Selen och hjärtsjukdom

I en studie av selenkoncentrationer och tillskott av ett patenterat selenberikat jästpreparat hos friska äldre personer såg man ett samband mellan selenkoncentration i serum och dödsfall i hjärtsjukdom.

I en studie av selenkoncentrationer och tillskott av ett patenterat selenberikat jästpreparat hos friska äldre personer såg man ett samband mellan selenkoncentration i serum och dödsfall i hjärtsjukdom.

Två viktiga upptäckter gjordes nyligen i en randomiserad kontrollerad prövning utförd av dr Urban Alehagen med kollegor vid Linköpings universitet.
För det första – personer med låg selenkoncentration i blodet hade signifikant högre risk att dö i hjärtsjukdom.

För det andra – ett tillskott av ett patenterat selenberikat jästpreparat i kombination med ett beprövat coenzym Q10-tillskott, taget dagligen i fyra år, gav ett signifikant skydd mot hjärtsjukdom hos personer med låg selenkoncentration.

KiSel-10-studien av dödlighet i hjärtkärl-sjukdom
I denna studie ingick 668 friska äldre personer i åldern 70–80 år.  Studien var väl utformad och väl utförd.  En grupp bestående av 219 slumpvis utvalda personer fick 200 mikrogram selenberikade jästtabletter och 200 milligram coenzym Q10-kapslar dagligen i fyra år. I en annan slumpvis utvald grupp fick 222 personer matchande placebo (sockerpiller).  Den återstående gruppen på 227 personer fick ingen behandling alls.

Studiedeltagare i KiSel-10-studien av dödlighet i hjärtkärl-sjukdom
Efter de första fyra åren på behandling med kosttillskott eller placebo följde forskarna upp studiedeltagarna i ytterligare 1 870 dagar i genomsnitt (strax över 5 år) efter behandlingens slut.  Under denna uppföljningstid registrerades alla dödsfall på grund av hjärtsjukdom. Alla studiedeltagarna kunde följas upp.

Kom ihåg att detta var studiedeltagare som var i genomsnitt 77–78 år gamla när studien började.  Tänk dig då hur gamla de var 10 år senare.

Inför analysen delade forskarna in studiedeltagarna i tre grupper efter vilken selenkoncentration de hade i utgångsläget:

  • Selenkoncentration under 65 nanogram per milliliter (samma som 65 mikrogram per liter).
  • Selenkoncentration mellan 65 och 85 nanogram per milliliter.
  • Selenkoncentration över 85 nanogram per milliliter.

Förhållandet män:kvinnor var strax över 1:1 i de två grupperna med lägre koncentration. I gruppen med högst koncentration var förhållande män:kvinnor närmare 2:1.

Dr Urban Alehagen och hans forskarlag har ökat våra kunskaper om hur tillskott av selen och coenzym Q10 påverkar dödligheten i hjärtkärl-sjukdomar och hjärtats funktion i en äldre befolkningsgrupp.

Selenkoncentrationen i serum och död i hjärtsjukdom
Dr Alehagen och hans team jämförde dödstalen i hjärtsjukdom hos studiedeltagare som inte fick något tillskott.  Återigen: Detta var studiedeltagare som inte fick något tillskott, varken aktiv behandling eller placebo.

Bland dessa studiedeltagare var andelen som avled i hjärtsjukdom av dem vars selenkoncentration i utgångsläget låg under 65 nanogram per milliliter strax över 28 %.  Hos studiedeltagare vars selenkoncentration i utgångsläget låg över 85 nanogram per milliliter var denna andel 14 %.

Denna skillnad är statistiskt signifikant.  Den är också kliniskt betydelsefull.  Det är utan tvekan den grupp som jag skulle vilja tillhöra.

Selentillskottets effekt på hjärtsjukdom
Fyra år med dagliga tillskott av det patenterade selenberikade jästpreparatet höjde selenkoncentrationen i serum hos studiedeltagarna till värden mellan 185 och 245 nanogram per milliliter.  Selenkoncentrationen i serum steg till dessa nivåer oavsett om utgångsvärdet låg under 65 nanogram per milliliter eller över 85 nanogram per milliliter eller däremellan.  Selenkoncentrationen i serum hos deltagarna i placebogruppen låg kvar på samma nivå.  Det är uppenbart att tillskottet gav bättre selenstatus.

Selen och hjärtsjukdom i den låga gruppen
Bland de studiedeltagare som i utgångsläget hade den lägsta selenkoncentrationen i serum, dvs. under 65 nanogram per milliliter, var andelen dödsfall i hjärtsjukdom 24,1 % hos dem som inte fått kombinationstillskott av selenberikat jästpreparat och coenzym Q10.

Detta kan jämföras med personer som fick sådant tillskott i fyra år, där andelen var 12,1 %.  Skillnaden mellan dessa siffror är statistiskt signifikant.  En absolut minskning av frekvensen dödsfall med 12 % är definitivt också av klinisk betydelse.

Selen och hjärtsjukdom i mellangruppen
I mellangruppen, dvs. den grupp där deltagarna i utgångsläget hade selenkoncentrationer i serum på mellan 65 och 85 nanogram per milliliter, fann forskarna att andelen dödsfall i hjärtsjukdom uppgick till 14 % hos studiedeltagare som inte fick något tillskott och 6 % hos studiedeltagare som fick tillskott.  Även detta är en statistiskt signifikant skillnad i andelen dödsfall.

Selen och hjärtsjukdom i den höga gruppen
Det var enbart i den grupp där deltagarna i utgångsläget hade selenkoncentrationer i serum på över 85 nanogram per milliliter som man inte såg någon statistiskt signifikant minskning av andelen dödsfall i hjärtsjukdom.  Den ”höga” gruppen var dock även den minsta gruppen.

Antalet personer var litet och konfidensintervallet ganska brett.  Man kan förmodligen inte dra några slutsatser från denna lilla grupp av personer.

Selenintag och de viktiga selenproteinernas aktivitet
Dr Alehagen betonar att ett lågt selenintag via kosten leder till låg selenkoncentration i serum (eller plasma), som understiger den nivå som behövs för optimal mängd och funktion hos selenproteinerna glutationperoxidas och selenprotein P. Båda dessa har viktiga antioxiderande egenskaper.  Dessutom behöver vi tillräckliga mängder selen i form av tioredoxinreduktas, eftersom tioredoxinreduktas bidrar till att reducera den oxiderade formen av coenzym Q10, ubikinon, till dess anti-oxiderande form ubikinol.

Selen och coenzym Q10 samverkar alltså när de skyddar hjärtmuskeln mot skador på grund av oxidativ stress.  Oxidativ stress innebär att det finns en obalans mellan skadliga fria radikaler och neutraliserande antioxidanter i kroppen.

Sammanfattning
Vilka viktiga fakta har vi lärt oss från dr Alehagens studie?

  • Friska äldre personer löper signifikant högre risk att dö i hjärtsjukdom om deras selenkoncentration i serum understiger 85 nanogram per milliliter.
  • Ett dagligt tillskott av 200 mikrogram av ett organiskt selenberikat jästpreparat höjer selenkoncentrationen i serum hos alla till ungefär samma nivå (185–245 nanogram per milliliter), oavsett koncentration i utgångsläget.
  • Ett dagligt tillskott av en kombination av selenberikad jäst och coenzym Q10 resulterade i betydande lägre risk att dö i hjärtsjukdom.

Källor

Alehagen, U., Alexander, J., & Aaseth, J. (2016). Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 Reduces Cardiovascular Mortality in Elderly with Low Selenium Status. A Secondary Analysis of a Randomised Clinical Trial. Plos One, 11(7), e0157541.

Alehagen, U., & Aaseth, J. (2015). Selenium and coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases–A clinician’s point of view. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 31, 157-162.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *