Selen, fisk och kvicksilver: Viktig fakta

Fisk borde vara en viktig del av vår kost. Professor Nick Ralston vid universitetet i Nord Dakota har uppmärksammat oss på webbsidorna Fish, Mercury, and Nutrition: The Net Effects. Webbadressen är http://net-effects.und.edu/factsheets.aspx

The Cover of the Fish, Mercury, and Nutrition brochure
Nätsajten, Fish, Mercury and Nutrition innehåller fakta, en dokumentärfilm, videoklipp och länkar till andra informativa webbplatser.

På dessa webbsidor förklarar professor Ralston och hans kollegor varför fördelarna med att regelbundet äta fisk, särskilt havsfisk, ofta förbises. Alltför många av oss har minskat sin fiskkonsumtion på grund av oron för det giftiga kvicksilvret som finns i fiskar.

Vi har dock inte fått tillräcklig information om fördelarna eller riskerna med att äta havsfisk. Om vi undviker att äta fisk kan det i vissa fall få negativa konsekvenser på hälsan.

 • Att äta fisk är nödvändigt för gravida kvinnor och spädbarn.
 • Vi drar alla nytta av att regelbundet äta fisk.
 • Att äta fisk är bra för hjärta och hjärna.

Näringsmässiga fördelar med att regelbundet äta fisk

I stor utsträckning är vi vad vi äter. Och fisk, speciellt havsfisk, ger oss en hel del näring.

 • Fisk är en bra källa för magert protein.
 • Fisk är den bästa källan för att få i sig essentiella fettsyror som skyddar mot hjärtsjukdomar och som främjar god hjärnfunktion. Fisk är också viktigt för den neurologiska utvecklingen hos foster och små barn.
 • Fisk är en utmärkt källa till vitamin A (ögon och hud), vitamin D (starka ben) och vitamin C och E (hälsosamt immunsystem).
 • Fisk ger oss mineraler som järn, jod, selen och zink.

Havsfiskar med selen skyddar mot metylkvicksilver

De flesta havsfiskarna innehåller en större mängd selen än vad de innehåller kvicksilver. Därför skyddar överflödet av selen, som finns i de flesta fiskar, oss mot metylkvicksilvret i fisken.

Och så långt är allt bra. Vi kan äta de flesta fiskarna och gynnas av de näringsmässiga fördelarna. Men kom ihåg att det selen som finns i den fisk som vi äter kommer att agera mot kvicksilvret och då kommer inte selenet i fisken att vara tillgängligt för oss: därför kan vi behöva mer selen trots att vi har ätit fisk med selen.

Den amerikanska motsvarigheten till livsmedels- och läkemedelsverket, US Food and Drug Administration, publicerar listor över olika typer av fisk som är bra att äta och de typer av fisk som bör undvikas. Webbadressen är: https://www.fda.gov/media/102331/download.

 

Selenium Health Benefit Values Table
Tabellen över hälsovinsterna visar att selen i lax och tonfisk innehåller tillräckligt med selen för att selen ska binda metylkvicksilvret till sig och samtidigt ge oss bra näring från fisken – magert protein, essentiella fettsyror och vitaminer. Vi bör undvika att äta grindvalar och vissa hajar.

Professor Ralstons tabeller och ”recept” för hälsovinsterna av selenintaget

För att bedöma hur mycket selen och kvicksilver det finns i olika typer av havsfisk har professor Ralston utvecklat Selenium Health Benefit Value (HBV) – ett sätt att beräkna riskerna och fördelarna med att äta havsfisk (Ralston 2016; Ralston 2019).

När havsfisk som innehåller selen i överskott (räknat i molvikt) jämfört med metylkvicksilver, minskar de risken för exponering av metylkvicksilver, och då kan det till viss del minska kvicksilvrets störning av selenoproteinets aktivitet i kroppen och särskilt i hjärnan.

Grindvalar och vissa typer av hajar är fiskar som har ett överskott (räknat i molvikt) av metylkvicksilver jämfört med selen. Dessa bör undvikas.

Men det är inte så enkelt att vi bara kan äta fisk med mycket selen, och tro att det ska medföra hälsofördelar. Läs vidare för att lära dig mer om det ironiska med att selen skyddar oss mot kvicksilverförgiftning.

Konfiskerande av selen – hypotes

Ironin består i att när selen binder sig till kvicksilver tömmer det även vårt förråd av selen för syntesen av de välbehövliga selenoproteinerna. Det medför att vi förlorar hälsofördelarna med selenoproteinerna, till exempel att antioxidanterna skyddar mot oxidation i hjärnan. Det är priset vi betalar för att selen ska skydda oss mot metylkvicksilver.

Med andra ord kan vi äta de flesta typer av fisk för att få i oss näringen som dessa ger, men vi kan ändå behöva ett selentillskott eftersom det selen som vi annars skulle ha fått i oss från fisken inte är tillgängliga för oss. Det beror på att en hel del av selenet binder sig till kvicksilvret i fisken.

Professor Ralston hänvisar till fenomenet om hypotesen om selenbindning. I hans resonemang menar han att den neurotoxicitet som vanligtvis associeras med kvicksilver också är den skada som orsakas av kvicksilvrets störning av selenets biokemi (Ralston 2018 “Mercurys neurotoxicitet …”).

Selenoproteinerna tioredoxinreduktas och glutationperoxidas är kvicksilvrets måltavla i cellerna. Kvicksilver binder till selenocystein i selenoproteinerna och hämmar oåterkalleligt deras funktioner (Ralston 2018 ”Mercurys neurotoxicitet …”).

Kvicksilver hämmar den skyddande antioxidantaktiviteten för selenoproteinerna tioredoxinreduktas och glutationperoxidas. Ökad oxidativ skada orsakas av olika typer av fria radikaler.

 • När kvicksilvret binder sig till selen töms selenförråden som behövs för produktionen av selenoproteiner.
 • Selenoproteinerna i hjärnan förhindrar oxidativ skada. Kvicksilver hämmar den aktiviteten.

Fisk och selen för gravida och ammande kvinnor

Observera att fisk är särskilt viktigt för gravida kvinnor och för spädbarn.

19 927 kvinnor med olika svårigheter under graviditeten, som kunde medföra risker vid förlossningen, deltog i 70 olika randomiserade och kontrollerade studier. 2018 gjordes en Cochrane granskning av dessa studier. Forskare fann bland annat att förekomsten av för tidigt födda (födelse <37 veckor) och förekomsten av ännu tidigare födslar (<34 veckor) var lägre hos kvinnor som hade tagit ett omega-3-tillskott eller fått i sig fettsyran via kosten. Forskarna fann också att när mammor tog tillskott av omega-3 eller fick i sig fettsyrorna via kosten var risken mindre att barnen vägde för lite vid födseln (Middleton 2018).

Författarna till Cochrane-studien drog slutsatsen att tillskott med omega-3 under graviditeten är effektivt för att minska förekomsten av för tidigt födda barn. Men vi behöver fortfarande fler kliniska analyser som är relaterade till effekten av omega-3-tillskott hos gravida och ammande kvinnor för att se hur tillväxt och neurologiska funktioner utvecklas hos barnen.

Höjdpunkter från professor Ralstons selen- och kvicksilverforskning

 • Den kemiska bindningen av metylkvicksilver till selen och den resulterande bindningen av selen med kvicksilver leder till en oåterkallelig hämning av aktiviteten av selenenzymerna, tioredoxinreduktas och glutationperoxidas. Dessa enzymer är särskilt viktiga för att förebygga och vända skador i hjärnan som uppstått av oxidation. De typiska effekterna av kvicksilvertoxicitet beror på att selenenzymaktiviteten hämmas (Ralston 2018).
 • Det är viktigt att regelbundet äta fisk eftersom det ger bra näring: magert protein, essentiella fettsyror, vitaminer och mineraler.
 • Fler av våra havsfiskar är säkrare att äta än vad vi tidigare trott.
 • Professor Ralstons värderingar om hälsofördelar med att äta havsfisk för selenets skull, ger oss information om biokemin och har stöd i FDA/EPA:s råd för gravida och ammande kvinnor angående vilken fisk och vilka skaldjur som bör begränsas jämfört med fisk och skaldjur som är fördelaktiga att konsumera.
 • Mammans konsumtion av skaldjur har visat sig gynna barnets neurologiska utveckling.
 • Förhållandet mellan selen och kvicksilver i sötvattensfisk kan variera mycket från region till region. Professor Ralston säger att ytterligare utvärdering av sötvattensfisk behövs för att identifiera platser där hälsovinsterna av den fisk som äts inte är positiva (Ralston 2016).

Highlights from Professor Ralston’s Selenium and Mercury Research

 • The chemical binding of methylmercury to selenium and the resultant sequestration of selenium by mercury leads to an irreversible inhibition of the activity of the thioredoxin reductase and glutathione peroxidase seleno-enzymes, which are especially important for the prevention and reversal of oxidative damage in the brain. The inhibition of the seleno-enzyme activity is primarily responsible for the characteristic effects of mercury toxicity [Ralston 2018].
 • Eating fish regularly is important to good human nutrition: lean protein, essential fatty acids, vitamins and minerals.
 • Many more ocean fish are safe to eat than we previously imagined.
 • Professor Ralston’s Selenium Healthy Benefit Values for ocean fish provide biochemically based information that supports the FDA/EPA advice for pregnant and breast-feeding women regarding which seafood that should be limited versus the seafood that are beneficial to consume.
 • Maternal consumption of seafood has been shown to benefit the child’s neurological development.
 • The relationship of selenium and mercury in freshwater fish can be highly variable from region to region. Professor Ralston says that further evaluation of freshwater fish is needed to identify locations where fish with negative selenium health benefit values are caught and eaten [Ralston 2016].

Källor

Ralston NV & Raymond LJ. (2010). Dietary selenium’s protective effects against methylmercury toxicity. Toxicology; 278: 112-23.

Ralston NV, Ralston CR & Raymond LJ. (2016). Selenium Health Benefit Values: Updated criteria for mercury risk assessments. Biol Trace Elem Res.; 171: 262–269.

Ralston NV & Raymond LJ. (2018). Mercury’s neurotoxicity is characterized by its disruption of selenium biochemistry. Biochim Biophys Acta Gen Subj; 1862(11): 2405-16.

Ralston NV. (2018). Effects of soft electrophiles on selenium physiology. Free Radic Biol Med; 127: 134-144.

Ralston NV, Kaneko JJ, & Raymond LJ. (2019). Selenium health benefit values provide a reliable index of seafood benefits vs risks. J Trace Elem Med Biol; 55: 50-57.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *