Selen och hjärtfunktionen hos äldre män

Professor Urban Alehagen, Linköpings Universitet, anser att förändringarna i uttrycket av mikroRNA (förändringar som är associerade med serumselen- och coenzym Q10-koncentrationer) kan ingå i den mekanism genom vilken selen och coenzym Q10 bidrar till förbättrad hjärthälsa.

Den randomiserade, placebokontrollerade, kliniska studien, känd som KiSel-10-studien, dokumenterade att ett dagligt tillskott till friska, äldre vuxna (män och kvinnor i åldrarna 70-88 år) med 200 milligram coenzym Q10 och 200 mikrogram av ett preparat med selenjäst ger betydande hälsofördelar jämfört med placebo:

 • Minskad dödlighet i hjärtsjukdom
 • Bättre hjärtfunktion
 • Färre tecken på kronisk låggradig inflammation
 • Färre tecken på oxidativ stress (cellskada orsakad av skadliga fria radikaler)

Dessa forskningsresultat var/är utan tvekan uppmuntrande för medelålders vuxna liksom för seniorer.

Studien KiSel-10 om selen- och coenzym Q10-behandling
Professor Alehagen och den biomedicinska forskargruppen i Linköping visste att selenintag och selenstatus i allmänhet är låga i Sverige. De visste dessutom att människokroppens biosyntes av coenzym Q10 minskar med ökande ålder till den grad att en 80-årig kropp producerar ungefär hälften av coenzym Q10 i förhållande till en 25-årig kropp.

443 friska äldre intog selen och coenzym Q10 dagligen
De svenska forskarna rekryterade 443 friska, äldre studiedeltagare och indelade dem slumpmässigt  i följande grupper:

Enligt professor Alehagen försåg det danska företaget Pharma Nord studien med SelenoPrecise® (selentabletterna) och Bio-Qinon Q10 (coenzym Q10-kapslarna) liksom matchade placebotabletter och placebokapslar [Alehagen 2013].

Fyraårig behandlingsperiod, tioårig uppföljningsperiod
De dagliga tillskotten fortsatte under fyra års tid. Efter 5,2 års uppföljning, och sedan igen efter 10 års uppföljning, dokumenterade forskarna en signifikant minskad risk för dödsfall i hjärtsjukdom hos både manliga och kvinnliga deltagare som tilldelats den aktiva selen- och coenzym Q10-behandlingsgruppen [Alehagen 2015].

Mekanismen som ligger till grund för behandlingseffekterna av selen och coenzym Q10
Naturligtvis undrade Dr. Alehagen och hans kollegor hur selen- och coenzym-Q10-behandlingen hjälpte till att upprätthålla god hjärtfunktion hos äldre människor. De visste orsaken till att äldre i Sverige har låga selenintag genom kosten och att deras kroppar producerar mindre och mindre coenzym Q10 för varje år som går.

Men vad var den biologiska mekanismen som ligger till grund för de anmärkningsvärda, fördelaktiga, kliniska effekterna av tillskott med selen och coenzym Q10? Det var den stora frågan.

Selen och coenzym Q10 ger antioxidant-skydd och skydd mot inflammationer
En del av förklaringen till hälsoeffekterna måste vara att selen, en nyckelkomponent bland antioxidativa selenoproteiner, och coenzym Q10 behövs för försvarsmekanismer mot oxidativ skada (toxiska effekter av fria radikaler) och mot kronisk låggradig inflammation.

Selen och coenzym Q10 ger förbättrad endotelfunktion
En annan del av förklaringen måste vara den positiva effekten av de selenberoende enzymerna och coenzym Q10 på endotelfunktionen (välfungerande celler i blodkärlens inre väggar) [Brigelius-Flohé].

Länk mellan låg selenstatus och uttryck av mikroRNA?
En ytterligare möjlig förklaring till de positiva hälsoeffekterna i KiSel-10-studien är att selentillskottet påverkade uttrycket av mer än 100 olika mikroRNA [Alehagen 2017].

Professor Alehagen och hans team valde slumpmässigt 25 manliga deltagare från KiSel-10-studiens behandlingsgrupp och 25 manliga deltagare från placebogruppen. De fann att nivåerna för uttryck av mikroRNA före behandlingen inte skilde sig åt mellan de två grupperna.

Jämförelsen mellan den aktiva behandlingsgruppen och placebogruppen av mikroRNA-nivåerna efter behandlingen avslöjade att 70 mikroRNA uppvisade signifikanta förändringar [Alehagen 2017].

Vad är mikroRNA?
Låt oss börja med RNA. Detta är förkortningen för ribonukleinsyra, en nukleinsyra som finns i alla levande celler. I första hand fungerar RNA likt en budbärare, som bär DNA-instruktionerna för  proteinsyntesen. Men RNA har också andra, icke-kodande, funktioner.

MikroRNA är icke-kodande RNA-molekyler som är involverade i regleringen av genuttryck. Det vill säga att mikroRNA är en faktor i regleringen av gener som kodar för proteiner. De kan hämma (eller främja?) uttryck av gener. Flera hundra mikroRNA har identifierats, och de spelar en viktig roll i utvecklingen av cancer, hjärtsjukdomar och diabetes [Clancy].

De flesta mikroRNA finns i cellerna. Men vissa mikroRNA cirkulerar i blodet, kan mätas i blodcirkulationen och vara användbara som biomarkörer för olika former av hjärtsjukdom. Det är dessa extracellulära, cirkulerande mikroRNA som Alehagen och hans team undersökte.

MikroRNA skiljer sig mellan normala hjärtan och sjuka hjärtan
Det är känt att uttrycksnivåerna för specifika mikroRNA förändras i sjuka mänskliga hjärtan jämfört med uttrycksnivåerna i friska hjärtan. Nivån av uttryck för mikroRNA tycks variera beroende på selenstatus.

Professor Alehagen har dokumenterat hjärtskyddande effekter för det förändrade uttrycket av mikroRNA som följer av tillskottet med selen och coenzym Q10.

 1. En 2,2-faldig ökning av uttrycket av mikroRNA som anses associerat med myokardiets hälsa, den skyddande vävnaden runt hjärtat.
 2. En 2-faldig ökning av uttrycket av mikroRNA som man vet uttrycks dåligt hos patienter med akut hjärtsvikt.
 3. En 3-faldig ökning av uttrycket av mikroRNA som man vet uttrycks dåligt hos patienter som lider av ischemisk stroke.
 4. Minskat uttryck av mikroRNA, vars ökade uttryck har observerats vid myokardial hypertrofi (förtjockning av hjärtmuskeln).
 5. Minskat uttryck av mikroRNA vars ökade uttryck har observerats i fall av lunghypertension (högt blodtryck, som påverkar artärerna i lungorna samt hjärtats högra sida).

Professor Alehagen skrev i sin rapport att förändringarna i uttrycket av mikroRNA, som berodde på behandling med selen och coenzym Q10, kan förklara mekanismen för skydd av hjärtmuskeln. De fördelaktiga effekterna av det dagliga tillskottet med selen och coenzym Q10 kan äga rum på molekylär nivå via förändringarna i uttrycket av mikroRNA.

Förändringar i mikroRNA-nivåer i gruppen som fick selentillskott
Mer forskning behövs för att förstå de underliggande biologiska mekanismerna, men resultatet av tillskottet till friska, äldre, vuxna med selen och coenzym Q10 är imponerande:

 • Minskad risk för dödsfall i hjärtsjukdom
 • Bättre funktion hos hjärtmuskeln på äldre dar
 • Färre tecken på inflammation
 • Färre tecken på oxidativ skada på DNA, proteiner och lipider

Källor:

Alehagen, U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., & Dahlström, U. (2013). Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. International Journal Of Cardiology, 167(5), 1860-1866. doi:10.1016/j.ijcard.2012.04.156

Alehagen, U., Aaseth, J., & Johansson, P. (2015).  Reduced cardiovascular mortality 10 years after supplementation with selenium and coenzyme q10 for four years: follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly citizens. PLoS ONE 10(12): e0141641. doi:10.1371/journal.pone.0141641

Alehagen, U., Johansson, P., Aaseth, J., Alexander, J., Wågsäter, D. (2017). Significant changes in circulating microRNA by dietary supplementation of selenium and coenzyme Q10 in healthy elderly males. A subgroup analysis of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens.
PLoS ONE 12(4): e0174880. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174880

Brigelius-Flohé, R., Banning, A., & Schnurr, K. (2003). Selenium-dependent enzymes in endothelial cell function. Antioxidants & Redox Signaling, 5(2), 205-215.

Clancy, S. (2008) RNA functions. Nature Education 1(1):102.

Creemers, E.E., Tijsen, A.J., Pinto, Y.M. & van Rooij, E. (2012).  Circulating microRNAs. Circulation Research, 110:483-495. https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.111.247452

Ansvarsfriskrivning: Informationen som presenteras i denna review är inte avsedd som medicinsk rådgivning och bör inte användas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *