Hur vi vet att supplementering med selentillskott är viktigt

Tillräckliga intag av selen behövs för att säkra optimal funktion hos selenoproteinerna i kroppen. Selenoproteiner ger skydd mot utveckling av cancer och hjärtsjukdomar; de är viktiga för immunförsvaret; de skyddar mot skador orsakade av tungmetaller, kemiska gifter och strålning. Och, det finns bevis för att några av selenoproteinerna har antivirala egenskaper.

Selen? Ett spårämne? Du kan säkert fråga dig: Hur vet vi att tillräckliga mängder av kostselen och kompletterande selen är viktigt för oss? Det första svaret är: För att vi kan se att selenbrist gör människor sjuka. Ett ytterligare svar är att vi nu vet att selen är en viktig del av antioxidant-enzymer, och på grundval av resultaten från randomiserade, kontrollerade studier, vet vi att selentillskott minskar risken för cancer, minskar risken för hjärtsjukdomar och förbättrar immunförsvaret. Selen är också mycket användbart för att minska de toxiska effekterna av tungmetaller i kroppen.

Anledning nummer ett: selenbrist-sjukdomar:
Keshan-sjukdom

På 1960-talet och 1970-talet dog tusentals människor i en kinesisk region med selenfattig jord (och därmed selenfattig mat) av effekterna från en form av hjärtsjukdom. Sjukdomen, som fick sitt namn från Keshandistriktet i det drabbade området, kännetecknas av inflammation, förstoring av hjärtmuskeln och vätskeansamling i lungorna. Den primära orsaken till sjukdomen var selenbrist.

Medicinsk undersökning av patienter med Keshan-sjukdom visade att även virusinfektion kan spela en roll och att den kan förvärras på grund av selenbrist, vilket därigenom gör effekterna  på hjärtat ännu värre.

Enligt the Merck Manual of Diagnocis and Therapy är den föreskrivna behandlingen av Keshan-sjukdom tillskott av selen. Förebyggande av en utveckling av Keshan-sjukdom innefattar berikning av selenfattiga jordar med selen och tillskott med selen.

Kashin-Beck-sjukdom
Kashin-Beck-sjukdom är en annan sjukdom, som påverkar människor i selenfattiga regioner runt om i världen: särskilt i stora delar av Kina, Korea, Sibirien och Tibet. Sjukdomen kännetecknas av olika former av artros i ung ålder och i de allvarligaste fallen genom utveckling av missbildningar i lederna. Studier, som har utförts i regionerna, ger hopp om att selentillskott kan minska risken för Kashin-Beck-sjukdom och att ett långsiktigt selentillskott kan leda till reparation av skador på benvävnaden.

Anledning nummer två: selenberoende antioxidant-enzymer
Efter det att bio-medicinska forskare blivit medvetna om farorna med selenbrist, började de att lära sig mer och mer om selens roll i aktiviteten hos antioxidativa enzymer. Forskarna upptäckte att selen är en nödvändig komponent i följande antioxidant-enzymer (antioxidanter är nödvändiga för att neutralisera skadliga fria radikaler, vilka orsakar oxidativa skador på  cellstrukturer, proteiner, lipider och DNA):

  • glutationperoxidas
  • tioredoxinreduktas
  • jodtyronindeiodinas

Sammantaget har forskarna identifierat 25 selenhaltiga proteiner (selenoproteiner) hos människor, och studierna av de biologiska funktionerna hos dessa selenoproteiner har skapat  mycket stort intresse i delar av det bio-medicinska vetenskapsfältet.

Anledning nummer tre: selen och cancer, hjärtsjukdomar och immunförsvar
Cancer

Djurstudier har visat att selentillskott kan reducera risken för utveckling av cancer. Mänskliga observationsstudier har visat att lägre selenstatus i plasma är förknippad med en högre risk för utveckling av cancer [Tinggi]. Stora humana interventionsstudier, där man använt selen i förening med andra orala antioxidanter, har visat att tillskott markant minskar risken för cancer [Clark].

De mekanismer genom vilka selentillskott minskar risken för cancer är ännu inte helt klarlagda. En teori är att cancerförebyggande effekter hos selentillskott kommer från selens roll i kroppens antioxidantförsvar mot oxidativa skador, särskilt DNA-skador. Andra anti-cancer-mekanismer hos selen som undersöks är följande möjliga effekter:

  • inducerar apoptos (programmerad celldöd) hos tumörceller
  • bromsar progression av tumörcellcykeln
  • inducerar cellreparationer
  • hämmar överaktivering av proteinkinas C
  • reglerar androgent och östrogent receptoruttryck [Tinggi]

Hjärtsjukdom
Låg plasma- eller serum-selenstatus (<85 mikrogram per liter) associeras med en högre risk för hjärtsjukdom [Alehagen]. Daglig supplementering till friska, äldre svenskar med en kombination av selen och coenzym Q10 i en fyraårig, randomiserad, kontrollerad studie visade att tillskotten markant minskar risken för hjärtrelaterade dödsfall, förbättrar hjärtfunktionen och minskar inläggningarna på sjukhus.

Immunförsvar
Utöver sina antiinflammatoriska och antioxiderande egenskaper, är selen känt för antivirala effekter. Selen associeras med ökad aktivitet hos olika typer av immunsystemceller: de naturliga mördarcellerna (NK-celler), makrofager och neutrofiler i det medfödda immunförsvaret, samt B-celler och T-celler i det adaptiva immunsystemet [Rayman].

Selentillskott har i randomiserade, kontrollerade studier visat sig bromsa utvecklingen av HIV-virus  [Baum].

Högre selenstatus associeras med minskad risk för autoimmun sköldkörtelsjukdom [Rayman]. Selentillskott har visat sig minska antityreoida antikroppsnivåer hos patienter med Hashimotos sjukdom och förbättra sköldkörtelstrukturen [Drutel]. Supplementering med selen har också visat sig hjälpa patienter med Graves sjukdom snabbare tillbaka till en normal sköldkörtelfunktion [Drutel].

Det finns för närvarande ingen känd effektiv behandling för Alzheimers sjukdom. En nyligen utförd review (2016) har föreslagit att ge selentillskott till äldre patienter med mild kognitiv svikt för att motverka progression till fullt utvecklad Alzheimer [Aaseth].

Slutsats
I skrivande stund är den bästa förklaringen till de positiva hälsoeffekterna av selentillskott rörande cancerrisk, risk för hjärtsjukdom samt immunsystemets funktion att selentillskott höjer blodselenstatus tillräckligt för optimal funktion hos de olika antioxidativa enzymerna, inklusive selenoprotein SEPP1, som har en antioxidativ funktion utöver sina andra biologiska funktioner.

Kosten i många delar av världen innehåller inte tillräckliga mängder selen för att åstadkomma en optimal funktion hos selenoproteinerna. Dessutom kommer kroppens reserver att bli  uttömda och behöva påfyllning via tillskott, eftersom selenet i kroppen också nyttjas till att neutralisera tungmetaller som kvicksilver, kadmium och bly.

Källor:

Aaseth, J., Alexander, J., Bjørklund, G., Hestad, K., Dusek, P., Roos, P. M., & Alehagen, U. (2016). Treatment strategies in Alzheimer’s disease: a review with focus on selenium supplementation. Biometals: An International Journal On The Role Of Metal Ions In Biology, Biochemistry, And Medicine, 29(5), 827-839.

Alehagen, U., Alexander, J., & Aaseth, J. (2016). Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 Reduces Cardiovascular Mortality in Elderly with Low Selenium Status. A Secondary Analysis of a Randomised Clinical Trial. Plos One, 11(7), e0157541.

Baum, M. K., Campa, A., Lai, S., Sales Martinez, S., Tsalaile, L., Burns, P., & Marlink, R. (2013). Effect of micronutrient supplementation on disease progression in asymptomatic, antiretroviral-naive, HIV-infected adults in Botswana: a randomized clinical trial. Jama, 310(20), 2154-2163.

Clark, L. C., Combs, G. J., Turnbull, B. W., Slate, E. H., Chalker, D. K., Chow, J., & … Taylor, J. R. (1996). Effects of selenium supplementation for cancer prevention in patients with carcinoma of the skin. A randomized controlled trial. Nutritional Prevention of Cancer Study Group. Jama, 276(24), 1957-1963.

Drutel, A., Archambeaud, F., & Caron, P. (2013). Selenium and the thyroid gland: more good news for clinicians. Clinical Endocrinology, 78(2), 155-164.

Rayman, M. P. (2012). Selenium and human health. Lancet (London, England), 379(9822), 1256-1268.

Tinggi, U. (2008). Selenium: its role as antioxidant in human health. Environ Health Prev Med, 13: 102-108.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *