Professor Jørgen Clausen: forskade tidigt om selen

Professor Jørgen Clausen
Professor Jørgen Clausen var en av de första forskarna att inse vikten av tillskott av selen i de delar av världen där jorden är selenfattig.

Professor Jørgen Clausen var en av de första forskarna att inse vikten av selentillskott i de delar av världen som har selenfattig jord.
Professor Jørgen Clausen, som under en lång tid varit professor vid institutionen för livsvetenskaper och kemi vid Roskilde University Center i Roskilde, Danmark, var en av de första forskarna att göra kliniska studier på effekterna av selentillskott. Därför är det intressant att titta tillbaka på den forskning som utfördes av Dr Clausen och hans kollegor i slutet på 1900-talet.

Professor Clausens studier på selen
Professor Clausens forskning kan delas upp i fem kategorier:

 • Effekt av selentillskott på hälsan hos de äldre människor som bor på vårdhem
 • Effekt av selentillskott på hälsan hos rökare
 • Effekt av selentillskott på hälsan hos patienter med kroniska neurologiska sjukdomar
 • Effekt av selentillskott på de toxiska effekterna av blyförgiftning
 • Effekt av selentillskott på aktiviteten av det selenberoende enzymet glutationperoxidas med antioxidativa egenskaper

Professor Clausen var också tidigt ledande i klargörandet av absorption och hälsoeffekter av olika former av oorganiska och organiska selentillskott.

Selentillskott, rökare och oxidativ stress
För att förstå varför Dr Clausens hade ett intresse för effekten av selentillskott hos rökare, måste vi först förstå begreppen oxidativ stress och oxidativ skada. Oxidativ stress uppstår i metabolismen av syre, då kroppen producerar ett överskott av olika reaktiva syreradikaler (till exempel peroxid, superoxid, hydroxyl, och singlettsyre) som biprodukter.

Varför ett överskott? Jo, i måttlig mängd spelar de fria radikalerna en viktig roll i cellsignalering och jämvikt i cellen. Men när mängden fria radikaler i hög grad överstiger tillgången på antioxidanter som neutraliserar de fria radikalerna, kan de fria radikalerna orsaka omfattande strukturella skador på celler, DNA och lipider.

Selen, vitamin E och rökare
Professor Clausen undersökte effekten av dagliga tillskott på 200 mikrogram selen och 1000 milligram vitamin E (500 milligram två gånger dagligen) i en interventionsstudie på tio dagar. Han visste att graden av så kallade ”respiratory burst” – den snabba frisättningen av reaktiva syreradikaler – är betydligt högre hos rökare än hos icke-rökare. Hans interventionsstudie genomfördes på tio rökare och tio icke-rökare, både män och kvinnor i åldern 20 – 45 år. Studien visade att tillskott med de två antioxidanterna, selen och vitamin E, resulterade i en betydande minskning i graden av respiratory burst hos rökare. Baserat på sina resultat rekommenderar professor Clausen att rökare tar tillskott av selen och andra antioxidanter dagligen för att begränsa omfattningen av de oxidativa skador rökning har på lungorna.

Selentillskott för äldre
För att testa effekten av tillskott fick 97 äldre personer boendes på vårdhem en daglig blandning antioxidanter i en 12-månaders randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie som professor Clausen genomförde. Medelåldern på studiedeltagarna var 75,3 år (intervall 50 – 94 år). Blandningen av antioxidanter bestod av följande ämnen:

 • 300 mikrogram selen
 • 45 milligram zink
 • 2,7 milligram vitamin A
 • 6 milligram vitamin B6
 • 270 milligram vitamin C
 • 465 milligram vitamin E
 • 250 milligram gamma-linolensyra (GLA)

Tillskottet ökade de äldres blodnivåer av selen och nivåerna av glutationperoxidas antioxidant enzymaktivitet de röda blodkropparna jämfört med nivåerna innan tillskottet togs och jämfört med nivåerna hos deltagarna i placebogruppen.

Resultaten av selentillskott var statistiskt signifikanta:

 • Reducerade nivåer av lipofuscin i röda blodkroppar jämfört med värdena innan tillskottet (lipofuscin = uppbyggnad av pigmentkorn som anses vara en biologisk markör för åldrande)
 • Förbättring i psykologiska mätningar
 • Allmän förbättring i analyser av blodflöde i olika områden på hjärnans yta

Selentillskott och kroniska neurologiska sjukdomar
Multipel skleros
Professor Clausen undersökte, tillsammans med kollegor, patienter med multipel skleros (MS) och upptäckte betydligt lägre selenvärden och minskad aktivitet av glutationperoxidas i olika typer av celler med ursprung i blodet eller som transporteras i blodet. Dessa celler visade också tecken på ökade nivåer av oxidativ skada.

I en icke-blindad studie fann forskare vid Universitetscentret i Roskilde att ett dagligt tillskott med en kombination av selen, vitamin C och vitamin E normaliserade MS-patienternas avvikande värden i cellerna.

Juvenil Battens sjukdom
I en studie med selen- och antioxidanttillskott till patienter med Juvenil Battens sjukdom, en recessiv ärftlig neurodegenerativ sjukdom som kännetecknas av progressiv synförlust, epilepsi och demens, fann professor Clausen att patienterna hade låg selenstatus och låg aktivitet av glutationperoxidas i celler i blodet. Precis som med MS-patienterna kunde forskarna använda selen och andra antioxidanter för att normalisera de biokemiska avvikelserna hos patienterna med Juvenil Battens sjukdom.

Forskarna pekade på liknande kliniska studier från Finland som tyder på att en antioxidativ behandling med selen som huvudkomponent kan hämma utvecklingen av mental försämring. Resultaten från interventionsstudien med selen och andra antioxidanter understödjer teorin att Juvenil Battens sjukdom kan orsakas av ökad oxidativ skada på cellmembran.

Selentillskott och de toxiska effekterna av bly
Tidigt i sin karriär gjorde professor Clausen djurstudier (råttor) för att se om selentillskott kunde skydda mot de toxiska effekterna av bly på samma sätt som selentillskott skyddar mot de toxiska effekterna av metylkvicksilver. Resultaten av hans experiment indikerade att selen faktiskt skyddar mot de toxiska effekterna av bly.

I kommande artiklar på denna webbplats, kommer senare forskning om sambandet mellan selen och tungmetaller i kroppen presenteras.

Professor Clausen: en pionjär inom forskningen på selentillskott
Professor Jørgen Clausen från Danmark och professor Matti Tolonen från Finland var bland de första biomedicinska forskarna som insåg behovet av selentillskott i regioner med selenfattiga jordar.

 

Källor

Clausen, J., Nielsen, S. A., & Kristensen, M. (1989). Biochemical and clinical effects of an antioxidative supplementation of geriatric patients. A double blind study. Biological Trace Element Research, 20(1-2), 135-151.

Clausen, J. (1992). The influence of antioxidants on the enhanced respiratory burst reaction in smokers. Annals of the New York Academy of Sciences, 669, 337-341.

Clausen, J. (1991). The influence of selenium and vitamin E on the enhanced respiratory burst reaction in smokers. Biological Trace Element Research, 31(3), 281-291.

Clausen, J., Jensen, G. E., & Nielsen, S. A. (1988). Selenium in chronic neurologic diseases. Multiple sclerosis and Batten’s disease. Biological Trace Element Research, 15179-203.

Jensen, G. E., Gissel-Nielsen, G., & Clausen, J. (1980). Leucocyte glutathione peroxidase activity and selenium level in multiple sclerosis. Journal of the Neurological Sciences, 48(1), 61-67.

Jensen, G. E., & Clausen, J. (1983). Leucocyte glutathione peroxidase activity and selenium level in Batten’s disease. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, 43(3), 187-196.

Rastogi, S. C., Clausen, J., & Srivastava, K. C. (1976). Selenium and lead: mutual detoxifying effects. Toxicology, 6(3), 377-388.

Shukla, V. K., Jensen, G. E., & Clausen, J. (1977). Erythrocyte glutathione perioxidase deficiency in multiple sclerosis. Acta Neurologica Scandinavica, 56(6), 542-550.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *