Selen och Q10 till äldre

Professor Urban Alehagen
Likt en duktig detektivinspektör undersökte professor Urban Alehagen de biologiska mekanismerna som kan förklara hur ett kombinerat selen- och Q10-tillskott minskar risken att dö i hjärtsjukdomar bland äldre. Resultat från studier visade på faktorer som oxidativ stress, systemisk inflammation, fibros och endotelfunktion.

Risken att dö i hjärt-kärlsjukdom minskade signifikant – med 54 procent (p = 0,02) – efter att ha tagit ett dagligt tillskott med 200 mikrogram av en patenterad selenjäst samt 200 milligram Q10 (i uppdelade doser: 2 x 100 milligram) under fyra års tid (Alehagen 2013).

Deltagarna i studien var pensionärer i åldern 70-88 år (medelåldern var 78) som fortfarande kunde bo hemma.

I den dubbelblinda kliniska studien som gavs namnet KiSel-10-studien (Alehagen 2013) delades pensionärerna slumpmässigt in i två grupper där den ena gruppen fick den aktiva behandlingen (selen plus koenzym Q10) och den andra gruppen fick motsvarande placebo. Studien leddes av professor Urban Alehagen, och ett forskarteam vid Linköpings universitet.

Förbättrad hjärtfunktion med Q10 och selen

När hjärtfunktionen mättes med hjälp av ekokardiografi hade seniorerna i den aktiva behandlingsgruppen en signifikant förbättring av hjärtfunktionen jämfört med placebogruppen (p = 0,03) samt en signifikant förbättring av en biokemisk markör, NT-proBNP (p = 0,014). NT-proBNP är en pålitlig indikator vid hjärtsjukdomar. Hjärtmuskeln producerar vanligtvis mer av NT-proBNP-proteinet när hjärtat utsätts för stress eller skada (Alehagen 2013).

Särskilt samband mellan Q10 och selen

När professor Alehagen beslöt sig för att kombinera selen och Q10 i den aktiva behandlingen, grundade han sig på forskning som visar att det finns ett centralt intracellulärt samband mellan de två ämnena (Alehagen 2013). Forskningen visade att mindre än optimala nivåer av selen kommer att begränsa cellernas förmåga att uppnå optimala koncentrationer av koenzym Q10 och att cellerna är beroende av adekvata nivåer av koenzym Q10 för optimala funktion av selen (Alehagen & Aaseth 2015).

Mekanismer för hjärtskydd med Q10 och selen

Professor Alehagen och hans forskargrupp genomförde ett antal delstudier för att undersöka möjliga biologiska mekanismer som kan förklara de positiva hjärthälsoeffekterna av det kombinerade selen- och Q10-tillskottet: Minskad risk av dödlighet i hjärtsjukdomar och förbättrad hjärtfunktion som syntes på ekokardiogram.

  • Minskade nivåer av biomarkörer för oxidativ stress (Alehagen 2015)
  • Minskade nivåer av biomarkörer för systemisk inflammation (Alehagen 2015; Alehagen 2018)
  • Minskade nivåer av biomarkörer för fibros (Alehagen 2017)
  • Minskade nivåer av biomarkörer som indikerar endoteldysfunktion (Alehagen 2020)
  • Ökade nivåer av biomarkörer för insulinliknande tillväxtfaktor-1 (Alehagen 2017)
  • Tydliga skillnader i plasma i de metaboliska profilerna i den aktiva behandlingsgruppen och placebogruppen (Alehagen 2019)
  • Tydliga skillnader i status för flera mikroRNA mellan den aktiva behandlingsgruppen och placebogruppen (Alehagen 2017)

Långvariga effekter av Q10 och selenbehandling

Eftersom professor Alehagen hade tillgång till information från obduktionsrapporter och information om avlidna kunde han följa upp deltagarna i studien i mellan 10 och upp till 12 år efter att den fyraåriga studietiden var över. Ingen av försökspersonerna i studien ”förlorades” därmed under uppföljningen (Alehagen 2015; Alehagen 2018).

Den signifikant minskade risken att dö i hjärtsjukdomar, som först rapporterades 2013, fortsatte bland de som fått Q10 och selen under hela den 12-åriga uppföljningsperioden. En analys av en undergrupp visade att effekten kvarstod hos både män och kvinnor.

Sammanfattning: Selen och Q10 i kombination som tillskott

Seniorer som fick ett dagligt tillskott av selenjäst och koenzym Q10 under 48 månader förknippades med signifikant minskad risk för dödlighet i hjärtsjukdomar samt en statistisk säkerställd förbättrad hjärtfunktion. Den minskade risken att dö i hjärtsjukdomar har kvarstått under den 12 år långa uppföljning (Alehagen 2018).

Information att ta till sig:

Källor

Alehagen, U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., & Dahlström, U. (2013). Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and Coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. International Journal of Cardiology, 167(5), 1860-1866.

Alehagen, U., & Aaseth, J. (2015). Selenium and Coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases–A clinician’s point of view. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 31: 157-162.

Alehagen, U., Lindahl, T. L., Aaseth, J., Svensson, E., & Johansson, P. (2015). Levels of sP-selectin and hs-CRP Decrease with Dietary Intervention with Selenium and Coenzyme Q10 Combined: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. Plos One, 10(9), e0137680.

Alehagen, U., Aaseth, J., & Johansson, P. (2015). Less increase of copeptin and MR-proADM due to intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: Results from a 4-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Biofactors (Oxford, England), 41(6), 443-452.

Alehagen, U., Aaseth, J., & Johansson, P. (2015). Reduced Cardiovascular Mortality 10 Years after Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 for Four Years: Follow-Up Results of a Prospective Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial in Elderly Citizens. Plos One, 10(12), e0141641.

Alehagen, U., & Aaseth, J. (2015). Selenium and Coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases–A clinician’s point of view. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 31: 157-162. doi:10.1016/j.jtemb.2014.11.006

Alehagen, U., Alexander, J., & Aaseth, J. (2016). Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 Reduces Cardiovascular Mortality in Elderly with Low Selenium Status. A Secondary Analysis of a Randomised Clinical Trial. Plos One, 11(7), e0157541.

Alehagen, U., Johansson, P., Aaseth, J., Alexander, J., & Wågsäter, D. (2017). Significant changes in circulating microRNA by dietary supplementation of selenium and Coenzyme Q10 in healthy elderly males. A subgroup analysis of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Plos One, 12(4), e0174880.

Alehagen, U., Johansson, P., Aaseth, J., Alexander, J., & Brismar, K. (2017). Increase in insulin-like growth factor 1 (IGF-1) and insulin-like growth factor binding protein 1 after supplementation with selenium and Coenzyme Q10. A prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Plos One, 12(6), e0178614.

Alehagen, U., Aaseth, J., Alexander, J., Svensson, E., Johansson, P., & Larsson, A. (2017). Less fibrosis in elderly subjects supplemented with selenium and coenzyme Q10-A mechanism behind reduced cardiovascular mortality? Biofactors (Oxford, England), doi:10.1002/biof.1404

Alehagen, U., Aaseth, J., Alexander, J., & Johansson, P. (2018). Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. Plos One, 13(4), e0193120.

Alehagen, U., Alexander, J., Aaseth, J. & Larsson, A. (2019). Decrease in inflammatory biomarker concentration by intervention with selenium and Coenzyme Q10: a sub-analysis of osteopontin, osteoprotergerin, TNFr1, TNFr2, and TWEAK. Journal of Inflammation, 16,5,1-9.

Alehagen U, Johansson P, Aaseth J, Alexander J, Surowiec I, Lundstedt-Enkel K & Lundstedt T. (2019). Significant changes in metabolic profiles after intervention with selenium and Coenzyme Q10 in an elderly population. Biomolecules, 9(10): 10.3390/biom9100553.

Alehagen, U., Alexander, J., Aaseth, J. et al. (2020). Significant decrease of von Willebrand factor and plasminogen activator inhibitor-1 by providing supplementation with selenium and coenzyme Q10 to an elderly population with a low selenium status. Eur J Nutr. Epub.

Richie, JP, Das, A, Calcagnotto, AM, Sinha, et al. (2014). Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: A randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila); 7(8): 796-804.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *