Selen och kolorektal cancer: Bonelli-studien

Bonelli-studien visade att ett selenbaserat kombinerat antioxidant-tillskott minskar risken för utveckling av nya adenomatösa polyper i tjocktarmen efter avlägsnande av kolorektala polyper. Om adenom inte förhindras eller tas bort kan de utvecklas till kolorektala cancertumörer.

Dr. Luigina Bonelli och ett team forskare i Genua, Italien, motiverades av följande övertygande fakta:

 • Kolorektalcancer är den näst vanligaste orsaken till cancerdöd i Europa.
 • Adenom i kolon (adenom är godartade tumörer, vilka ibland transformeras till maligna tumörer) är kända förstadier till kolorektalcancer.
 • Patienter som hade genomgått en kolon-polypektomi (avlägsnande av en adenomatös polyp) hade en ökad risk för utveckling av kolorektalcancer och behövde periodiska, uppföljande koloskopier.
 • Ökad risk för utveckling av adenom likställdes med ökad risk för utveckling av kolorektalcancer.
 • Observationsstudier tyder på att det fanns ett samband mellan plasma- eller serumkoncentrationer av flera antioxidantsubstanser, inklusive selen, och risken för kolorektal cancer.
 • I vissa interventionsstudier var tillskott med selen förenat med reduktion av incidensen av kolorektalcancer.

Tiden var inne för att starta en stor studie kring effektiviteten av selen och andra antioxidanter vad gäller att minska risken för kolorektalcancer.

Selen för att minska risken för kolorektal cancer
Dr. Bonelli och hennes kollegor ville se om ett dagligt tillskott med en kombination av antioxidanter, inklusive selen, kunde minska risken för återkommande adenom hos patienter som hade fått en eller flera adenomatösa polyper avlägsnade. Forskarna utformade en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, klinisk studie, och under en period av flera år involverades totalt 411 patienter, som hade genomgått polypektomi.

Selen och antioxidanter jämfört med placebo
I Bonelli-studien slumpades patienterna aktiv behandling eller en matchande placebobehandling. Den aktiva behandlingen bestod under en period på fem år av ett dagligt tillskott med följande substanser:

 • 200 mikrogram selen
 • 30 milligram zink
 • 2 milligram vitamin A
 • 180 milligram vitamin C
 • 30 milligram vitamin E

Dr. Bonelli skriver i sin rapport i Journal of Gastroenterology (2013) att “den aktiva substansen och placebo hade ett identiskt utseende och tillhandahölls av Pharma Nord (Danmark)”. Behandlingen var avsedd att tas under 5 år eller tills återkommande av ett adenom. Selenet i den aktiva behandlingen var en organisk selenberedning.

Resultatet av selen- och antioxidanttillskott: 39 % riskreduktion
Under studien gjorde forskarna uppföljande koloskopier på 330 av studiedeltagarna: 164 i den aktiva behandlingsgruppen och 166 i placebogruppen. Av de 330 patienterna hade 100 en återkomst av ett adenom.

38 återfall ägde rum i den aktiva behandlingsgruppen och 62 i placebogruppen. Det var således  en minskning av risken för återfall på 39% som kunde tillskrivas en aktiv intervention med selen, zink och antioxidativa vitaminer.

Liknande resultat för de två typerna av adenom
Intressant nog var riskreduktionen likartad och signifikant för både små rörformiga adenom och avancerade adenom.

Slutsatser om selen, adenom och kolorektal cancer
Bonelli-studien var en noggrant utformad klinisk studie, strukturerad för att eliminera bias och störande variabler på resultatet (återkommande adenom i kolon).

Studien uppvisade signifikanta bevis för att antioxidant-tillskott, med selen som primär komponent, minskar graden av adenom-återfall. Eftersom adenom är kända prekursorer för kolorektala cancertumörer rekommenderade forskarna att ytterligare kliniska prövningar bör riktas mot selen och andra antioxidanter för olika undergrupper av enskilda personer, som anses ha ökad risk för kolorektal cancer.

Rekommenderad framtida forskning
Forskarna rekommenderade mer forskning om effekten av selen och andra antioxidanter på olika undergrupper. Till exempel: är den aktiva behandlingen med selen mer effektiv för rökare än för icke-rökare, mer effektiv för manliga deltagare än för kvinnliga, mer effektiv för deltagare med under normal baslinje-selen-status än för deltagare med normal selenstatus vid studiestart?

Utöver detta vore det intressant att undersöka huruvida tillskott med enbart selen kan uppvisa samma signifikanta effekt på förekomsten av kolorektala adenom som behandlingen med selen och en kombination av antioxidanter hade i Bonelli-studien.

Slutsats
Bonelli-studien var en randomiserad, kontrollerad studie, som visade att tillskott med selen och andra vanliga antioxidanter markant kan minska risken för utveckling av kolorektal cancer.

Postscript: År 2015 undersökte Dr. David Hughes vid Royal College of Surgeons i Irland, tillsammans med forskningskolleger i Europa, effekten av selenstatus på risken för kolorektal cancer i en s.k. nested fall-kontrollstudie på 966 kolorektal-patienter och 966 matchande kontroller. Forskarnas resultat visade att blodselen- och blodselenoprotein P-nivåer är suboptimala hos vuxna invånare i många europeiska länder; rönen antyder vidare att det föreligger ett omvänt samband mellan risken för kolorektal cancer och högre blodselen-status. Det omvända förhållandet mellan kolorektal cancerrisk och blodselen-status var tydligare hos kvinnor.

År 2013 utförde Lener et al en studie på 169 kolorektal-patienter och 169 kontroller. De fann en stark, signifikant association mellan låg selennivå och kolorektal cancerrisk.

 

Källor:

Bonelli, L., Puntoni, M., Gatteschi, B., Massa, P., Missale, G., Munizzi, F., & Bruzzi, P. (2013). Antioxidant supplement and long-term reduction of recurrent adenomas of the large bowel. A double-blind randomized trial. Journal of Gastroenterology, 48(6), 698-705.

Hughes, D. J., Fedirko, V., Jenab, M., Schomburg, L., Méplan, C., Freisling, H., & … Hesketh, J. E. (2015). Selenium status is associated with colorectal cancer risk in the European prospective investigation of cancer and nutrition cohort. International Journal Of Cancer, 136(5), 1149-1161.

Lener, M. R., Gupta, S., Scott, R. J., Tootsi, M., Kulp, M., Tammesoo, M., & Lubiński, J. (2013). Can selenium levels act as a marker of colorectal cancer risk? BMC Cancer, 13214.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *