Selen för att höja motståndet mot covid-19

COVID-19 Virus Infection
Virusinfektionen vid covid-19 utvecklas som en överdriven aktivering av det medfödda immunsystemet, av gradvis ökande inflammation och av cytokinstormar. En genomgång av medicinsk tidskrifts-litteratur visar att ett tillräckligt utbud av mikronäringsämnena selen, zink och vitamin D är nödvändigt för att stärka immunfunktionen och för att minska inflammation.

Tillräckligt intag av selen, zink och D-vitamin är viktigt för att säkerställa motståndskraften mot virusinfektioner, för att främja en stark immunfunktion och för att minska nivåerna av inflammation. Ett team av norska, svenska och ryska forskare rekommenderar lämpliga tillskott med ovan nämnda mikronäringsämnen för de i högriskområden och vid misstänkt exponering för SARS-CoV-2 (Alexander 2020).

Selentillskott för att skydda mot hyperinflammation associerad med covid-19

Efter att ha granskat tillgänglig medicinsk litteratur drog forskargruppen slutsatsen att ett tillräckligt selenintag/status kan skydda mot hyperinflammation i samband med coronavirusinfektioner.

Individer som tillhör en högriskgrupp och som har en selenstatus under 100 mikrogram per liter bör överväga att ta ett daglig selentillskott på 100–200 mikrogram (Alexander 2020).

Individer i högriskgrupper har följande kännetecken:

  • Är äldre
  • Har ett medicinskt tillstånd som diabetes, högt blodtryck eller hjärtsjukdom
  • Röker, konsumerar alkohol och tränar lite
  • Har förhöjda nivåer av c-reaktivt protein (en biomarkör för systemisk inflammation) före infektionen
  • Bor eller arbetar i ett område med hög andel smittade
  • Har låga plasma/serumkoncentrationer av selen, vitamin D och zink

Biosyntes av vitala selenoproteiner

Vid ett dagligt intag (100 till 200 mikrogram) av ett jästtillskott med högt seleninnehåll kan man uppnå en relativt snabb biosyntes av de vitala selenoproteinerna som ska ses som ett tillägg i behandlingar som förebygger aggressiva covid-19-infektioner:

  • glutationperoxidas
  • tioredoxinreduktaserna
  • selenoproteinerna P, K och S

Säker övre gräns för selenintag från mat och kosttillskott

Forskarna rekommenderar att ett långsiktigt kombinerat intaget av selen från mat och kosttillskott inte ska överstiga 300 mikrogram per dag eftersom högre intag kan vara förknippat med toxicitet.

Professor Urban Alehagen
Urban Alehagen var den ledande forskaren i KiSel-10-studien vars syfte var att undersöka effekten av ett kombinerat selen- och Q10-tillskott och dödligheten i hjärtsjukdomar. Professor Alehagen har också deltagit i en forskargrupp som undersökte om näringsämnena selen, zink och vitamin D kunde höja försvaret mot covid-19.

Ett kombinerat selen- och Q10-tillskott

I den svenska randomiserade och placebokontrollerade KiSel-10-studien fick friska pensionärer med låg selenstatus (ett genomsnitt på 67 mikrogram per liter) ett dagligt tillskott med selen och Q10 i fyra år. 200 mikrogram selen och 2 x 100 milligram Q10 minskade nivåerna av icke-specifik inflammation, mätt genom plasmanivåer av C-reaktivt protein och andra biomarkörer för inflammation (Alehagen 2015; Alehagen 2019).

Överaktiva inflammatoriska reaktioner är typiska för allvarliga coronavirusinfektioner. Den signifikanta skillnaden, i lindring av inflammation, som ett kombinerat selen och Q10-tillskott, är anmärkningsvärt (Alexander 2020).

Selentillskott i kombination med N-acetylcystein

Funktionen hos antioxidant-enzymet, glutationperoxidas, är beroende av en tillräcklig tillförsel av glutation som en kofaktor. Att även tillsätta N-acetylcystein, som är viktigt för produktionen av glutation, kan vara nödvändigt [Alexander 2020].

Information att ta med: Selentillskott och covid-19

Intag av selen i mat varierar avsevärt från region till region i världen. Generellt sett är selenintag i stora delar av Europa och Mellanöstern betydligt lägre än selenintaget i flera regioner i Nordamerika (Stoffaneller & Morse 2015).

Personer med plasmaselenstatus under 100 mikrogram per liter bör överväga selentillskott i en daglig dos på 100–200 mikrogram, tillsammans med eller utan samverkande Q10 och N-acetylcystein, som en rekommenderad tilläggsbehandling för att förhindra uppkomsten av covid-19 (Alexander 2020).

En kinesisk studie har visat att patienters låga selennivå associerades med sämre tillfrisknade från covid-19 (Zhang & Rayman 2020).

En tysk studie har visat att högre selenstatus och högre selenoprotein P nivå var associerad med högre överlevnad i covid-19 (Moghaddam 2020).

Tillräckliga dagliga selenintag från mat och kosttillskott är nödvändiga för biosyntesen av vitala selenoproteiner (Alexander 2020).

Källor

Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U. Cardiovascular Mortality and N-terminal-proBNP Reduced after Combined Selenium and Coenzyme Q10 Supplementation: A 5-year Prospective Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial Among Elderly Swedish Citizens. International Journal of Cardiology, 2013;167(5), 1860-1866.

Alehagen U, Lindahl TL, Aaseth J, Svensson E, Johansson P. Levels of sP-selectin and hs-CRP Decrease with Dietary Intervention with Selenium and Coenzyme Q10 Combined: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. PLoS One. 2015;10(9):e0137680.

Alehagen U, Alexander J, Aaseth J, Larsson A. Decrease in inflammatory biomarker concentration by intervention with selenium and coenzyme Q10: a subanalysis of osteopontin, osteoprotergerin, TNFr1, TNFr2 and TWEAK. J Inflamm (Lond). 2019;16:5.

Alexander J, Tinkov A, Strand TA, Alehagen U, Skalny A, Aaseth J. Early Nutritional Interventions with Zinc, Selenium and Vitamin D for Raising Anti-Viral Resistance Against Progressive COVID-19. Nutrients 2020, 12, 2358.

Moghaddam A, Heller RA, Sun Q, et al. Selenium Deficiency Is Associated with Mortality Risk from COVID-19. Nutrients. 2020;12(7):2098.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, et al. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014;7(8):796-804.

Stoffaneller R, Morse NL. A review of dietary selenium intake and selenium status in Europe and the Middle East. Nutrients. 2015;7(3):1494-1537.

Zhang J, Taylor EW, Bennett K, Saad R, Rayman MP. Association between regional selenium status and reported outcome of COVID-19 cases in China. Am J Clin Nutr. 2020;111(6):1297-1299.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *