Selenbrist.se – en ny webbplats

Forskning vid Linköpings Universitet, utförd av Dr. Urban Alehagen och hans kollegor, har visat en relativt hög dödlighet hos äldre svenskar med låg selenstatus.
Forskning vid Linköpings Universitet, utförd av Dr. Urban Alehagen och hans kollegor, har visat en relativt hög dödlighet hos äldre svenskar med låg selenstatus. Ett dagligt tillskott med selen och coenzym Q10 under fem år minskade signifikant risken för död i hjärtsjukdom för äldre, friska, hemmaboende svenska medborgare.

Vad är tanken bakom den nya webbplatsen selenbrist.se?

Vår huvudsakliga ambition med denna webbplats är att presentera kliniska forskningsresultat från publicerade och fackgranskade studier av säkerhet och effekt av selentillskott.

En närbesläktad webbplats till webbplatsen q10facts.com
Vi vill försöka göra samma sak med selenfakta.se som vi har gjort med webbplatsen q10facts.com. Vi kommer rapportera resultat från randomiserade, kontrollerade, kliniska studier som utförts på människa. Vi kommer presentera följande typer av information om studier kring selentillskott och selenstatus:

 • Studiedesignen
 • Provstorleken
 • Sammansättningen hos provet
 • Typen av selen och doseringen
 • Studiens längd
 • Felkällor i studien
 • Studieresultaten
 • Forskarnas tolkning av resultaten

Interventionsstudier med selentillskott
Generellt finns det två typer av studier på människa: observationsstudier och interventionsstudier. Den stora skillnaden mellan observationsstudier och interventionsstudier är att forskarna kontrollerar den oberoende variabeln i interventionsstudier, vilket inte är fallet för  observationsstudier.

Den oberoende variabeln är den variabel som undersöks. Det är alltså den faktor som forskarna undersöker för att se om dess användning ger ett signifikant resultat. Den beroende variabeln är det resultat som mäts. Vanligtvis är det resultat som mäts en viss nivå av ökad eller minskad risk för sjukdom.

Interventionen: tillskott med selen
I de studier som vi vill undersöka på denna sida är interventionen ett tillskott med selen och forskarna kontrollerar typen av selen på tillskottet och doseringen.

Det randomiserade kontrollerade studien
Inte ens randomiserade, kontrollerade studier (RCT) är helsäkra och kan producera objektiva resultat varje gång, men RCT är den bästa vetenskapliga metod vi har för att testa säkerheten och effekten av näringstillskott.

Grundtanken bakom RCT: eliminera partiskhet
Randomisering av provet ökar sannolikheten att indela studiedeltagare för två olika prover (ett aktivt prov och ett prov för placebokontroll) på rätt sätt. De två grupperna bör vara lika vad gäller deltagarnas ålder, kosthållning, etnicitet, motionsvanor, kön, hälsotillstånd, medicinskt tillstånd och andra relevanta variabler som kan påverka resultatet. Den oberoende variabeln, selentillskott, är den enda variabel som ska visa signifikant skillnad mellan den aktiva behandlingsgruppen och kontrollgruppen som får placebo.

Dubbelblindning av studien innebär att varken forskarna eller studiedeltagarna vet vilka deltagare som får aktivt tillskott och vilka som får placebo tills studien har avslutats och förseglingen har brutits på studieprotokollet. Dubbelblinda studier minskar risken för att förväntningar från deltagare eller forskare samt att placeboeffekter påverkar studieresultatet. Dubbelblindning av en studie som involverar selentillskott kan vara svårt eftersom vissa selentillskott har en distinkt lukt och smak.

En kontrollerad studie är en studie där en grupp studiedeltagare får ett placebotillskott som inte innehåller den aktiva substansen. Data från kontrollgruppen som fick placebo ska visa vad som skulle ha hänt om deltagarna i den aktiva behandlingsgruppen inte hade tagit det aktiva selentillskottet.

Enskilt tillskott eller blandning av antioxidanter
Det är naturligtvis enklast att isolera effekten av selentillskott om selen är den enda aktiva behandlingssubstansen. Om alla andra variabler har kontrollerats kan selentillskottet antas vara orsaken till att resultatet blir ett annat i behandlingsgruppen jämfört med placebogruppen.

Naturligtvis vill forskarna alltid ge sina patienter den behandling som de tror är den bästa möjliga och i vissa studier kombinerar man selentillskott med andra antioxidanter i en antioxidant-cocktail. En typisk antioxidant-cocktail kan innehålla vitamin C och E, betakaroten, zink och selen. En bra sådan kombination är dagliga doser av coenzym Q10 och selen (mer om detta nedan).

Potentiella hälsoeffekter av selentillskott
Det finns gott om material från interventionsstudier om de potentiella fördelarna med selentillskott inom följande områden:

 • Cancer
 • Hjärt-kärlsjukdom
 • Sköldkörtelrubbningar
 • HIV/AIDS
 • Kvicksilver-, kadmium- och blyavgiftning
 • Graviditet
 • Diabetes

Selens speciella relation till coenzym Q10
Den svenska studien KiSel-10, avslutad och publicerad 2013 med uppföljningspublikationer 2015, är ett bra exempel på en stor och väl kontrollerad studie. Forskarna delade in äldre, hemmaboende svenskar (ålder 70 – 88 år) i en placebogrupp respektive en aktiv grupp. Den aktiva gruppen fick under fem års tid dagliga tillskott av 200 mikrogram SelenoPrecise®, som är tabletter med organisk selenjäst, samt 200 milligram Bio-Qinon Q10 Gold, som är kapslar med coenzym Q10.

Kombinationen med aktiva tillskott minskade risken att dö i hjärtsjukdom signifikant med hela 54 %. Dessutom fick studiedeltagarna i selen- och coenzym Q10-gruppen en signifikant förbättring av en biokemisk markör, NT-proBNP, som är en tillförlitlig indikator på närvaron och svårighetsgraden av hjärtsvikt.

Dessa resultat är extra intressanta för medelålders och äldre vuxna som vill skjuta upp uppkomsten av följande symtom på hjärtsvikt och kranskärlssjukdom: andfåddhet, trötthet, hjärtklappning och bröstsmärtor.Vi kommer att rapportera mer om de publicerade resultaten från studien KiSel-10 i kommande artiklar på denna webbplats.

Tack för att du uppmärksammar denna webbplats samt webbplatsen q10facts.com

 

Referencer:

Alehagen, U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., & Dahlström, U. (2013). Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and Coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. International Journal Of Cardiology, 167(5), 1860-1866.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *