Plasmaselennivåer och risken för en första stroke

En kinesisk studie har visat att det finns ett signifikant minskat samband mellan plasmakoncentrationer av selen och risken för en första stroke hos män, men inte hos kvinnor. Det är inte första gången som könsskillnader har rapporterats i förhållande till selenmetabolism. Mer om det senare.

Picture of the brain
Vanligtvis finns det många fler fall av den första ischemiska stroken, som oftast orsakas av en blodpropp, än det finns fall av den första hemorragiska stroken, som oftast orsakas av att ett blodkärl läcker eller går sönder. Tillräcklig tillförsel av selen till hjärnan kan skydda mot stroke.

Plasmaselennivåer och risken för en första stroke

De kinesiska forskarna analyserade resultaten från en fallkontrollstudie med 1255 personer som fått en första stroke och 1255 matchade kontroller (Hu 2021).

Notera att i denna studie fanns det många fler fall av en första ischemisk stroke (n = 1079) än en första hemorragisk stroke (n = 171). Fem fall var av osäkert ursprung.

Bevis från andra studier på selennivå och risken för stroke

Resultaten från studier av selennivån och risken för stroke har hittills varit något förvirrande:

  • En kinesisk fallkontrollstudie från 2019, med 1304 personer, visade att högre plasmanivåer av selen var signifikant associerade med en lägre risk för hemorragisk stroke men inte ischemisk stroke (Xiao 2019).
  • En andra kinesisk studie från 2019, en fallkontrollstudie med 1277 personer, visade att högre plasmanivåer i selen var associerade med en minskad risk för ischemisk stroke (Wen 2019).
  • Den kanadensiska hälsoundersökningen, US National Health and Nutrition Examination Study och Inuit Health Survey har alla funnit ett omvänt samband mellan helblodselen och förekomsten av stroke (Hu 2019, 2017).

Selennivåer och risk för stroke dödlighet

Den tillgängliga informationen om förhållandet mellan selenstatus och dödsfall från stroke är gles.

En kinesisk kohortstudie med 1103 deltagare fann ingen signifikant koppling av plasmanivåer av selen och dödligheten i stroke (Wei 2004).

Resultaten av studier av selenstatus och död på grund av stroke förblir ofullständiga. Vi behöver fler studier.

Förklaringar av sambandet mellan selenstatus och den första stroken

Vilka biokemiska mekanismer kan förklara det omvända sambandet mellan selenstatus och risk för stroke (Hu 2021)?

  • Selen som ingår i olika selenoproteiner har en skyddande effekt mot oxidativ lipidskada i hjärnan och modulerar neurotoxicitet och oxidativ stress i nervvävnaden.
  • Selen, som en del av selenoproteiner, har en modulerande effekt på inflammatoriska och metaboliska reaktioner.
  • Selen i selenoproteiner hjälper till att bevara mitokondriernas funktion.

Bomer-studien från 2019 beskriver att selenbrist hos hjärtsviktpatienter är associerad med nedsatt träningskapacitet och en högre dödlighet samt med nedsatt mitokondriell funktion i mänskliga hjärtmuskelceller in vitro.

Könsskillnader i selenmetabolism

Vi vet att det finns skillnader. Till exempel, i den franska Su.Vi.Max-studien, som pågick under 7,5 år där deltagarna fick ett lågdoserande antioxidanttillskott som inkluderade selen, och där minskade den totala cancerrisken och allt som orsakade dödsfall hos män men inte hos kvinnor (Hercberg 2004).

De kinesiska forskarna spekulerar i att könsskillnaderna i deras studie kan förklaras av skillnader i hur selen metaboliseras i manliga och kvinnliga reproduktionssystem. De påpekar att bevarandet av selen är hög i testiklarna, medan det kvinnliga reproduktionssystemet inte behåller selen lika effektivt.

Så de kinesiska forskarna frågar sig att om testiklarna kan konkurrera med hjärnan om nyttjandet av selen i dom fall där selenstatusen är låg. I så fall kan den manliga hjärnan vara mer mottaglig för selenbrist och för högre oxidativ stress än den kvinnliga hjärnan.

De kinesiska forskarna spekulerar också i om interaktionen mellan selen och sköldkörteln kan förklara könsskillnaderna i selenmetabolismen. Det kan vara en annan orsak till skillnaderna. Wang et al. (2019) har visat betydande könsskillnader i risken för och utvecklingen av hypertyreos.

Det verkar som om selenbrist är en större riskfaktor för hypertyreos hos män än hos kvinnor. Eftersom hypertyreos är associerad med en två till tre gånger ökad risk för ischemisk och icke-ischemisk stroke, och då kan detta förhållande förklara varför män men inte kvinnor med låg selenstatus har större risk för en första stroke.

Slutsats: Tillräcklig selenstatus för att minska risken för stroke

De kinesiska forskarna noterade en kraftig minskning av risken för en första stroke när plasmaselen var över 94 mikrogram per liter.

På samma sätt har Bomer et al (2019) visat att patienter med hjärtsvikt med en plasmaselenstatus över 100 mikrogram per liter har bättre träningskapacitet och mindre risk för dödlighet på grund av hjärtsvikt.

Det är lätt att kontrollera serumets selennivåer nästa gång man gör ett blodprov.

Källor

Bleys J, Navas-Acien A, Guallar E. Serum selenium levels and all-cause, cancer, and cardiovascular mortality among US adults. Arch Intern Med. 2008; 168: 404-410.

Bomer N, Grote Beverborg N, Hoes MF, Streng KW, Vermeer M, Dokter MM, IJmker J, Anker SD, Cleland JGF, Hillege HL, Lang CC, Ng LL, Samani NJ, Tromp J, van Veldhuisen DJ, Touw DJ, Voors AA, van der Meer P. Selenium and outcome in heart failure. Eur J Heart Fail. 2020 Aug;22(8):1415-1423. doi: 10.1002/ejhf.1644.

Hercberg S, Galan P, Preziosi P, Bertrais S, Mennen L, Malvy D, Roussel AM, Favier A, Briançon S. The SU.VI.MAX Study: a randomized, placebo-controlled trial of the health effects of antioxidant vitamins and minerals. Arch Intern Med. 2004 Nov 22;164(21):2335-42.

Hu H, Bi C, Liu L, et al. Sex difference in the association between plasma selenium and first stroke: a community-based nested case-control study. Biology of Sex Differences. 2021. In Review. DOI: 10.21203/rs.3.rs-141452/v1.

Hu XF, Stranges S, Chan LHM. Circulating selenium concentration is inversely associated with the prevalence of stroke: Results From the Canadian Health Measures Survey and the National Health and Nutrition Examination Survey. J Am Heart Assoc. 2019; 8: e012290.

Hu XF, Sharin T, Chan HM. Dietary and blood selenium are inversely associated with the prevalence of stroke among Inuit in Canada. Trace. Elem. Med. Biol. 2017; 44: 322-330.

Virtamo J, Valkeila E, Alfthan G, Punsar S, Huttunen JK, Karvonen MJ. Serum selenium and the risk of coronary heart disease and stroke. Am J Epidemiol. 1985; 122: 276-282.

Wang Y, Zhao F, Rijntjes E, Wu L, Wu Q, Sui J, et al. Role of Selenium Intake for Risk and Development of Hyperthyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2019; 104: 568-580.

Wei WQ, Abnet CC, Qiao YL, Dawsey SM, Dong ZW, Sun XD, et al. Prospective study of serum selenium concentrations and esophageal and gastric cardia cancer, heart disease, stroke, and total death. Am J Clin Nutr. 2004; 79: 80-85.

Wen Y, Huang S, Zhang Y, Zhang H, Zhou L, Li D, et al. Associations of multiple plasma metals with the risk of ischemic stroke: A case-control study. Int. 2019; 125: 125-134.

Xiao Y, Yuan Y, Liu Y, Yu Y, Jia N, Zhou L, et al. Circulating Multiple Metals and Incident Stroke in Chinese Adults. Stroke. 2019; 50: 1661-1668.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *