Selentillskott i Su.Vi.Max.-studien

Översta bilden (A): apoptos vid normal celldelning med en skadad cell (2) och programmerad celldöd (1). Understa bilden (B): Cancercellsdelning med oinhiberad cellproduktion och alltmer farliga cellmutationer. Selentillskott kan hjälpa normala friska vuxna som har låg selenstatus med cancerförmåner, förmåner för sköldkörtelfunktion och förmåner med kognitiv funktion.

Su.Vi.Max.-studien — SUpplementation en VItamines et Minéraux AntioXydants — var en stor randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie som utfördes med typisk fransk effektivitet. Jag har visserligen skrivit studiens namn på franska men det finns så många likheter mellan språken så jag är säker på att du kan läsa ut studiens fullständiga namn.

Syftet med studien var att testa hälsofördelarna med ett dagligt näringstillskott av flera olika vitaminer och mineraler (ungefär en till tre gånger det dagliga rekommenderade intaget via kosten) (Hercberg 1998):

  • selen, 100 mikrogram
  • vitamin C, 120 mg
  • vitamin E, 30 mg
  • betakaroten, 6 mg
  • zink, 20 mg

Forskarna i Frankrike ville särskilt undersöka om ett dagligt tillskott under längre tid, ungefär 7,5 år, från 1994 till 2002, hade någon förebyggande effekt på cancer och hjärt-kärlsjukdom, som båda har kopplats till oxidativ stress och oxidativa skador och därför skulle kunna påverkas av intag av antioxidanter.

Selen som antioxidant

I kroppen är selen integrerat i selenproteiner. Ett av de seleninnehållande proteinerna är glutationperoxidas (GPx), som är en antioxidantfamilj som neutraliserar väteperoxid och olika väteperoxidradikaler. GPx-selenproteinerna är bland de viktigaste antioxidanterna som skyddar kroppen mot fria radikaler. Ett annat seleninnehållande protein med viss antioxiderande funktion är selenprotein P (SEPP1) (Rayman 2012).

Förutom att minska oxidativ stress vet man att vissa selenproteiner kan minska inflammationer (Rayman 2012). Allt sammantaget finns det goda skäl att anta att ett selentillskott till personer med låg selenstatus kan minska frekvensen degenerativa sjukdomar och förtida död.

Su.Vi.Max. = en stor studie av selen och andra antioxidanter

Forskarna rekryterade 12 741 vuxna deltagare till studien, kvinnor i åldern 35 till 60 år och män i åldern 45 till 60 år. Totalt rekryterades 7 713 kvinnor och 5 028 män (Ezzedine 2010). Denna stora studiegrupp valdes för att representera den vuxna befolkningen i allmänhet i Frankrike och vara representativ för alla vuxna med alla olika hälsotillstånd, inte bara högriskindivider (Hercberg 1998). Resultatet av Su.Vi. Max.-studien skulle därmed kunna tillämpas på vuxna i alla industriländer i västvärlden.

Genom slumpmässig fördelning av individer till antingen en grupp med aktiv behandling (som fick näringstillskott dagligen) eller en kontrollgrupp (som fick placebo dagligen) ville man så långt möjligt försäkra sig om att den enda faktiska skillnaden mellan de två testgrupperna var exponering eller icke-exponering för selen och andra antioxidanter. Forskarna ville vara säkra på att skillnaderna i resultat mellan de två grupperna skulle beror på själva kosttillskottet och inte på förväxlingsfaktorer som ålder, kön, kost, motion eller sjukdomstillstånd.

Studien var dubbelblind för att forskarnas eller deltagarnas förväntningar inte skulle påverka resultatet. Genom att använda en kontrollgrupp ville man få en jämförelsegrund för ett dagligt tillskott av selen och antioxiderande medel under en längre tid.

Intressanta resultat av Su.Vi.Max.-studien av selen och antioxidanter

Efter att ha följt deltagarna i Su.Vi.Max.-studien i nästan 8 år publicerade forskarna sina resultat:

Selenhalt i serum

Studiedeltagarnas antioxidantkoncentration i serum påverkades av sådana faktorer som ålder, alkoholkonsumtion, kroppsvikt, kost, kön och tobaksrökning (Galan 2005).

Selen och cancer

Ett dagligt tillskott av selen och andra antioxidanter i 7,5 år minskade total cancerincidens och dödlighet av alla orsaker hos män men inte hos kvinnor (Hercberg 2004).

Selen och åldrande

Resultaten från den uppföljande Su.Vi.Max 2-studien, där man undersökte det friska åldrandet i en undergrupp av den ursprungliga patientkohorten under 2007–2009, visade att tillskottet i Su.Vi.Max.-studien kunde kopplas till ett friskare åldrande för män men inte för kvinnor, och därmed inte heller för undergruppen som helhet (Assmann 2015).

Skillnader mellan könen vad gäller respons på selen

De könsrelaterade skillnader som observerades i Su.Vi.Max.-studien var bland de första indikationerna på att det kan finnas skillnader mellan könen vad gäller responsen på ett selentillskott.

Särskilt intressant är att den nio år långa studien EVA (Epidemiology of Vascular Ageing) i Frankrike visade högre selenkoncentration i plasma med marginellt signifikant minskad risk för dysglykemi (onormalt fasteglukosvärde eller diabetes) hos män men inte hos kvinnor (Akbaraly 2010). Vi vill gärna se fler studier om könsskillnader vid tillskott av selen.

Selen, preventivmedel och ålder

Bland kvinnor visade resultaten i Su.Vi.Max.-studien signifikanta skillnader i selenkoncentrationen i serum beroende på preventivmedel och ålder (Arnaud 2007). Högre selenkoncentration kunde kopplas till högre lipidvärden i serum och/eller mindre blödningar.

Selen och kognitiva funktioner

Fortsatt uppföljning visade att studiedeltagare som fått aktivt selen och antioxidanter hade bättre minnespoäng för episodiskt minne, bättre verbalt minne och bättre exekutiv förmåga. Förbättringen av det verbala minnet sågs dock bara hos icke-rökare (Kesse-Guyot 2011).

Selen, metabola syndromet och glukosvärden

Efter 7,5 års dagligt tillskott av selen och andra oxidanter i fysiologiska doser såg man inte någon inverkan på risken för metabolt syndrom. Tillskottet hade varken positiv eller negativ effekt på metabola syndromet (Czernichow 2009).

Metabola syndromet är den övergripande termen för en grupp faktorer som ökar risken för hjärtsjukdom, stroke och diabetes. Avsaknaden av negativa effekter av tillskottet är alltså ett bra resultat.

På samma sätt hade 7,5 års dagligt tillskott av 100 mikrogram selen inte någon inverkan på fasteglukos i plasma, varken hos män eller kvinnor (Czernichow 2006).

Selen och sköldkörtelfunktionen

Resultaten i Su.Vi.Max.-studien tyder på att selen kan skydda mot struma och även mot autoimmun sköldkörtelsjukdom (Derumeaux 2003).

Slutsatser från Su.Vi.Max.-studien

Professor Serge Hercberg drog slutsatsen att de positiva hälsoeffekterna av ett dagligt tillskott av selen och antioxidanter är beroende av följande faktorer (Hercberg 2006):

  • doseringen (som näringstillskott respektive farmakologisk)
  • deltagarnas antioxidantstatus i utgångsläget
  • deltagarnas kön
  • deltagarnas kost
  • deltagarnas hälsotillstånd

Ett dagligt tillskott av selen och andra antioxidanter under lång tid hade positiva effekter på cancerprevention och ett friskt åldrande hos män (men inte hos kvinnor) och positiva effekter på sköldkörtelfunktion och kognitiva funktioner hos både män och kvinnor. När det gäller metabola syndromet såg man inga effekter, varken positiva eller negativa, på t.ex. fasteglukosvärdet.

Källor

Akbaraly,T.N., Arnaud,J., Rayman,M.P., Hininger-Favier, J., Roussel, A.M., Berr, C., & Fontbonne, A.
Plasma selenium and risk of dysglycemia in an elderly French population: Results from the prospective Epidemiology of Vascular Ageing Study. Nutr Metab. 2010;7(21).

Arnaud, J., Arnault, N., Roussel, A., Bertrais, S., Ruffieux, D., Galan, P., & Hercberg, S. (2007). Relationships between selenium, lipids, iron status and hormonal therapy in women of the SU.VI.M.AX cohort. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 21 Suppl 166-69.

Assmann, K. E., Andreeva, V. A., Jeandel, C., Hercberg, S., Galan, P., & Kesse-Guyot, E. (2015). Healthy Aging 5 Years After a Period of Daily Supplementation with Antioxidant Nutrients: A Post Hoc Analysis of the French Randomized Trial SU.VI.MAX. American Journal of Epidemiology, 182(8), 694-704.

Czernichow, S., Vergnaud, A., Galan, P., Arnaud, J., Favier, A., Faure, H., & Ahluwalia, N. (2009). Effects of long-term antioxidant supplementation and association of serum antioxidant concentrations with risk of metabolic syndrome in adults. The American Journal of Clinical Nutrition, 90(2), 329-335.

Czernichow, S., Couthouis, A., Bertrais, S., Vergnaud, A., Dauchet, L., Galan, P., & Hercberg, S. (2006). Antioxidant supplementation does not affect fasting plasma glucose in the Supplementation with Antioxidant Vitamins and Minerals (SU.VI.MAX) study in France: association with dietary intake and plasma concentrations. The American Journal of Clinical Nutrition, 84(2), 395-399.

Derumeaux, H., Valeix, P., Castetbon, K., Bensimon, M., Boutron-Ruault, M., Arnaud, J., & Hercberg, S. (2003). Association of selenium with thyroid volume and echostructure in 35- to 60-year-old French adults. European Journal of Endocrinology, 148(3), 309-315.

Ezzedine, K., Latreille, J., Kesse-Guyot, E., Galan, P., Hercberg, S., Guinot, C., & Malvy, D. (2010). Incidence of skin cancers during 5-year follow-up after stopping antioxidant vitamins and mineral supplementation. European Journal of Cancer (Oxford, England: 1990), 46(18), 3316-3322.

Galan, P., Viteri, F. E., Bertrais, S., Czernichow, S., Faure, H., Arnaud, J., & … Hercberg, S. (2005). Serum concentrations of beta-carotene, vitamins C and E, zinc and selenium are influenced by sex, age, diet, smoking status, alcohol consumption and corpulence in a general French adult population. European Journal of Clinical Nutrition, 59(10), 1181-1190.

Hercberg, S. (2006). [The SU.VI.MAX study, a randomized, placebo-controlled trial on the effects of antioxidant vitamins and minerals on health]. Annales Pharmaceutiques Francaises, 64(6), 397-401.

Hercberg, S., Galan, P., Preziosi, P., Bertrais, S., Mennen, L., Malvy, D., & … Briançon, S. (2004). The SU.VI.MAX Study: a randomized, placebo-controlled trial of the health effects of antioxidant vitamins and minerals. Archives Of Internal Medicine, 164(21), 2335-2342.

Hercberg, S., Galan, P., Preziosi, P., Roussel, A. M., Arnaud, J., Richard, M. J., & … Favier, A. (1998). Background and rationale behind the SU.VI.MAX Study, a prevention trial using nutritional doses of a combination of antioxidant vitamins and minerals to reduce cardiovascular diseases and cancers. SUpplementation en VItamines et Minéraux AntioXydants Study. International Journal for Vitamin and Nutrition Research, 68(1), 3-20.

Kesse-Guyot, E., Fezeu, L., Jeandel, C., Ferry, M., Andreeva, V., Amieva, H., & … Galan, P. (2011). French adults’ cognitive performance after daily supplementation with antioxidant vitamins and minerals at nutritional doses: a post hoc analysis of the Supplementation in Vitamins and Mineral Antioxidants (SU.VI.MAX) trial. The American Journal of Clinical Nutrition, 94(3), 892-899.

Rayman, M. P. (2012). Selenium and human health. Lancet (London, England), 379(9822), 1256-1268.

Ansvarsfriskrivning: Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte användas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *