Selen och antioxidanter för att förhindra hjärtsjukdom

Heart trouble
Selenbrist (<70 mcg/L) och låg selenstatus (70–100 mcg/L) är förknippad med minskad träningskapacitet och ökad dödlighet hos patienter med hjärtsvikt (Bomer 2019).

Kanadensiska forskare har kommit fram till att ett selentillskott bör övervägas som antioxidant om blandningarna av antioxidanter ska förknippas med minskad risk för hjärtsjukdomar och dödlighet på grund av alla orsaker (Jenkins 2020).

Hur kom de fram till denna slutsats? Först gjordes det en preliminär analys av den tillgängliga forskningslitteraturen och där fann man att tillskott av antioxidanter verkade minska förekomsten av alla dödsfall när tillskotten inkluderade selen (Jenkins 2020).

Systematisk granskning av kosttillskott med och utan selen

Därefter gjordes en systematisk granskning och en metaanalys av randomiserade kontrollerade studier för att utvärdera effekten av enbart selentillskott, samt effekten av antioxidantblandningar med eller utan selen och risken att få hjärtsjukdomar samt alla andra orsakar som ledde till dödsfall (Jenkins 2020).

I studierna analyserade forskarna resultaten från 43 studier, som alla var randomiserade kontrollerade studier. Samtliga studier utfördes under 6 månader eller längre (Jenkins 2020).

Betydande effekter på förebyggandet av sjukdomar när selen tillsattes

Här är vad forskarna fann (Jenkins 2020):

Vilka var de antioxidanter som kombinerades i studierna?

Forskarna rapporterade att de analyserade resultaten från studier som testade effekten av kosttillskott som innehåller två eller flera av följande sammansatta antioxidanter som tillskott (Jenkins 2020):

  • vitamin A
  • retinol
  • betakaroten
  • C-vitamin
  • vitamin E
  • selen
  • zink
  • koppar

Selen och zink som indirekta antioxidanter

Forskarna förklarar att selen, zink och koppar inte har direkta antioxidanteffekter. Istället stödjer de cellernas endogena antioxidantsystem. Det system som involverar antioxidantenzymerna superoxiddismutas, glutationperoxidas och katalas. Dessa endogena antioxidanter är viktiga för att neutralisera skadliga fria radikaler som orsakas av normala vardagliga metabola processer.

Serumnivåer och hjärtsjukdom

Bomer et al har publicerat en studie som visar att hjärtsviktpatienter med serumkoncentrationer under 70 mikrogram per liter hade nedsatt träningskapacitet och 50 procent högre dödlighet.

Intressant nog hade hjärtsviktpatienter med serumselenkoncentrationer mellan 70 och 100 mikrogram per liter liknande biverkningar, vilket tyder på att serumselenvärden under 100 mikrogram per liter kan anses vara onormala (Bomer 2019).

I en fyraårig randomiserad kontrollerad studie på effekten av dagligt selentillskott (200 mikrogram) kombinerat med antioxidanten coenzym Q10 (2 gånger 100 milligram) vid hjärtsjukdom hos äldre såg professor Urban Alehagen en ökning av serumkoncentrationer av selen hos försökspersonerna som gavs den aktiva behandlingen. Medelvärdet började på 67 mikrogram per liter vid studiens start och hamnade på ett medelvärde på 210 mikrogram per liter efter 48 månader. Serumselenkoncentrationerna förändrades inte i placebogruppen (Alehagen).

De äldre som tog selen- och coenzym Q10-tillskotten hade signifikant lägre plasmakoncentrationer av en känd biomarkör för hjärtsvikt (NT-proBNP) efter 24 och 48 månader. Det syntes även en förbättrad hjärtfunktion på ekokardiografin. Äldre personer i den aktiva behandlingsgruppen hade signifikant lägre risk för dödsfall på grund av hjärtsjukdomar. Det är fullt möjligt att det finns en synergistisk effekt av att kombinera selen med coenzym Q10 (Alehagen 2013).

Slutsats: Betydelsen av selen och zink

De kanadensiska forskarnas analys tyder på att selen- och zinktillskott bör ingå i alla kombinationer av antioxidanttillskott som syftar till att minska risken för hjärtsjukdomar (Jenkins 2020).

Deras dos-responssamband visade en signifikant minskning av risken för hjärtsjukdomar och risken för dödsfall på grund av alla orsaker vid kompletterande intag på 50 mikrogram selen per dag. Vid 100 och 200 mikrogram per dag sågs ingen statistiskt signifikant ökning av nyttan.

Selenintag och selenstatus varierar avsevärt från region till region. Det bästa du kan göra är att ta ett blodprov för att se om serumselenstatusen ligger långt under 100 mikrogram per liter.

Källor

Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U. Cardiovascular mortality and N‐terminal‐proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5‐year prospective randomized double‐blind placebo‐controlled trial among elderly Swedish citizens. Int J Cardiol. 2013;167:1860–1866.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P, Larsson A. Supplemental selenium and coenzyme Q10 reduce glycation along with cardiovascular mortality in an elderly population with low selenium status – A four-year, prospective, randomised, double-blind placebo-controlled trial. J Trace Elem Med Biol. 2020 May 4;61:126541.

Bomer N, Grote Beverborg N, Hoes MF, Streng KW, Vermeer M, Dokter MM, IJmker J, Anker SD, Cleland JGF, Hillege HL, Lang CC, Ng LL, Samani NJ, Tromp J, van Veldhuisen DJ, Touw DJ, Voors AA, van der Meer P. Selenium and outcome in heart failure. Eur J Heart Fail. 2020 Aug;22(8):1415-1423.

Jenkins DJA, Kitts D, Giovannucci EL, et al. Selenium, antioxidants, cardiovascular disease, and all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr. 2020; 112(6):1642-1652.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *