Selentillskott och bröstcancer

Studier visar att selenintag och selenstatus har samband med risken för bröstcancer.  Låg selenstatus tyder på ökad risk för bröstcancer.

I många länder är bröstcancer den cancerform som oftast diagnostiseras och behandlas.  En meta-analys av 16 studier, utförd 2014, visade att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan selenstatus i serum och risken för bröstcancer.  Ju lägre selenkoncentration, desto högre risk för bröstcancer [Babaknejad].

Vad vet vi om selen och bröstcancer?
Bröstcancer är ett frustrerande ämne för den som forskar om selen.  Det finns inte tillräckliga belägg för att dra några definitiva slutsatser om effekten av selentillskott när det gäller att förhindra bröstcancer.

Ett exempel är studien Nutritional Prevention of Cancer (NPC-studien) – där man kunde påvisa signifikanta samband mellan selentillskott och lägre risk för cancer i tjock- och ändtarm, lungor, prostata och total cancerrisk – men där inte tillräckligt många kvinnor deltog för att man skulle kunna studera effekten på bröstcancer [Clark].

Evidens om selen och bröstcancer
Studier av olika cancercellinjer har visat att selenberikad jäst har positiva effekter på oxidativ stress, hämning av tumörtillväxten och apoptos (celldöd) vid bröstcancer hos människa [Guo].

Studier av olika cancercellinjer har också visat att tillskott av en kombination av selen och cancerläkemedlet cisplatin, kan ha en signifikant motverkande effekt när det gäller bröstcancer [Sakalli Çetin].

Djurstudier har konsekvent visat att selentillskott bidrar till att hämma uppkomsten av bröstcancerceller [Ekoue].

De flesta epidemiologiska studier som utförts på människa (rapporter av observationsstudier) har visat på ett omvänt samband mellan selenstatus och selenintag och risken för bröstcancer [Ekoue].

Dr Cai och ett forskarteam har gjort en meta-analys av 69 observationsstudier av selenexponering och cancerrisk.  14 av studierna hade bröstcancer som resultatmått.  Data från dessa 14 studier visar att en högre selenexponering hade ett signifikant samband med lägre risk för bröstcancer [Cai].

Variationer i förekomsten av selenproteiner och bröstcancer
Mycket av dagens forskning kring selen och bröstcancer fokuserar på att mäta det viktiga selen som innehåller selenproteiner och förhållandet till bröstcancer.

Man försöker i denna forskning hitta ett samband mellan de olika funktionella singelnukleotid-polymorfismerna (SNPar) i t.ex. selenprotein SEPP1, GPX1 och GPX4, och risken för bröstcancer.  De data som framkommit visar faktiskt att selenproteinerna kan spela en roll när det gäller att hämma utvecklingen av bröstcancer [Méplan].

Polymorfism i selenproteiner
Okay, singelnukleotid-polymorfism?  Vad är det?  Var ska vi börja?

Grunden är att DNA-sekvenserna i våra gener ger information till cellerna om hur de ska tillverka proteiner.  Gener som kodar för ett specifikt protein kan ha flera skillnader i DNA-sekvenserna i en befolkning.

Polymorfism är små variationer i genernas DNA-sekvenser.  Polymorfism är så pass vanligt i en befolkning att de skillnader de leder till inte anses som ovanliga på samma sätt som mutationer gör det.

Singelnukleotid-polymorfismer (SNPar) är variationer i ett enda baspar i en DNA-sekvens.  De intressanta frågorna är:

  • Finns det något samband mellan SNPar som producerar selenproteiner, och selenstatus/selenintag?
  • Finns det något samband mellan SNPar som producerar selenproteiner och risken/förekomsten av olika cancerformer, bland annat bröstcancer?

Efterlyst: en omfattande interventionsstudie av selentillskott och förekomsten av bröstcancer
Fram tills dess vore det bra om någon kunde finansiera en stor, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie av om tillskott av selenberikad jäst kan förebygga bröstcancer.  Sådana studier är väldigt kostsamma.

Vi har ännu inte några säkra bevis för att ett tillskott av ett jästpreparat berikat med organiskt selen minskar risken för bröstcancer, men det finns sannerligen tillräckligt med belägg från cellstudier, djurstudier och observationsstudier för att anta att kvinnor med låga selenkoncentrationer kommer att ha nytta av att ta ett selentillskott.  Man borde åtminstone kunna testa sitt selen för att se om man har låga värden.

 

Källor

Babaknejad, N., Sayehmiri, F., Sayehmiri, K., Rahimifar, P., Bahrami, S., Delpesheh, A., & Alizadeh, S. (2014). The relationship between selenium levels and breast cancer: a systematic review and meta-analysis. Biological Trace Element Research, 159(1-3), 1-7.

Cai, X., Wang, C., Yu, W., Fan, W., Wang, S., Shen, N., & Wang, F. (2016). Selenium Exposure and Cancer Risk: an Updated Meta-analysis and Meta-regression. Scientific Reports, 619213. doi:10.1038/srep19213

Ekoue, D. N., Zaichick, S., Valyi-Nagy, K., Picklo, M., Lacher, C., Hoskins, K., & Diamond, A. M. (2017). Selenium levels in human breast carcinoma tissue are associated with a common polymorphism in the gene for SELENOP (Selenoprotein P). Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 39,227-233.

Guo, C., Hsia, S., Shih, M., Hsieh, F., & Chen, P. (2015). Effects of Selenium Yeast on Oxidative Stress, Growth Inhibition, and Apoptosis in Human Breast Cancer Cells. International Journal of Medical Sciences, 12(9), 748-758.

Méplan, C., Dragsted, L. O., Ravn-Haren, G., Tjønneland, A., Vogel, U., & Hesketh, J. (2013). Association between polymorphisms in glutathione peroxidase and selenoprotein P genes, glutathione peroxidase activity, HRT use and breast cancer risk. Plos One, 8(9), e73316. doi:10.1371/journal.pone.0073316

Sakalli Çetin, E., Nazıroğlu, M., Çiğ, B., Övey, İ. S., & Aslan Koşar, P. (2017). Selenium potentiates the anticancer effect of cisplatin against oxidative stress and calcium ion signaling-induced intracellular toxicity in MCF-7 breast cancer cells: involvement of the TRPV1 channel. Journal of Receptor And Signal Transduction Research, 37(1), 84-93.

Ansvarsfriskrivning: Informationen i denna artikel utgör inte medicinsk rådgivning och är inte avsedd att användas som medicinsk rådgivning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *