Selen som enda intervention för cancerprevention

På många platser i världen är selenhalten i jorden låg, och detsamma gäller för det vete som produceras där.  Till detta kommer malning och bearbetning som resulterar i att vetemjölet innehåller 14% mindre selen än det obearbetade vetekornet.  Sammantaget leder detta till lägre selenintag via kosten och ökad risk för cancer. Studier visar att ett tillägg av selenberikad jäst till människor i områden med låga selenhalter har en cancerförebyggande effekt.

På den här bloggen, selenbrist.se, fokuserar vi på de positiva effekterna av selentillskott på hälsa och näringsstatus.  Vi tittar närmare på följande typer av studier:

 • studier på människa snarare än laboratorie- eller djurstudier
 • interventionsstudier snarare än observationsstudier
 • randomiserade kontrollerade studier när så är möjligt.

Cancer och selen som enda behandling

De bästa studierna av selen som enda intervention för att förebygga eller behandla cancer visar signifikanta resultat i områden med lågt selenintag och/eller hög cancerrisk.

Professor Clarks NPC-studie

Det stora genombrottet kom när professor Larry Clark publicerade sina resultat från studien Nutritional Prevention of Cancer (NPC) i den prestigefyllda tidskriften JAMA: The Journal of the American Medical Association.

NPC-studien var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie som utfördes i selenfattiga områden i sydöstra USA. De studiedeltagare som tog 200 mikrogram selenberikad jäst under i genomsnitt 4,5 år fick betydande positiva hälsoeffekter
(jämfört med dem som tog placebo):

 • 50% lägre dödlighet i cancer
 • 37% lägre total incidens av cancer
 • 46% lägre incidens av lungcancer
 • 58% lägre incidens av kolorektal cancer
 • 63% lägre incidens av prostatacancer (Clark)

75% av studiedeltagarna var amerikanska män. Det finns därför inga meningsfulla data vad gäller bröstcancer.

År 2006 rapporterade dr Reid med kolleger resultaten av en sekundär analys av data från NPC-studien vad gällde selentillskott och risken för kolorektal cancer. Analysen visade på en signifikant minskad risk i två grupper av studiedeltagare:

 • Studiedeltagare vars selenstatus i utgångsläget låg i den lägsta tertilen i gruppen
 • Studiedeltagare som var aktiva rökare (Reid 2006)

Dr Yus studier av primär levercancer

I Qidong-området, ett selenfattigt område i Kina, studerade dr Yu med kolleger effekten av selentillskott mot hepatit B-virus och primär levercancer.

Bordssalt med tillsats av selen som interventionsåtgärd gav 35% färre fall av primär levercancer jämfört med bordssalt utan selentillsats.
Dagligt intag av selenberikade jästtabletter som selenintervention ledde till att inga fall av primär levercancer utvecklades hos hepatit B-patienter under en 4-årsperiod. Under samma period fick 6% av hepatit B-patienterna som tog placebo primär levercancer (Yu).

Särskilt intressant: i båda Yus studier steg frekvensen primär levercancer när deltagarna slutade ta det selenberikade kosttillskottet. Kontinuerlig tillförsel av selen hade en kemopreventiv effekt på cancer (Yu).

Professor Lis studier av primär levercancer

I en senare och större studie i Qidong-området, en region med känd hög risk för levercancer, studerade dr Li med kolleger 2 065 patienter under tre år. Studiedeltagarna placerades slumpmässigt i antingen en grupp som fick selen eller en placebogrupp.

I gruppen som fick selen var antalet lymfocyter med mikrokärnor signifikant lägre än i placebogruppen.

Observera: Test av celler med mikrokärnor är ett tillförlitligt test av karcinogena föreningar som orsakar cancer genom att skada generna.

Dessutom var antalet nya fall av levercancer signifikant lägre i gruppen som fick selen än i kontrollgruppen.

Dr Karamalis studie av selen och kvinnor med cervikal intraepitelial neoplasi

Dr Karamali med kolleger rapporterade om positiva långtidseffekter vid kompletterande behandling med selen till kvinnor med cervikal intraepitelial neoplasi av grad 1 (CIN1).

Observera: Cervikal intraepitelial neoplasi är den medicinska termen för en precancerös onormal tillväxt av epitelceller i livmoderhalsen.

Kvinnorna i dr Karamalis studie placerades slumpmässigt antingen i en behandlingsgrupp som fick 200 mikrogram selenberikad jäst dagligen eller i en placebogrupp.

 • Tillskottet av selen ledde till regression av den cervikala intraepiteliala neoplasin.
 • Tillskottet av selen hade gynnsamma effekter på kvinnornas metabola profil, t.ex. sänkt fasteglukos och ökad insulinkänslighet.
 • Tillskottet av selen kunde kopplas till minskad oxidativ stress (Karamali).

PRECISE-pilotstudierna med selenberikade jästpreparat

PRECISE-studien utformades som en studie med hög styrka där man undersökte effekten av tillskott av selenberikad jäst hos 32 000 cancerpatienter i USA, Storbritannien, Danmark och Sverige.  Den fullt utvecklade PRECISE-studien kom aldrig igång eftersom man saknade finansiering.

I stället gick resurserna till prövningen Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial, som utfördes av Southwest Oncology Group i USA. PRECISE-forskarna genomförde dock pilotstudier i Danmark och Storbritannien.

Studiedeltagarna i de två PRECISE-pilotstudierna fick selenberikade jästpreparat, SelenoPrecise®, med varierande doser om antingen 100, 200 eller 300 mikrogram per dag. Efter sex månaders tillskott med varje dos hade värdena i studiedeltagarnas plasma och helblod ökat signifikant.

I PRECISE-pilotstudien i Storbritannien resulterade 200 mikrogram SelenoPrecise® selenberikat jästtillskott per dag i signifikant högre selenvärden i plasma och en större ökning från utgångsläget än vad som var fallet i professor Clarks NPC-studie (Larsen).

Tyvärr fick vi aldrig reda på om en stor randomiserad kontrollerad prövning med 200 mikrogram SelenoPrecise® selenberikat jästtillskott per dag skulle ha visat samma signifikanta resultat som NPC- och Qidong-studierna.

SELECT-studien: Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial

Slutligen ska jag berätta lite om SELECT-studien.
SELECT-studien avbröts före planerat slutdatum eftersom preliminära data visade att varken selen eller vitamin E minskade risken för prostatacancer under 2001–2004. Jag kommer att behandla SELECT-studien mer utförligt i en kommande artikel.
Här räcker det med att konstatera att SELECT-studien var fel studie. SELECT-studien utfördes:

Så här efteråt kan vi beklaga att de ekonomiska resurserna till SELECT-studien (cirka 114 miljoner dollar) inte gick till PRECISE-studien i stället.

Vad har vi lärt oss av studierna om cancer och selen?

Dr Lee med kolleger har gjort en metaanalys av randomiserade kontrollerade prövningar som undersökt effekten av att använda selentillskott som cancerprevention.

Deras slutsats var: Selentillskott som enda intervention minskar cancerrisken i populationer med lågt serumselen i utgångsläget och i populationer med hög cancerrisk.

Slutsats: randomiserade kontrollerade studier av selen och cancer

Det är kostsamt att ta fram och genomföra randomiserade kontrollerade studier. Det är svårt för forskarna att få finansiering till stora och dyra studier av selen eftersom selen är ett grundämne.
Men trots detta har flera betydelsefulla studier genomförts av selentillskott som förebyggande eller behandling av cancer. I en kommande artikel kommer jag att redovisa den cancerförebyggande effekt som visats i studier av selentillskott i kombination med andra antioxidanter.

Följande studier av selen plus andra antioxidanter som förebyggande cancerbehandling är viktiga:

 • Professor Blots Linxian-studie
 • Professor Hercbergs Su.Vi.Max.-studie
 • Dr Bonellis studie av återkommande adenom
 • Dr Prasads studie av mikrokärnor och DNA-adduktorer
 • SELECT-studien utförd av Southwest Oncology Group

Källor

Clark, L. C., Combs, G. J., Turnbull, B. W., Slate, E. H., Chalker, D. K., Chow, J., & Taylor, J. R. (1996). Effects of selenium supplementation for cancer prevention in patients with carcinoma of the skin. A randomized controlled trial. Nutritional Prevention of Cancer Study Group. JAMA, 276(24), 1957-1963.

Karamali, M., Nourgostar, S., Zamani, A., Vahedpoor, Z., & Asemi, Z. (2015). The favourable effects of long-term selenium supplementation on regression of cervical tissues and metabolic profiles of patients with cervical intraepithelial neoplasia: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. The British Journal of Nutrition, 114(12), 2039-2045.

Larsen, E. H., Hansen, M., Paulin, H., Moesgaard, S., Reid, M., & Rayman, M. (2004). Speciation and bioavailability of selenium in yeast-based intervention agents used in cancer chemoprevention studies. Journal of AOAC International, 87(1), 225-232.

Lee, E.H., Myung, S.K., Jeon, Y.J., Kim, Y., Chang, Y.J., Ju, W., Seo, H.G., & Huh B.Y. (2011). Effects of selenium supplements on cancer prevention: meta-analysis of randomized controlled trials.  Nutr Cancer, 63(8):1185-95.
doi: 10.1080/01635581.2011.607544

Li, W., Zhu, Y., Yan, X., Zhang, Q., Li, X., Ni, Z., & … Zhu, J. (2000). [The prevention of primary liver cancer by selenium in high risk populations]. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi [Chinese Journal of Preventive Medicine], 34(6), 336-338.

Reid, M. E., Duffield-Lillico, A. J., Sunga, A., Fakih, M., Alberts, D. S., & Marshall, J. R. (2006). Selenium supplementation and colorectal adenomas: an analysis of the nutritional prevention of cancer trial. International Journal of Cancer, 118(7), 1777-1781.

Yu, S. Y., Zhu, Y. J., & Li, W. G. (1997). Protective role of selenium against hepatitis B virus and primary liver cancer in Qidong. Biological Trace Element Research, 56(1), 117-124.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *