Serumselenstatus och risken att dö för personer med hypertoni

Serumselenkoncentrationer visar ett U-format samband med dödlighet av alla orsaker och med kardiovaskulär mortalitet hos personer med högt blodtryck (Tan 2021).

Mätning av blodtryck Den här slutsatsen baseras på en analys av data från 929 personer som fått diagnosen hypertoni (Tan 2021).

  • Medelåldern var 63 år plus/minus 13 år.
  • Något fler än hälften var män: 53 procent.
  • Forskarna följde individerna under en genomsnittlig period på drygt 10 år: 121 månader plus/minus 41 månader.
  • Under uppföljningsperioden dog 307 personer, varav 56 personer dog i hjärt-kärlsjukdom.
Kvartiler av serumselenstatus

För att nå ändamålet till analyserna kategoriserade forskarna individerna med hypertoni i kvartiler av serumselenkoncentrationen (Tan 2021):

Q1: Lika med eller mindre än 124 mikrogram per liter.

Q2: 125–135 mikrogram per liter.

Q3: 136–147 mikrogram per liter.

Q4: Högre än 148 mikrogram per liter.

Optimala serumselennivåer hos individer med högt blodtryck

Forskarna jämförde data från serumselenkvartilerna och fann att risken för dödsfall av alla orsaker och dödsfall i hjärtsjukdom var lägst i den tredje kvartilen (serumselenkoncentrationer mellan 136 och 147 mikrogram per liter) (Tan 2021).

I den tredje kvartilen av serumselenkoncentrationer var risken för dödsfall av alla orsaker 43 procent lägre och risken för dödsfall i hjärtsjukdom var 67 procent lägre än i den första kvartilen (Tan 2021).

De lägsta punkterna på de U-formade graferna i Tan-studien visar den lägsta risken för dödlighet som relaterad till serumkoncentrationen av selen. Den lägsta risken hittades vid de punkter som anges nedan (Tan 2021):

Risken att dö av alla orsaker är lägst vid 136 mikrogram per liter serumselen.

Risken för att dö av hjärtsjukdom är lägst vid 130 mikrogram per liter serumselen.

Tans grafer över sambandet mellan selenstatus (den oberoende variabeln på x-axeln) och risken att dö (den beroende variabeln på y-axeln) tycks visa ökad dödlighetsrisk hos individer med högt blodtryck som har serum-selenkoncentrationer under 100 mikrogram per liter eller över 175 mikrogram per liter.

Slutsats: Serum selenstatus och dödlighet vid hypertoni

Tan-analysen (2021) visar att för låga och för höga nivåer av serumselen kan vara kopplade till förhöjd dödlighet av alla orsaker och kardiovaskulär mortalitet.

Tan et al. (2021) föreslår flera potentiella biologiska mekanismer för att förklara det U-formade sambandet mellan serumselenstatus och risk att avlida hos personer med hypertoni:

  • Hypertoni är förknippat med en minskning av biotillgängligheten av antioxidanter och med överdriven produktion av skadliga fria radikaler. Hypertoni kan därför associeras med oxidativ stress och cell- och vävnadsskador.
  • Det skapas ett skydd mot oxidativ skada genom selenets förening med antioxidativa selenoenzymer som glutationperoxidaser och tioredoxinreduktaser.
  • Lågt selenintag och låg selenstatus begränsar syntesen av selenoproteiner, vilket resulterar i en minskad antioxidativ och antiinflammatorisk effekt och resulterar i en förhöjd risk att dö.
  • Med ökande selenstatus ökar den antioxidativa selenenzymaktivitet direkt tills den når en platå. Vid någon tidpunkt kan det finnas en överkonsumtion av selen, då börjar de gynnsamma hälsoeffekterna av selentillförseln att minska.
  • Överdriven exponering av selen kan också vara associerad med skadliga effekter som att förhindra korrekt proteinvikning, inducera det pågående proteinsvaret och orsaka produktion av superoxidradikaler som gör angiogenes skada.
Källor

Tan QH, Huang YQ, Liu XC, Liu L, Lo K, Chen JY, Feng YQ. A U-shaped relationship between selenium concentrations and all-cause or cardiovascular mortality in patients with hypertension. Front Cardiovasc Med. 2021 Jul 30;8:671618.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *