen att selentillskottet inte ökade förekomsten av läkemedelsinducerade biverkningar jämfört med kontrollgruppen (Zhao 2019).

Selentillskott för kritiskt sjuka patienter – beviset

Forskarna granskade 19 randomiserade kontrollerade studier som hade registrerat 3341 kritiskt sjuka patienter. Det fanns 1694 kritiskt sjuka patienter i gruppen som gavs selentillskott och 1647 kritiskt sjuka patienter i kontrollgruppen. Läs mer

Selentillskott och hivinfektion: En granskning

Symptoms of AIDS
De sex studierna på selen och hivinfektion visar att ett dagligt tillskott på 200 mikrogram selen har en gynnsam effekt på immunfunktionen, särskilt på antalet CD4-celler som är en sorts vita blodkroppar. Samma fördelaktiga effekt på immunsystemet kan skydda mot andra former av infektion, inklusive mot covid-19-infektioner.

Sex randomiserade och kontrollerade studier visar att när ett dagligt selentillskott ges till hivinfekterade vuxna ökar antalet CD4-celler, risken för svår/sjuklig diarré minskar och även antalet sjukhusvistelser minskade av hivrelaterade tillstånd och opportunistisk infektion hos vuxna med hiv (Kayode 2020).

Alexander et al (2020) har insett vikten av selen för immunsystemets funktion och har rekommenderat initiering av lämpligt selentillskott i högriskområden för covid-19, och detta så snart som möjligt efter att en misstänkt covid-19-infektion uppstått.

Richie et al (2014) har visat att selentillskott i form av selenberikad jäst ger signifikant större skydd mot oxidativ stress än vad tillskott med enbart selenmetionin gör. Läs mer

Selentillskott och blodsockernivåer

Testing blood sugar
Resultaten av randomiserade kontrollerade studier av intag av selentillskott visar positiva effekter eller ingen effekt på blodsockernivån och insulinkänsligheten. I denna översikt sammanfattar vi resultaten från studierna.

Effekten av selentillskott på blodsockernivån och på risken för diabetes är fortfarande en öppen fråga. Uppgifterna från randomiserade kontrollerade studier visar dock att selentillskott är förknippat med antingen en gynnsam effekt eller ingen effekt alls på blod-sockernivåer, insulinkänslighet och glukostolerans (Jablonska 2016).

Studiedeltagare med typ 2-diabetes

Fördelaktig effekt. I en studie från 2019 deltog 72 män och 22 kvinnliga patienter i åldern 48 till 64 år med diabetes typ 2. Alla var rökare och de åt en Medelhavskost.

Deltagarna tog 200 mikrogram selen per dag, på fastande mage. Data från studien visade en statistiskt signifikant minskning av blodsockernivån och att HbA1c-värdena tre respektive sex månader efter studiens början. Selentillskott till typ 2-diabetikerna tycktes förbättra deras glykemiska profil (Karalis 2019). Läs mer

Selentillskott och prostatacancer

New Zeland landscape
Resultatet i den Nya Zeeländska studien tyder på att var och en av oss behöver ta personliga doser av selenstillskott baserade på våra individuella egenskaper snarare än att vi alla tar samma dagsdos på 200 mikrogram per dag för att främja prostatahälsan (Karunasinghe 2019)..

Intag av selentillskott och dess hälsofrämjande effekt på prostatan påverkas av demografi, kost, gener och livsstilsfaktorer enligt Nya Zeeländska forskare.

Ett omvänt samband mellan serumkoncentrationer av selen och prostataspecifika antigennivåer var särskilt starka i följande undergrupper av studiedeltagare (Karunasinghe 2019):

 • män under 55 år
 • män som aldrig rökt
 • män som bär på arvsanlaget GPX1 rs1050450 T
 • män med ett kostintag över den rekommenderade dagsdosen av zink (11 mg)
 • män med ett kostintag under den rekommenderade dagsdosen av vitamin B12 (15 mcg)

Dessutom var ökningen i serumselenstatus och den resulterande serumselenstatusen signifikant beroende av serumstatusen vid baslinjen (Karunasinghe 2019).

Vid intag av selentillskott minskade den totala vinsten i serumselennivåer med en hastighet på 0,828 mikrogram per liter med varje mikrogram per liter ökning vid serumlinjenivåns baslinje (Karunasinghe 2019). Läs mer

Selenstatus och virusinfektioner

Selen och virusinfektioner, vad vet vi?

 • Selen är ett mikronäringsämne som är viktigt för god hälsa.
 • Låg serumselenstatus (under 85 mikrogram) och marginell serumselenstatus (mellan 85 och 100 mikrogram) är vanligt i många regioner i världen, särskilt i många delar av Europa, Mellanöstern, Kina och östra Asien.
 • Selenstatus är en nyckelfaktor som reglerar immunsvaret mot virusinfektioner (Hiffler 2020).
 • Selenstatus påverkar immunsystemets reaktion på svåra akuta respiratoriska syndrom vid coronavirusinfektioner (Bermano 2020).
 • Selenstatus är en riskfaktor som mycket väl kan påverka resultatet av en covid-19-infektion, särskilt om de infekterade personerna har en selenstatus under optimal nivå eller ett lågt selenintag (Bermano 2020).
 • Selentillskott kan begränsa svårighetsgraden av covid-19-infektioner, särskilt i regioner där selenintaget är lågt (Bermano 2020, Hiffler 2020).

Bevis för en koppling mellan selenstatus och virusinfektionsgrad

De tidiga bevisen kom från studier av Keshans sjukdom i Kina, som orsakas av kombinationen av coxsackie B3-virus och låg selenstatus. Genom att tillsätta selen i markgödseln och genom att uppmuntra användningen av selentillskott har kinesiska myndigheter kunnat minska förekomsten av sjukdomen avsevärt (Bermano 2020).

Sedan kom bevis från studier på möss som visade att det finns ökad virulens mot coxsackie- och influensavirus hos ”värdar” med låg selenstatus (Bermano 2020).

Därefter kom bevis för att låg selenstatus, som ofta ses hos HIV-patienter, är förknippad med minskat antal CD4-T-celler och med förvärring av sjukdomen och dödlighet (Bermano 2020). Läs mer

Selen, selenoproteiner och antioxidantsystemet

Disinfection materials
Låg selenstatus är associerad med en ökad toxicitet vid virusinfektioner, värre symtom vid hjärtsvikt och en ökad risk för vissa cancerformer.

Oxidativ stress är den biomedicinska termen för brist på balans mellan 1) produktionen av skadligt reaktivt syre och reaktiva kvävearter och 2) antioxidantsystemets skyddande effekt. Enligt Mayo klinikens nyhetsnätverk har oxidativ skada kopplats till flera tillstånd som bland annat Alzheimers sjukdom, cancer, gråstarr, diabetes, hjärtsjukdom, makuladegeneration och Parkinsons.

Fria radikaler och oxidativ skada

Reaktivt syre och reaktiva kvävearter kallas populärt för fria radikaler. De är molekyler som produceras som naturliga biprodukter vid metaboliska processer, och som en följd av exponeringen av föroreningar, tungmetaller, industriella kemikalier, vissa läkemedel och vissa former av strålning där röntgenstrålning inkluderas samt av rökning. Läs mer

Selenintag och risken för cancer: Två metaanalyser

Blue ribbon for prostate cancer
Trots att miljarder dollar spenderats i kriget mot cancer fortsätter cancer i dess olika former att vara en av de största dödsorsakerna i världen. Behandlingen är dyr. Prognoserna är ofta dåliga. Ändå uppskattar Världs-hälsoorganisationen att ungefär en tredjedel av alla cancerfall kan förhindras genom förändringar i beteendemönster och kostvanor. Ett samband har hittats mellan ökat selenintag och minskad risk för alla cancerformer. När selenintaget ökade minskade den totala risken för cancer (Kuria 2020).

En metaanalys gjord 2020, av populationsbaserade prospektiva studier, visar att selentillskott skyddar mot cancer. De fördelaktiga effekterna av selentillskott varierar dock vid olika typer av cancer. Skillnaderna i effekten av ett selenintag och risken för olika cancerformer har tillskrivits skillnaderna i de olika cancerformernas patofysiologi (Kuria 2020).

Kortfattat visar data från metaanalysen att selen minskar risken för cancer vid de högsta dagliga intagen av selen i de inkluderade studierna.

Resultatet överensstämmer med resultaten från en tidigare studie som visar en skyddande effekt av selen vid höga doser jämfört med låga doser (Cai 2016). En metaanalys från 2018 använde olika metoder för att bedöma exponering av selen, och den visade ingen koppling mellan höga doser av selen jämfört med låga doser av selen (Vinceti 2018). Läs mer