Selenföreningar bekämpar cancer

selenföreningar
Kroppens selennivå kan mätas med hjälp av ett blodprov

I en ny vetenskaplig studie har danska forskare vid Köpenhamns Universitet visat att metylerade selenföreningar kan reglera kroppens immunförsvar, vilket gör det möjligt att bättre bekämpa vissa cancerformer. Dessa selenföreningar finns i vissa livsmedel, såsom vitlök och broccoli, men också i selenpreparat som innehåller selenjäst.

Vissa cancerformer, såsom hudcancer, prostatacancer och vissa former av leukemi försvagar kroppens immunförsvar genom att överstimulera det tills det så småningom bryts ner vilket ger cancercellerna fria tyglar i kroppen. Vad den nya danska studien visar är att intaget av selenföreningar som kan metaboliseras till metylselenol förbättrar immunsystemets förmåga att bekämpa cancer.

Den immunaktiverande substansen NKG2D
Metabolismen av olika oorganiska och organiska selenföreningar i kroppen är komplex och noggrant reglerad. Selenföreningen metylselenol reglerar produktionen av ett ämne som kallas NKG2D. Det är en substans som aktiverar kroppens immunfunktion och vars värde blir förhöjt vid värmechock, virusinfektioner och inflammation. Nivån av NKG2D är också förhöjd i blodet och på ytan av tumörer hos cancerpatienter.

Substansen NKG2D är därför också användbar som en markör för allvarlig sjukdom. De selenföreningar som omvandlas till selenid i kroppen kan inte reglera bildandet av NKG2D och är därför mindre effektiva medel mot cancer än vad metylselenol är.

Formula med selenjäst
Det är här som preparat med selenjäst kommer in i bilden, eftersom de innehåller de metylerade selenföreningar som visat sig vara mest effektiva vid cancerbehandling. I Danmark finns en farmaceutisk version av selenjäst som är det enda preparatet godkänt för förebyggande och behandling av selenbrist och som kan förskrivas i en dos om 200 mikrogram per dag.

Selenmekanismer
Selen bekämpar cancer huvudsakligen på två sätt: genom apoptos och genom hämning av angiogenes. Vid apoptos (programmerad celldöd – i motsats till celldöd genom sjukdom eller skada) påverkas enzymer vilka gör att cancerceller dör naturligt.

Det andra sättet, hämning av angiogenes, är en process där bildandet av nya blodkärl till cancertumören hämmas. Utan tillförsel av tillräckligt med näring genom nya blodkärl kommer cancercellerna att dö lättare.

Det är faktiskt så att selentillskott förstärker effekterna av konventionell kemoterapi.

Supplementering nödvändig
Andra vetenskapliga studier med selen har visat att ett dagligt tillskott av 200 mikrogram selenjäst har kunnat minska cancerincidens och antalet dödsfall på grund av cancer. Den nya danska forskningen tyder på att den typ av selen som används mot cancer kraftigt kan påverka resultaten. Det är anmärkningsvärt att SELECT-studien från 2008, i vilken selenometionin (som är icke-metylerat selen) användes på cancerpatienter, inte visade en statistiskt signifikant effekt mot cancer. Det negativa resultatet förvånade många, men avsaknaden av en cancerförebyggande effekt i SELECT-studien har tillskrivits flera orsaker, bland annat rekrytering av patienter som inte hade låga nivåer selen. Baserat på resultaten från denna nya danska forskning skulle resultaten också kunna förklaras av det faktum att patienterna inte fick tillskott i form av metylerade selenföreningar.

Slutsats om selentillskott
Typen av tillskott – organisk selenjästformula – är mycket viktig för den cancerpreventiva effekten. En annan sak, som pekas ut av de danska forskarna, är att man inte kan få i sig de nödvändiga mängderna selen för att bekämpa cancer effektivt enbart genom kosten. Effektiviteten av selentillskott i förebyggandet av cancer beror till en del på dosen som behövs för att höja nivån av serum-selen till en lämplig nivå, men effektiviteten beror ännu mer på typen av selentillskottet. För att vara effektivt i prevention och bekämpning av cancer måste selentillskottet innehålla de kemiskt rätta sorternas selen.

 

Referencer
Hagemann-Jensen M, et al. The Selenium Metabolite Methylselenol Regulates the Expression of Ligands That Trigger Immune Activation through the Lymphocyte Receptor NKG2D. J Biol Chem. 2014;289(45):31576-90.
Weekley CM, et al. Uptake, distribution, and speciation of selenoamino acids by human cancer cells: X-ray absorption and fluorescence methods. Biochemistry. 2011;50(10):1641-50.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *